Lov om andre undersjøiske naturforekomster

Lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster og mineralforekomster.
§ 1.

Denne lov gjelder vitenskapelig utforskning av havbunnen og grunnen under denne og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster og mineralforekomster i indre norsk farvann, på norsk sjøterritorium og på kontinentalsokkelen. Med kontinentalsokkelen menes havbunnen og undergrunnen i de undersjøiske områder som strekker seg ut over norsk sjøterritorium gjennom hele den naturlige forlengelse av landterritoriet til ytterkanten av kontinentalmarginen, men ikke kortere enn 200 nautiske mil fra grunnlinjene som sjøterritoriets bredde er målt fra, likevel ikke utover midtlinjen i forhold til annen stat med mindre annet følger av folkerettens regler for kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil fra grunnlinjene eller overenskomst med vedkommende stat.

Kongen kan gi forskrift om virksomhet som er omfattet av denne loven.

Loven kommer også til anvendelse ved virksomhet som nevnt i første ledd i området utenfor den norske del av kontinentalsokkelen dersom dette følger av særskilt avtale med fremmed stat eller av folkeretten for øvrig.

Loven får ikke anvendelse på utnyttelse av bunnfaste arter i og på norsk kontinentalsokkel.

Forarbeider
(i) lov 1963: Ot.prp. 75 (1962–63), Innst. O. 159 (1962–63) (ii) lov 21/1977: Ot.prp. 37 (1976–77), Innst.O. 37 (1976–77) – nytt annet ledd (iii) lov 11/1985: Ot.prp. 72 (1982–83), Innst.O. 33 (1984–85) – endring som konsekvens av vedtagelse av petroleumsl. 1985 (iv) lov 60/2006: Ot.prp. 57 (2005–2006), Innst.O. 67 (2005–2006) – nytt tredje ledd (v) lov 37/2008: Ot.prp. 20 (2007–2008) s. 225, Innst.O. 45 (2007–2008) – som konsekvens av havressursl. 2008 (lov 37/2008), tilføyelse av nytt tredje ledd og opphevelse av § 2 tredje ledd)
§ 2.

Retten til undersjøiske naturforekomster tilligger staten.

Kongen kan gi norske eller utenlandske personer, herunder også stiftelser, selskaper og andre sammenslutninger, adgang til å undersøke eller utnytte naturforekomstene. Det kan settes bestemte vilkår for slike tillatelser.

Forarbeider
(i) lov 1963: Ot.prp. 75 (1962–63) s. 3 (ii) lov 11/1985: Ot.prp. 72 (1982–83) s. 94 – tilpasninger til petroleumsl. 1985 (iii) lov 25/1992: Ot.prp. 18 (1991–92) – nytt tredje ledd om skjellsand, sand og grus (iv) lov 33/1994: Ot.prp. 46 (1993–94) – innskutt nytt tredje ledd om tang/tare (v) lov 37/2008: Ot.prp. 20 (2007–2008) s. 225 – reglene om tang/tare overført til havressursl. (lov 37/2008)
§ 3.

All vitenskapelig utforskning av havbunnen og grunnen under denne krever tillatelse fra departementet eller den det bemyndiger. Det kan settes bestemte vilkår for slike tillatelser.

Forarbeider
(i) lov 1963: Ot.prp. 75 (1962–63) s. 3–4 (ii) lov 11/1985: Ot.prp. 72 (1982–83) s. 94
§ 4.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder. Forsøk straffes på samme måte.

Forarbeider
(i) lov 1963: Ot.prp. 75 (1962–63) s. 4, Innst.O. 159 (1962–63) – om forholdet til eldre lover (ii) lov 11/1985: Ot.prp. 72 (1982–83) s. 94 – bestemmelsen opphevet (iii) lov 33/1994): Ot.prp. 46 (1993–94) s. 4–5 – straffebestemmelser tilføyd (iv) lov 65/2015: Prop. 64 L (2014–2015) s. 176 – medvirkningsdelen sløyfet
§ 5. (Opphevd ved lov 22 mars 1985 nr. 11.)
Forarbeider
(i) lov 1963: Ot.prp. 75 (1962–63) s. 4 – bestemmelse om forholdet til skipsfart og fiske (ii) lov 11/1985: Ot.prp. 72 (1982–83) s. 94
§ 6.

Denne lov trer i kraft straks.