Straffeloven 1902

Lov 22. mai 1902 nr.10 Almindelig borgerlig Straffelov

Opphevet

Denne loven er erstattet av Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff.

Første del: Almindelige Bestemmelser

Indledende Bestemmelser

§ 1.

Denne Lovs første Del finder, forsaavidt intet modsat er bestemt, Anvendelse paa alle strafbare Handlinger.

Straffelovgivningen gjelder med de begrensningene som følger av overenskomst med fremmed stat eller av folkeretten for øvrig.

Forarbeider
SKM s. 1–7, Indst. O. VII (1899–1900) s. 2–3, Indst. O. I (1901–02) s. 2, Ot.prp. nr. 42 (1995–96), Innst. O. nr. 67 (1995–96).
Litteratur
Kjerschow s. 3–4, Bratholm s. 384, Andenæs s. 23 og 498, Slettan/Øie s. 51–52 og 225, Mæland s. 44–45, Eskeland s. 73, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 33, note 1–3.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 1 og 2
§ 2.

De strafbare Handlinger, som omhandles i denne Lovs anden Del, er Forbrydelser. Hvor intet modsat er bestemt, gjælder det samme om de strafbare Handlinger, som omhandles i andre Love, forsaavidt de kan medføre Fængsel over 3 Maaneder, Hefte over 6 Maaneder eller Fradømmelse af offentlig Tjeneste som Hovedstraf.

De strafbare Handlinger, som omhandles i denne Lovs tredje Del, er Forseelser; ligesaa de, som omhandles i andre Love, forsaavidt de ikke ifølge det ovenstaaende er Forbrydelser.

Forarbeider
SKM s. 7–8, Indst. O. VII (1899–1900) s. 3, Indst. O. I (1901–02) s. 2–3.
Litteratur
Kjerschow s. 4–6, Skeie I s. 126, Bratholm s. 25–27, NOU 1983: 57 s. 70– 75, NOU 1992: 23 s. 58–59, Andenæs s. 6–8, Slettan/Øie s. 59–62, Mæland s. 51–52, Eskeland s. 82–83, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 33, note 4–7.
Endringer
Ingen.
§ 3.

Har Straffelovgivningen undergaaet Forandring i Tiden efter en Handlings Foretagelse, kommer, forsaavidt intet modsat er bestemt, de ved Foretagelsen gjældende strafferetslige Bestemmelser til Anvendelse paa Handlingen.

De ved ethvert Spørsmaals Afgjørelse gjældende strafferetslige Bestemmelser kommer til Anvendelse, naar de fører til en for sigtede gunstigere Afgjørelse end de ved Foretagelsen gjældende. Dog skal ved Anke, Kjæremaal og Begjæring om Gjenoptagelse ikke tages Hensyn til Bestemmelser, der først er blevne gjældende, efterat den Afgjørelse blev truffen, i Anledning af hvilken der ankes, kjæres eller begjæres Gjenoptagelse.

Er Forfølgning eller Strafs Fuldbyrdelse lovlig paabegyndt, kommer ikke i Betragtning, at efter en senere i Kraft traadt Lov Adgangen til at paatale eller til at fuldbyrde Straffen er forældet eller Paatalen blevet afhængig af fornærmedes Begjæring eller overladt ham.

Den i en ny Lov bestemte Frist for fornærmedes Adgang til at paatale eller begjære Paatale begynder i intet Tilfælde sit Løb før fra Lovens Ikrafttræden.

Forarbeider
SKM s. 8–10, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 4, Indst. O. VII (1899–1900) s. 3– 4, Indst. O. I (1901–02) s. 3 og 28 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 6–18, Skeie I s. 68–82, Bratholm s. 361–370, NOU 1983: 57 s. 253–256, NOU 1992: 23 s. 34–38, Andenæs s. 514–527, Slettan/Øie s. 222–224 og 299–300, Mæland s. 233–235, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 33–34, note 8–13.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 3
Endringer
Ingen.
§ 4.

Overalt, hvor denne Lov benytter Ordet Handling, er, medmindre det modsatte udtrykkelig er sagt eller fremgaar af Sammenhængen, derunder ogsaa indbefattet Undladelse af at handle.

Forarbeider
SKM s. 10–11.
Litteratur
Kjerschow s. 18–21, Andenæs: Straffbar unnlatelse, 1942, Skeie I s. 115– 117, Bratholm s. 351–352, Andenæs s. 128, Mæland s. 84, Eskeland s. 186 og 230, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 34, note 14 og 15.
Endringer
Ingen.
§ 5.

Hvor denne Lov benytter Udtrykket nogens nærmeste, er herunder indbefattet hans Ægtefælle, beslægtede i lige Linje, Søskende og lige nær besvogrede, Fosterforældre og Fosterbørn samt forlovede. Er Ægteskabet opløst, begrunder det fremdeles Anvendelse af de om de nærmeste givne Regler, forsaavidt angaar Begivenheder før Opløsningen.

Som besvogret ansees ogsaa den besvogredes Ægtefælle.

Når to personer bor fast sammen under ekteskapslignende forhold, likestilles det med ekteskap.

Litteratur
Salomonsen I s. 181, Kjerschow s. 21, Skeie, Civilprosess I s. 222–223, Skeie, Straffeprosess I s. 176, Skeie I s. 123, Alten s. 86, NOU 1992: 23 s. 59–62, Schei s. 701–702, Andenæs, Straffeprosess I s. 222 og 224–225, Skoghøy s. 590–591, Bjerke/Keiserud I s. 493–495, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 34, note 16–24.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 9
§ 6.

Under Udtrykket Løsøregjenstand indbefattes i denne Lov ogsaa enhver til Frembringelse af Lys, Varme eller Bevægelse fremstillet eller opbevaret Kraft.

Forarbeider
Indst. O. I (1901–02) s. 28–30, Forh. O. (1901–02) s. 433–435.
Litteratur
Kjerschow s. 21–22, Skeie I s. 122–123, NOU 1992: 23 s. 67–68, Andenæs, Formuesforbrytelsene s. 7–8 og 43–44, Slettan/Øie s. 441, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 34–35, note 25 og 26.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 12
Endringer
Ingen.
§ 7.

1. Ved offentligt Sted forstaaes i denne Lov ethvert for almindelig Færdsel bestemt eller almindelig befærdet Sted.

2. En Handling ansees forøvet offentlig, naar den er forøvet ved Udgivelse af trykt Skrift eller i Overvær af et større Antal Personer eller under saadanne Omstændigheder, at den let kunde iagttages fra et offentligt Sted og er iagttaget af nogen der eller i Nærheden værende.

Forarbeider
SKM s. 13–14, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 4–5, Ot.prp. nr. 14 (1900–1901) s. 2 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 22–23, Skeie I s. 117–118, Bratholm s. 190, NOU 1992: 23 s. 62, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 35, note 27–31.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 10
Endringer
Ingen.
§ 8.

Hvad der i denne Lov er foreskrevet for Krigstid, gjælder ogsaa, naar den væbnede Magt eller nogen Del af samme er besluttet sat paa Krigsfod.

Forarbeider
SKM s. 14 første spalte, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 5 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 23, Fleischer, Militær straffelov s. 20–25, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 35, note 32–34.
Endringer
Ingen.
§ 9.

Ved betydelig Skade paa Legeme eller Helbred forstaaes i denne Lov Skade, hvorved nogen mister eller faar væsentlig Svækkelse paa Syn, Hørsel, Taleevne eller Evne til at forplante sin Slægt, bliver vanfør, udygtig til at fortsætte sit Erhverv eller i høi Grad vansiret, falder i livsfarlig eller langvarig Sygdom eller bliver påført alvorlig psykisk skade.

Som betydelig Skade ansees det ogsaa, naar Forbrydelsen øves mod en svanger Kvinde, og Fosteret som Følge heraf faar Skade eller gaar tilgrunde.

Litteratur
Urbye s. 60–63, Kjerschow s. 23–26, Skeie I s. 118–121, Bratholm s. 180 og 185, NOU 1992: 23 s. 62–63, Andenæs/Bratholm s. 68–69 og 80–81, Eskeland s. 491–492, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 35, note 35–42.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 11
§ 10.

Under trykt Skrift henregnes Skrift, Afbildning eller lignende, der mangfoldiggjøres ved Trykken eller paa anden kemisk eller mekanisk Maade.

Under Udgivelse forstaaes ogsaa Opslag, Udlæggelse og lignende paa offentligt Sted.

Forarbeider
SKM s. 14 første spalte.
Litteratur
Hartmann i Rt. 1915 s. 241–265 på s. 244–245, Kjerschow s. 26, Bratholm s. 578, Bing: Straffelovens definisjon av «Trykt Skrift» anvendt på datamaskinbaserte informasjonssystemer, Complex (11/1985), Matningsdal s. 300– 301, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 35, note 43–45. Se også NOU 1978: 51 s. 13–14.
Endringer
Ingen.
§ 11.

Ved 1 Maaned forstaaes en Kalendermaaned; ved 1 Dag forstaaes 24 Timer.

Domstolsloven § 148 annet ledd og § 149 første ledd får anvendelse ved beregning av lovbestemte frister.

Forarbeider
SKM s. 14 første spalte, SRI 1969 s. 12 og 15 første spalte, Ot.prp. nr. 52 (1970–71) s. 6 første spalte, Innst. O. IX (1971–72) s. 3 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 26 og 241, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 35, note 46 og 47.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 13

Kapittel. 1: Den norske Strafferets Virkekreds

§ 12.

For så vidt ikke annet er særlig bestemt, får norsk straffelov anvendelse på handlinger som er foretatt:

 • 1.

  i riket, herunder

  • a)

   enhver innretning og ethvert anlegg som er plassert på den norske del av kontinentalsokkelen og som nyttes til undersøkelse etter eller utnytting eller lagring av undersjøiske naturforekomster,

  • b)

   anlegg for transport av petroleumsforekomster tilknyttet innretning eller anlegg som er plassert på den norske del av kontinentalsokkelen,

  • c)

   sikkerhetssonen rundt slike innretninger og anlegg som nevnt under a og b foran,

  • d)

   norsk fartøy (herunder norsk boreplattform eller liknende flyttbar innretning) i åpen sjø, og

  • e)

   norsk luftfartøy utenfor områder som er undergitt noen stats høyhetsrett;

 • 2.

  på norsk fartøy eller luftfartøy hvor det ennbefinner seg, av noen av dets besetning eller andre som medfølgerfartøyet; som fartøy reknes her også boreplattform eller liknendeflyttbar innretning.

 • 3.

  i utlandet av norskstatsborger eller noen i Norge hjemmehørende person når handlingen

  • a)

   hører blant de som omhandles i denne lov kapittel 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26 eller 33, eller §§ 135, 141, 142, 144, 169, 192 til 195, 197 til 199, 202, 203, 204 første ledd bokstav d, 222 til 225, 227 til 235, 238, 239, 242 til 245, 291, 292, 294 nr. 2, 317, 326 til 328, 330 siste ledd, 338, 342, 367 til 370, eller 423, og i hvert fall, når den

  • b)

   er en forbrytelse eller forseelse mot den norske stat eller norsk statsmyndighet,

  • c)

   er straffbar også etter det lands lov i hvilket den er foretatt,

  • d)

   er foretatt overfor EFTA-domstolen og hører blant dem som omhandles i denne lov § 163 jf § 167 og § 165 eller domstolloven §§ 205 til 207,

  • e)

   er straffbar etter lov 6 mai 1994 nr 10 om gjennomføring av kjemivåpenkonvensjonen § 5,

  • f)

   skal være straffbar i henhold til FNs havrettskonvensjon 10 desember 1982 artikkel 113 (skade på undersjøiske kabler og rørledninger),

  • g)

   er straffbar etter lov 17. juli 1998 nr. 54 om gjennomføring av Konvensjonen om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner § 5, eller

  • h)

   er straffbar etter lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse;

 • 4.

  i utlandet av utlending, når handlingen enten

  • a)

   hører blant dem som omhandles i denne lov §§ 83, 88, 89, 90, 91, 91 a, 93, 94, 98 til 104 a, 110 til 132, 147 a, 147 b, 148, 149, 150, 151 a, 152 første jf annet ledd, 152 a, 152 b, 153 første til fjerde ledd, 154, 159, 160, 161, 169, 174 til 178, 182 til 185, 187, 189, 190, 192 til 195, 217, 220, 221, 222 til 225, 227 til 229, 231 til 235, 238, 239, 243, 244, 256, 258, 266 til 269, 271, 276, 291, 292, 324, 325, 328, 415 eller 423 eller loven om forsvarshemmeligheter §§ 1, 2, 3 eller 5,

  • b)

   er en forbrytelse straffbar også etter det lands lov i hvilket den er foretatt, og den skyldige har bopel i riket eller oppholder seg her, eller

  • c)

   er foretatt overfor EFTA-domstolen og hører blant dem som omhandles i denne lov § 163 jf § 167 og § 165 eller domstolloven §§ 205 til 207, eller

  • d)

   går inn under lov av 13. juni 1997 nr. 47 om gjennomføring av europarådsavtale 31. januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs.

I tilfelle, hvor en handlings straffbarhet avhenger eller påvirkes av en inntrådt eller tilsiktet virkning, betraktes handlingen som foretatt også der hvor virkningen er inntrådt eller tilsiktet framkaldt.

Forarbeider
Litteratur
Hagerup, Straffeloven s. 11–16, Kjerschow s. 26–37, Skeie I s.82–94 og 114–115, Bratholm s. 371–386, Tønnesen, Internasjonalstrafferettspleie I s. 1.5–1.107, Seyersted i Lov og Frihet s. 283–297, NOU 1983: 57 s. 257–263, NOU 1984: 31, NOU 1992: 23 s. 38–56 og 311–317, Andenæs s. 497–506, Slettan/Øie s. 225–229, Eskeland s. 71–72, 136–137 og 162–163, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 35–37, note 48–68.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 4, 5 første til sjette ledd, 6, 7
§ 12 a.

Når det overfor en person er avsagt endelig dom som går inn under

 • 1.

  lov 20. juli 1991 nr. 67 om overføring av domfelte

 • 2.

  lov 25. mars 1977 nr. 22 om overføring avstraffeforfølging fra eller til annet europeisk land eller

 • 3.

  internasjonalavtale om Schengensamarbeidet

 • kan ikke straffesak reises eller straffedom avsis her i riket for samme straffbare forhold, såframt

 • a)

  han ble frifunnet;

 • b)

  han ble funnet skyldig uten at det ble fastsatt noen sanksjon;

 • c)

  den idømte sanksjon er blitt fullstendig fullbyrdet eller er under fullbyrding; eller

 • d)

  den idømte sanksjon er bortfalt etter domslandets regler.

Med mindre strafforfølgningen i domslandet skjedde etter begjæring av norske myndigheter, gjelder første ledd ikke for saker som nevnt i første ledd nr. 1 og 2

 • a)

  når handlingen er foretatt her i riket, jfr. § 12 første ledd nr. 1 og annet ledd;

 • b)

  når gjerningsmannen på handlingstiden hadde bopel i Norge eller norsk statsborgerskap, og forfølgning kreves av allmenne hensyn;

 • c)

  når handlingen var rettet mot en person med norsk offentlig verv eller en offentlig institusjon eller annet som er av offentlig karakter her i riket, eller gjerningsmannen selv hadde norsk offentlig verv;

 • d)

  når handlingen var kapring av luftfartøy eller en annen internasjonal forbrytelse etter folkeretten; eller

 • e)

  for så vidt følger av utleveringstraktat eller en flersidig internasjonal overenskomst.

Med mindre strafforfølgningen i domslandet skjedde etter begjæring av norske myndigheter, gjelder første ledd ikke for saker som nevnt i første ledd nr. 3 når

 • a)

  den handlingen som lå til grunn for den utenlandske dommen, helt eller delvis ble begått i Norge. Ble handlingen bare delvis begått i Norge, gjelder unntaket likevel ikke dersom handlingen delvis ble begått på territoriet til konvensjonsparten der dommen ble avsagt;

 • b)

  den handlingen som lå til grunn for den utenlandske dommen, er straffbar i Norge etter kapittel 8, 9 eller 14 i denne loven eller etter lov 18. august 1914 nr. 3 om forsvarshemmeligheter; eller

 • c)

  den handlingen som lå til grunn for den utenlandske dommen, ble begått av en norsk tjenestemann, og var et brudd på vedkommendes tjenesteplikter.

Forarbeider
Ot.prp. nr. 50 (1972–73) s. 12–15 og 25–26, Ot.prp. nr. 2 (1973–74), Innst. O. nr. 13 (1973–74), Ot.prp. nr. 7 (1976–77) s. 10–13 og 21 annen spalte, Innst. O. nr. 38 (1976–77), Ot.prp. nr. 47 (1990–91) s. 16 annen spalte, Ot.prp. nr. 56 (1998–99) s. 88–90, Innst. O. nr. 89(1998–99) s. 22.
Litteratur
Bratholm s. 379 og 383, Andenæs s. 505, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 37, note 69–73.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 8
Endringer
Tilføyd ved lov av 22. februar 1974 nr. 9, endret ved lov av 25. mars 1977 nr. 22, lov av 20. juli 1991 nr. 67, lov av 16. juli 1999 nr. 67.
§ 13.

I de i § 12 Nr. 4 bokstav a og b omhandlede Tilfælde kan Forfølgning alene reises efter Kongens Bestemmelse.

I de i § 12 Nr. 4 b omhandlede Tilfælde kan Forfølgning ikke finde Sted, medmindre der ogsaa efter det Lands Lov, i hvilket Handlingen er foretagen, er Adgang til at anvende Straf. Heller ikke kan strengere Straf idømmes end efter dette Lands Lov hjemlet.

Første og annet ledd gjelder ikke når straffeforfølging her i landet finner sted i samsvar med overenskomst med fremmed stat om overføring av straffesaker.

I ethvert Tilfælde, hvor nogen, der i Udlandet er straffet, her i Landet dømmes for den samme Handling, bringes den udstaaede Straf saavidt muligt i Fradrag i den, som idømmes.

Forarbeider
Litteratur
Hagerup, Straffeloven s. 16–17, Kjerschow s. 37–38, Skeie I s. 89 og 92–94, Bratholm s. 379–381, Andenæs s. 504, Matningsdal i NorskLovkommentar s. 37, note 74–78.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 5 sjuende ledd og 84.
§ 14.

Opphevet ved lov av 19. juli 1996 nr. 57.

Kapittel. 2: Straff og andre rettsfølger

§ 15.

De alminnelige straffer er:

 • fengsel,

 • hefte,

 • samfunnsstraff og

 • bøter.

Forvaring kan idømmes etter reglene i § 39 c.

I særlige tilfelle anvendes rettighetstap som nevnt i § 29.

Rettighetstapet kan idømmes ved siden av eller istedenfor annen straff. Det kan dog ikke tre istedenfor annen straff når loven har fastsatt en frihetsstraff på minst 1 år for handlingen.

Forarbeider
SKM s. 22–41, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 5–6, Indst. O. VII (1899–1900) s. 31–32, Ot.prp. nr. 14 (1900–1901) s. 2–3, Indst. O. I (1901–02) s. 4–5 og 30 første spalte, SKI 1950 s. 13–14 og 20 annen spalte, Ot.prp. nr. 39 (1952) s. 9–10, Ot.prp. nr. 26 (1963–64) s. 26–27, Ot.prp. nr. 1 (1974–75), Ot.prp. nr. 72 (1989–90) s. 58 første spalte, NOU 1990: 5 s. 122 første spalte, Ot.prp. nr. 87 (1993–94) s. 95 første spalte og 106 første spalte, Ot.prp. nr. 5 (2000–2001) s. 176 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 39–41, Skeie I s. 344–345, Bratholm s. 105, Andenæs s. 341–342, Eskeland s. 388, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 37–38, note 79–86.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 29, 30.
Endringer
§ 16.

Med de i § 15 nævnte Straffe kan følgende Tillægsstraffe forbindes:

 • 1.

  Rettighetstap som nevnt i §§ 30 og 31.

 • 2.

  Forbud mot å oppholde seg i bestemte områder (§ 33).

Forarbeider
Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 6 annen spalte, SKI 1934 s. 24, Ot.prp. nr. 37 (1938) s. 14 annen spalte, Innst. O. III (1939) s. 25 annen spalte, SKI 1950 s. 13–14 og 20 annen spalte, SRI 1970 s. 10–11 og 13–14, Ot.prp. nr. 31 (1971–72) s. 6–8, Innst. O. nr. 10 (1972–73) s. 3–4, Ot.prp. nr. 33 (1993–94) s. 49 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 41–42, Skeie I s. 344–345, Bratholm s. 105 og 107, Andenæs s. 341–342, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 38, note 87.
Endringer
Lov av 10. mars 1939 nr. 1, lov av 22. mai 1953 nr. 3, lov av 26. januar 1973 nr. 2, lov av 1. juli 1994 nr. 50.
§ 17.

Fængsel kan idømmes

 • (a)

  fra 14 dager inntil 15 år eller i de i § 62 omhandlede tilfelle inntil 20 år;

 • (b)

  i tilfelle hvor det er særlig bestemt, inntil 21 år.

Hvor Loven bestemmer Fængsel, menes dermed tidsbegrænset, medmindre det modsatte udtrykkelig er sagt.

Den til Fængsel dømte kan løslades paa Prøve overensstemmende med de i særskilt Lov (§ 26) derom givne Regler.

Forarbeider
SKM s. 41, Indst. O. VII (1899–1900) s. 32 første spalte, Ot.prp. nr. 14 (1900–1901) s. 3 første spalte, Ot.prp. nr. 62 (1980–81) s. 30–32, Innst. O. nr. 85 (1980–81) s. 7, Ot.prp. nr. 62 (1983–84) s. 1–8, Innst. O. nr. 100 (1983–84) s. 1–4, Innst. O. nr. 24 (1984–85).
Litteratur
Kjerschow s. 42, Skeie I s. 346, Bratholm s. 105–106, Røstad i Jussens Venner 1988 s. 179 flg. på s. 181–183, Strandbakken: Senkingen av minstestraffen. Bruken av fengsel under 21 dager og straffelovens § 26 a. Det juridiske fakultets skriftserie nr. 19. Universitetet i Bergen 1989, Strandbakken i Lov og Rett 1991 s. 221–236, Andenæs s. 357–358, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 38, note 88–92.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 31 andre ledd, 79.
Endringer
Lov av 12. juni 1981 nr. 62, lov av 12. april 1985 nr. 18.
§ 18.

Opphevet ved lov av 12. desember 1958 nr. 1.

§ 19.

Opphevet ved lov av 12. desember 1958 nr. 1.

§ 20.

Opphevet ved lov av 12. juni 1981 nr. 62.

§ 21.

Dømmes nogen, der udstaar Hefte, til Fængsel, bliver som Regel Fuldbyrdelsen af denne Straf straks at paabegynde og den anden midlertidig at stille i Bero.

§ 22.

Hefte kan idømmes fra 14 dager inntil 20 år.

2 dages Hefte ansees at svare til 1 Dags Fængsel.

§ 23.

Hefte kan etter domfeltes begjæring eller med dennes samtykke ved fullbyrdelsen omsettes til fengsel.

§ 24.

Hvor Fængsel er nævnt som eneste Frihedsstraf, kan tilsvarende Hefte idømmes, saafremt særlige Omstændigheder gjør det antageligt, at Handlingen ikke er udsprunget af et fordærvet Sindelag.

§ 25.

Frihedsstraf indtil 4 Maaneder fastsættes i Dage, Frihedsstraf over 4 Maaneder fastsættes i Maaneder og Aar.

Forarbeider
Indst. O. VII (1899–1900) s. 32 annen spalte, Ot.prp. nr. 14 (1900–1901) s. 3 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 46, Andenæs s. 358, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 38, note 94.
Endringer
Ingen.
§ 26.

De nærmere Regler, som udfordres til Gjennemførelse af ovenstaaende Bestemmelser saavelsom angaaende Fængslernes Indretning og Bestyrelse og Fangernes Behandling forøvrigt, gives ved særskilt Lov.

Forarbeider
Ingen.
Litteratur
Ingen.
Endringer
Ingen.
§ 26 a.

Sammen med frihetsstraff kan retten idømme bøtestraff. Dette gjelder selv om bøter ellers ikke er fastsatt som straff for lovovertredelsen. Ved utmålingen av frihetsstraffen tas hensyn til at også bøtestraff idømmes.

Den adgang til å kombinere frihetsstraff med bøtestraff som følger av denne paragraf, er uten betydning i forhold til lovbestemmelser som tillegger strafferammen rettslig virkning.

Litteratur
Røstad i Jussens Venner 1988 s. 179–195 på s. 184, Strandbakken: Senkingen av minstestraffen. Bruken av fengsel under 21 dager og straffelovens § 26 a. Det juridiske fakultets skriftserie nr. 19. Universitetet i Bergen 1989, Andenæs s. 342, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 38, note 96–98.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 32, 54.
Endringer
Tilføyd ved lov av 12. april 1985 nr. 18, ikke endret.
§ 27.

Når bot idømmes, bør det foruten til det straffbare forhold tas særlig hensyn til den dømtes formuesforhold og til hva han etter sine livsforhold antas å kunne utrede.

Boten tilfaller statskassen.

Forarbeider
SKM s. 42–43, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 9 første spalte, Indst. O. VII (1899–1900) s. 32 annen spalte, Ot.prp. nr. 14 (1900–1901) s. 3, Indst. O. I (1901–02) s. 30 annen spalte, Ot.prp. nr. 97 (1945–46), Innst. O. nr. 177 (1945–46).
Litteratur
Kjerschow s. 47, Skeie I s. 348–350, Bratholm s. 470–473, Røstad i Juristkontakt 1984 s. 358 flg. på s. 362–363 og 388–392, NOU 1992: 23 s. 169– 172, Andenæs s. 382–385, Slettan/Øie s. 278–279, Mæland s. 192–193, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 38–39, note 99–103.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 53 første til tredje ledd.
Endringer
Endret ved lov av 19. juli 1946 nr. 10.
§ 28.

I dom på bot fastsettes en fengselsstraff fra 1 dag til 3 måneder, eller i de i § 63 nevnte tilfelle inntil 4 1/2 måned, som fullbyrdes dersom boten ikke betales.

Når bot ilegges i medhold av § 48 a, fastsettes ikke fengselsstraff etter første ledd.

Forarbeider
SKM s. 43–44, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 9–10, Indst. O. VII (1899–1900) s. 7 første spalte, Ot.prp. nr. 14 (1930) s. 1–5, Innst. O. XXI (1930) s. 1–2, SPLKI s. 380 første spalte jf. s. 370–371, Ot.prp. nr. 35 (1978–79) s. 242, NOU 1989: 11 s. 26 annen spalte, Ot.prp. nr. 27 (1990–91) s. 32 første spalte og 44 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 47–51, Skeie I s. 351–352, Midbøe: Bøtestraff og subsidiær fengselsstraff, Oslo 1960, Bratholm s. 473–475, Røstad i Juristkontakt 1984 s. 358 flg. på s. 393–395, NOU 1992: 23 s. 174–180, Andenæs s. 385–388, Slettan/Øie s. 279–280, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 39, note 104–106.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 55.
Endringer
Lov av 6. juni 1930 nr. 13, lov av 22. mai 1981 nr. 26, lov av 20. juli 1991 nr. 66.
§ 28 a.

Samfunnsstraff kan idømmes for handlinger som kan medføre straff av fengsel inntil 6 år dersom lovovertrederen samtykker og hensynet til straffens formål ikke taler mot en reaksjon i frihet. Forhøyelse av maksimumsstraffen ved gjentakelse eller sammenstøt av forbrytelser kommer ikke i betraktning. Samfunnsstraff kan bare idømmes hvis den siktede er bosatt i Norge.

I dommen skal det fastsettes et timetall og en gjennomføringstid. Timetallet skal være fra 30 til 420 timer. Gjennomføringstiden skal være inntil 1 år hvis ikke sterke grunner taler for en lengre gjennomføringstid. Reglene i § 25 gjelder tilsvarende for fastsettingen av gjennomføringstiden.

Retten kan sette vilkår om at den domfelte i gjennomføringstiden skal overholde bestemmelser gitt av kriminalomsorgen om bosted, oppholdssted, arbeid, opplæring eller behandling, eller forbys samkvem med bestemte personer.

I dommen skal det fastsettes en subsidiær fengselsstraff, som skal svare til lengden av den straffen som ville blitt idømt uten samfunnsstraff.

Sammen med samfunnsstraff kan retten idømme bøtestraff. Dette gjelder selv om bøter ellers ikke er fastsatt for overtredelsen. Ved utmålingen av samfunnsstraffen skal retten ta hensyn til at også bøtestraff idømmes.

I særlige tilfeller kan ubetinget fengselsstraff på inntil 30 dager idømmes sammen med samfunnsstraffen.

Når en dom på samfunnsstraff blir lest opp eller forkynt for den domfelte, skal han gjøres nærmere kjent med hva dommen går ut på, og med følgene av brudd på bestemmelsene gitt i eller i medhold av straffegjennomføringsloven, og av at det begås en ny straffbar handling før utløpet av gjennomføringstiden.

Litteratur
Litteratur om samfunnstjeneste: Bratholm s. 524–528, Røstad i Lov og Rett 1984 s. 3–20, Matningsdal i Lov og Rett 1988 s. 3–25 på s. 14–16, Røstad i Jussens Venner 1988 s. 179–195 på s. 190–191, Røstad i Juristkontakt 1990 s. 266–275, Rieber-Mohn i ... den urett som ikke rammer deg selv s. 107–116, Røstad i Jussens Venner 1991 s. 187–218, NOU 1992: 23 s. 166–168, Røstad, Innkast s. 341–391, Johansen: Håndbok i samfunnstjeneste, Oslo 1997, Andenæs s. 375–380, Slettan/Øie s. 269–276, Mæland s. 185–189, Matningsdal i Karnov s. 38–39, note 104– 119, Eskeland s. 371–374 og 390. Se dessuten pkt. 1.2 (petitavsnittet). Litteratur om samfunnsstraff: Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 39–41, note 107–125, Højdahl og Kristoffersen: Evaluering av innføringen av samfunnsstraffen, Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS nr. 1/2003.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 48, 49, 50, 51, strpl 43 a.
Endringer
§ 28 b.

Dersom den domfelte har brutt bestemmelsene gitt i eller i medhold av straffegjennomføringsloven § 54 første og annet ledd, § 55 eller § 58 første ledd bokstav a til d, skal tingretten ved kjennelse etter kriminalomsorgens begjæring bestemme at den subsidiære fengselsstraffen helt eller delvis skal fullbyrdes. Etter anmodning fra kriminalomsorgen kan påtalemyndigheten fremsette begjæringen for tingretten.

Dersom den domfelte har brutt forutsetningen om at ny straffbar handling ikke skal begås i gjennomføringstiden, kan tingretten ved kjennelse etter påtalemyndighetens begjæring bestemme at den subsidiære fengselsstraffen helt eller delvis skal fullbyrdes. Retten kan gi en samlet dom for begge handlinger eller en særskilt dom for den nye handlingen.

Kjennelsen må være avsagt innen utløpet av gjennomføringstiden. Ved omgjøringen skal retten ta hensyn til omfanget av den samfunnsstraffen som er gjennomført. Reglene om forsvarer og om pågripelse og varetektsfengsel i straffeprosessloven § 100 og kapittel 14 gjelder tilsvarende. Den domfelte, forsvareren og kriminalomsorgen eller påtalemyndigheten skal varsles etter reglene i straffeprosessloven § 243.

Litteratur
Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 41–42, note 126–140.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 52, strpl. §§ 100 c og 173 a.
§ 29.

Den som kjennes skyldig i en straffbar handling, kan når almene hensyn krever det, idømmes:

 • 1.

  Tap av offentlig stilling som den skyldige ved den straffbare handling har vist seg uskikket eller uverdig til.

 • 2.

  Tap for en bestemt tid av inntil 5 år eller for alltid av retten til å inneha stilling eller utøve virksomhet eller beskjeftigelse som den skyldige ved den straffbare handling har vist seg uskikket til eller må fryktes å ville misbruke eller som i særlig grad krever almen tillit. Den som er fradømt retten til å utøve en virksomhet, kan heller ikke forestå slik virksomhet for en annen. Han kan pålegges å gi fra seg dokument eller annen gjenstand som har tjent som bevis for en fradømt rett.

Forarbeider
SKM s. 45–51, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 10–12, Indst. O. VII (1899– 1900) s. 32–33, Ot.prp. nr. 14 (1900–1901) s. 3 annen spalte, Ot.prp. nr. 79 (1950) s. 41–42, SKI 1950, Ot.prp. nr. 39 (1952), Innst. O. III (1953).
Litteratur
Kjerschow s. 51–56, Skeie I s. 353–355, Bratholm s. 534–541, NOU 1992: 23 s. 181–190, Andenæs s. 389–394, Slettan/Øie s. 281–286, Mæland s. 195–198, Berg: Rettighetstap, 1999, Eskeland s. 374–375, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 42–43, note 141–152.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 56.
Endringer
Lov av 15. desember 1950 nr. 6, lov av 22. mai 1953 nr. 3.
§ 30.

Retten til å gjøre tjeneste i rikets krigsmakt (verneretten) kan for alltid eller en bestemt tid fradømmes den skyldige når det på grunn av hans straffbare handling må antas at det vil være i strid med forsvarets interesser om han gjør tjeneste.

Den som er fradømt verneretten, kan ved kjennelse av tingretten få den tilbake før utløpet av den fastsatte tid, såfremt det ikke lenger er grunn til å utelukke ham fra å gjøre tjeneste. Begjæring om slik kjennelse kan fremsettes av domfelte eller av påtalemyndigheten. Domfeltes begjæring fremsettes for påtalemyndigheten som forbereder saken for retten. Er en begjæring avslått, kan den ikke gjentas før 2 år er gått.

Forarbeider
SKI 1950 s. 19–20, Ot.prp. nr. 39 (1952) s. 23 første spalte, Ot.prp. nr. 65 (2001–2002) s. 12–13.
Litteratur
Kjerschow s. 55 og 57, Bratholm s. 541, Andenæs s. 394, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 43, note 153 og 154.
Endringer
Lov av 15. desember 1950 nr. 6, lov av 22. mai 1953 nr. 3, lov av 30. august 2002 nr. 67.
§ 31.

Den som dømmes for noen straffbar handling som er nevnt i kapitlene 8, 9 eller 10, kan når almene hensyn krever det, for en tid av inntil 10 år fradømmes stemmerett i offentlige anliggender.

Forarbeider
SKI 1950 s. 15–16 og 21–22, Ot.prp. nr. 39 (1952) s. 12–17 og 37–39, Innst. O. III (1953) s. 2–3.
Litteratur
Kjerschow s. 54–55, Bratholm s. 541, Andenæs s. 394–396, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 43, note 155.
Endringer
Lov av 22. februar 1929 nr. 5, lov av 22. mai 1953 nr. 3.
§ 32.

En fradømt rett tapes fra den dag dommen blir endelig.

Fristen for et tidsbestemt rettighetstap løper ikke i den tid domfelte soner frihetsstraff som er fastsatt i dommen, eller unndrar seg fullbyrdelsen av slik straff.

Forarbeider
SKI 1950 s. 22–23, Ot.prp. nr. 39 (1952) s. 23–24.
Litteratur
Kjerschow s. 58, Bratholm s. 544, Andenæs s. 396, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 43, note 156 og 157.
Endringer
Lov av 22. mai 1953 nr. 3.
§ 33.

Den som har begått en straffbar handling, kan ved dom forbys å oppholde seg i bestemte områder hvis handlingen viser at lovbryterens opphold der kan være til særlig fare eller plage for andre.

Tingretten i den rettskrets forbudet gjelder, kan på begjæring fra den domfelte eller påtalemyndigheten endre eller oppheve forbudet.

Forbud som åpenbart ikke lenger er nødvendig, kan oppheves av statsadvokaten.

Forarbeider
KM s. 51–52, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 6 annen spalte og 12 første spalte, NOU 1983: 57 s. 87 og 213, NOU 1992: 16 s. 66–69, NOU 1992: 23 s. 186–187, Ot.prp. nr. 33 (1993–94) s. 41–42 og 49, Innst. O. nr. 39 (1993– 94) s. 11–12, Ot.prp. nr. 65 (2001–2002) s. 12–13.
Litteratur
Andenæs s. 396–397, Slettan/Øie s. 284–286, Mæland s. 198, Eskeland s. 375–376, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 43, note 158–163.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 57.
§ 34.

Utbytte av en straffbar handling skal inndras. Ansvaret kan likevel reduseres eller falle bort i den grad retten mener at inndragning vil være klart urimelig. Inndragning foretas selv om lovovertrederen ikke kan straffes fordi han var utilregnelig (§§ 44 eller 46) eller ikke utviste skyld.

Som utbytte regnes også formuesgode som trer istedenfor utbytte, avkastning og andre fordeler av utbytte. Utgifter kommer ikke til fradrag. Kan størrelsen av utbyttet ikke godtgjøres, fastsetter retten beløpet skjønnsmessig.

Istedenfor formuesgodet kan det inndras et beløp som svarer til formuesgodets verdi eller til en del av verdien. Det kan bestemmes i dommen at formuesgodet hefter til sikkerhet for inndragningsbeløpet.

Inndragning foretas overfor den utbyttet er tilfalt direkte ved handlingen. Det skal legges til grunn at utbyttet er tilfalt lovovertrederen hvis han ikke sannsynliggjør at det er tilfalt en annen.

Litteratur
Kjerschow s. 62–66, Bratholm s. 562–569, Matningsdal, særlig s. 148–154, 168–205, 229, 318–322, 332–336, 343–353, 417–420, 522–523, 525–527, 549–552 og 564–568, Bergsåker i … den urett som ikke rammer deg selv s. 31–37, Matningsdal i Økokrims skriftserie nr. 10 s. 26–51, Andenæs s. 463–468, Slettan/Øie s. 323–325, Mæland s. 199–200, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 43–45, note 164–180.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 67, 71 første ledd.
Endringer
Lov av 26. januar 1973 nr. 2, lov av 11. juni 1999 nr. 39.
§ 34 a.

Utvidet inndragning kan foretas når lovovertrederen finnes skyldig i en straffbar handling av en slik art at den kan gi betydelig utbytte, og han har foretatt

 • a.

  en eller flere straffbare handlinger som samlet kan medføre straff av fengsel i 6 år eller mer, eller forsøk på en slik handling, eller

 • b.

  minst én straffbar handling som kan medføre straff av fengsel i 2 år eller mer, eller forsøk på en slik handling, og lovovertrederen de siste 5 år før handlingen ble begått, er ilagt straff for en handling av en slik art at den kan gi betydelig utbytte.

Forhøyelse av strafferammen ved gjentagelse kommer ikke i betraktning.

Ved utvidet inndragning kan alle formuesgoder som tilhører lovovertrederen, inndras hvis han ikke sannsynliggjør at formuesgodene er ervervet på lovlig måte. § 34 tredje ledd gjelder tilsvarende.

Ved utvidet inndragning overfor lovovertrederen kan også verdien av alle formuesgoder som tilhører lovovertrederens nåværende eller tidligere ektefelle, inndras hvis ikke

 • a.

  de er ervervet før ekteskapet ble inngått eller etter at ekteskapet ble oppløst,

 • b.

  de er ervervet minst fem år før den straffbare handling som gir grunnlag for utvidet inndragning, eller

 • c.

  lovovertrederen sannsynliggjør at formuesgodene er ervervet på annen måte enn ved straffbare handlinger som han har begått.

Når to personer bor fast sammen under ekteskapslignende forhold, likestilles det med ekteskap.

Litteratur
Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 45, note 181–199.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 68, 71 andre ledd.
Endringer
Tilføyd ved lov av 11. juni 1999 nr. 39, ikke endret.
§ 35.

Ting som er frambrakt ved eller har vært gjenstand for en straffbar handling, kan inndras såframt det finnes påkrevd av hensyn til formålet med den bestemmelse som setter straff for handlingen. Som ting regnes også rettigheter og fordringer. Regelen i § 34 første ledd tredje punktum gjelder tilsvarende.

Det samme gjelder ting som har vært brukt eller bestemt til å brukes ved en straffbar handling.

Istedenfor tingen kan inndras et beløp som svarer til dens verdi eller en del av verdien. Det kan bestemmes i dommen at tingen hefter til sikkerhet for inndragningsbeløp.

Istedenfor å inndra tingen kan retten treffe bestemmelse om tiltak for å forebygge at tingen blir brukt til nye lovovertredelser.

Forarbeider
Litteratur
Bratholm s. 570–574, Matningsdal, særlig s. 148–154, 233–282, 322–331 og 522–523, Andenæs s. 468–471 og 473–474, Slettan/Øie s. 325–326, Mæland s. 200–201, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 45–46, note 200–211.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 69.
Endringer
Lov av 11. mai 1951 nr. 2, lov av 26. januar 1973 nr. 2, lov av 11. juni 1999 nr. 39.
§ 36.

Inndragning etter § 35 kan foretas hos den skyldige eller hos den han har handlet på vegne av.

Inndragning av ting som er nevnt i § 35 annet ledd eller av beløp som helt eller delvis svarer til dens verdi, kan også foretas hos en eier som har eller burde ha forstått at tingen skulle brukes ved en straffbar handling.

Forarbeider
SRI 1970 s. 17–18, Ot.prp. nr. 31 (1971–72) s. 9, Innst. O. nr. 10 (1972–73) s. 6, Ot.prp. nr. 8 (1998–99) s. 71 annen spalte.
Litteratur
Bratholm s. 562 og 574–576, Matningsdal s. 362–380 og 530–532, Andenæs s. 471–473, Slettan/Øie s. 326, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 46, note 212–215.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 71 tredje ledd.
Endringer
Lov av 26. januar 1973 nr. 2, lov av 11. juni 1999 nr. 39.
§ 37.

Rettighet som er rettsgyldig sikret i en ting som blir inndratt, faller bort i den utstrekning det bestemmes i dommen overfor en rettighetshaver som selv er skyldig i den straffbare handling, eller som den skyldige har handlet på vegne av. Regelen i § 34 første ledd tredje punktum gjelder tilsvarende.

Slik bestemmelse kan også treffes overfor en rettighetshaver som da rettigheten ble stiftet, forsto eller burde ha forstått at tingen skulle brukes ved en straffbar handling, eller at den kunne inndras.

Når en ting er solgt med forbehold om eiendomsrett for selgeren, regnes kjøperen som eier og selgeren som rettighetshaver ved anvendelsen av reglene i denne paragraf.

Forarbeider
Litteratur
Bratholm s. 579, Matningsdal s. 398–406, Andenæs s. 474, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 46, note 216–223.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 73.
Endringer
Lov av 26. januar 1973 nr. 2, lov av 11. juni 1999 nr. 39.
§ 37 a.

Når utbytte eller ting som er nevnt i §§ 34 eller 35, etter gjerningstiden er overdratt fra noen som det kan foretas inndragning hos, kan det overdratte eller dets verdi inndras hos mottakeren dersom overdragelsen er skjedd som gave eller dersom mottakeren forsto eller burde ha forstått sammenhengen mellom den straffbare handling og det han har fått overdratt.

Kan det foretas utvidet inndragning etter § 34 a og lovovertrederen har overdratt et formuesgode til en av sine nærmeste, kan formuesgodet eller dets verdi inndras hos mottageren hvis påtalemyndigheten sannsynliggjør at det er ervervet ved en straffbar handling som lovovertrederen har begått. Dette gjelder likevel ikke formuesgoder som ble overdratt mer enn 5 år før foretagelsen av den handlingen som danner grunnlag for inndragningen, eller formuesgoder som er mottatt til vanlig underhold fra en som plikter å yte slikt underhold.

Er formuen til noen som er nevnt i § 34 a tredje ledd, helt eller delvis regnet med ved inndragning overfor lovovertrederen, og vedkommende innfrir sitt ansvar etter paragrafen her, reduseres lovovertrederens ansvar tilsvarende. Har lovovertrederen innfridd sitt ansvar etter § 34 a annet ledd, fører ytterligere innfrielse fra ham til at mottagerens ansvar reduseres tilsvarende.

Annet ledd gjelder tilsvarende ved overdragelse til et foretak dersom lovovertrederen

 • a.

  alene eller sammen med noen som er nevnt i annet ledd, eier en vesentlig del av foretaket,

 • b.

  oppebærer en betydelig del av foretakets inntekt, eller

 • c.

  i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse over det.

Tilsvarende gjelder for rettighet som etter gjerningstiden er stiftet i tingen av noen som det kan foretas inndragning hos.

Litteratur
Bratholm s. 579, Matningsdal s. 386–396 og 406–408, Andenæs s. 474– 475, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 46–47, note 224–236.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 72.
Endringer
Tilføyd ved lov av 26. januar 1973 nr. 2, endret ved lov av 11. juni 1999 nr. 39.
§ 37 b.

Selv om vilkårene etter §§ 34–36 ikke foreligger, kan en ting inndras når det på grunn av dens art og forholdene for øvrig er fare for at den vil bli brukt til en straffbar handling. Dette gjelder uansett hvem som er eier og uansett om straffansvar kan gjøres gjeldende mot noen. § 35 siste ledd gjelder tilsvarende.

Forarbeider
SRI 1970 s. 21, Ot.prp. nr. 31 (1971–72) s. 10–11, Innst. O. nr. 10 (1972– 73) s. 6–7.
Litteratur
Bratholm s. 576–577, Matningsdal s. 288–298, Andenæs s. 473, Slettan/Øie s. 326, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 47, note 237 og 238.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 70, 71 fjerde ledd, strpl. § 214 a.
Endringer
Tilføyd ved lov av 26. januar 1973 nr. 2, ikke endret.
§ 37 c.

Når en beslaglagt ting kreves inndratt, og eieren ikke er kjent eller ikke har kjent oppholdssted i riket, kan inndragning foretas i sak mot lovovertrederen eller den som var besitter ved beslagleggelsen, såframt dette etter sakens art og forholdene for øvrig finnes rimelig. Det samme gjelder når det kreves inndragning av verdien av en ting som er beslaglagt, eller som mot sikkerhetsstillelse er fritatt for beslag. Eieren skal så vidt mulig gis varsel om saken.

Dersom heller ikke lovovertrederen eller besitteren er kjent eller har kjent oppholdssted i riket, kan tingretten beslutte inndragning under tilsvarende forhold som nevnt i første ledd, uten at noen er gjort til saksøkt.

Disse regler gjelder tilsvarende ved inndragning av rettigheter etter §§ 37 og 37 a femte ledd.

Litteratur
Bratholm s. 579–580, Matningsdal s. 486–496 og 516–517, Andenæs s. 475–476, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 47, note 239–248.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 74 andre til fjerde ledd, strpl. § 214 b.
Endringer
Tilføyd ved lov av 26. januar 1973 nr. 2, endret ved lov av 11. juni 1999 nr. 39, lov av 30. august 2002 nr. 67.
§ 37 d.

Inndragning skjer til fordel for statskassen når ikke annet er bestemt.

Etter krav fra fornærmede kan det bestemmes at utbytte som inndras etter § 34, skal anvendes til dekning av erstatningskrav fra ham. Når særlige grunner gjør det rimelig, kan det også i andre tilfelle bestemmes at det som inndras, helt eller delvis skal anvendes til erstatning for skade som er voldt ved lovovertredelsen. Slik bestemmelse kan treffes i dommen eller ved kjennelse av tingretten i den rettskrets hvor saken om inndragning er avgjort.

Når utbytte er inndratt etter § 34, og domfelte eller noen som er ansvarlig for skaden, etter pådømmelsestiden har betalt erstatning til fornærmede, kan retten etter krav fra domfelte bestemme at inndragningsbeløpet blir å nedsette tilsvarende. Det samme gjelder dersom domfelte betaler skatt eller avgift som tilsvarer inndragningen.

Krav etter foranstående regler må framsettes for retten senest ett år etter at avgjørelsen om inndragning ble rettskraftig.

Litteratur
Bratholm s. 580–581, Matningsdal s. 412, 419–429 og 431–432, Andenæs s. 468 og 476, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 47, note 249–256.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 75.
Endringer
Tilføyd ved lov av 26. januar 1973 nr. 2, endret ved lov av 11. juni 1999 nr. 39, lov av 30. august 2002 nr. 67.
§ 38.

Et trykt skrift av forbrytersk innhold kan ved dom inndras uten hensyn til om noen straffes for skriftet eller selv om forfatteren på grunn av de i § 249 nr. 3 nevnte eller andre straffeutelukkende omstendigheter overhodet ikke kan straffes.

Dommen skal betegne de deler av skriftet som begrunner inndragningen. Ved fullbyrdelsen av dommen skal de øvrige deler på vedkommendes forlangende og på hans bekostning om mulig utsondres og tilbakeleveres.

Inndragningen kan også omfatte plater og former som er forferdiget til trykningen; den til trykningen benyttede sats skal på vedkommendes forlangende og på hans bekostning foranstaltes avlagt i stedet for å inndras.

Foranstående bestemmelser får ikke anvendelse på eksemplarer som ikke er tilgjengelige for almenheten, og som befinner seg på sted hvorfra de ikke tilsiktes videre utbredt.

Forarbeider
SKM s. 264.
Litteratur
Kjerschow s. 776–777, Bratholm s. 577–578, Matningsdal s. 299–306, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 47, note 257–263.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 76.
Endringer
Opphevet ved lov av 22. april 1927 nr. 4, tilføyd igjen ved lov av 12. desember 1958 nr. 1, ikke endret.
§ 39.

Når det anses nødvendig for å verne samfunnet, kan en lovbryter som er straffri etter § 44 første ledd overføres til tvungent psykisk helsevern, jf. psykisk helsevernloven kapittel 5. Avgjørelsen i sak om overføring treffes ved dom, og overføring kan bare skje når vilkårene i nr 1 eller nr 2 er oppfylt:

 • 1.

  Lovbryteren har begått eller forsøkt å begå en alvorlig voldsforbrytelse, seksualforbrytelse, frihetsberøvelse, ildspåsettelse eller en annen alvorlig forbrytelse som krenket andres liv, helse eller frihet, eller kunne utsette disse rettsgodene for fare. I tillegg må det antas å være en nærliggende fare for at lovbryteren på nytt vil begå en alvorlig forbrytelse som krenker eller utsetter for fare andres liv, helse eller frihet. Ved farevurderingen skal det legges vekt på den begåtte forbrytelsen sammenholdt særlig med lovbryterens atferd, sykdomsutvikling og psykiske funksjonsevne.

 • 2.

  Lovbryteren har begått eller forsøkt å begå en mindre alvorlig forbrytelse av samme art som nevnt i nr 1, og tidligere har begått eller forsøkt å begå en forbrytelse som nevnt der, og det må antas å være en nær sammenheng mellom den tidligere og den nå begåtte forbrytelsen. I tillegg må faren for tilbakefall til en ny alvorlig forbrytelse som krenker eller utsetter for fare andres liv, helse eller frihet, antas å være særlig nærliggende.

Litteratur
Kallerud og Sulland i Lov og Rett 1990 s. 343–356, Andenæs s. 456–459, Slettan/Øie s. 313–317, Mæland s. 216–220, Eskeland s. 383–386, Riksadvokatens rundskriv nr. 4/2001, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 47– 49, note 264–287. Se også Rosenqvist og Rasmussen: Rettspsykiatri i praksis, 2001.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 62.
Endringer
Lov av 22. februar 1929 nr. 5, lov av 11. mai 1951 nr. 2, lov av 11. november 1960 nr. 1, lov av 15. februar 1963 nr. 2, lov av 14. april 1972 nr. 15, lov av 17. januar 1997 nr. 11, lov av 11. august 2000 nr. 76, lov av 15. juni 2001 nr. 64.
§ 39 a.

På samme vilkår som nevnt i § 39 kan en lovbryter som er straffri etter § 44 annet ledd, idømmes tvungen omsorg.

Tvungen omsorg skal utholdes i en fagenhet innen spesialisthelsetjenesten som er innrettet for formålet. Hvis hensynet til den domfelte tilsier det og sikkerhetshensyn ikke taler mot det, kan fagenheten etter nærmere forskrift som Kongen gir, inngå avtale om gjennomføring av omsorgen utenfor fagenheten.

Den domfelte kan holdes tilbake mot sin vilje og hentes tilbake ved unnvikelse, om nødvendig med tvang og med bistand fra offentlig myndighet. Fagenheten har det overordnete ansvaret for gjennomføringen av tvungen omsorg, også når særreaksjonen gjennomføres utenfor fagenheten.

Ved gjennomføring av dom på tvungen omsorg gjelder følgende bestemmelser i psykisk helsevernloven tilsvarende så langt de passer:

 • a)

  kapittel 1, kapittel 4 med unntak av §§ 4-5 annet ledd, 4-9 og 4-10, og kapittel 6 med forskrifter når særreaksjonen gjennomføres i fagenheten. Bestemmelsen i § 4-4 annet ledd annet punktum gjelder likevel bare i den utstrekning det er fastsatt i forskrift gitt av Kongen.

 • b)

  kapittel 1 og kapittel 6 når særreaksjonen gjennomføres utenfor fagenheten.

Kongen kan gi forskrift om at sosialtjenesteloven kapittel 6 A skal gjelde tilsvarende. Kongen kan gi særlige regler om saksbehandlingen.

Kongen gir forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføringen av tvungen omsorg, herunder bestemmelser om hvilke vedtak som kan overprøves etter reglene i tvistemålsloven kapittel 33.

Litteratur
Kallerud og Sulland i Lov og Rett 1990 s. 343–356, Andenæs s. 459–460, Slettan/Øie s. 317–318, Riksadvokatens rundskriv nr. 4/2001, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 49–50, note 288–304. Se også Rosenqvist og Rasmussen: Rettspsykiatri i praksis, 2001.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 63, 64.
Endringer
Tilføyd ved lov av 22. februar 1929 nr. 5, endret ved lov av 11. mai 1951 nr. 2, lov av 11. november 1960 nr. 1, lov av 15. februar 1963 nr. 2, lov av 11. august 2000 nr. 76, lov av 15. juni 2001 nr. 64.
§ 39 b.

Tvungent psykisk helsevern etter § 39 og tvungen omsorg etter § 39 a kan bare opprettholdes når vilkåret om gjentakelsesfare i § 39 nr. 1 eller nr. 2 fortsatt er oppfylt.

Den domfelte, dennes nærmeste eller den faglig ansvarlige ved den institusjonen som har behandlingsansvaret for den domfelte, kan begjære opphør av reaksjonen. Hvem som er den domfeltes nærmeste, avgjøres etter psykisk helsevernloven § 1-3 annet ledd. Påtalemyndigheten fremmer saken for tingretten, som avgjør den ved dom. Behandlingen av saken skal påskyndes.

Opphør av reaksjonen kan ikke begjæres før ett år etter at overføringsdommen eller en dom som nekter opphør, er endelig.

Påtalemyndigheten kan til enhver tid beslutte opphør av reaksjonen. Senest tre år etter siste rettskraftige dom skal påtalemyndigheten enten beslutte opphør av reaksjonen eller bringe saken inn for tingretten, som avgjør om reaksjonen skal opprettholdes.

Forarbeider
Det vises til §§ 39 og 39 a.
Litteratur
Det vises til §§ 39 og 39 a.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 65.
Endringer
Tilføyd ved lov av 22. februar 1929 nr. 5, endret ved lov av 8. februar 1963, lov av 22. mai 1981 nr. 26, lov av 17. januar 1997 nr. 11, lov av 15. juni 2001 nr. 64, lov av 14. desember 2001 nr. 98.
§ 39 c.

Når en tidsbestemt straff ikke anses tilstrekkelig til å verne samfunnet, kan forvaring i anstalt under kriminalomsorgen idømmes i stedet for fengselsstraff når vilkårene i nr. 1 eller nr. 2 er oppfylt:

 • 1.

  Lovbryteren finnes skyldig i å ha begått eller forsøkt å begå en alvorlig voldsforbrytelse, seksualforbrytelse, frihetsberøvelse, ildspåsettelse eller en annen alvorlig forbrytelse som krenket andres liv, helse eller frihet, eller utsatte disse rettsgodene for fare. I tillegg må det antas å være en nærliggende fare for at lovbryteren på nytt vil begå en slik forbrytelse. Ved farevurderingen skal det legges vekt på den begåtte forbrytelsen eller forsøket sammenholdt særlig med lovbryterens atferd og sosiale og personlige funksjonsevne. Det skal særlig legges vekt på om lovbryteren tidligere har begått eller forsøkt å begå en forbrytelse som nevnt i første punktum.

 • 2.

  Lovbryteren finnes nå skyldig i å ha begått eller forsøkt å begå en mindre alvorlig forbrytelse av samme art som nevnt i nr. 1, og har tidligere begått eller forsøkt å begå en forbrytelse som nevnt der. I tillegg må det antas å være en nær sammenheng mellom den tidligere og den nå begåtte forbrytelsen, og faren for tilbakefall til en ny forbrytelse som nevnt i nr. 1 må antas å være særlig nærliggende.

Litteratur
Kjerschow s. 75–78, Røstad i NOU 1974: 17 s. 186–206 og 250–253, Bratholm s. 546–547, Andenæs s. 447–455, Slettan/Øie s. 260–268 og 348–351, Mæland s. 217–219, Eskeland s. 383–386, Riksadvokatens rundskriv nr. 4/2001, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 50–52, note 305–355. Se også Rosenqvist og Rasmussen: «Rettspsykiatri i praksis», 2001 s. 69–71.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 40 første til fjerde ledd.
§ 39 d.

Før dom på forvaring avsies, skal det foretas personundersøkelse av den siktede.

Retten kan i stedet beslutte at den siktede skal underkastes rettspsykiatrisk undersøkelse, jf straffeprosessloven § 165.

Forarbeider
Det vises til § 39 c.
Litteratur
Det vises til § 39 c.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 40 femte ledd.
Endringer
Tilføyd ved lov av 17. januar 1997 nr. 11, ikke endret.
§ 39 e.

I dom på forvaring skal retten fastsette en tidsramme som vanligvis ikke bør overstige femten år, og ikke kan overstige enogtyve år. Etter begjæring fra påtalemyndigheten kan retten likevel ved dom forlenge den fastsatte rammen med inntil fem år om gangen. Sak om forlengelse reises ved tingretten senest tre måneder før forvaringstidens utløp.

Det bør også fastsettes en minstetid for forvaringen som ikke må overstige ti år.

Tidligere idømt fengselsstraff faller bort når forvaring idømmes.

Forarbeider
Det vises til § 39 c.
Litteratur
Det vises til § 39 c.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 43, 42.
§ 39 f.

Løslatelse før forvaringstidens utløp skjer på prøve med en prøvetid fra ett til fem år.

Når den domfelte eller kriminalomsorgen begjærer løslatelse på prøve, fremmer påtalemyndigheten saken for tingretten, som avgjør den ved dom.

Behandlingen av en sak om prøveløslatelse skal påskyndes.

Når påtalemyndigheten samtykker i prøveløslatelse, kan slik løslatelse besluttes av kriminalomsorgen.

Den domfelte kan ikke begjære prøveløslatelse før ett år etter at forvaringsdommen eller en dom som nekter prøveløslatelse, er endelig.

Forarbeider
Det vises til § 39 c.
Litteratur
Det vises til § 39 c.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 44.
§ 39 g.

Ved prøveløslatelse av retten kan det settes vilkår som ved betinget dom, jf. straffeloven § 53 nr. 2 til 5. Retten kan også sette som vilkår at den domfelte skal følges opp av kriminalomsorgen. Når særlige grunner tilsier det, og institusjonen eller kommunen har samtykket, kan retten også sette som vilkår at den domfelte skal ha opphold i institusjon eller kommunal boenhet utover ettårsfristen i § 53 nr. 3 bokstav g. Når den domfelte skal oppholde seg i institusjon eller kommunal boenhet, kan retten fastsette at den domfelte skal kunne holdes tilbake der mot sin vilje og hentes tilbake ved unnvikelse, om nødvendig med tvang og med bistand fra offentlig myndighet.

Ved prøveløslatelse av kriminalomsorgen kan det settes vilkår som nevnt i straffeloven § 53 nr. 2, nr. 3 bokstav a til g, nr. 4 og nr. 5. Det kan også settes som vilkår at den domfelte skal følges opp av kriminalomsorgen.

Den domfelte skal på forhånd få adgang til å uttale seg om vilkårene. Om endring av fastsatte vilkår og forlengelse av prøvetid gjelder reglene i straffeloven § 54 nr. 1 tilsvarende. Den løslatte kan begjære at forhørsretten treffer kjennelse om at vilkår som nevnt i første ledd tredje punktum skal oppheves eller endres, jf. straffeloven § 54 nr. 1. Slik begjæring kan tidligst fremmes ett år etter at dommen om prøveløslatelse eller tingrettens siste kjennelse var endelig. Reglene om forsvarer i straffeprosessloven kapittel 9 gjelder tilsvarende.

Dersom institusjonen eller kommunen trekker sitt samtykke etter første ledd tredje punktum tilbake, gjeninnsettes den løslatte.

Dersom den løslatte i prøvetiden alvorlig eller gjentatt bryter fastsatte vilkår, eller særlige grunner ikke lenger tilsier prøveløslatelse i medhold av første ledd tredje punktum, kan påtalemyndigheten bringe spørsmålet om gjeninnsettelse inn for tingretten. Dom på gjeninnsettelse må være avsagt innen tre måneder etter utløpet av prøvetiden. Har den løslatte blitt fulgt opp av kriminalomsorgen, skal kriminalomsorgen gi uttalelse før det blir avsagt dom. Reglene om forsvarer og om pågripelse og fengsling i straffeprosessloven kapittel 9 og kapittel 14 gjelder tilsvarende. Det samme gjør straffeloven § 54 nr. 2 annet ledd.

Forarbeider
Det vises til § 39 c.
Litteratur
Det vises til § 39 c.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 45, strpl. § 100 c tredje ledd, § 46, strpl. §§ 100 c første ledd og 173 a.
§ 39 h.

Kongen kan gi forskrifter om gjennomføringen av særreaksjon etter § 39 c.

Kapittel. 3: Betingelser for Strafbarhed

§ 40.

Paa den, der ei har handlet med Forsæt, kommer ikke denne Lovs Straffebestemmelser til Anvendelse, medmindre det udtrykkelig er bestemt eller utvetydig forudsat, at ogsaa den uagtsomme Handling er strafbar. Har gjerningsmannen handlet i selvforskyldt rus framkalt ved alkohol eller andre midler, skal retten se bort fra beruselsen ved bedømmelsen av om handlingen var forsettlig.

Forseelse, der bestaar i Undladelse, straffes, ogsaa naar den er forøvet af Uagtsomhed, medmindre det modsatte er udtrykkelig bestemt eller utvetydig forudsat.

Forarbeider
Litteratur
Hagerup s. 301–318, Kjerschow s. 87–101, Skeie I s. 216–242, Bratholm s. 208–234, Røstad, Innkast s. 111–151 (først trykt i Jussens Venner 1982 s. 274–297), NOU 1983: 57 s. 143–151, Andenæs s. 193–204, 215–224 og 288–292, Slettan/Øie s. 180–183, 191–194 og 200–202, Mæland s. 111– 116, Eskeland s. 261–270, 285–290 og 328–331, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 52–53, note 356–365.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 21.
§ 41.

I Tilfælde, hvor den overordnede ikke kan straffes for en af en anden i hans Tjeneste forøvet Forseelse, kan Strafansvar altid gjøres gjældende mod den underordnede, uanseet om Straffebudet efter sin Ordlyd alene er rettet mod den overordnede.

Forarbeider
SKM s. 60–61, Indst. O. I (1901–02) s. 31.
Litteratur
Hagerup s. 211, Kjerschow s. 101–102, Bratholm s. 320–321, Andenæs s. 103–104, Slettan/Øie s. 370–371, Eskeland s. 173, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 53, note 366.
Endringer
Ingen.
§ 42.

Har nogen ved Foretagelsen af en Handling befundet sig i Uvidenhed angaaende Omstændigheder ved denne, der betinger Strafbarheden eller forhøier Strafskylden, bliver disse Omstændigheder ikke at tilregne ham.

Saafremt Uvidenheden selv kan tilregnes som uagtsom, kommer i de Tilfælde, hvor Uagtsomhed er strafbar, den herfor bestemte Straf til Anvendelse.

Det ses bort fra uvitenhet som følge av selvforskyldt rus. I slike tilfeller blir gjerningsmannen bedømt som om han var edru.

Vildfarelse med Hensyn til en Gjenstands Værdi eller til det Beløb, hvortil en voldt Skade maa ansættes, kommer alene i Betragtning, hvor Strafbarheden betinges deraf.

Forarbeider
SKM s. 62–64, Indst. O. I (1901–02) s. 31 annen spalte, NOU 1974: 17 s. 68–71 og 157–158, NOU 1992: 23 s. 125, Ot.prp. nr. 87 (1993–94) s. 38– 39 og 114.
Litteratur
Hagerup s. 314, 318, 324 flg. og 334, Kjerschow s. 94–97, Skeie I s. 242– 262, Tønnesen i Jussens Venner 1974 s. 271–325, Bratholm s. 235–248, NOU 1983: 57 s. 148–149, Røstad, Innkast s. 153–179 (først trykt i Jussens Venner 1986 s. 185–203), Andenæs s. 206–209, 243–252 og 288–292, Slettan/Øie s. 194–201 og 207–210, Mæland s. 115–116, 123–125 og 129–131, Eskeland s. 294–308, 328–331 og 401–402, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 53, note 367–373.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 25.
§ 43.

Hvor Loven bestemmer en forhøiet Straf i Tilfælde af, at en strafbar Handling medfører nogen uforsætlig Følge, indtræder denne Straf dog alene, hvor den handlende kunde have indseet Muligheden af en saadan Følge, eller saafremt han har undladt efter Evne at afverge den, efterat han er bleven opmerksom paa Faren.

Forarbeider
SKM s. 64, Indst. O. I (1901–02) s. 32 første spalte.
Litteratur
Hagerup, se § 43 i registeret, Kjerschow s. 103–104, Bratholm s. 245–248, NOU 1983: 57 s. 149, Andenæs s. 209–212, Slettan/Øie s. 184–185, Mæland s. 125–126, Eskeland s. 291–292, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 53–54, note 374–376.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 24.
Endringer
Ingen.
§ 44.

Den som på handlingstiden var psykotisk eller bevisstløs straffes ikke.

Det samme gjelder den som på handlingstiden var psykisk utviklingshemmet i høy grad.

Forarbeider
SKI 1925 s. 43–70, Ot.prp. nr. 8 (1927) s. 7, Innst. O. XII (1927) s. 7–9, Innst. O. II (1929) s. 4–5, Tillegg til Innst. O. II (1929), NOU 1974: 17 s. 41–71 og 158–159, NOU 1990: 5 s. 38–53, Ot.prp nr. 87 (1993–94) s. 22– 35 og 114–115, Innst. O. nr. 34 (1996–97) s. 4–8.
Litteratur
Hagerup s. 291–300, Kjerschow s. 104–111, Skeie I s. 197–208, Røstad i Jussens Venner 1967 s. 49–70, Røstad, Utvalgte emner s. 126–141, Bratholm s. 285–293, NOU 1983: 57 s. 160–163, Andenæs s. 263–269 og 274– 285, Slettan/Øie s. 168–171, Mæland s. 134–137, Eskeland s. 317–321, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 54, note 377–382.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 20 første ledd bokstav b, c og d.
Endringer
Lov av 22. februar 1929 nr. 5, lov av 17. januar 1997 nr. 11.
§ 45.

Bevisstløshet som er en følge av selvforskyldt rus (fremkalt ved alkohol eller andre midler), utelukker ikke straff.

Forarbeider
SKI 1925 s. 70–95, Ot.prp. nr. 8 (1927) s. 8–9, Innst. O. XII (1927) s. 9–10, Innst. O. II (1929) s. 5–7, Forh. O. nr. 3 (1929) s. 20–25, Tillegg til Innst. O. II (1929) s. 4.
Litteratur
Hagerup s. 286–300, Kjerschow s. 111–120, Skeie I s. 208–215, Bratholm s. 302–309, Røstad, Utvalgte emner s. 20–32 (først trykt i Jussens Venner 1973 s. 285–298), NOU 1983: 57 s. 163–164, Slettan i … den urett som ikke rammer deg selv s. 117–133, Slettan i Jussens Venner 1991 s. 45–66, Andenæs s. 285–293, Slettan/Øie s. 171–173, Mæland s. 137–138, Eskeland s. 322–333, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 54, note 383.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 20 andre ledd.
Endringer
Lov av 22. februar 1929 nr. 5.
§ 46.

Ingen kan straffes for handling foretatt før det fylte 15 år.

Forarbeider
Ot.prp. nr. 25 (1986–87), Innst. O. nr. 39 (1986–87), Ot.prp. nr. 50 (1988– 89), Innst. O. nr. 86 (1988–89).
Litteratur
Hagerup s. 288–290, Kjerschow s. 120, Skeie I s. 195–197, Bratholm s. 278–279, NOU 1983: 57 s. 159–160, Andenæs s. 269–274, Slettan/Øie s. 168, Mæland s. 134, Eskeland s. 319, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 54, note 384.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 20 første ledd bokstav a.
§ 47.

Ingen kan straffes for Handling, som han har foretaget for at redde nogens Person eller Gods fra en paa anden Maade uafvendelig Fare, naar Omstændighederne berettigede ham til at anse denne som særdeles betydelig i Forhold til den Skade, som ved hans Handling kunde forvoldes.

Forarbeider
SKM s. 76–81, Indst. O. I (1901–02) s. 34 første spalte.
Litteratur
Hagerup s. 246–256, Kjerschow s. 120–129, Skeie I s. 145–156, Bratholm s. 156–167, NOU 1983: 57 s. 136–138, Andenæs s. 166–177, Slettan/Øie s. 144–152, Mæland s. 96–101, Andorsen, Strafferettslig nødrett, Oslo 1999, Eskeland s. 228–232, Garde i TfR 2000 s. 776–782, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 54–55, note 385–392.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 17, 81 b nr. 1.
Endringer
Ingen.
§ 48.

Ingen kan straffes for Handling, som han har foretaget i Nødverge.

Det er Nødverge, naar en ellers strafbar Handling foretages til Afvergelse af eller Forsvar mod et retsstridigt Angreb, saafremt Handlingen ikke overskrider, hvad der fremstillede sig som fornødent hertil, og det i Betragtning af Angrebets Farlighed, Angriberens Skyld eller det angrebne Retsgode ei heller maa agtes ubetinget utilbørligt at tilføie et saa stort Onde som ved Handlingen tilsigtet.

Hvad ovenfor er bestemt om Afvergelse af retsstridigt Angreb, kommer ogsaa til Anvendelse med Hensyn til Handlinger, der foretages i Hensigt at iverksætte en lovlig Paagribelse eller hindre, at Straf- eller Varetægtsfanger rømmer.

Har nogen overskredet Grænserne for Nødverge, er han dog straffri, hvis Overskridelsen alene har fundet Sted paa Grund af en ved Angrebet fremkaldt Sindsbevægelse eller Bestyrtelse.

Forarbeider
SKM s. 81–89, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 16 første spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 34.
Litteratur
Augdahl, Nødverge, 1920, Hagerup s. 233–246, Kjerschow s. 129–142, Skeie I s. 156–170, Bratholm s. 138–155, NOU 1983: 57 s. 138–139, Andenæs s. 149–160, Slettan/Øie s. 133–144, Borgvin Dørre: Krav til nødssituasjonen ved preventivt nødverge, 1998, Mæland s. 89–94, Eskeland s. 232–243, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 53, note 393–409.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 18, 81 b nr. 2.
Endringer
Ingen.

Kapittel. 3 A: Straffansvar for foretak

§ 48 a.

Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Dette gjelder selv om ingen enkeltperson kan straffes for overtredelsen.

Med foretak menes her selskap, forening eller annen sammenslutning, enkeltpersonforetak, stiftelse, bo eller offentlig virksomhet.

Straffen er bøter. Foretaket kan også fradømmes retten til å utøve virksomheten eller forbys å utøve den i visse former, jf. § 29.

Forarbeider
Litteratur
Bratholm s. 270–275, Slettan i Lov og Rett 1980 s. 499–553 på s. 536–553, Slettan i Lov og Frihet s. 299–310, Matningsdal/Schneider i Jussens Venner 1989 s. 49–104, Asbjørnsen: Straffansvar for foretak – strl. paragraf 48 a. Forskning om økonomisk kriminalitet. Rapport nr 21, 1995, Matningsdal i Jussens Venner 1996 s. 98–115, Slettan/Øie s. 211–215, Andenæs s. 253– 262, Mæland s. 139–142, Jensen i Lov og Rett 1999 s. 216–230, Eskeland s. 342–358 og 451, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 55–56, note 410–424. Se også NU 1986:2 Företagsböter.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 27.
Endringer
Tilføyd ved lov av 20. juli 1991 nr. 66, ikke endret.
§ 48 b.

Ved avgjørelsen av om straff skal ilegges et foretak etter § 48 a, og ved utmålingen av straffen overfor foretaket skal det særlig tas hensyn til

 • a)

  straffens preventive virkning,

 • b)

  overtredelsens grovhet,

 • c)

  om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen,

 • d)

  om overtredelsen er begått for å fremme foretakets interesser,

 • e)

  om foretaket har hatt eller kunne ha oppnådd noen fordel ved overtredelsen,

 • f)

  foretakets økonomiske evne,

 • g)

  om andre reaksjoner som følge av overtredelsen blir ilagt foretaket eller noen som har handlet på vegne av det, blant annet om noen enkeltperson blir ilagt straff.

Forarbeider
Se kommentaren til § 48 a.
Litteratur
Se kommentaren til § 48 a, samt Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 56, note 425–433.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 28.
Endringer
Tilføyd ved lov av 20. juli 1991 nr. 66, ikke endret.

Kapittel. 4: Forsøg

§ 49.

Strafbart Forsøg foreligger, naar en Forbyrdelse ei er fuldbyrdet, men der er foretaget Handling, hvorved dens Udførelse tilsigtedes paabegyndt.

Forsøg paa Forseelse er ikke strafbart.

Forarbeider
SKM s. 90–93.
Litteratur
Hagerup s. 172–188, Kjerschow s. 142–151, Skeie I s. 278–305, Bratholm s. 328–342, NOU 1983: 57 s. 132–135, Røstad, Innkast s. 221–260 (først trykt i Jussens Venner 1985 s. 121–139), Andenæs s. 313–326, Slettan/Øie s. 107–115, Mæland s. 67–72, Husabø s. 271–299, Eskeland s. 203–212, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 56–57, note 434–437.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 16 første ledd.
Endringer
Ingen.
§ 50.

Forsøgets Strafbarhed bortfalder, saafremt den skyldige af egen fri Vilje enten afstaar fra den forbryderske Virksomhed, før endnu fuldendt Forsøg foreligger, eller forebygger den Følge, ved hvis Indtrædelse Forbrydelsen vilde være fuldbyrdet, forinden han endnu ved, at den forbryderske Virksomhed er opdaget.

Forarbeider
SKM s. 93–95.
Litteratur
Hagerup s. 189–193, Kjerschow s. 151–157, Skeie I s. 296–305, Bratholm s._343–349, NOU 1983: 57 s. 134–135, Røstad, Innkast s. 251–257 (først trykt i Jussens Venner 1985 s._121–149 på s. 142–148), Andenæs s. 327– 331, Slettan/Øie s. 115–118, Mæland s. 72–73, Eskeland s. 335–337, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 57, note 438–443.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 16 andre ledd.
Endringer
Ingen.
§ 51.

Forsøg straffes mildere end den fuldbyrdede Forbrydelse; Straffen kan nedsættes under det for denne bestemte Lavmaal og til en mildere Strafart.

Den for den fuldbyrdede Forbrydelse bestemte høieste Straf kan anvendes, saafremt Forsøget har medført nogen Følge, der, om den havde ligget indenfor den skyldiges Forsæt, kunde have berettiget til Anvendelse af en saa høi Straf.

Forarbeider
SKM s. 95–96.
Litteratur
Hagerup s. 181 og 310–311, Kjerschow s. 157–159, Skeie I s. 294–296, Bratholm s. 339–342, NOU 1983: 57 s. 135, Røstad, Innkast s. 246–250 (først trykt i Jussens Venner 1985 s._121–149 på s. 139–141), Andenæs s. 323–326, Slettan/Øie s. 118, Mæland s. 168–169, Eskeland s. 398–399, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 57–58, note 444–447.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 78 bokstav a, 80 bokstav b.
Endringer
Ingen.

Kapittel. 5: Om betinget dom og om grunner til at straffen kan settes ned eller forhøyes

§ 52.

1. Retten kan bestemme i dommen at fastsetting eller fullbyrding av straff skal utsettes i en prøvetid. Utsatt fullbyrding kan bare bestemmes for frihetsstraff og bøtestraff.

2. Blir det idømt frihetsstraff, kan utsettelse av fullbyrdingen begrenses til en del av straffen. Den ubetingete delen av straffen skal da ikke settes lavere enn 14 dager.

3. Sammen med betinget dom kan retten ilegge ubetinget bøtestraff. Dette gjelder selv om bøter ikke er fastsatt som straff for lovovertredelsen.

4. Ved forelegg gjelder reglene om betinget dom tilsvarende så langt de passer.

Forarbeider
Litteratur
Røstad i Lov og Rett 1978 s. 166–181 på s. 175–179, Bratholm s. 435–446, 453–454, 461–465 og 637, Skaflem i Lov og Rett 1983 s. 51–74 på s. 51– 59, Matningsdal i Lov og Rett 1988 s. 3–25 på s. 3–8, NOU 1992: 23 s. 143–150, Røstad, Innkast s. 393–414, Andenæs s. 425–434, Slettan/Øie s. 250–254 og 258, Mæland s. 179–182, Eskeland s. 369–371, 376 og 388– 389, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 58, note 448–458.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 34 første ledd, 53 fjerde ledd, 60, 32 første ledd bokstav b, 54 bokstav a.
Endringer
Lov av 25. juli 1919 nr. 1, lov av 22. februar 1929 nr. 5, lov av 22. mai 1953 nr. 3, lov av 3. juni 1955 nr. 2, lov av 9. april 1965 nr. 2, lov av 12. juni 1981 nr. 62, lov av 12. april 1985 nr. 18, lov av 11. juni 1993 nr. 79.
§ 53.

1. Utsettelse etter § 52 er betinget av at den domfelte ikke begår noen ny straffbar handling i prøvetiden, og av at han overholder vilkår fastsatt etter nr. 2 til 5 nedenfor. Den domfelte skal på forhånd få adgang til å uttale seg om vilkårene.

Prøvetiden fastsettes av retten og skal i alminnelighet være to år. I særlige tilfeller kan det settes en lengre prøvetid, men ikke over fem år. Prøvetiden regnes fra den dag endelig dom er avsagt.

2. Retten kan sette som vilkår for utsettelsen at den domfelte melder seg for politiet til bestemte tider. Perioden for meldeplikten er ett år når ikke retten bestemmer noe annet. Meldeplikten løper fra den dag dommen er rettskraftig. Gjelder dommen en straffbar handling som den domfelte har tilstått, kan det bestemmes i dommen at meldeplikten skal settes i verk straks selv om dommen ikke er endelig.

3. Retten kan også sette andre vilkår for utsettelsen, bl.a.:

 • a)

  at den domfelte overholder bestemmelser om oppholdssted, arbeid, utdanning eller samkvem med bestemte personer

 • b)

  at den domfelte overholder bestemmelser om innskrenkninger i rådigheten over inntekter og formue og om oppfyllelsen av økonomiske forpliktelser

 • c)

  at den domfelte avholder seg fra å bruke alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler

 • d)

  at den domfelte gjennomgår kur for å motvirke misbruk av alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler, om nødvendig i institusjon

 • e)

  at den domfelte gjennomfører promilleprogram, jf nr 6 første ledd andre punktum

 • f)

  at den domfelte gjennomgår psykiatrisk behandling, om nødvendig i institusjon

 • g)

  at den domfelte for inntil ett år tar opphold i heim eller institusjon.

Retten kan overlate til tilsynsmyndigheten å gi bestemmelser som nevnt i bokstav a og b.

4. Som vilkår for utsettelsen skal retten pålegge den domfelte å yte slik erstatning og oppreisning som den fornærmete eller andre skadelidte har rett til og gjør krav på, og som retten mener den domfelte har evne til å betale.

5. Som vilkår for utsettelsen kan retten bestemme at den domfelte betaler underholdsbidrag som er forfalt eller forfaller i prøvetiden.

6. Kongen kan gi nærmere regler om gjennomføringen av vilkårene. Kongen kan som en prøveordning bestemme at det skal etableres tilsynsprogram for personer som er dømt for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 jf § 22 første ledd og som har et alkoholproblem (promilleprogram). Kongen gir nærmere bestemmelser om promilleprogrammene, herunder om hvem de skal gjelde for, innholdet i og gjennomføringen av programmene.

Litteratur
Bratholm s. 446–453, Skaflem i Lov og Rett 1983 s. 51–74 på s. 60–63, Matningsdal i Lov og Rett 1988 s. 3–25 på s. 9–18, NOU 1992: 23 s. 150– 151, Andenæs s. 345–349, 428 og 434–437, Slettan/Øie s. 255–256, Mæland s. 182–183, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 58–59, note 459– 488.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 34 andre og tredje ledd, 36, 37, 35, 38.
Endringer
Lov av 25. juli 1919 nr. 1, lov av 22. februar 1929 nr. 5, lov av 3. juni 1955 nr. 2, lov av 9. april 1965 nr. 2, lov av 12. juni 1981 nr. 62, lov av 1. juli 1994 nr. 50, lov av 23. juni 1995 nr. 35, lov av 18. mai 2001 nr. 21.
§ 54.

1. Når den domfeltes forhold gir grunn til det, kan retten ved kjennelse i prøvetiden oppheve eller endre fastsatte vilkår og sette nye vilkår. Finner retten det påkrevd, kan den også forlenge prøvetiden, men ikke til mer enn fem år i alt.

2. Dersom den domfelte alvorlig eller gjentatt bryter fastsatte vilkår, kan retten bestemme ved dom at straff helt eller delvis skal fullbyrdes. Dommen må være avsagt innen tre måneder etter at prøvetiden gikk ut. Reglene om forsvarer og om pågripelse og fengsling i straffeprosessloven § 100 og kap 14 gjelder tilsvarende.

Istedenfor å bestemme at straffen skal fullbyrdes, kan retten i dommen sette ny prøvetid og nye vilkår om den ser det som mer hensiktsmessig.

3. Dersom den domfelte begår en straffbar handling i prøvetiden, og tiltale blir reist eller saken begjært pådømt ved tilståelsesdom innen seks måneder etter at prøvetiden gikk ut, kan retten gi en samlet dom for begge handlinger eller særskilt dom for den nye handlingen.

Blir det avsagt særskilt dom for den nye handlingen, kan retten også endre den tidligere betingete dommen slik som bestemt i nr. 1.

Litteratur
Bratholm s. 454–461, Skaflem i Lov og Rett 1983 s. 51–74 på s. 63–74, Matningsdal i Lov og Rett 1988 s. 3–25 på s. 18–25, NOU 1992: 23 s. 160– 163, Andenæs s. 438–441, Slettan/Øie s. 257–258, Mæland s. 183–184, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 59–60, note 488–501.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 39, strpl. §§ 100 c og 173 a.
Endringer
Lov av 25. juli 1919 nr. 1, lov av 22. februar 1929 nr. 5, lov av 3. juni 1955 nr. 2, lov av 12. juni 1981 nr. 62, lov av 18. mai 2001 nr. 21, lov av 30. august 2002 nr. 67.
§ 54 a.

Når en betinget dom blir lest opp eller forkynt for domfelte, skal han gjøres kjent med hva det betyr at dommen er gjort betinget, hva vilkårene går ut på, og følgene av at de ikke blir overholdt. Dommeren kan også gi advarsel og formaning når det er grunn til det etter den domfeltes alder og forholdene ellers. Den domfelte kan innkalles til særskilt rettsmøte for å få slik advarsel og formaning.

Litteratur
Kjerschow s. 179–180, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 60, note 502 og 503.
Lovspeil
Straffeprosessloven: § 43 a.
Endringer
Tilføyd ved lov av 12. juni 1981 nr. 62, endret ved lov av 18. mai 2001 nr. 21.
§ 55.

For straffbare handlinger, forøvd før det fylte 18de år, kan fengselsstraff etter § 17 første ledd bokstav b ikke anvendes, og straffen kan innen samme straffart nedsettes under det lavmål som er bestemt for handlingen, og, når forholdene tilsier det, til en mildere straffart.

Forarbeider
SKM s. 96, SRI 1952 s. 36, Ot.prp. nr. 41 (1954) s. 6 og 10, Ot.prp. nr. 26 (1963–64) s. 33 og 38, Ot.prp. nr. 1 (1974–75) s. 10–11 og 29, Innst. O. nr. 30 (1974–75) s. 1, Ot.prp. nr. 62 (1980–81) s. 32, Ot.prp. nr. 26 (1986–87) s. 13 første spalte, Ot.prp. nr. 44 (1991–92) s. 119 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 180, Bratholm s. 394–395, Andenæs s. 399, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 60, note 504–507.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 33, 80 bokstav i.
Endringer
Lov av 3. juni 1955 nr. 2, lov av 9. april 1965 nr. 3, lov av 4. april 1975 nr. 12, lov av 12. juni 1981 nr. 62, lov av 12. juni 1987 nr. 51, lov av 12. juni 1987 nr. 70, lov av 17. juli 1992 nr. 100.
§ 56.

Retten kan sette ned straffen under det lavmål som er bestemt for handlingen, og til en mildere straffart:

 • a.

  når handlingen er foretatt for å redde noens person eller gods, men grensen for retten til dette etter §§ 47 og 48 er overskredet;

 • b.

  når handlingen er foretatt i berettiget harme, under tvang eller overhengende fare;

 • c.

  når lovbryteren på handlingstiden hadde en alvorlig psykisk lidelse med en betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen, men ikke var psykotisk, jf. § 44, eller var lettere psykisk utviklingshemmet eller handlet under en sterk bevissthetsforstyrrelse som ikke var en følge av selvforskyldt rus;

 • d.

  når lovbryteren handlet under bevisstløshet som var en følge av selvforskyldt rus, og særdeles formildende omstendigheter taler for at straffen settes ned.

Forarbeider
SKM s. 96–97, SKI 1925 s. 43–97 (særlig s. 95–97), Ot.prp. nr. 8 (1927) s. 8–9, Ot.prp. nr. 11 (1928) s. 3–7, Innst. O. II (1929) s. 4–6, NOU 1974: 17 s. 64–66 og 160, NOU 1990: 5 s. 48–50 og 51–63, Ot.prp. nr. 87 (1993–94) s. 35–38 og 115–116, Innst. O. nr. 34 (1996–97) s. 7–10, Forh. O. (1996– 97) s. 259–298.
Litteratur
Kjerschow s. 181–184, Skeie I s. 361–364, Bratholm s. 299, 300, 301 og 309, Slettan i … den urett som ikke rammer deg selv s. 129–131, Slettan i Jussens Venner 1991 s. 45–66 på s. 60–62, NOU 1992: 23 s. 211–212, Andenæs s. 399–401, jf. s. 284–285, Slettan/Øie s. 174–175, Mæland s. 169– 170, Eskeland s. 399–401, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 60–66, note 508–516. Se også Eitinger/Retterstøl s. 69–72, Rosenqvist/Rasmussen s. 54–60 og 62–63.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 78, 80, 81.
Endringer
Lov av 22. februar 1929 nr. 5, lov av 17. januar 1997 nr. 11.
§ 57.

For den, som ved Handlingens Foretagelse befandt sig i Vildfarelse med Hensyn til dens retsstridige Beskaffenhed, kan, saafremt Retten ikke finder af denne Grund at burde frifinde ham, Straffen nedsettes under det for Handlingen bestemte Lavmaal og til en mildere Strafart.

Forarbeider
SKM s. 97–99, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 16.
Litteratur
Hagerup s. 322–332, Kjerschow s. 184–199, Skeie I s. 242–277 og 475– 479, Skeie, Afhandlinger s. 71–205, Tønnesen i Jussens Venner 1974 s. 271–325, Bratholm s. 249–267, Røstad, Innkast s. 181–219 (først trykt i Jussens Venner 1982 s. 298–319), Andorsen i … den urett som ikke rammer deg selv s. 15–25, NOU 1992: 23 s. 126–129, Andenæs s. 235–252, Slettan/ Øie s. 203–210, Mæland s. 127–131, Eskeland s. 302–316, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 61–62, note 517–519. Se også Forhandlingene på Det 22. nordiske juristmøte 1960, Bilag V og s. 113–146.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 26, 78 bokstav a, 80 bokstav j.
Endringer
Ingen.
§ 58.

Hvor flere har samvirket til et strafbart Øiemed, kan Straffen nedsættes under det for Handlingen bestemte Lavmaal og til en mildere Strafart for deres Vedkommende, hvis Medvirken væsentlig har været foranlediget ved deres afhængige Stilling til nogen anden af de skyldige eller har været af ringe Betydning i Forhold til andres. Hvor Straffen ellers kunde have været fastsat til Bøder, og ved Forseelser kan den helt bortfalde.

Forarbeider
SKM s. 99–108.
Litteratur
Kjerschow s. 199–215, G. Astrup Hoel: Delagtighed i forbrydelser, 1941, Skeie I s. 306–342, særlig s. 311–314, Bratholm s. 313–327, særlig s. 326, NOU 1992: 23 s. 74–79, Andenæs s. 295–313, særlig s. 312–313 (se også Andenæs i TfR 1940 s. 237–280), Slettan/Øie s. 122–128 og 292, Mæland s. 73–83 og 170–171, Husabø, Straffansvarets periferi, 1999 s. 3–270, Eskeland s. 189–201 og 402, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 62, note 520–528.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 15, 78 bokstav a, 80 bokstav c.
Endringer
Ingen.
§ 59.

Det som er bestemt i § 58, gjelder også for den som før han ennå vet at han er mistenkt, så vidt mulig og i det vesentlige har forebygget eller gjenopprettet de skadelige følger av handlingen.

Har siktede avgitt en uforbeholden tilståelse, skal retten ta dette i betraktning ved straffutmålingen. Retten kan nedsette straffen under det for handlingen bestemte lavmål og til en mildere straffart.

Litteratur
Kjerschow s. 215–216, Skeie I s. 301–302, Bratholm s. 599, Andenæs s. 401, Slettan/Øie s. 292, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 62–63, note 529–534.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 78 bokstav b og f første alternativ, 80 bokstav a nr. 1 og nr. 2, 81 bokstav a.
Endringer
§ 60.

Har den dømte vært undergitt frihetsberøvelse i anledning av saken, skal dommen inneholde bestemmelse om at hele denne tid skal bringes til fradrag i straffen, slik at denne endog kan anses utholdt i sin helhet. Har frihetsberøvelsen skjedd i fullstendig isolasjon, skal det gis et ytterligere fradrag som svarer til én dag for hvert påbegynte tidsrom av 2 døgn som den dømte har vært underlagt fullstendig isolasjon.

Er samfunnsstraff idømt, skal fradraget gjøres i den subsidiære fengselsstraffen, samtidig som antallet timer samfunnsstraff reduseres forholdsmessig. Er samfunnsstraffen idømt sammen med ubetinget fengselsstraff, skal fradraget først gjøres i denne.

Har den dømte i utlandet vært undergitt frihetsberøvelse i anledning av saken, avgjør retten i hvilken utstrekning denne tid skal bringes til fradrag i straffen.

Litteratur
Kjerschow s. 216–219, Skeie I s. 371–374, Bratholm, Pågripelse og varetektsfengsel, 1957 s. 98–99, Røstad, Utvalgte emner s. 68–84 (først trykt i Lov og Rett 1978 s. 166–181), Bratholm s. 603–610, Bjerke, Fengsling s. 167–173, NOU 1992: 23 s. 229–232, Andenæs s. 408–410, Slettan/Øie s. 303–304, Mæland s. 172–173, Eskeland s. 436–437, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 63, note 535–548.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 83.
§ 61.

Bestemmelserne om skjærpet Straf i Tilfælde af Gjentagelse er alene anvendelige paa dem, der ved den tidligere strafbare Handlings Forøvelse havde fyldt sit 18de Aar, og som har forøvet den nye strafbare Handling, efterat Straffen for den tidligere forøvede helt eller delvis var fuldbyrdet. Ei heller indtræder, medmindre noget modsat er bestemt, Skjærpelse, saafremt den nye strafbare Handling, om den er en Forbrydelse, er forøvet mere end 6 Aar og, om den er en Forseelse, mere end 2 Aar, efterat Fuldbyrdelsen af Straffen for den tidligere forøvede afsluttedes.

Retten kan lade tidligere, i andre Lande idømte Straffe begrunde skjærpet Straf paa samme Maade som her i Landet idømte.

Forarbeider
SKM s. 109, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 16 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 219–222, Skeie I s. 364–366, Bratholm s. 594–596, Røstad i Jussens Venner 1985 s. 103–120 på s. 106–107, NOU 1992: 23 s. 235–236, Andenæs s. 402–403, Slettan/Øie s. 287–288, Eskeland s. 405–406, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 63–64, note 549–553.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 79 bokstav b.
Endringer
Ingen.
§ 62.

Har noen i samme eller i forskjellige handlinger forøvet flere forbrytelser eller forseelser som skulle ha medført frihetsstraff, anvendes en felles frihetsstraff. Den felles frihetsstraffen må være strengere enn det høyeste lavmål som er fastsatt for noen enkelt av forbrytelsene eller forseelsene og må ikke overstige det dobbelte av den høyeste straff som for noen av dem er lovbestemt. Den felles frihetsstraffen fastsettes som regel til fengsel, hvis noen enkelt av de straffbare handlinger ville ha medført slik straff.

Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende ved idømmelse av en felles straff på samfunnsstraff. Skal samfunnsstraff idømmes sammen med ubetinget fengselsstraff, skal det ved utmålingen av samfunnsstraffen tas hensyn til den ubetingete fengselsstraffen.

Forsaavidt nogen af Forbrydelserne eller Forseelserne skulde have medført Fængsel, idømmes, ogsaa naar Hefte anvendes, de samme Tillægsstraffe, som om Fængsel var blevet anvendt.

Litteratur
Kjerschow s. 222–229, Scheel i TfR 1935 s. 1–42, Skeie I s. 366–370, Røstad, Utvalgte emner s. 33–67 (først trykt i Jussens Venner 1980 s. 161– 194), Bratholm s. 611–620, NOU 1992: 23 s. 216–218, Røstad i Jussens Venner 1993 s. 1–35, Andenæs s. 332–337 og 403–406, Slettan/Øie s. 230– 236 og 301–302, Mæland s. 167–168, Eskeland s. 403–405, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 64, note 554–562.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 79 bokstav b.  
Endringer
Tilføyd et nytt tredje ledd ved lov av 3. juni 1955 nr. 2 som åpnet adgang til å gjøre en dom delvis betinget. Dette leddet ble opphevet ved lov av 9. april 1965 nr. 2, da hjemmelen for å gjøre en dom delvis betinget ble overført til § 52 nr. 1. Tilføyd et nytt annet ledd ved lov av 15. mars 1991 nr. 4, endret ved lov av 18. mai 2001 nr. 21, lov av 10. januar 2003 nr. 2.
§ 63.

Har nogen i samme eller i forskjellige Handlinger forøvet flere Forbrydelser eller Forseelser, hvorfor Straf af Bøder idømmes, anvendes en fælles Bødestraf, der maa være strengere end den, som nogen enkelt af Forbrydelserne eller Forseelserne skulde have medført.

Retten kan, hvor nogle af Forbrydelserne eller Forseelserne skulde have medført Frihedsstraf, andre Bøder, undlade at idømme disse og istedet betragte de Forbrydelser eller Forseelser, hvorfor Bødestraf er bestemt, som skjærpende Omstændigheder.

Forarbeider
SKM s. 109–113.
Litteratur
Kjerschow s. 230, Skeie I s. 368–370, Røstad, Utvalgte emner s. 58–59 (først trykt i Jussens Venner 1980 s. 161–194 på s. 186), Bratholm s. 620–621, Andenæs s. 403–406, Slettan/Øie s. 301–302, Mæland s. 167–168, Eskeland s. 403–405, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 64, note 563–566.
Endringer
Ingen.
§ 64.

Fældes nogen, som allerede er idømt Straf, for nogen forud for Dommen forøvet Forbrydelse eller Forseelse, iagttages ved Straffens Fastsættelse, at Reglerne i §§ 62 og 63 saavidt muligt sker Fyldest. I dette Tilfælde kan Frihedsstraf under 14 Dage idømmes.

Bestemmelsene i første ledd gjelder også når den domfelte i prøvetiden etter en betinget dom blir kjent skyldig i en straffbar handling som er foretatt før den betingete dommen ble avsagt. Retten kan da gi en samlet dom for begge handlinger eller særskilt dom for den handling som ble pådømt sist. Blir det gitt samlet betinget dom for begge handlinger, fastsetter retten ny prøvetid, som regnes fra den dag det er avsagt endelig dom i den nye saken.

Forarbeider
SKM s. 113, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 16–17, Indst. O. Vll (1899/1900) s. 37, NOU 1975: 61 s. 108, Ot.prp. nr. 62 (1980–81) s. 20.
Litteratur
Kjerschow s. 230–232, Gripne i Lov og Rett 1971 s. 183–188, Bratholm s. 621–624, Matningsdal i TfR 1985 s. 559–589, Gripne i Lov og Rett 1987 s. 98–111, NOU 1992: 23 s. 221–224, Andenæs s. 406–408 og 441, Slettan/ Øie s. 302–303, Eskeland s. 435, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 64–65, note 567–573.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 82.
§ 65.

Skal Bøder i Henhold til flere Domme afsones, bortfalder, naar de strafbare Handlinger er forøvede, forinden nogen af dem blev paadømt, den Del af Frihedsstraffen som overstiger, hvad i en Dom kunde være ilagt.

Forarbeider
NOU 1975: 61 s. 108 annen spalte, Ot.prp. nr. 62 (1980–81) s. 20 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 232, Bratholm s. 624, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 65, note 574.
Endringer
Opphevet ved lov av 22. februar 1929 nr. 5, tilføyd igjen ved lov av 12. juni 1981 nr. 62, ikke endret.

Kapittel. 6: Opphør av straff og andre rettsfølger

§ 66.

En handling er ikke lenger straffbar når foreldelse er inntrådt etter reglene i §§ 67–69.

Tap av offentlig stilling kan dog idømmes selv om annen straff er foreldet.

Forarbeider
SKM s. 121–125, SRI 1969 s. 6–13 og 23–24, Ot.prp. nr. 52 (1970–71) s. 4–8, Innst. O. IX (1971–72) s. 2–4.
Litteratur
Kjerschow s. 232–234 og 236–237, Skeie I s. 398–399, Bratholm s. 625– 626, NOU 1983: 57 s. 245–248, NOU 1992: 23 s. 254–255, Andenæs s. 485–486 og 488, Slettan/Øie s. 237–238, NOU 2002: 4 s. 268–270, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 65, note 575–577.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 85, 91.
§ 67.

Fristen for foreldelse er:

 • 2 år når den høyeste lovbestemte straff er bøter eller fengsel inntil 1 år,

 • 5 år når den høyeste lovbestemte straff er fengsel inntil 4 år,

 • 10 år når den høyeste lovbestemte straff er fengsel inntil 10 år,

 • 15 år når tidsbestemt straff inntil 15 år kan idømmes,

 • 25 år når fengsel inntil 21 år kan idømmes.

Hefte anses like med fengsel ved beregning av fristen.

At bøter eller rettighetstap kan idømmes ved siden av annen straff, har ikke betydning ved beregning av fristen.

Har noen i samme handling begått flere lovovertredelser, som etter første ledd skulle foreldes til ulike tid, gjelder den lengste foreldelsesfrist for alle overtredelser.

Fristen for foreldelse av straffansvaret for foretak beregnes ut fra strafferammen for enkeltpersoner i det straffebudet som er overtrådt.

Forarbeider
SRI 1969 s. 10–11, 13–15 og 24–26, Ot.prp. nr. 52 (1970–71) s. 8–10, Innst. O. IX (1971–72) s. 4–5, Ot.prp. nr. 16 (1988–89) s. 22, Innst. O. nr. 49 (1988–89) s. 4.
Litteratur
Kjerschow s. 235–236, Skeie I s. 399–401, Bratholm s. 628–630, NOU 1992: 23 s. 255–256, Andenæs s. 486–489, Slettan/Øie s. 238, Mæland s. 229, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 65, note 578–582.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 86, 89.
§ 68.

Fristen for foreldelse regnes fra den dag det straffbare forhold er opphørt. Ved overtredelse av §§ 195 eller 196 skal fristen likevel regnes fra den dag fornærmede fyller 18 år.

Når straffbarheten avhenges eller påvirkes av en inntrådt virkning, regnes fristen først fra den dag virkningen er inntrådt. Det samme gjelder når påtalen er avhengig av en senere inntrådt begivenhet.

Er den straffbare handling forøvd på norsk skip utenfor riket, regnes fristen fra den dag da skipet er kommet til norsk havn. Begynnelsestidspunktet for fristen kan etter denne bestemmelse ikke utskytes i mer enn ett år.

Litteratur
Kjerschow s. 237–244, Skeie I s. 401–402 og 405, Bratholm s. 626–627, NOU 1992: 23 s. 256–257, Andenæs s. 489–490, Eskeland s. 339–340, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 65–66, note 583–587.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 87.  
§ 69.

Fristen for foreldelse avbrytes ved rettergangsskritt som medfører at den mistenkte får stilling som siktet. Skjer siktelsen ved utenrettslig erklæring eller ved utferdigelse av forelegg, avbrytes foreldelsesfristen ved meddelelse til mistenkte om at han er siktet. For slik meddelelse gjelder regelen i domstolsloven § 146 annet ledd tilsvarende.

Avbrytes fristen overfor noen som har handlet på vegne av et foretak, gjelder avbrytelsen også overfor foretaket.

Innstilles forfølgningen uten at beslutning om dette omgjøres av overordnet påtalemyndighet innen lovens frist for slik omgjøring, løper foreldelsen videre som om forfølgning ikke hadde funnet sted. Det samme gjelder dersom forfølgningen blir stanset på ubestemt tid. Er forfølgningen stanset på grunn av at siktede har unndratt seg forfølgningen, regnes forfølgningstiden ikke med ved beregningen av om foreldelse er inntrådt.

Forarbeider
SKM s. 127–129, SRI 1969 s. 15–17 og 26–27, Ot.prp. nr. 52 (1970–71) s. 11–12, Innst. O. IX (1971–72) s. 4, NOU 1989: 11 s. 28–29, Ot.prp. nr. 27 (1990–91) s. 36–37 og 44.
Litteratur
Kjerschow s. 244–247, Skeie I s. 403–405, Bratholm s. 627–628, NOU 1992: 23 s. 257–258, Andenæs s. 490–492, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 66, note 588–594.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 88, 89 andre ledd.  
§ 70.

For inndragning gjelder de foreldelsesfrister som er fastsatt i § 67, men slik at fristen ikke i noe tilfelle skal være mindre enn 5 år, og for inndragning etter §§ 34 og 34 a ikke mindre enn 10 år.

At en handling ikke kan straffes på grunn av foreldelse, er ikke til hinder for at det kan reises sak for å få en beskyldning erklært død og maktesløs i medhold av reglene i § 251 og § 253.

Forarbeider
SRI 1969 s. 17–18 og 27–28, Ot.prp. nr. 52 (1970–71) s. 12, Innst. O. IX (1971–72) s. 4–5, NOU 1996: 21 s. 140 første spalte, Ot.prp. nr. 8 (1998– 99) s. 73 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 236–237, Bratholm s. 630, Mæland, Ærekrenkelser s. 270, Matningsdal s. 443–447, NOU 1992: 23 s. 258–259, Andenæs/Bratholm s. 252, Andenæs s. 492–493, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 66, note 595 og 596.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 92.  
§ 71.

Idømt frihetsstraff faller bort ved foreldelse etter følgende frister:

 • 5 år for fengsel inntil 1 år,

 • 10 år for fengsel i mer enn 1 år men høyst 4 år,

 • 15 år for fengsel i mer enn 4 år men høyst 8 år,

 • 20 år for tidsbestemt fengsel i mer enn 8 år, men høyst 20 år,

 • 30 år for fengsel i mer enn 20 år.

For straff av hefte gjelder de samme frister som for fengsel.

Er fullbyrding av fengselsstraff delvis utsatt i medhold av § 52 nr. 2, regnes fristen særskilt for den betingede og den ubetingede del av straffen.

Er frihetsstraffen blitt avkortet ved prøveløslatelse, regnes foreldelsesfristen på grunnlag av den gjenstående straffetid. Tilsvarende gjelder i tilfelle hvor fullbyrdingen avbrytes på annen måte.

Forarbeider
SKM s. 123–124 og 129–130, SRI 1969 s. 18–19 og 28–29, Ot.prp. nr. 52 (1970–71) s. 12–14, Innst. O. IX (1971–72) s. 5, Ot.prp. nr. 23 (1983–84) s. 38, Innst. O. nr. 55 (1983–84) s. 8.
Litteratur
Kjerschow s. 248–250 og 252, Skeie I s. 405, Bratholm s. 631–632, NOU 1992: 23 s. 259, Slettan/Øie s. 357–358, Andenæs s. 493, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 66, note 597–600.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 93 første, andre og femte ledd, 96.
§ 72.

Foreldelsesfristen løper fra den dag dommen er endelig.

Kan fullbyrding ikke settes i verk fordi domfelte i eller utenfor riket utholder annen frihetsberøvelse i henhold til dom, løper ingen foreldelse i dette tidsrom. Tilsvarende gjelder der domfelte i eller utenfor riket utfører samfunnsstraff i henhold til dom.

Er det ved betinget dom eller benådning gitt utsettelse med fullbyrding av straffen, løper det ingen foreldelse i prøvetiden.

Forarbeider
SRI 1969 s. 18–19, Ot.prp. nr. 52 (1970–71) s. 14, Innst. O. IX (1971–72) s. 5, Ot.prp. nr. 23 (1983–84) s. 38, Innst. O. nr. 55 (1983–84) s. 8, Ot.prp. nr. 49 (1992–93) s. 7–8.
Litteratur
Kjerschow s. 250–252, Bratholm s. 631–632, NOU 1992: 23 s. 259 annen spalte, Andenæs s. 494, Slettan/Øie s. 358, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 66, note 601–604.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 94 første, andre og femte ledd.
§ 73.

Fristen etter § 71 avbrytes ved at fullbyrding av straffen blir påbegynt eller ved at den domfelte blir pågrepet for å sikre fullbyrdingen.

§ 73 a.

Idømt forvaring faller bort ved foreldelse etter de samme frister som for frihetsstraff. Fristen beregnes etter lengden av den tidsrammen som er fastsatt etter § 39 e første ledd første punktum. Idømte særreaksjoner for utilregnelige, jf. §§ 39 og 39 a, faller bort ved foreldelse etter 20 år. §§ 71 siste ledd, 72 og 73 gjelder tilsvarende så langt de passer.

Forarbeider
Litteratur
Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 66, note 606 og 607.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 93 tredje ledd, 94 første ledd, 98.
Endringer
Tilføyd ved lov av 15. juni 2001 nr. 64, ikke endret.
§ 73 b.

Idømt samfunnsstraff faller bort ved foreldelse etter de samme frister som for frihetsstraff. Fristen beregnes etter lengden av den subsidiære fengselsstraffen fastsatt etter § 28 a annet ledd. §§ 71 siste ledd siste punktum, 72, 73 og 74 fjerde ledd gjelder tilsvarende så langt de passer.

Litteratur
Litteratur: Slettan/Øie s. 358, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 66–67, note 608 og 609.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 93 fjerde ledd, § 94 fjerde ledd.
Endringer
Tilføyd ved lov av 4. juni 1993 nr. 56 som § 73 a, endret ved lov av 18. mai 2001 nr. 21, flyttet til § 73 b ved lov av 15. juni 2001 nr. 64.
§ 74.

Ilagt bot foreldes 10 år etter at avgjørelsen ble endelig.

Foreldelse av bøtestraff er uten betydning for utleggspant, utleggstrekk eller annen sikkerhet som er stiftet innen fristens utløp.

Dersom fullbyrding utstår etter bestemmelse i betinget dom eller ved benådning, løper ingen foreldelse i prøvetiden.

Subsidiær fengselsstraff faller bort etter 5 år, med mindre fullbyrding av den er påbegynt innen fristens utløp.

Ilagt inndragning faller bort etter 5 år. Inndragning av utbytte, herunder inndragning etter § 34 a, faller likevel først bort etter 10 år. Regelen i annet ledd gjelder tilsvarende for inndragningskrav.

Litteratur
Bratholm s. 632, Matningsdal s. 460–463, Andenæs s. 494–495, Slettan/Øie s. 358, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 67, note 610–615.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 97, 99.
§ 75.

Adgangen til å fullbyrde straff faller bort ved den skyldiges død.

Inndragningsansvar faller bort ved den ansvarliges død. Sak om inndragning av utbytte av en straffbar handling, herunder inndragning etter § 34 a og § 37 a annet ledd, kan likevel fremmes.

Dom på inndragning kan fullbyrdes etter domfeltes død, såframt det besluttes ved kjennelse av den rett som har pådømt saken i første instans, eller av den tingrett som saken hører under etter straffeprosessloven § 12 når inndragningen er vedtatt ved forelegg. Dette gjelder likevel bare for ting eller beløp som er utbytte av den straffbare handling eller som svarer til slikt utbytte, herunder ting eller beløp inndratt etter § 34 a og § 37 a annet ledd. Retten kan beslutte inndragning av et beløp istedenfor en ting.

Forarbeider
SRI 1969 s. 12, 20–21 og 29–30, Ot.prp. nr. 52 (1970–71) s. 15–16, Innst. O. IX (1971–72) s. 5, NOU 1996: 21 s. 140, Ot.prp. nr. 8 (1998–99) s. 73– 74, Ot.prp. nr. 65 (2001–2002) s. 14 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 247–248, Matningsdal s. 464–466, Andenæs s. 495–496, Slettan/Øie s. 359, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 67, note 616–619.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 100.
§ 76.

Sak om mortifikasjon kan ikke fremmes etter at den som har framsatt ytringen, er død.

Forarbeider
SRI 1969 s. 21–22, Ot.prp. nr. 52 (1970–71) s. 16–17, Innst. O. IX (1971– 72) s. 5.
Litteratur
Mæland, Ærekrenkelser s. 270–272, Andenæs/Bratholm s. 253–254, Andenæs s. 496, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 67, note 620.
Endringer
Opphevet ved lov av 22. mai 1953 nr. 3, tilføyd igjen ved lov av 14. april 1972 nr. 15, ikke endret.

Kapittel. 7: Paatalen

§ 77.

Strafbare Handlinger er offentlig Paatale undergivet, medmindre noget modsat er bestemt.

Forarbeider
SKM s. 132–135, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 19 annen spalte, Indst. O. VII (1899–1900) s. 14.
Litteratur
Kjerschow s. 256–259, Skeie I s. 458–469, Bratholm s. 423–434, Hov s. 165–178, NOU 1983: 57 s. 106–114, NOU 1992: 23 s. 237–242, Slettan/ Øie s. 219–221, Andenæs s. 477–484, Rudi: Straffeprosessloven § 59 a, Rapport nr. 9702 Møreforskning Molde, 1997, Arne K. Uggerud: Klage over påtalevedtak – en oversikt, Nytt i strafferetten nr. 1/1997 s. 64–70, Strandbakken: Klage over påtalevedtak, Jussens Venner 1997 s. 127–167, Hov: Henleggelse av straffesaker i Stat, politikk og folkestyre, Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen, 1998 s. 613–629, Mæland s. 225–227, Andenæs, Straffeprosess I s. 54–61, 95–97 og 108–110, Bjerke/Keiserud I s. 223–229 og 282–292, NOU 2002: 4 s. 182–188, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 67, note 621 og 622.
Lovspeil
Straffeprosessloven: § 62 a.
Endringer
Ingen.
§ 78.

Er fornærmede under 18 år, begjæres påtale av den eller dem som har foreldreansvaret. Er det ingen som har foreldreansvaret, begjæres påtale av vergen. Er fornærmede over 16 år, kan det ikke mot hans uttalte vilje begjæres påtale i saker om legemsfornærmelse og ærekrenkelse. Har fornærmede fylt 16 år, kan han også selv begjære påtale.

Er det grunn til å anta at den fornærmede er i en tilstand som nevnt i § 44, træder hans Verge, hans Ægtefælle, Forældre og myndige Børn eller, om hverken Forældre eller myndige Børn findes, hans Bedsteforældre i hans Sted.

Er han død, kan hans Ægtefælle, Slægtninge i lige Linje, Søskende samt Arvinger reise eller begjære paatale.

Ved inngrep i formuesgoder anses som fornærmet også den som i henhold til tidligere inngått avtale har erstattet eller har plikt til å erstatte skaden.

Har staten etter begjæring av fornærmede helt eller delvis erstattet eller påtatt seg å erstatte skade som er voldt ved den straffbare handling, anses også staten som fornærmet.

Forarbeider
SKM s. 135–136, Ot.prp. nr. 75 (1948) s. 59, Ot.prp. nr. 52 (1970–71) s. 17– 20, Innst. O. IX (1971–72) s. 1 første spalte og 5–6, NOU 1977: 35 s. 147 annen spalte, Ot.prp. nr. 62 (1979–80) s. 58 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 260–267, Robberstad: Mellom tvekamp og inkvisisjon, 1999 s. 193–205, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 67, note 623–630. For øvrig vises det til § 77.
Lovspeil
Straffeprosessloven: § 62 a.
§ 79.

Er fornærmede et selskap, en forening eller en stiftelse, kan offentlig påtale begjæres av styret. Styret kan gi et styremedlem, den daglige leder eller den som er meddelt prokura, fullmakt til å begjære offentlig påtale av straffbare handlinger som er begått, eller av framtidige straffbare handlinger av nærmere angitt slag.

Er fornærmede en enkeltperson som driver ervervsvirksomhet, kan den daglige leder eller den som er meddelt prokura, gis fullmakt som nevnt i første ledd for så vidt gjelder straffbare handlinger som har tilknytning til virksomheten.

Driver fornærmede som nevnt i første eller annet ledd virksomhet utenfor hovedsetet, kan fullmakt for så vidt gjelder denne del av virksomheten, gis også til den stedlige leder for vedkommende avdeling eller del av virksomheten eller til medlem av avdelingsstyret.

Retten til å begjære påtale på statens vegne utøves av departementet, som kan gi fullmakt til annet offentlig organ eller tjenestemann for så vidt gjelder verdier eller interesser som vedkommende forvalter eller fører tilsyn med. Rammes verdier som varetas av en statlig forretningsdrivende enhet eller offentlig innretning, gjelder første og tredje ledd tilsvarende. Departementet kan gi bestemmelser om delegasjonsadgangen og om utøving av rett til å begjære påtale etter dette ledd og kan i tvilstilfelle avgjøre hvem som har slik rett.

Er en fylkeskommune eller en kommune fornærmet, kan offentlig påtale begjæres av henholdsvis fylkesting og kommunestyre. Fylkestinget kan gi fullmakt til fylkesutvalget, fylkesordføreren, fylkesrådet, faste utvalg og administrasjonssjefen. Kommunestyret kan gi fullmakt til formannskapet, ordføreren, kommunerådet, faste utvalg, kommunedelsutvalg og administrasjonssjefen. Fullmakt kan bare gis for så vidt gjelder verdier eller interesser som vedkommende organ eller person forvalter eller fører tilsyn med. Fjerde ledds annet punktum gjelder tilsvarende. Tredje ledd gjelder tilsvarende i tilfelle en kommune utøver virksomhet utenfor kommunen eller en fylkeskommune utøver virksomhet utenfor fylkeskommunen.

Fins det i de tilfelle som er nevnt i § 78 første, annet og tredje ledd ingen som er berettiget til å begjære offentlig påtale, eller er den straffbare handling forøvd av noen som etter de nevnte bestemmelser ville ha vært berettiget til å begjære offentlig påtale, kan slik begjæring framsettes av fylkesmannen.

Forarbeider
SKM s. 135–136, Ot.prp. nr. 52 (1970–71) s. 20–24, Innst. O. IX (1971–72) s. 6–7, Ot.prp. nr. 54 (1974–75) s. 1–5 og 9 annen spalte, Ot.prp. nr. 79 (1986–87) s. 10–15, Innst. O. nr. 22 (1987–88) s. 5–6, Ot.prp. nr. 20 (1998–99) s. 77 annen spalte, Innst. O. nr. 47 (1998–99) s. 17–18.
Litteratur
Kjerschow s. 263–265 og 267, Mads Henry Andenæs: Sameier og selskaper, 1977 s. 355–356, Skåre: Lov om aksjeselskaper med kommentarer, 1979 s. 118–122, Mads Henry Andenæs: Aksjeselskapsrett, 1981 s. 125, Marthinussen og Aarbakke: Aksjeloven med kommentarer, 1986 s. 233, Skåre og Knudsen: Lov om aksjeselskaper med kommentarer. Tredje utgave, 1987 s. 160–162, Bråthen i Lov og Rett 1997 s. 515–561 på s. 549–550, Mads Henry Andenæs: Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, Oslo 1998 s. 259–260, Aarbakke, Skåre, Knudsen, Ofstad og Asle Aarbakke: Aksjeloven og allmennaksjeloven med kommentarer, 1999 s. 419 og 803, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 67–68, note 631–640. For øvrig vises det til § 77.
Lovspeil
Straffeprosessloven: § 62 a.
§ 80.

Begjæring om offentlig påtale må settes fram senest 6 måneder etter at den berettigede er kommet til kunnskap om den straffbare handling og om hvem som har foretatt den. Ved krav om mortifikasjon er den tilsvarende frist 3 år. Domstolsloven § 146 gjelder tilsvarende.

For deres Vedkommende, hvis Berettigelse er hjemlet i §§ 78 og 79, begynder ikke Fristen sit Løb, før Berettigelsen for dem er indtraadt.

Forarbeider
SKM s. 137, Indst. O. VII (1899–1900) s. 14 annen spalte og 37–38, Ot.prp. nr. 14 (1900–1901) s. 7–8, Indst. O. I (1901–02) s. 35, SRI 1960 s. 31 første spalte, Ot.prp. nr. 49 (1962–63) s. 9 første spalte, Innst. O. XIX (1963–64) s. 4 annen spalte, SPLKI s. 380 første spalte jf. s. 348, Ot.prp. nr. 35 (1978– 79) s. 231 første spalte og 246 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 267–271, Hov s. 217–222, Mæland, Ærekrenkelser s. 269– 270, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 68, note 641–648. For øvrig vises det til § 77.
Lovspeil
Straffeprosessloven: § 62 a.
Endringer
Lov av 23. oktober 1964, lov av 22. mai 1981 nr. 26.
§ 81.

Begjæringen om offentlig Paatale kan begrænses til den eller dem, der er Ophavsmænd til den forbryderske Beslutning.

Ellers maa den, for at kunne tages tilfølge, ikke udelukke nogen medskyldig fra Forfølgningen; til medskyldige, der ikke udtrykkelig er udelukkede, kan Forfølgningen i Embeds Medfør udstrækkes.

Forarbeider
SKM s. 137-138.
Litteratur
Kjerschow s. 271–274, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 68, note 649–651. For øvrig vises det til § 77.
Lovspeil
Straffeprosessloven: § 62 a.
Endringer
Ingen.
§ 82.

Begjæringen kan ikke tages tilbage, efterat Tiltale er reist.

Hvor den skyldige har forøvet den straffbare handling mot noen av sine nærmeste, samt i de i §§ 409–412 omhandlede tilfelle kan begjæringen med virkning også senere tas tilbake.

Er Begjæring om Paatale taget tilbage, kan den ikke paany fremsættes.

Forarbeider
SKM s. 138–139, Indst. O. VII (1899–1900) s. 37–38, Ot.prp. nr. 14 (1900– 1901) s. 7–8, Indst. O. I (1901–02) s. 35, Ot.prp. nr. 40 (1961–62) s. 16 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 274–276, Matningsdal i Norsk Lovkommentar s. 68–69, note 652–655. For øvrig vises det til § 77.
Lovspeil
Straffeprosessloven: § 62 a.

Anden del: Forbrydelser

Kapittel. 8: Forbrydelser mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed.

§ 83.

Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

Forarbeider
SKM s. 141–142.
Litteratur
Kjerschow s. 279–281, Skeie II s. 415–416.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 111, 112.
Endringer
Lov av 12. juni 1981 nr. 62.
§ 84.

Den, som retsstridig bevirker eller medvirker til, at Norge eller nogen med Norge under en udbrudt Krig forbunden Stat paaføres Krig eller Fiendtligheter, straffes med Hefte i mindst 5 Aar eller med Fængsel fra 5 Aar indtil 21 år.

Forarbeider
SKM s. 142 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 281–282, Skeie II s. 416–417.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 111, 112.
§ 85.

Den, som overtræder nogen forskrift, som Kongen har utferdiget til opretholdelse av rikets nøitralitet under krig mellem fremmede magter, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med hefte indtil 4 aar.

Under særdeles skjærpende omstændigheter kan fængsel indtil 4 aar anvendes.

Forarbeider
SKM s. 142 første spalte, Indst. O. VII (1899–1900) s. 38 annen spalte, Ot.prp. nr. 11 (1909) s. 6–7, Indst. O. nr. 33 (1909).
Litteratur
Kjerschow s. 282–283, Skeie II s. 417–419.
Endringer
Lov av 5. juni 1909 nr. 1.
§ 86.

Med fengsel fra 3 år inntil 21 år straffes den som i krigstid eller med krigstid for øye

 • 1)

  bærer våpen mot eller på annen måte deltar i militære operasjoner mot Norge,

 • 2)

  skaffer fienden opplysninger til bruk ved slike operasjoner,

 • 3)

  svekker Norges motstandsevne ved å ødelegge, skade eller sette ut av bruk anlegg eller gjenstander av betydning for rikets krigsinnsats,

 • 4)

  opphisser eller forleder til troløshet, driver propagandavirksomhet for fienden eller utbrer uriktige eller villedende opplysninger som er egnet til å svekke folkets motstandsvilje,

 • 5)

  stifter, går inn i, deltar aktivt i eller yter økonomisk støtte av betydning til parti eller organisasjon som virker til fordel for fienden,

 • 6)

  medvirker ved angiveri eller på lignende måte til at noen blir utsatt for frihetsberøvelse eller annen overlast av fienden eller parti eller organisasjon som nevnt under nr. 5,

 • 7)

  oppfordrer eller tilskynder til, er med på beslutning om eller deltar i lockout, streik eller boikott som er ulovlig etter arbeids- eller boikottlovgivningen og som svekker Norges motstandsevne,

 • 8)

  deltar på utilbørlig måte i fiendens administrasjon av okkupert norsk område,

 • 9)

  utfører eller deltar på utilbørlig måte i ervervsvirksomhet for fienden,

 • 10)

  på annen måte rettsstridig yter fienden bistand mot Norge eller svekker Norges motstandskraft, eller som medvirker hertil. Var det straffbare forhold av underordnet betydning, kan straffen settes til fengsel under 3 år. På samme måte straffes den som foretar slik handling mot en stat som er i forbund med Norge eller i krig med en felles fiende.

Det som her er bestemt gjelder også såfremt handlingen er foretatt når det er innledet militære kamphandlinger mot Norge eller forsøk fra fremmed makt på å besette eller angripe norsk område eller med slike forhold for øye.

Straff kommer ikke til anvendelse på noen i utlandet bosatt norsk statsborger for handling som han etter bostedets lover er pliktig til.

Forarbeider
SKM s. 142, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 19–20, Ot.prp. nr. 79 (1950) s. 5–6, 10–12, 22–23 og 42–45, Innst. O. XVI (1950) s. 1–4.
Litteratur
Kjerschow s. 283–286, Skeie II s. 419–421, Røed i 46/65, Andenæs: Det vanskelige oppgjøret. Oslo 1979 s. 105 flg. (med ytterligere kildehenvisninger s. 287 flg.).
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 119, 120.
Endringer
Lov av 15. desember 1950 nr. 6, lov av 12. juni 1981 nr. 62.
§ 86 a.

Den som grovt uaktsomt forgår seg som nevnt i § 86 straffes med hefte eller fengsel inntil 5 år.

Forarbeider
Ot.prp. nr. 79 (1950) s. 23 og 45 første spalte.
Litteratur
Ingen.
Endringer
Tilføyd ved lov av 15. desember 1950 nr. 6, ikke endret.
§ 86 b.

Den som, uten at forholdet går inn under § 86, under en påtvungen besettelse av norsk område yter okkupasjonsmakten en åpenbart utilbørlig bistand, eller som medvirker hertil, straffes med fengsel.

Har handlingen hatt til følge stor skade for landet eller noens død, betydelig skade på legeme eller helbred, store lidelser eller langvarig frihetsberøvelse, kan fengsel inntil 21 år anvendes.

Forarbeider
Ot.prp. nr. 79 (1950) s. 12, 23-24 og 45.
Litteratur
Ingen.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 119, 120.
Endringer
Tilføyd ved lov av 15. desember 1950 nr. 6, endret ved lov av 12. juni 1981 nr. 62.
§ 87.

Med hefte eller fengsel inntil 4 år straffes den som i krigstid rettsstridig

 • 1.

  vegrer seg ved å gi en militær befalingsmann de opplysninger han måtte ha fått om forhold av betydning for et militært tiltak, eller som medvirker hertil, eller

 • 2.

  yter fiendtlig speider skjul, underhold eller annen bistand, eller

 • 3.

  medvirker til, at det forøves noen etter militær lov straffbar handling, som kan medføre 3 års fengsel eller strengere straff.

På samme måte straffes den som foretar slik handling mot en stat som er i forbund med Norge eller i krig med en felles fiende.

Forarbeider
SKM s. 142 annen spalte, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 20, Indst. O. VII (1899–1900) s. 38 annen spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 35 annen spalte, Ot.prp. nr. 79 (1950) s. 87 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 286–287, Skeie II s. 421–423.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 119, 120.
Endringer
Lov av 15. desember 1950 nr. 6.
§ 88.

Den som i krigstid misligholder kontrakt om krigsmaktens forsyning eller befordring eller om annet som er av betydning for det militære eller sivile forsvar, eller medvirker hertil, straffes med fengsel inntil 10 år. Har handlingen hatt tilfølge stor skade for rikets forsvar eller noens død eller betydelig skade på legeme eller helbred, kan fengsel inntil 21 år anvendes.

Har misligholdelsen funnet sted av uaktsomhet, straffes den skyldige med bøter eller med hefte eller fengsel inntil 6 måneder.

På samme måte straffes den som foretar slik handling mot en stat som er i forbund med Norge eller i krig med en felles fiende.

Forarbeider
SKM s. 142 annen spalte, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 20 annen spalte, Ot.prp. nr. 79 (1950) s. 12 annen spalte og 46 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 287–289, Skeie II s. 423–424.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 119, 120.
Endringer
Lov av 15. desember 1950 nr. 6, lov av 12. juni 1981 nr. 62.
§ 89.

Med Hefte eller Fængsel i mindst 1 Aar straffes den, som handler mod Norges Tarv eller undlader at varetage dette under Forhandling eller Afslutning af Overenskomst med anden Stat paa Norges Vegne, eller som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker hertil.

Har nogen af Uagtsomhed forbrudt sig paa nævnte Maade, straffes han med Bøder eller med Hefte indtil 2 Aar.

Forarbeider
SKM s. 142–143.
Litteratur
Kjerschow s. 289–290, Skeie II s. 424–425.
Endringer
Ingen.
§ 90.

Den, som retsstridig bevirker eller medvirker til, at noget aabenbares som bør holdes hemmeligt af Hensyn til Rigets Sikkerhed ligeoverfor anden Stat, straffes med Hefte eller Fængsel indtil 3 Aar, men fra 1 Aar indtil 10 Aar, saafremt Hemmeligheden er forraadt til anden Stat eller betydelig Fare voldt.

Har den skyldige handlet af Uagtsomhed, anvendes Bøder eller Hefte indtil 1 Aar.

Var Hemmeligheden betroet den skyldige i Stillings Medfør, kan de ovennævnte Frihedsstraffe forhøies med indtil en Halvdel.

Forarbeider
SKM s. 143 første spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 35 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 290–292, Skeie II s. 425–427, Helset: Hemmelighold og demokrati i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Oslo 1981 s. 99 flg., Høgetveit: Hvor hemmelig? Oslo 1981 s. 349 flg., Matheson s. 12–86 og 107 flg., Eckhoff/Bae i Lov og Rett 1983 s. 275–285, Eckhoff i Lov og Rett 1986 s. 104–112.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 123 til 125.
Endringer
Ingen.
§ 91.

Den, som retsstridig sætter sig eller andre i Besiddelse af saadan Hemmelighed som i § 90 nævnt, i Hensigt at aabenbare den, eller som medvirker hertil, straffes med Hefte eller Fængsel indtil 2 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt Hensigten var at forraade den til anden Stat, eller der ved Aabenbarelsen vilde voldes betydelig Skade.

Den, som ellers uberettiget sætter sig eller andre i Besiddelse af nogen saadan Hemmelighed, straffes med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 1 Aar.

Forarbeider
SKM s. 143 første spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 35 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 292–293, Skeie II s. 427–431, Matheson s. 87 flg., Eckhoff/Bae i Lov og Rett 1983 s. 275–285, Eckhoff i Lov og Rett 1986 s. 104–112.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 121, 122.
Endringer
Ingen.
§ 91 a.

Den som hemmelig eller ved ulovlige midler til fordel for fremmed stat søker å samle opplysninger om politiske eller personlige forhold hvis meddelelse til en annen stat han vet eller bør forstå kan skade Norges interesser eller volde fare for enkeltpersoners liv, helbred, frihet eller eiendom, eller som medvirker hertil, straffes med hefte eller fengsel inntil 2 år.

Forarbeider
Innst. O. XVI (1950) s. 4–5.
Litteratur
Ingen.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 126 bokstav a.
Endringer
Tilføyd ved lov av 15. desember 1950 nr. 6, ikke endret.
§ 92.

Den, som i Krigstid retsstridig giver offentlige Meddelelser om Krigsmagten eller Krigsforetagender, naar Forbud derimod er udstedt, eller som medvirker hertil, straffes med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 2 Aar.

Forarbeider
SKM s. 143 første spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 35 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 293, Skeie II s. 431.
Endringer
Ingen.
§ 93.

Den, som bevirker eller medvirker til, at noget Dokument eller anden Gjenstand, der er af Betydning for Rigets Sikkerhed eller Velfærd, forfalskes, ødelægges eller bringes tilside straffes med Fængsel fra 2 Aar indtil 8 Aar, men indtil 12 Aar, saafremt deraf betydelig Skade er opstaaet.

Forarbeider
SKM s. 143 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 293–294, Skeie II s. 432–433.
Endringer
Ingen.
§ 94.

Den som inngår forbund med en eller flere andre med formål å utføre noen i §§ 83, 84, 86, 86 b, 88, 89 eller 90 nevnt forbrytelse, eller en forbrytelse mot militære straffelov § 81 a, jfr. nærværende lovs §§ 83 og 86, straffes i sistnevnte tilfelle med fengsel fra 1 til 12 år og ellers med hefte eller fengsel inntil 10 år, dog i intet tilfelle med høyere straff enn to tredjedeler av den høyeste for forbrytelsen selv anvendelige.

På samme måte straffes den, som

 • a)

  offentlig oppfordrer til iverksettelsen av en slik forbrytelse,

 • b)

  i hensikt å forøve en slik forbrytelse innlater seg med noen fremmed makt,

 • c)

  i slik hensikt tiltar seg eller utøver noen militær befaling eller samler eller holder rede, eller forbereder samlet eller holdt rede, krigsfolk eller med våpen eller annet utstyr forsynt skare,

 • d)

  tilbyr eller påtar seg å forøve eller mottar penger eller andre fordeler for å forøve en slik forbrytelse,

 • e)

  medvirker til noen i denne paragraf nevnt handling.

Forarbeider
SKM s. 143, Ot.prp. nr. 79 (1950) s. 12 annen spalte og 46 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 294–297, Skeie II s. 433–434.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 127
Endringer
Lov av 15. desember 1950 nr. 6.
§ 95.

Den som her i riket offentlig forhåner en fremmed stats flag eller riksvåpen, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med hefte eller fengsel inntil 1 år.

På samme måte straffes den som her i riket krenker en fremmed stat ved å øve vold mot eller opptre truende eller fornærmelig overfor noen representant for den, eller ved å trenge seg inn i, gjøre skade på eller tilsmusse bygning eller rom som brukes av slik representant, eller som medvirker hertil.

Forarbeider
SKM s. 143–144, Ot.prp. nr. 11 (1909) s. 1–6, Innst. O. nr. 33 (1909), Ot.prp. nr. 79 (1950) s. 12–13 og 46.
Litteratur
Kjerschow s. 297–298, Skeie II s. 434–435.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 184.
Endringer
Lov av 5. juni 1909 nr. 1, lov av 15. desember 1950 nr. 6.
§ 96.

Med Hensyn til fremmed Statsoverhoved finner §§ 102 og 103 tilsvarende Anvendelse. Det samme er Tilfældet med §§ 99, 100 og 101, saafremt vedkommende fremmede Statsoverhoved med den norske Statsmyndigheds Samtykke opholder sig i Riget.

For Forbrydelser af de i Kapitlerne 21, 22 og 23 nævnte Slags mod fremmed Stats Sendebud, medens han opholder sig her i Riget, kan de ellers fastsatte Frihedsstraffe forhøies med indtil en Halvdel.

Forarbeider
SKM s. 144–145, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 20–21.
Litteratur
Kjerschow s. 298–301, Skeie II s. 435, Mæland s. 414–417.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 144.
Endringer
Ingen.
§ 97.

Den som under påtvunget besettelse av norsk område utilbørlig søker eller utnytter forbindelse med eller beskyttelse av okkupasjonsmakten eller dens hjelpere for å skaffe seg eller andre en fordel eller å fremme andre formål, eller som medvirker hertil, straffes med fengsel inntil 3 år. Under formildende omstendigheter kan bøter anvendes.

Straffen kan forhøyes til fengsel inntil 21 år når offentlig myndighet er hindret i sin virksomhet, eller når det er foretatt alvorlige overgrep mot offentlige tjenestemenn, pressen, foreninger, institusjoner eller privatpersoner, eller når for øvrig betydelige samfunnsinteresser er satt i fare.

Forarbeider
Ot.prp. nr. 79 (1950) s. 6 første spalte, 13, 24 annen spalte og 46-47.
Litteratur
Ingen.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 119, 120.
Endringer
Opphevet ved lov av 11. juni 1906 nr. 2, tilføyd igjen ved lov av 15. desember 1950 nr. 6, endret ved lov av 12. juni 1981 nr. 62.
§ 97 a.

Norsk borger eller en i Norge hjemmehørende person som av fremmed makt eller av parti eller organisasjon som opptrer i dens interesse, for seg eller for parti eller organisasjon her i landet tar imot økonomisk støtte for å påvirke almenhetens mening om statens styreform eller utenrikspolitikk eller til partiformål, eller som medvirker hertil, straffes med hefte eller fengsel inntil 2 år.

Forarbeider
Ot.prp. nr. 79 (1950) s. 13–14, 24–25 og 47.
Litteratur
Ingen.
Endringer
Tilføyd ved lov av 15. desember 1950 nr. 6, ikke endret.
§ 97 b.

Med fengsel inntil 2 år straffes den som mot bedre vitende eller grovt uaktsomt utbrer offentlig eller meddeler til fremmed makt falske rykter eller uriktige opplysninger som om de vinner tiltro, er egnet til å sette rikets indre eller ytre sikkerhet eller forholdet til fremmede makter i fare, eller som medvirker hertil.

Forarbeider
Ot.prp. nr. 79 (1950) s. 14, 25 første spalte og 47-48.
Litteratur
Ingen.
Endringer
Tilføyd ved lov av 15. desember 1950 nr. 6, ikke endret.
§ 97 c.

For forbrytelse mot bestemmelsene i dette kapitel kan bøter idømmes ved siden av frihetsstraff.

Forarbeider
Ot.prp. nr. 79 (1950) s. 8–9 og 48 første spalte, Innst. O. XVI (1950) s. 5 første spalte.
Litteratur
Ingen.
Endringer
Tilføyd ved lov av 15. desember 1950 nr. 6, ikke endret.

Kapittel. 9: Forbrydelser mod Norges Statsforfatning og Statsoverhoved.

§ 98.

Den som søker å bevirke eller å medvirke til at rikets statsforfatning forandres ved ulovlige midler, straffes med hefte eller fengsel i minst 5 år. Skjer handlingen med bruk av våpenmakt eller under utnyttelse av frykt for inngripen av fremmed makt, kan fengsel inntil 21 år idømmes.

Bøter kan idømmes ved siden av frihetsstraff.

Forarbeider
SKM s. 145, Ot.prp. nr. 79 (1950) s. 14 annen spalte, 25 første spalte, 34-35 og 48, Innst. O. XVI (1950) s. 5.
Litteratur
Kjerschow s. 301–302, Skeie II s. 436–437.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 113, 114.
Endringer
Lov av 15. desember 1950 nr. 6, lov av 12. juni 1981 nr. 62.
§ 99.

Den som bevirker eller medvirker til at Kongen, Regenten, Statsrådet, Stortinget eller noen av dets avdelinger, Høyesterett eller Riksretten ved vold eller trusler eller andre ulovlige midler hindres i den fri utøvelse av sin myndighet, straffes med hefte eller fengsel i minst 5 år.

§ 98 annet og tredje punktum får tilsvarende anvendelse.

Forarbeider
SKM s. 145 annen spalte, Ot.prp. nr. 79 (1950) s. 14 annen spalte, 25 første spalte og 48 annen spalte, Innst. O. XVI (1950) s. 5.
Litteratur
Kjerschow s. 302–303, Skeie II s. 438–439.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 115, 116.
Endringer
Lov av 11. juni 1906 nr. 2 ettersom den opprinnelige loven også omfattet «interimsregjeringen», lov av 15. desember 1950 nr. 6.
§ 99 a.

Med hefte eller fengsel fra 5 år inntil 21 år straffes den som med bruk av våpenmakt eller under utnyttelse av frykt for inngripen av fremmed makt hindrer offentlige myndigheter i deres virksomhet, eller foretar alvorlige overgrep mot offentlige tjenestemenn, pressen, foreninger eller institusjoner eller forøvrig setter betydelige samfunnsinteresser i fare, eller som medvirker hertil.

Bøter kan idømmes ved siden av frihetsstraff.

Forarbeider
Ot.prp. nr. 79 (1950) s. 25 og 48-49, Innst. O. XVI (1950) s. 5.
Litteratur
Ingen.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 117, 118.
Endringer
Tilføyd ved lov av 15. desember 1950 nr. 6, endret ved lov av 12. juni 1981 nr. 62.
§ 100.

Den, som bevirker eller medvirker til, at Kongen eller Regenten berøves livet, straffes med Fængsel i 21 år.

Paa samme Maade straffes Forsøg.

Forarbeider
SKM s. 145–146.
Litteratur
Kjerschow s. 303–304, Skeie II s. 439.
§ 101.

Den, som bevirker eller medvirker til, at der mod Kongen eller Regenten øves Vold eller anden Legemsfornærmelse, straffes med Fængsel i mindst 2 Aar. Fængsel inntil 21 år kan anvendes, saafremt betydelig Skade paa Legeme eller Helbred er tilføiet eller forsøgt tilføiet.

Forøves nogen Ærekrenkelse mod Kongen eller Regenten, straffes den skyldige med Hefte eller Fængsel indtil 5 Aar.

Forarbeider
SKM s. 146 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 304–306, Skeie II s. 439–440, Mæland s. 414–417.
§ 102.

I ethvert Tilfælde, hvor nogen i Kapitlerne 19, 20, 21, 22 eller 23 omhandlet Forbrydelse er forøvet mod noget Medlem af det kongelige Hus, kan den for Forbrydelsen fastsatte Frihedsstraf forhøies indtil det dobbelte og Fængsel inntil 21 år anvendes, hvis den almindelige Straf naar 8 Aars Fængsel.

Forarbeider
SKM s. 146 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 306, Skeie II s. 440, Mæland s. 415.
§ 103.

Paatalen af Ærekrenkelser i Henhold til §§ 101 og 102 finder alene Sted efter Kongens befaling eller med hans Samtykke.

Forarbeider
SKM s. 146 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 306, Skeie II s. 440.
Endringer
Ingen.
§ 104.

Handlinger av det i § 94 nevnte slag straffes med hefte eller fengsel inntil 10 år, såfremt hensikten var å forøve forbrytelse mot §§ 98, 99 eller 99 a, men med fengsel fra 1 til 12 år, såfremt hensikten var å forøve forbrytelse mot § 100 eller mot den militære straffelovs § 81 a, jfr. nærværende lovs §§ 98 og 99.

Forarbeider
SKM s. 146 første spalte, Ot.prp. nr. 79 (1950) s. 49 første spalte, Innst. O. XVI (1950) s. 5.
Litteratur
Kjerschow s. 306, Skeie II s. 440–441.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 127.
Endringer
Lov av 11. juni 1906 nr. 2, lov av 15. desember 1950 nr. 6.
§ 104 a.

Den som danner eller deltar i privat organisasjon av militær karakter eller som støtter slik organisasjon, straffes med fengsel inntil 2 år. Råder organisasjonen eller dens medlemmer over forråd av våpen eller sprengstoff eller foreligger andre særlig skjerpende omstendigheter, er straffen fengsel inntil 6 år.

På samme måte straffes den som danner, deltar i eller støtter forening eller sammenslutning som har til formål ved sabotasje, maktanvendelse eller andre ulovlige midler å forstyrre samfunnsordenen eller oppnå innflytelse i offentlige anliggender.

Forarbeider
Ot.prp. nr. 79 (1950) s. 14 annen spalte og 49.
Litteratur
Ingen.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 128 første punktum, 129.
Endringer
Tilføyd ved lov av 15. desember 1950 nr. 6, ikke endret.

Kapittel 10: Forbrydelser med Hensyn til Udøvelsen af statsborgerlige Rettigheder.

§ 105.

Den, som ved Trusel, ved Ydelse af eller Løfte om nogen Fordel, ved løgnagtige Forespeilinger eller ved andre utilbørlige Midler søger at øve Indflydelse paa en andens Optræden eller Stemmegivning i offentlige Anliggender eller at afholde nogen fra at stemme, eller som medvirker hertil, straffes med Hefte indtil 3 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.

Forarbeider
SKM s. 146–147, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 21–22, Indst. O. I (1901–02) s. 35–36.
Litteratur
Kjerschow s. 307–311, Skeie II s. 441–444.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 151.
Endringer
Ingen.
§ 106.

Den, som ved stemmegivning i offentligt Anliggende paa Grund af Aftale om eller Modtagelse af nogen Fordel stemmer paa en vis Maade eller afholder sig fra at stemme eller afgiver Tilsagn om at stemme paa en vis Maade eller at afholde sig fra at stemme, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 6 Maaneder.

Forarbeider
Ingen.
Litteratur
Kjerschow s. 311–313, Skeie II s. 444–445.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 152.
Endringer
Ingen.
§ 107.

Den, som ved usandfærdigt Foregivende uberettiget forskaffer sig selv eller andre Anerkjendelse som stemmeberettiget i offentligt Anliggende, eller som tilsniger sig eller andre Adgang til uberettiget Deltagelse i Afstemning i saadant Anliggende, eller som medvirker hertil, straffes med Hefte indtil 3 Aar.

Paa samme Maade straffes den, som ved retsstridig Adfærd bevirker eller medvirker til, at nogen stemmer anderledes, end han ved sin Stemmegivning tilsigtede, eller afgiver en ugyldig Stemme eller afholdes fra at stemme.

Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.

Forarbeider
SKM s. 147 første spalte, Indst. O. VII (1899–1900) s. 38 annen spalte, Ot.prp. nr. 14 (1900–1901) s. 8 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 313–315, Skeie II s. 445–446.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 153, 151.
Endringer
Ingen.
§ 108.

Den, som ved retsstridig Adfærd bevirker eller medvirker til, at Udfaldet af Stemmegivning i offentligt Anliggende forvanskes eller forspildes, eller at nogen afgiven Stemme ikke medregnes, straffes med Hefte indtil 4 Aar.

Forarbeider
SKM s. 147.
Litteratur
Kjerschow s. 315–317, Skeie II s. 446–447.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 154.
Endringer
Ingen.
§ 109.

Opphevet ved lov av 22. mai 1953 nr. 3.

Kapittel 11: Forbrydelser i den offentlige Tjeneste.

§ 110.

En Dommer, et lagrettemedlem eller en Skjønsmand, der som saadan handler mod bedre Vidende, straffes med Fængsel indtil 5 Aar.

Har han derved bevirket eller medvirket til, at nogen urettelig fældes i Straf eller større Straf end fortjent, straffes han med Fængsel i mindst 2 Aar.

Er paa Grund af Forbrydelsen Dødsstraf fuldbyrdet eller Frihedsstraf udstaaet i mere end 5 Aar, kan Fængsel inntil 21 år anvendes.

Forarbeider
SKM s. 148 første spalte, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 22 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 322–324, Skeie II s. 458–459, Andenæs s. 245.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 173.
§ 111.

Fordrer en offentlig Tjenestemand enten for sig selv eller en anden Tjenestemand eller for det offentlige en ulovlig Skat, Afgift eller Godtgjørelse for Tjenestehandling eller modtager han, hvad der af Vildfarelse tilbydes ham som saaledes skyldigt, straffes han med Fængsel indtil 5 Aar.

Beholder han det i god Tro oppebaarne efter at være bleven opmerksom paa Feilen, straffes han med Bøder, Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Maaneder.

Forarbeider
SKM s. 148.
Litteratur
Kjerschow s. 325–327, Skeie II s. 459–460, Stordrange, Bestikkelser.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 173.
Endringer
Ingen.
§ 112.

En offentlig Tjenestemand, som for Udførelse eller Undladelse af en Tjenestehandling for sig eller andre enten kræver nogen uberettiget Fordel eller modtager nogen saadan eller Løfte derom, vidende om, at den gives eller tilsiges for at øve Indflydelse paa hans Optræden i Tjenesteanliggende, straffes med Bøder, Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 6 Maaneder.

Forarbeider
SKM s. 148–149.
Litteratur
Kjerschow s. 327–330, Skeie II s. 460–461, Stordrange, Bestikkelser.
Endringer
Ingen.
§ 113.

Var i det i § 112 omhandlede Tilfælde den Handling eller Undladelse, hvorfor Fordelen blev modtaget eller tilsagt, en pligtstridig, eller har Tjenestemanden vægret sig ved at foretage en Tjenestehandling for derved at tiltvinge sig eller andre en saadan Fordel, straffes han med Fængsel indtil 5 Aar.

Paa samme Maade straffes den, som modtager nogen Fordel, vidende om, at den ydes ham for at have foretaget en pligtstridig Tjenestehandling.

Forarbeider
SKM s. 149 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 330–331, Skeie II s. 461, Stordrange, Bestikkelser.
Endringer
Ingen.
§ 114.

Kræver eller modtager en Dommer, et lagrettemedlem, en Skjønsmand eller en Sagkyndig for som saadan at handle eller have handlet til Gunst eller Skade for den ene eller den anden af Parterne i en Retstvist nogen uberettiget Fordel for sig eller andre, eller lader han sig nogen saadan tilsige, straffes han med Fængsel indtil 8 Aar.

Hvad oven er bestemt, gjælder ogsaa Voldgiftsmænd, forsaavidt Voldgiftskjendelsen har Domsvirkning.

Forarbeider
SKM s. 149.
Litteratur
Kjerschow s. 332–333, Skeie II s. 461–462, Stordrange, Bestikkelser.
Endringer
Lov av 14. juni 1985 nr. 71.
§ 115.

En offentlig Tjenestemand, som, for i en Straffesag at opnaa en Forklaring i en bestemt Retning eller en Tilstaaelse, anvender ulovlige Midler, straffes med Bøder, Tjenestens Tab eller med Hefte indtil 2 Aar.

Forarbeider
SKM s. 149 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 333–335, Skeie II s. 462–464.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 173.
Endringer
Ingen.
§ 116.

En offentlig Tjenestemand, som foretager en ulovlig Ransagning af Hus eller Person eller en ulovlig Beslaglæggelse af Breve eller Telegrammer, straffes med Bøder, Tjenestens Tab eller Hefte indtil 2 Aar.

Forarbeider
SKM s. 149 annen spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 36 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 335–336, Skeie II s. 464.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 173.
Endringer
Ingen.
§ 117.

Med Fængsel indtil 6 Aar straffes den offentlige Tjenestemand, som foretager en ulovlig Fuldbyrdelse af Frihedsstraf, en ulovlig Fængsling, Paagribelse eller anden Frihedsberøvelse, Udvisning eller Forvisning, eller som ulovlig forlænger en Frihedsberøvelse, eller skjærper dens Strenghed.

Med Fængsel i mindst 2 Aar eller inntil 21 år straffes den offentlige Tjenestemand, som foretager en ulovlig Fuldbyrdelse af Dødsstraf.

Under særdeles formildende Omstændigheder, navnlig naar Forbrydelsen alene bestaar i Tilsidesættelse af den lovbestemte Fremgangsmaade eller Overskridelse af den vedkommende Tjenestemand tilliggende Myndighed, anvendes Straf af Bøder eller Tjenestens Tab eller af Hefte indtil 2 Aar.

Forarbeider
SKM s. 149–150, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 22–23, Indst. O. I (1901–02) s. 36 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 336–338, Skeie II s. 464–465, Bratholm: Politiet og legalitetsprinsippet i Rett og rettspolitikk. Oslo 1980 s. 152–176.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 173.
§ 118.

En offentlig Tjenestemand, som ved Misbrug af sin Stilling hindrer nogens lovlige Straffældelse eller Fældelse til den forskyldte Straf, eller som udenfor de i Loven hjemlede Tilfælde eller paa anden end den lovhjemlede Maade undlader at forfølge en strafbar Handling, straffes med Tjenestens Tab eller med Hefte eller Fængsel indtil 3 Aar.

Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.

Forarbeider
SKM s. 150.
Litteratur
Kjerschow s. 338–340, Andenæs, Straffbar unnlatelse s. 410–411, Skeie II s. 466.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 173.
Endringer
Ingen.
§ 119.

En offentlig Tjenestemand, som ved pligtstridigt Forhold i Tjenesten bevirker, at en sigtet eller straffældt Person undviger, eller at en idømt Straf ikke bringes til Fuldbyrdelse, eller at en mildere end den idømte fuldbyrdes, straffes med Tjenestens Tab eller med Hefte eller Fængsel indtil 5 Aar.

Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.

Forarbeider
SKM s. 150.
Litteratur
Kjerschow s. 340–343, Skeie II s. 466–468.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 173.
Endringer
Ingen.
§ 120.

Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.

Forarbeider
SKM s. 150 annen spalte, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 23–24.
Litteratur
Kjerschow s. 344–347, Skeie II s. 469–470.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 173.
Endringer
Ingen.
§ 121.

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.

Begår han taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget vinning eller utnytter han i slik hensikt på annen måte opplysninger som er belagt med taushetsplikt, kan fengsel inntil 3 år anvendes.

Denne bestemmelse rammer også taushetsbrudd m.m. etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet.

Forarbeider
SKM s. 150–151, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 24, Ot.prp. nr. 3 (1976–77) s. 36–38, 41-43, 156-157 og 162-164.
Litteratur
Kjerschow s. 348–350, Skeie II s. 470–477, Frihagen: Taushetsplikt etter forvaltningsloven. Oslo 1979, Kjønstad: Taushetsplikt. Oslo 1992, Eckhoff s. 425–456.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 209, 210.
§ 122.

En offentlig Tjenestemand, der ulovlig aabner eller tilsteder nogen at aabne et ham i Tjenestens Medfør betroet Brev, straffes med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han forøver Forbrydelsen for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding.

Forarbeider
SKM s. 150.
Litteratur
Kjerschow s. 350–353, Skeie II s. 477–478.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 171, 173 bokstav b.
Endringer
Ingen.
§ 123.

Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar.

Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes.

Forarbeider
SKM s. 151, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 24 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 353–354, Skeie II s. 478–479.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 171.
Endringer
Ingen.
§ 124.

En offentlig Tjenestemand, som retsstridig benytter sin offentlige Stilling til at formaa eller at søge at formaa nogen til at gjøre, taale eller undlade noget, straffes med Bøder eller Tjenestens Tab.

Forarbeider
SKM s. 152 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 354–355, Skeie II s. 479.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 171.
Endringer
Ingen.
§ 125.

En offentlig Tjenestemand, der forleder eller tilskynder nogen ham i offentlig Tjeneste underordnet eller hans Opsyn undergiven Tjenestemand til at forbryde sig i denne Tjeneste, eller som bistaar ham dermed eller vidende lader ham gjøre det eller som misbruger sin offentlige Stilling til at tilskynde en anden offentlig Tjenestemand til Forbrydelse i Tjenesten eller til at bistaa ham dermed, straffes efter de samme Straffebud som denne.

Straffen kommer til Anvendelse uden Hensyn til, om den anden Tjenestemand paa Grund af god Tro eller af andre Grunde ikke er strafskyldig.

Forarbeider
SKM s. 152.
Litteratur
Kjerschow s. 355–357.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 15, 173.
Endringer
Ingen.
§ 126.

Opphevet ved lov av 22. mai 1953 nr. 3.

Kapittel 12: Forbrydelser mod den offentlige Myndighed.

§ 127.

Den, som ved Vold søger at formaa en offentlig Tjenestemand til at foretage eller undlade en Tjenestehandling eller at hindre ham under en saadan, eller som medvirker hertil, straffes med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 5 Aar, naar han tidligere er straffet for en Forbrydelse af voldsom Art, eller han udfører Forbrydelsen i Forening med nogen anden.

Har Tjenestemanden ved utilbørligt Forhold givet Anledning til Forbrydelsen, anvendes Bøder eller Fængsel indtil 1 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan i dette Tilfælde Straf bortfalde.

Som offentlige Tjenestemænd ansees her ogsaa ved Jernbanerne ansatte Betjente, militære Vagter samt enhver, som efter Opfordring eller pligtmæssig yder en offentlig Tjenestemand Bistand.

I Tilfælde af Gjensidighed kan Kongen bestemme, at ovenstaaende Straffe ogsaa finder Anvendelse paa Forbrydelser mod andet Lands offentlige Myndighed.

Forarbeider
SKM s. 152–153, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 24 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 358–362, Skeie II s. 488–494, Tønnesen: Forulempelse av politimann (Straffeloven §§ 127, 128 og 326). Manuskript (stensilert). Bergen 1975, Tønnesen: Politirett (stensilert, rødt hefte). Bergen 1978 s. 166–257a.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 155, 265, 286.
Endringer
Ingen.
§ 128.

Den, som ved Trusler eller ved Ydelse af eller Tilsagn om Fordele søger at formaa en offentlig Tjenestemand til uretmæssig at foretage eller undlade en Tjenestehandling, eller som medvirker hertil, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar.

Bestemmelserne i forrige Paragraf, sidste og næstsidste Led, finder tilsvarende Anvendelse.

Forarbeider
SKM s. 152–153, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 24–25, Indst. O. I (1901–02) s. 36 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 363–364, Skeie II s. 494–495, Tønnesen: Forulempelse av politimann (straffeloven §§ 127, 128 og 326). Manuskript (stensilert). Bergen 1975.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 155, 265.
Endringer
Ingen.
§ 129.

Den, som uhjemlet udøver nogen offentlig Myndighed eller medvirker hertil, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 6 Maaneder, men med Fængsel indtil 2 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at tilvende sig eller andre en uberettiget Fordel eller at skade nogen.

Forarbeider
SKM s. 153 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 364–366, Skeie II s. 519–520.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 164.
Endringer
Ingen.
§ 130.

Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 1 Aar straffes den, som mod bedre Vidende offentlig tillægger nogen af Statsmagterne eller en anden offentlig Myndighed Handlinger, som de ikke har foretaget, eller giver en vildledende Fremstilling af de Omstændigheder, hvorunder eller den Maade, hvorpaa de har handlet, eller som medvirker hertil.

Er den urigtige Paastand fremført i Hensigt at skade vedkommende Myndighed i det almindelige Omdømme, kommer samme Straf til Anvendelse, ogsaa naar Paastanden er fremført af grov Uagtsomhed.

Er Forbrydelsen forøvet mod Storthinget, nogen af dets Afdelinger, Komiteer eller Tjenestemænd, finder Paatale alene Sted efter Begjæring af Storthinget. Ellers finder Paatale Sted efter Begjæring af vedkommende Regjeringsdepartement eller efter Kongens Bestemmelse.

Forarbeider
SKM s. 153, SRI 1955 s. 56–59, Ot.prp. nr. 5 (1958) s. 19–25.
Litteratur
Kjerschow s. 366–368, Skeie II s. 486–487.
§ 131.

Den, som bevirker eller medvirker til, at nogen, der som dømt eller sigtet for en strafbar Handling lovlig er berøvet Friheden, ulovlig slippes løs eller undviger fra de Rum, hvor han holdes forvaret, eller fra den, under hvis Bevogtning han befinder sig, straffes med Hefte eller Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 5 Aar, saafremt der handles om en Fange, der er dømt eller sigtet for en Forbrydelse, som kan medføre Fængsel inntil 21 år.

Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.

Forarbeider
SKM s. 153–154, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 25 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 369–371, Skeie II s. 508–509.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 137, 161.
§ 132.

Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 2 Aar straffes den, som, i Hensigt at modarbeide en offentlig Undersøgelse, der er eller maatte blive anstillet angaaende nogen strafbar Handling, bevirker eller medvirker til, at Gjenstande af Betydning for Undersøgelsen tilintetgjøres, bringes tilside eller forvanskes, eller at Gjerningens Spor paa anden Maade udslettes.

På samme måte straffes den som bevirker eller medvirker til at noen ved flukt eller ved å holdes skjult eller utgis for en annen person søkes unndratt forfølgning eller straff for en straffbar handling, sikring, forvaring, tvangsarbeid eller behandling i arbeidsskole.

På den som har handlet i hensikt å unndra seg selv eller noen av sine nærmeste fra forfølgning, straff, sikring, forvaring, tvangsarbeid eller behandling i arbeidsskole kommer straff ikke til anvendelse.

Forarbeider
SKM s. 154 første spalte, Indst. O. VII (1899–1900) s. 38 annen spalte, Ot.prp. nr. 14 (1900–1901) s. 8 første spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 36 første spalte, Ot.prp. nr. 41 (1954) s. 10 annen spalte, Innst. O. III (1955) s. 7 første spalte.
§ 133.

Den, som uden Kongens Tilladelse hverver Mandskab her i Riget til fremmed Krigstjeneste, eller som medvirker hertil, straffes med Bøder eller med Hefte indtil 1 Aar.

Forarbeider
SKM s. 154, Indst. O. VII (1899–1900) s. 38–39, Forh. O. (1901–02) s. 532–533 og 1039, Forh. L. (1901–02) s. 194–196.
Litteratur
Kjerschow s. 376, Skeie II s. 452–453.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 128 andre punktum.
Endringer
Ingen.
§ 134.

Den, som, i hensigt at unddra sig sin vernepligt her i landet, ved lemlæstelse eller paa anden maate gjør sig ubrukbar til krigstjeneste, eller som medvirker til, at nogen i saadan hensigt gjøres ubrukbar til krigstjeneste, straffes med fængsel indtil 1 aar.

Med bøter eller med hefte eller fængsel indtil 1 aar straffes den, som medvirker til, at nogen, der staar i norsk krigstjeneste, rømmer eller undlater at indfinde sig til krigstjeneste, eller til, at der forøves nogen efter militær lov strafbar handling, der kan medføre 2 aars fængsel eller strengere straf.

Som i andet led bestemt straffes ogsaa den, som offentlig søker at ophidse nogen, som hører til den væbnede magt, til uvilje mot tjenesten eller til hat mot militære foresatte eller overordnede.

Forarbeider
SKM s. 154 annen spalte, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 25, Ot.prp. nr. 19 (1915) s. 1–10, Innst. O. XXIV (1915) s. 1–8.
Litteratur
Kjerschow s. 377–380, Skeie II s. 453–455.
Endringer
Lov av 13. august 1915 nr. 2.

Kapittel 13: Forbrydelser mod den almindelige Orden og Fred.

§ 135.

Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 1 Aar straffes den som udsætter den almindelige Fred for Fare ved offentlig at forhaane eller ophidse til Had mod Statsforfatningen eller nogen offentlig Myndighed eller ved offentlig at ophidse en Del af Befolkningen mod en anden, eller som medvirker hertil.

Forarbeider
SKM s. 154 annen spalte, Ot.prp. nr. 45 (1960–61), Innst. O. nr. 88 (1960–61), Ot.prp. nr. 48 (1969–70), Innst. O. nr. 42 (1969–70).
Litteratur
Kjerschow s. 380–382, Skeie II s. 522–523.
§ 135 a.

Med bøter eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved uttalelse eller annen meddelelse som framsettes offentlig eller på annen måte spres blant allmennheten, truer, forhåner eller utsetter for hat, forfølgelse eller ringeakt en person eller en gruppe av personer på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse. Tilsvarende gjelder slike krenkelser overfor en person eller en gruppe på grunn av deres homofile legning, leveform eller orientering.

På samme måte straffes den som tilskynder eller på annen måte medvirker til en handling som nevnt i første ledd.

Forarbeider
Utredning om forbud mot rasediskriminering av Ole F. Harbek, avgitt februar 1969, Ot.prp. nr. 48 (1969–70), Innst. O. nr. 42 (1969–70), NOU 1979:46, Ot.prp. nr. 29 (1980–81), Innst. O. nr. 36 (1980–81).
Litteratur
Jakhelln i Lov og Rett 1980 s. 180–195, Bratholm i Lov og Rett 1980 s. 195–205, Andenæs/Bratholm s. 159–160.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 185.
Endringer
§ 136.

Den, som bevirker, at der finder Opløb Sted i Hensigt at øve Vold mod Person eller Gods eller at true dermed, eller som medvirker til Istandbringelsen af saadant Opløb, eller som ved et Opløb, under hvilket ovennævnte Hensigt lægges for Dagen, optræder som Leder eller Fører, straffes med Fængsel indtil 3 Aar.

Forøves under Opløbet nogen saadan Forbrydelse mod Person eller Gods som ved Opløbet tilsigtet, eller som Deltagerne under dette har lagt for Dagen at ville forøve, eller nogen Forbrydelse mod den offentlige Myndighed, bliver de ovennævnte ligesaavel som enhver i Forbrydelsen delagtig at straffe med Fængsel fra 2 Maaneder indtil 5 Aar, men med den for Forbrydelsen bestemte Straf, forøget med indtil en Halvdel, saafremt herved strengere Straf fremkommer.

Forarbeider
SKM s. 154–155, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 25 annen spalte.
Litteratur
Thinn i 06/33-36, Kjerschow s. 382–385, Skeie II s. 523–527.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 182.
Endringer
Ingen.
§ 137.

Den, som er tilstede eller medvirker til, at nogen anden er tilstede i saadant Opløb som i § 136 nævnt efterat Paabud om at begive sig rolig bort af Øvrigheden er forkyndt, straffes med Fængsel indtil 3 Maaneder, men indtil 2 Aar, saafremt der under hans Tilstedeværelse forøves nogen Forbrydelse mod den offentlige Myndighed eller nogen saadan Forbrydelse mod Person eller Gods som ved Opløbet tilsigtet, eller som Deltagerne under samme har lagt for Dagen at ville forøve.

Forarbeider
SKM s. 154–155, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 25–26, Indst. O. I (1901–02) s. 36 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 385–387, Skeie II s. 523–527.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 182.
Endringer
Ingen.
§ 138.

Med Bøder eller med Fængsel indtil 6 Maaneder straffes den, som bevirker eller medvirker til, at offentlig Forretning, offentlig religiøs Sammenkomst, kirkelig Handling, offentlig Undervisning eller Skoleundervisning, Auktion eller offentlig Sammenkomst til Behandling af alment Anliggende ulovlig hindres eller afbrydes.

Forarbeider
SKM s. 155 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 387–389, Skeie II s. 527–528.
Endringer
Ingen.
§ 139.

Med bøter eller med hefte eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater gjennom betimelig anmeldelse for vedkommende myndighet eller på annen måte å søke avverget et etter militær lov straffbart mytteri, krigsforræderi, spioneri eller forbund om rømming eller en forbrytelse mot loven om forsvarshemmeligheter §§ 1, 2, 3 eller 4 eller en forbrytelse som nevnt i denne lovs §§ 83, 84, 86, 87 nr. 2, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 99 a, 100, 104 a, 148, 149, 150, 151 a, 152, 153, 154, 159, 169, 192, 195, 207, 209, 217, 223 annet ledd, 225, 231, 233, 234, 243, 267, 268 eller 269 eller sammes følger, skjønt han til en tid da forbrytelsen eller dens følger ennå kunne forebygges, har fått pålitelig kunnskap om at den er i gjære eller er forøvd. Ved forbrytelse mot §§ 207 og 209 gjelder plikten likevel bare når fornærmede er under 16 år.

Dog er han straffri, såfremt forbrytelsen ikke kommer til fullbyrdelse eller til straffbart forsøk, eller såfremt avvergelsen ikke kunne skje uten å utsette ham selv, noen av hans nærmeste eller noen uskyldig for tiltale eller fare for liv, helbred eller velferd.

På samme måte, dog i intet tilfelle med høyere straff enn den for forbrytelsen selv satte, straffes den overordnede, der har unnlatt å hindre en i hans tjeneste forøvet forbrytelse, såfremt dette var ham mulig.

Forarbeider
SKM s. 155, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 26 første spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 36 første spalte jfr. s. 31, Ot.prp. nr. 79 (1950) s. 14–15 og 49 annen spalte, Ot.prp. nr. 52 (1970–71) s. 35–36, Ot.prp. nr. 79 (1988–89) s. 38–39 og 45 første spalte, Innst. O. nr. 106 (1988–89) s. 6–7.
Litteratur
Kjerschow s. 389–392, Skeie II s. 625–633, Andenæs, Straffbar unnlatelse s. 297–302.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 196.
Endringer
Lov av 15. desember 1950 nr. 6, lov av 18. juni 1971 nr. 81, lov av 16. juni 1989 nr. 68.
§ 140.

Den, som offentlig opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling eller forherliger en saadan eller tilbyder at udføre eller bistaa ved Udførelsen af en saadan, eller som medvirker til Opfordringen, Tilskyndelsen, Forherligelsen eller Tilbudet, straffes med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 8 Aar, dog i intet Tilfælde med høiere Frihedsstraf end to Tredjedele af den høieste for Handlingen selv anvendelige.

Lige med strafbare Handlinger regnes her Handlinger, til hvis Foretagelse det er strafbart at forlede eller tilskynde.

Forarbeider
SKM s. 155 annen spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 36 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 392–395, Skeie II s. 621–623, Andorsen i TfR 1990 s. 485–549.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 183.
§ 141.

Den, som ved falske Forespeilinger eller anden underfundig Adfærd forleder nogen til at udvandre her fra Riget, eller som medvirker hertil, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar.

Forarbeider
SKM s. 155.
Litteratur
Kjerschow s. 395–396, Skeie II s. 450–452.
§ 142.

Den som i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for nogen trosbekjennelse hvis utøvelse her i riket er tillatt eller noget lovlig her bestående religionssamfunds troslærdommer eller gudsdyrkelse, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med hefte eller fengsel inntil 6 måneder.

Påtale finner bare sted når allmenne hensyn krever det.

Forarbeider
SKM s. 155–156, Ot.prp. nr. 5 (1934), Innst. O. nr. 16 (1934), Ot.prp. nr. 40 (1971–72) s. 21–23, Innst. O. nr. 28 (1972–73) s. 7.
Litteratur
Kjerschow s. 396–397, Skeie II s. 548–549.
Endringer
Lov av 24. mars 1934 nr. 1, lov av 23. mars 1973 nr. 17.
§ 143.

Med Fængsel indtil 2 Aar straffes den, som mishandler et Lig eller uberettiget bemægtiger sig et i en andens Varetægt værende Lig eller uden Hjemmel opgraver eller bortfører et begravet Lig, eller som medvirker hertil. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.

Den, som borttager et Lig eller fra et Lig, en Grav eller et Gravminde borttager nogen Gjenstand i Hensigt ved Ligets eller Gjenstandens Tilegnelse at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller som medvirker hertil, straffes efter Kapitel 24 uden Hensyn til, om Liget eller Gjenstanden er i nogens Eie.

Forarbeider
SKM s. 156 første spalte, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 26.
Litteratur
Kjerschow s. 397–399, Skeie II s. 238 og 549.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 195.
Endringer
Ingen.
§ 144.

Prester i statskirken, prester eller forstandere i registrerte trossamfunn, advokater, forsvarere i straffesaker, meklingsmenn i ekteskapssaker, leger, psykologer, apotekere, jordmødre og sykepleiere samt disses betjenter eller hjelpere, som rettsstridig åpenbarer hemmeligheter, som er dem eller deres foresatte betrodd i stillings medfør, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.

Offentlig Paatale finder alene Sted efter fornærmedes Begjæring, eller hvor det kræves af almene Hensyn.

Forarbeider
SKM s. 156, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 26–27, Innstilling om megling i ekteskapssaker, avgitt 1963 s. 29 første spalte, Ot.prp. nr. 41 (1964–65) s. 7 første spalte, Ot.prp. nr. 27 (1967–68) s. 59 annen spalte, Ot.prp. nr. 69 (1971–72) s. 26 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 399–403, Skeie II s. 129–133.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 209, 211.
Endringer
Lov av 8. januar 1960 nr. 1, lov av 5. november 1964, lov av 18. juni 1965 nr. 5, lov av 13. juni 1969 nr. 25, lov av 9. mars 1973 nr. 13.
§ 145.

Den som uberettiget bryter brev eller annet lukket skrift eller på liknende måte skaffer seg adgang til innholdet, eller baner seg adgang til en annens låste gjemmer, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.

Det samme gjelder den som ved å bryte en beskyttelse eller på lignende måte uberettiget skaffer seg adgang til data eller programutrustning som er lagret eller som overføres ved elektroniske eller andre tekniske midler.

Voldes skade ved erverv eller bruk av slik uberettiget kunnskap, eller er forbrytelsen forøvet i hensikt å skaffe noen en uberettiget vinning, kan fengsel inntil 2 år anvendes.

Medvirkning straffes på samme måte.

Offentlig påtale finner bare sted når allmenne hensyn krever det.

Forarbeider
SKM s. 156 annen spalte, Ot.prp. nr. 4 (1978–79) s. 6–10, Innst. O. nr. 25 (1978–79) s. 2, NOU 1985:31 s. 13–16 og 31–32, Ot.prp. nr. 35 (1986–87) s. 20–22, Innst. O. nr. 65 (1986–87) s. 4 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 404–405, Skeie II s. 133–137.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 205 bokstav b og c, 204.
§ 145 a.

Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som

 • 1.

  ved hjelp av hemmelig lytteapparat avlytter telefonsamtale eller annen samtale mellom andre, eller forhandlinger i lukket møte som han ikke selv deltar i, eller

 • 2.

  ved hjelp av lydbånd eller annen teknisk innretning hemmelig gjør opptak av samtale som foran nevnt eller av forhandlinger i lukket møte som han enten ikke selv deltar i, eller som han har skaffet seg adgang til ved falske foregivender eller ved å snike seg inn, eller

 • 3.

  anbringer lytteapparat, lydbånd eller annen teknisk innretning i øyemed som foran nevnt.

Medvirkning straffes på samme måte.

Offentlig påtale finner bare sted når det kreves av almene hensyn.

Forarbeider
Ot.prp. nr. 5 (1958) s. 35–39.
Litteratur
Ingen.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 205 bokstav a.
Endringer
Tilføyd ved lov av 12. desember 1958 nr. 1, ikke endret.
§ 146.

Med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar straffes den, som uberettiget bevirker eller medvirker til, at en til nogen anden rettet skriftlig Meddelelse ved at tilintetgjøres, skjules eller holdes tilbage enten overhovedet ikke eller ikke i betimelig Tid kommer frem til Vedkommendes Kundskab.

Volder den skyldige Skade ved Forbrydelsen, eller har han handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, kan Fængsel indtil 3 Aar anvendes.

Offentlig Paatale finder ikke Sted uden fornærmedes Begjæring.

Forarbeider
SKM s. 156–157.
Litteratur
Kjerschow s. 405–407.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 205 bokstav d.
Endringer
Ingen.
§ 147.

Straffbart innbrudd foreligger når noen baner seg eller en annen uberettiget adgang til hus, fartøy, jernbanevogn, motorvogn eller luftfartøy eller til noe rom i sådanne eller til lukket gårdsrom eller lignende oppbevarings- eller tilholdssted ved å beskadige gjenstand som er egnet til beskyttelse mot inntrengen, eller ved hjelp av dirk, falsk nøkkel eller rett nøkkel som ulovlig er fravendt besitteren.

Den, der gjør sig skyldig i Indbrud, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med Fængsel indtil 1 Aar. Er Forbrydelsen forøvet af nogen bevæbnet eller af flere i Forening, anvendes Fængsel indtil 2 Aar, men indtil 4 Aar, saafremt den er forøvet i Hensigt at bane Adgang til nogen anden Forbrydelse.

Paa samme Maade straffes den, som ved voldsom eller truende Adfærd søger at tiltvinge sig eller en anden uberettiget Adgang til eller Ophold paa saadant Sted, eller som retsstridig sniger sig ind i beboet Hus eller Rum, der om Natten pleier at holdes stængt, for der at lade sig indestænge, eller som ved Hjælp af Forklædning eller en foregiven eller misbrugt offentlig Egenskab eller Ordre eller ved Benyttelse af noget falsk eller en anden vedkommende Dokument skaffer sig eller en anden uberettiget Adgang til eller Ophold i beboet Hus eller Rum, eller som medvirker hertil.

Forarbeider
SKM s. 157, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 27 første spalte, Ot.prp. nr. 14 (1900–1901) s. 8 første spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 36 annen spalte, Ot.prp. nr. 75 (1948) s. 26 annen spalte og 59 annen spalte, Innst. O. nr. 49 (1988–89) s. 5–9.
Litteratur
Kjerschow s. 407–412, Skeie II s. 137–147.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 268 første ledd.

Kapittel 14: Almenfarlige Forbrydelser.

§ 148.

Den som volder ildebrann, sammenstyrtning, sprengning, oversvømmelse, sjøskade, jernbaneulykke eller luftfartsulykke hvorved tap av menneskeliv eller utstrakt ødelæggelse av fremmed eiendom lett kan forårsakes, eller som medvirker hertil, straffes med fengsel fra 2 år inntil 21 år, men ikke under 5 år såfremt noen på grunn av forbrytelsen omkommer eller får betydelig skade på legeme eller helbred.

Forsøg kan straffes lige med fuldbyrdet Forbrydelse.

Forarbeider
SKM s. 158–159, Innst. O. V (1949) s. 1–2, Ot.prp. nr. 14 (1950) s. 2 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 413–417, Skeie II s. 58–61.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 352 andre ledd, 355.
§ 149.

Med Fængsel i mindst 1 Aar straffes den, som under saadan Ulykke som i § 148 omhandlet eller vidende om, at en saadan truer, ved Ødelæggelse, Beskadigelse eller Fjernelse af Redskaber eller paa anden Maade søger at hindre dens Forebyggelse eller Bekjæmpelse, eller som medvirker hertil.

Forarbeider
SKM s. 159 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 417–418, Skeie II s. 60–61.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 358.
Endringer
Ingen.
§ 150.

Med fengsel inntil 6 år straffes den som framkaller slik fare som nevnt i § 148

 • a)

  ved å unnlate å utføre en ham påhvilende særlig plikt,

 • b)

  ved rettstridig å ødelegge, bortta eller beskadige en gjenstand eller et til vegledning anbrakt tegn,

 • c)

  ved å gi eller anbringe falsk tegn,

 • d)

  ved å anbringe hindring i skipsfarvann,

 • e)

  ved å forstyrre den sikre drift av skip, jernbane, luftfartøy eller innretninger eller anlegg på kontinentalsokkelen eller

 • f)

  ved å medvirke til slik atferd som nevnt under a-e.

Voldes slik ulykke som nevnt i § 148, anvendes fengsel inntil 12 år.

Forsøk kan straffes på samme måte som fullbyrdet forbrytelse.

Har nogen foretaget en ovennævnt Handling uden at være opmerksom paa Faren eller af Uagtsomhed, straffes han med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar.

Forarbeider
SKM s. 159–160, Indst. O. I (1901–02) s. 36 annen spalte, Ot.prp. nr. 52 (1970–71) s. 36 første spalte, Ot.prp. nr. 35 (1972–73) s. 8–13, Innst. O. nr. 45 (1972–73) s. 2–3, Ot.prp. nr. 79 (1988–89) s. 39–40 og 45, Innst. O. nr. 106 (1988–89) s. 7.
Litteratur
Kjerschow s. 418–421, Skeie II s. 60–61.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 140, 194.
§ 151.

Er sådan ildebrann, sammenstyrtning, sprengning, oversvømmelse, sjøskade, jernbaneulykke eller luftfartsulykke som i § 148 omhandlet voldt ved uaktsomhet, straffes den skyldige med bøter eller med fengsel inntil 3 år.

Forarbeider
Innst. O. V (1949) s. 1–2, Ot.prp. nr. 14 (1950) s. 2 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 421–422.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 356.
§ 151 a.

Med fengsel fra 2 år inntil 21 år straffes den som om bord i skip eller luftfartøy ved vold, trusler eller på annen måte ulovlig tiltvinger seg kontroll over fartøyet eller for øvrig griper inn i seilasen eller flygingen. På samme måte straffes den som ved tilsvarende midler ulovlig tiltvinger seg kontroll over innretninger eller anlegg på kontinentalsokkelen. Under særdeles formildende omstendigheter kan straffen settes under det nevnte lavmål.

Medvirkning straffes på samme måte.

Forsøk kan straffes like med fullbyrdet forbrytelse.

Forarbeider
Ot.prp. nr. 52 (1970–71) s. 24–34 og 36–40, Innst. O. XII (1970–71) s. 3–4, Ot.prp. nr. 79 (1988–89) s. 39–40 og 45 annen spalte, Innst. O. nr. 106 (1988–89) s. 7, Ot.prp. nr. 56 (1989–90) s. 49 første spalte.
Litteratur
Ingen.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 139.
§ 151 b.

Den som ved å ødelegge, skade eller sette ut av virksomhet informasjonssamling eller anlegg for energiforsyning, kringkasting, telekommunikasjon eller samferdsel volder omfattende forstyrrelse i den offentlige forvaltning eller i samfunnslivet for øvrig, straffes med fengsel inntil 10 år.

Uaktsomme handlinger som nevnt i første ledd straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år.

Medvirkning straffes på samme måte.

Forarbeider
NOU 1985:31 s. 28–29, 30 annen spalte og 32-33, Ot.prp. nr. 35 (1986–87) s. 14 og 22-23, Innst. O. nr. 65 (1986–87) s. 3–4.
Litteratur
Ingen.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 192, 352 tredje ledd.
Endringer
Tilføyd ved lov av 12. juni 1987 nr. 54, ikke endret.
§ 152.

Med Fængsel indtil 5 Aar straffes den, som retsstridig tilsætter Beholdninger eller Vandløb, hvorfra Drikkevand til Mennesker eller Husdyr tages, sundhedsskadelige Stoffe eller medvirker hertil.

Har man derved forvoldt almindelig Fare for Menneskers Liv eller Helbred, er Straffen Fængsel indtil 21 år, og hvis nogens Død eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred er bleven Følgen Fængsel fra 1 Aar indtil 21 år.

Uagtsomme Handlinger af den i foregaaende Led nævnte Art straffes med Bøder eller Fængsel indtil 1 Aar.

Forarbeider
SKM s. 160–162, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 27 annen spalte, Indst. O. VII (1899–1900) s. 39 første spalte, Ot.prp. nr. 14 (1900–1901) s. 8 første spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 36–37.
Litteratur
Kjerschow s. 422–424, Skeie II s. 61–63.
§ 152 a.

Den som uten lovlig tillatelse mottar, besitter, bruker, overfører, endrer, kvitter seg med eller sprer materiale som består av eller inneholder plutonium eller uran, og derved volder fare for skade på noens legeme, helse, eiendom eller livsmiljø eller medvirker til dette, straffes med bøter eller fengsel inntil 4 år.

Den som volder fare etter første ledd slik at tap av menneskeliv eller utstrakt ødeleggelse av fremmed eiendom lett kan forårsakes, straffes som bestemt i § 148. Medvirkning straffes på samme måte.

Forarbeider
Ot.prp. nr. 58 (1984–85), Innst. O. nr. 75 (1984–85).
Litteratur
Ingen.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 142.
Endringer
Tilføyd ved lov av 7. juni 1985 nr. 54, ikke endret.
§ 152 b.

Med fengsel inntil 10 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt

 • (a)

  forurenser luft, vann, eller grunn slik at livsmiljøet i et område blir betydelig skadet eller trues av slik skade, eller

 • (b)

  lagrer, etterlater eller tømmer avfall eller andre stoffer med nærliggende fare for følge som nevnt i nr 1.

Hvis noens død eller betydelig skade på legeme eller helbred har blitt følgen, kan fengsel inntil 15 år anvendes.

Med fengsel inntil 6 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt

 • (a)

  minsker en naturlig bestand av fredede levende organismer som nasjonalt eller internasjonalt er truet av utryddelse, eller

 • (b)

  påfører betydelig skade på et område som er fredet gjennom vedtak etter naturvernloven kapittel II, viltloven § 7, eller med hjemmel i svalbardloven § 4, lov om Jan Mayen § 2 eller lov om Bouvet-øya, Peter Is øy og Dronning Maud Land m.m. § 2, eller

 • (c)

  påfører betydelig skade på kulturminner eller kulturmiljøer av særlig nasjonal eller internasjonal betydning.

Medvirkning straffes som ellers bestemt i denne paragrafen.

Litteratur
Holme (hovedredaktør): Faunakriminalitet og annen naturkriminalitet. Økokrims skriftserie nr. 8. Oslo 1994.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 240, 242.
Endringer
Tilføyd ved lov av 11. juni 1993 nr. 81, ikke endret.
§ 153.

Med Fængsel indtil 21 år straffes den, der tilsætter Gjenstande, bestemte til almindelig Brug eller Forhandling, Gift eller andre saadanne Stoffe, at Gjenstanden ikke kan bruges efter sin Bestemmelse uden at volde Menneskers Død eller ødelægge Helbreden, eller som volder, at iøvrigt Forgiftning, der medfører almindelig Fare for Liv eller Helbred, finder Sted, eller som medvirker hertil.

Paa samme Maade straffes den, som med Fordølgelse af Gjenstandenes Beskaffenhed sælger, falholder eller iøvrigt søger at udbrede saadanne forgiftede eller med farlige Stoffe tilsatte Gjenstande som oven omhandlet, eller som medvirker hertil.

Er nogens Død eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred forvoldt, er Straffen Fængsel fra 1 Aar indtil 21 år.

Med Fængsel indtil 5 Aar straffes den, som med Fordølgelse af Gjenstandenes Beskaffenhed falholder, sælger eller paa anden Maade søger at udbrede som Næringsmidler for Mennesker eller Husdyr eller til anden Brug Gjenstande, der ved at bruges efter sin Bestemmelse er egnede til at skade Sundheden. Paa samme Maade straffes Medvirkning hertil.

Uagtsomme Handlinger af den i 1ste Led omhandlede Art straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar.

Forarbeider
SKM s. 162–163, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 27 annen spalte, Indst. O. VII (1899–1900) s. 39 første spalte, Ot.prp. nr. 14 (1900–1901) s. 8 første spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 36–37.
Litteratur
Kjerschow s. 424–428, Skeie II s. 63–65.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 239.
§ 153 a .

Med fengsel inntil 10 år straffes den som utvikler, framstiller, lagrer eller på annen måte skaffer seg eller innehar:

 • 1.

  bakteriologiske eller andre biologiske substanser, genmodifiserte organismer, eller toksiner uansett deres opprinnelse eller framstillingsmåte, av slike typer eller i slike mengder at de ikke er berettiget for forebyggende, beskyttende eller andre fredelige formål; eller

 • 2.

  våpen, utstyr eller framføringsmidler som er laget for å bruke substanser, organismer eller toksiner som nevnt i nr 1 for fiendtlige formål eller i væpnet konflikt.

Medvirkning straffes på samme måte.

Forarbeider
Ot.prp. nr. 35 (1972–73) s. 14–15, Innst. O. nr. 45 (1972–73) s. 3–4, Ot.prp. nr. 8 (1992–93) s. 92–93.
Litteratur
Ingen.
Endringer
§ 154.

Den, som bevirker eller medvirker til, at en farlig smitsom Sygdom finder Indgang eller almindelig Udbredelse blandt Mennesker, Husdyr eller Vækster, straffes med Fængsel indtil 10 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.

Har en saadan Handling som i 1ste Led nævnt medført, at noget Menneske omkommer eller faar betydelig Skade paa Legeme eller Helbred, er Straffen Fængsel fra 5 Aar indtil 21 år.

Forarbeider
SKM s. 163–164, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 27–28, Indst. O. I (1901–02) s. 37 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 428–431, Skeie II s. 65–66, Hagstrøm: AIDS som juridisk problem. Oslo 1988 s. 70–72.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 238, delvis.
§ 154 a.

Den som forsettlig eller uaktsomt sprer uriktig eller villedende informasjon som i vesentlig grad kan motvirke gjennomføring av tiltak som er nødvendig for å hindre, stanse eller begrense alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom, straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. Medvirkning straffes på samme måte.

§ 155.

Den som med skjellig grunn til å tro at han er smitteførende med en allmennfarlig smittsom sykdom, uaktsomt overfører smitte eller utsetter en annen for fare for å bli smittet, straffes med fengsel inntil 3 år. Medvirkning straffes på samme måte. Er fornærmede den skyldiges nærmeste, finner offentlig påtale bare sted etter fornærmedes begjæring med mindre allmenne hensyn krever det.

Forarbeider
NOU 1990:2 s. 274 første spalte jfr. s. 177–180, Ot.prp. nr. 91 (1992–93) s. 181 første spalte, Ot.prp. nr. 28 (1993–94) s. 3, Innst. O. nr. 37 (1993–94) s. 17 første spalte. Forarbeider til tidligere § 155: SKM s. 164–165, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 28 første spalte, Indst. O. VII (1899–1900) s. 39 første spalte, Ot.prp. nr. 14 (1900–1901) s. 8 annen spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 37 annen spalte.
Litteratur
Til den opprinnelige § 155: Kjerschow s. 431–432, Skeie II s. 66–67, Hagstrøm: AIDS som juridisk problem. Oslo 1988 s. 73–74, Slettan: HIV-testing og taushetsplikt i straffesaker. Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 10/1993 s. 4 og 7-11.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 237, 238.
§ 156.

Den, som vidende om, at han derved volder Fare for, at en smitsom Sygdom finder Indgang eller almindelig Udbredelse blandt Mennesker eller Husdyr, overtræder de Regler, der lovlig er givne til Forebyggelse eller Modarbeidelse af Sygdommen, eller enkeltvedtak truffet i medhold av smittevernloven, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 2 Aar, men indtil 4 Aar, saafremt paa Grund heraf noget Menneske omkommer eller faar betydelig Skade paa Legeme eller Helbred. Medvirkning straffes på samme måte. Overtredelse av smittevernloven § 5-1 straffes likevel ikke.

Litteratur
Kjerschow s. 432–433, Skeie II s. 67–68.
Lovspeil
Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer: § 8-1.
§ 157.

Den, som vidende om, at han derved udsætter andres Liv eller Helbred for Fare,

 • 1.

  sælger, falholder eller paa anden Maade søger udbredt blandt Almenheden som Lægemidler eller Forebyggelsesmidler mod Sygdomme Gjenstande, som er blottede for de angivne Egenskaber, eller

 • 2.

  under Lægevirksomhed anvender nogen Behandlingsmaade, som ikke er egnet til at helbrede eller modvirke Sygdommen,

straffes med Fængsel indtil 6 Aar, men ikke under 1 Aar, saafremt derved nogens Død eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred er voldt.

Paa samme Maade straffes den, som medvirker til saadan Adfærd.

Forarbeider
SKM s. 166, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 28–29, Indst. O. I (1901–02) s. 37–38.
Litteratur
Kjerschow s. 434–436, Skeie II s. 69.
Endringer
Ingen.
§ 158.

Den, som ved Brud paa overtagne Forpligtelser eller ved Udspredelse af falske Efterretninger bevirker, at der voldes Hungersnød eller Dyrtid paa Livsfornødenheder, eller som medvirker hertil, straffes med Fængsel indtil 8 Aar.

Forarbeider
SKM s. 166 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 437, Skeie II s. 69–70.
Endringer
Ingen.
§ 159.

Den som i hensikt å bevirke eller medvirke til en i §§ 148, 151 a, 152 annet ledd, 153 første, annet eller tredje ledd eller 154 omhandlet forbrytelse eller art av forbrytelse inngår forbund med noen, straffes med fengsel inntil 10 år.

Forarbeider
SKM s. 166–167, Ot.prp. nr. 52 (1970–71) s. 40 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 437–438, Skeie II s. 70.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 133, 193, 241, 357.
§ 160.

Den, som offentlig giver eller tilbyder Veiledning i Brug af Sprængstoffe eller Gift til Forøvelse af Forbrydelser, eller som truer med eller offentlig opmuntrer til at forøve Forbrydelser ved Hjælp af disse Midler, eller som medvirker til nogen saadan Forbrydelse, straffes med Fængsel indtil 10 Aar.

Forarbeider
SKM s. 167 første spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 38.
Litteratur
Kjerschow s. 438–439, Skeie II s. 70.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 183, 263, 264.
Endringer
Ingen.
§ 161.

Den, som i Hensigt derved at forøve nogen Forbrydelse, anskaffer, tilvirker eller opbevarer Sprængstoffe eller særlige Redskaber for disses Tilvirkning eller Anvendelse, straffes med Fængsel indtil 6 Aar.

Paa samme Maade straffes den, som medvirker til Anskaffelse, Tilvirkning eller Opbevaring af Sprængstoffe eller saadanne Redskaber, naar han ved eller maa antage, at de er bestemte til Forøvelse af nogen Forbrydelse.

Forarbeider
SKM s. 167 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 440, Skeie II s. 161.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 191 a, 191 b.
Endringer
Ingen.
§ 162.

Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år.

Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter.

Gjelder overtredelsen et meget betydelig kvantum, er straffen fengsel fra 3 til 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes.

Uaktsom narkotikaforbrytelse straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.

Medvirkning til narkotikaforbrytelse straffes som bestemt ellers i denne paragraf.

Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraff.

Forarbeider
Innstilling fra Straffelovrådet om endringer av straffebestemmelsene for overtredelse av regler i lovgivningen om narkotika m.v., avgitt 16. juni 1967, Ot.prp. nr. 46 (1967–68), Innst. O. XI (1967–68), Ot.prp. nr. 5 (1971–72) s. 3–5, Innst. O. XI (1971–72) s. 1–2, Ot.prp. nr. 62 (1980–81) s. 24–30, Innst. O. nr. 85 (1980–81) s. 5–7, NOU 1982:25 s. 7–44, Ot.prp. nr. 23 (1983–84) s. 5–31, Innst. O. nr. 55 (1983–84) s. 1–4.
Litteratur
Borgen og Høgset: Høyesterettsavgjørelser i narkotikasaker. Oslo 1989, Andenæs/Bratholm s. 285–296.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 231, 232.
Endringer
Opphevet ved lov av 22. mai 1953 nr. 3, tilføyd igjen ved lov av 14. juni 1968 nr. 4, endret ved lov av 21. april 1972 nr. 18, lov av 12. juni 1981 nr. 62, lov av 8. juni 1984 nr. 57.
§ 162 a .

Opphevet ved lov av 11. juni 1993 nr. 76.

§ 162 b.

Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler fastsatt av Kongen er ansett som dopingmiddel, straffes for dopingforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år.

Grov dopingforbrytelse straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff det gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter.

Uaktsom dopingforbrytelse straffes med bøter eller med fengsel inntil 2 år.

Medvirkning til dopingforbrytelse, eller til bruk av dopingmiddel som nevnt i første ledd, straffes som bestemt ellers i denne paragrafen.

Litteratur
Ingen.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 234, 235.
Endringer
Tilføyd ved lov av 19. juni 1992 nr. 55, ikke endret.

Kapittel 15: Falsk Forklaring.

§ 163.

Den som for retten gir falsk forklaring under avgitt forsikring, straffes med fengsel inntil 5 år.

På samme måte straffes den som utenfor retten gir falsk forklaring under avgitt forsikring i tilfeller hvor bruk av forsikring er lovhjemlet.

Forarbeider
SKM s. 167, Ot.prp. nr. 53 (1983–84) s. 134–136, Innst. O. nr. 72 (1984–85) s. 33.
Litteratur
Kjerschow s. 440–444, Skeie II s. 498–501, Andenæs/Bratholm s. 243–245 og 250–251.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 221 første ledd.
§ 164.

Opphevet ved lov av 14. juni 1985 nr. 71.

§ 165.

Som i § 163 bestemt straffes også den som bevirker eller medvirker til at en ham vitterlig usann forklaring under avgitt forsikring avgis av en annen i et tilfelle som der nevnt.

Forarbeider
SKM s. 167 annen spalte, Ot.prp. nr. 53 (1983–84) s. 134–136, Innst. O. nr. 72 (1984–85) s. 33.
Litteratur
Kjerschow s. 445, Andenæs/Bratholm s. 251.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 221 første ledd.
§ 166.

Med Bøder eller med Fængsel indtil 2 Aar straffes den, som afgiver falsk Forklaring for Retten eller for Notarius eller i Fremstillinger, han som Part eller Retsfuldmægtig i en Sag fremlægger for Retten, eller som mundtlig eller skriftlig afgiver falsk Forklaring til nogen offentlig Myndighed i Tilfælde, hvor han er pligtig til at forklare sig til denne, eller hvor Forklaringen er bestemt til at afgive Bevis.

Paa samme Maade straffes den, der bevirker eller medvirker til, at en ham vitterlig usand Forklaring i noget af de ovennævnte Tilfælde afgives af en anden.

Forarbeider
SKM s. 167–168, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 29 annen spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 38 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 445–448, Skeie II s. 499–501, Andenæs/Bratholm s. 243–250.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 221 første ledd.
Endringer
Ingen.
§ 167.

Straf efter §§ 163 og 166 kommer ikke til Anvendelse paa den, der som sigtet for en strafbar Handling har afgivet falsk Forklaring.

Det samme gjelder hvis noen gir falsk forklaring når han ikke kunne forklare sannheten uten å utsette seg eller noen av sine nærmeste for straff eller tap av borgerlig aktelse. Den som har gitt falsk forklaring under avgitt forsikring i et slikt tilfelle, straffes likevel med bøter eller fengsel inntil 2 år. Hadde vedkommende plikt til å forklare seg trass i at det kunne utsette ham eller noen av hans nærmeste for tap av borgerlig aktelse, gjelder §§ 163 og 166 på vanlig måte.

§ 166 kommer ikke til Anvendelse paa Opgaver angaaende Omstændigheder, der danner Grundlag for Skat.

Forarbeider
SKM s. 168–170, Indst. O. I (1901–02) s. 38–39, NOU 1977:35 s. 147 annen spalte, Ot.prp. nr. 53 (1983–84) s. 136.
Litteratur
Kjerschow s. 448–450, Skeie II s. 501–503, Andenæs/Bratholm s. 251–258.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 221 første ledd.

Kapittel 16: Falsk Anklage.

§ 168.

Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse eller Forklaring til Retten, Paatalemyndigheden eller anden offentlig Myndighed eller ved Forvanskning eller Bortryddelse af Bevis eller Tilveiebringelse af falsk Bevis eller mod bedre Vidende paa anden Maade søger at paadrage en anden Sigtelse eller Fældelse for en strafbar Handling, eller som medvirker hertil, straffes, hvis der handles om en Forbrydelse, med Fængsel fra 6 Maaneder indtil 8 Aar og, hvis der handles om en Forseelse, med Fængsel indtil 4 Aar.

Forarbeider
SKM s. 170.
Litteratur
Kjerschow s. 450–454, Skeie II s. 504–506.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 222.
Endringer
Ingen.
§ 169.

Er paa Grund af saadan Forbrydelse som i § 168 nævnt nogen fældet til Frihedsstraf, som helt eller delvis er udstaaet, eller til Dødsstraf, straffes den skyldige med Fængsel ikke under 1 Aar.

Er paa Grund af Forbrydelsen Dødsstraf fuldbyrdet eller Frihedsstraf udstaaet i mere end 5 Aar, kan den skyldige straffes med Fængsel inntil 21 år.

Forarbeider
SKM s. 170 annen spalte, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 30 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 454, Skeie II s. 506.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 223.
Endringer
Ingen.
§ 170.

Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 1 Aar straffes den, som uden rimelig Grund til Mistanke for Retten eller Paatalemyndigheden anklager eller anmelder nogen for en strafbar Handling, eller som forleder en anden til saadan Anklage eller Anmeldelse.

Offentlig Paatale finder ikke Sted uden fornærmedes Begjæring.

Forarbeider
SKM s. 170 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 454–456, Skeie II s. 504–506.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 224.
Endringer
Ingen.
§ 171.

Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 1 Aar straffes

 • 1.

  den, som mod bedre Vidende for Retten, Paatalemyndigheden eller anden offentlig Myndighed anmelder en strafbar Handling, som ikke er forøvet, eller foretager noget, der tilsigter at vække Mistanke om, at en saadan er forøvet, eller som medvirker hertil;

 • 2.

  den, som falskelig angiver sig selv eller nogen anden med dennes Samtykke som skyldig i en strafbar Handling, eller som medvirker hertil.

Forarbeider
SKM s. 170 annen spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 39 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 456–457, Skeie I s. 176, Skeie II s. 507.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 225.
Endringer
Ingen.
§ 172.

Med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar straffes den, som, skjønt det kunde ske uden at udsætte ham selv, nogen af hans nærmeste eller nogen uskyldig for Tiltale eller Fare for Liv, Helbred eller Velfærd eller for Tab af den borgerlige Agtelse, undlader at oplyse Omstændigheder, der godtgjør, at en for en Forbrydelse tiltalt eller dømt er uskyldig, eller som medvirker til saadan Undladelse.

Forarbeider
SKM s. 170 annen spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 39 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 457–458, Skeie II s. 507.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 226.
Endringer
Ingen.
§ 173.

I den Dom, hvorved nogen fældes efter §§ 168, 169 eller 170, kan det paa Forlangende af fornærmede bestemmes, at enten Dommen eller Domsslutningen ved offentlig Foranstaltning skal bekjendtgjøres i en eller flere offentlige Tidender. Til Bestridelse af Omkostningerne herved tilpligtes domfældte at udrede en Sum, hvis Størrelse bestemmes i Dommen.

Forarbeider
SKM s. 170 annen spalte, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 30 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 459.
Endringer
Ingen.

Kapittel 17: Pengefalsk.

§ 174.

Med Fængsel i mindst 3 Aar straffes den, som eftergjør i Ind- eller Udlandet gangbare Penge i Hensigt at udgive dem eller i saadan Hensigt anskaffer eftergjorte Penge, eller som medvirker hertil.

Kortere Tids Fængsel kan anvendes, saafremt det alene er enkelte Mynter eller Pengesedler, som er anskaffede, eller som uden Benyttelse af dertil særlig egnede Redskaber er eftergjorte.

Forarbeider
SKM s. 171, Indst. O. VII (1899–1900) s. 18.
Litteratur
Kjerschow s. 459–462, Skeie II s. 584–590.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 367 første ledd, 368.
Endringer
Ingen.
§ 175.

Med Fængsel indtil 8 Aar straffes den, som filer eller beklipper eller paa anden Maade formindsker i Værdi Mynt, der i Ind- eller Udlandet er gangbar, i Hensigt at udgive samme eller i saadan Hensigt giver gangbare Penge Udseende af en høiere Værdi end den virkelige eller ikke gangbare Penge Udseende af at være gangbare, eller som medvirker hertil.

Forarbeider
SKM s. 171.
Litteratur
Kjerschow s. 463, Skeie II s. 587–590.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 367 første ledd, 368.
Endringer
Ingen.
§ 176.

Den, som udgiver som ægte eller uforfalskede Penge, der er eftergjorte eller forfalskede saaledes som i §§ 174 eller 175 omhandlet, eller som medvirker hertil, straffes, forsaavidt han ikke fældes efter nogen af disse Paragrafer, med Fængsel henholdsvis indtil 10 og 6 Aar.

Har Udgiveren selv i god Tro modtaget de eftergjorte eller forfalskede Penge, straffes han med Bøder eller med Fængsel indtil 6 Maaneder.

Udgivelse af Mynt, som ved Filing, Beklipning eller paa anden Maade er gjort undervægtig, er ikke strafbar, naar man selv i god Tro har modtaget den som gangbar.

Forarbeider
SKM s. 171–172.
Litteratur
Kjerschow s. 464–465, Skeie II s. 587–590.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 367 første ledd, 368.
Endringer
Ingen.
§ 177.

Med Fængsel indtil 6 Aar straffes den, som til Forberedelse af nogen i §§ 174 eller 175 omhandlet Forbrydelse forfærdiger eller anskaffer Redskaber eller andre Gjenstande, der tilkjendegiver sig som bestemte til Eftergjørelse eller Forfalskning af Penge, eller som medvirker hertil.

Forarbeider
Ingen.
Litteratur
Kjerschow s. 466, Skeie II s. 587–588 og 590.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 369.
Endringer
Ingen.
§ 178.

Hvad ovenfor er bestemt om Penge, gjælder ogsaa om trykte Værdipapirer, der lyder paa Ihændehaveren og er udstedte af nogen til Udstedelse af saadanne berettiget, saavelsom om de til disse hørende Udbyttebeviser.

Som trykt ansees Værdipapirer ogsaa, om det indeholder skreven Underskrift eller andre enkelte skrevne Ord eller Tal.

Forarbeider
SKM s. 172 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 466–467, Skeie II s. 587.
Endringer
Ingen.

Kapittel 18: Dokumentfalsk.

§ 179.

Ved Dokument forstaaes i denne Lov enhver Gjenstand, som i Skrift eller paa anden Maade indeholder et Tilkjendegivende, der enten er af Betydning som Bevis for en Ret, en Forpligtelse eller en Befrielse fra en saadan eller fremtræder som bestemt til at tjene som Bevis.

Forarbeider
SKM s. 172–174.
Litteratur
Kjerschow s. 467–474, Skeie II s. 597–606, Andenæs/Bratholm s. 275–282.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 361 andre ledd.
Endringer
Ingen.
§ 180.

Lige med Dokumentfalsk straffes det, naar et Papir eller anden Gjenstand, hvorpaa nogen har tegnet sit Navn, uberettiget udfyldes, eller naar Underskriften forskaffes ved Hjælp af en Vildfarelse, paa Grund af hvilken den gives paa et andet Dokument eller et Dokument af andet Indhold end tilsigtet, eller naar et Dokument er istandbragt derved, at et ægte Segl, Stempel eller Merke uberettiget er benyttet.

Forarbeider
SKM s. 174 første spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 39 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 474–476, Andenæs/Bratholm s. 264–265.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 361 første ledd bokstav b og c.
Endringer
Ingen.
§ 181.

Som falsk ansees ogsaa det Dokument, der udstedes i en ikke tilværende Persons Navn, eller hvori Udstederen urigtig tillægger sig en Stilling, som er af væsentlig Betydning for dets Beviskraft, eller hvis Indhold er blevet forandret ved Borttagelsen af nogen Del af samme.

Forarbeider
SKM s. 174 første spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 39 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 476–477, Andenæs/Bratholm s. 265.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 361 første ledd bokstav a og c.
Endringer
Ingen.
§ 182.

Den, der i retsstridig Hensigt benytter som ægte eller uforfalsket et eftergjort eller forfalsket Dokument eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med Fængsel indtil 2 Aar, men indtil 4 Aar, naar der handles om et indenlandsk eller udenlandsk offentligt Dokument.

Har Benyttelsen fundet Sted i Hensigt at skaffe Bevis for et berettiget eller at beskytte mod et uberettiget Krav, anvendes Bøder eller Fængsel indtil 1 Aar.

Forarbeider
SKM s. 174, Innst. O. nr. 49 (1988–89) s. 13–20.
Litteratur
Kjerschow s. 477–483, Skeie II s. 611–614, Andenæs/Bratholm s. 262–271.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 361 første ledd bokstav b.
§ 183.

Med bøter eller med Fængsel indtil 5 Aar straffes den, der som Middel til Forøvelsen af en Forbrydelse, som kan medføre 2 Aars Fængsel eller strengere Straf, benytter som ægte eller uforfalsket et eftergjort eller forfalsket Dokument, eller som medvirker hertil.

Forarbeider
SKM s. 175 første spalte, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 30 første spalte jfr. s. 23–24, Ot.prp. nr. 53 (1983–84) s. 177 første spalte jfr. s. 140, Innst. O. nr. 49 (1988–89) s. 13–20.
Litteratur
Kjerschow s. 483–485, Andenæs/Bratholm s. 270–271.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 361 første ledd bokstav b.
§ 184.

Er det forfalskede Dokument, som i retsstridig Hensigt er benyttet som uforfalsket, et Postfrimerke, Stempelmerke eller andet Merke, et Adgangstegn eller en Reisebillet eller en lignende Gjenstand, der er søgt givet Udseende af at være gyldig enten i videre Udstrækning end stemmende med det virkelige Forhold, eller efter at den har tabt sin Gyldighed, straffes den skyldige med Bøder eller med Fængsel indtil 6 Maaneder.

Forarbeider
SKM s. 175 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 485–486, Andenæs/Bratholm s. 270–271.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 362.
Endringer
Ingen.
§ 185.

Den, som forfalsker en offentlig Protokol eller medvirker hertil, straffes som i § 182 bestemt, men efter § 183, saafremt det er skeet som Middel til Forøvelsen af en Forbrydelse, der kan medføre 2 Aars Fængsel eller strengere Straf.

Den, som ellers forfærdiger eller anskaffer et falsk Dokument for at benytte det eller lade det benytte paa en efter §§ 182 eller 183 strafbar Maade eller medvirker hertil, eller som i lige Hensigt forfalsker et ægte eller anskaffer et forfalsket Dokument eller medvirker hertil, straffes med Bøder eller med indtil det halve af den for Benyttelsen bestemte Fængselsstraf.

Straf efter denne Paragraf kommer ikke til Anvendelse, saafremt den skyldige fældes efter §§ 182 eller 183.

Forarbeider
SKM s. 175 første spalte, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 30 første spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 486–490, Skeie II s. 610–611, Andenæs/Bratholm s. 271–273.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 361 første ledd bokstav a.
Endringer
Ingen.
§ 186.

Den, som til Forberedelse af Dokumentfalsk forfærdiger eller anskaffer falsk Segl, stempel eller merke eller andre Gjenstande, der tilkjendegiver sig som bestemte til at benyttes til Eftergjørelse eller Forfalskning, eller i saadan Hensigt tilvender seg et ægte Segl, Stempel eller Merke, eller som medvirker hertil straffes med bøter eller med Fængsel indtil 3 Aar.

Forarbeider
SKM s. 175, Innst. O. nr. 49 (1988–89) s. 13–20.
Litteratur
Kjerschow s. 491–492, Skeie II s. 614, Andenæs/Bratholm s. 273.
§ 187.

Den, som i retsstridig Hensigt fragaar sin Underskrift paa noget Dokument eller tilintetgjør, forstikker eller helt eller delvis ubrugbargjør et Dokument, eller som medvirker hertil, straffes saaledes som i § 182 bestemt, men efter § 183, saafremt det er skeet som Middel til Forøvelsen af en Forbrydelse, der kan medføre 2 Aars Fængsel eller strengere Straf.

Forarbeider
SKM s. 175 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 492–494, Skeie II s 614-616, Andenæs/Bratholm s. 273.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 363.
Endringer
Ingen.
§ 188.

Med Fængsel indtil 5 Aar straffes den, som i retsstridig Hensigt borttager, flytter eller ødelægger Grænseskjel eller Merke for Grundeiendom eller Grundrettighed eller setter falsk Grenseskjel eller Merke eller medvirker hertil.

Har Handlingen fundet Sted i Hensigt at skaffe Bevis for et berettiget eller at beskytte mod et uberettiget Krav, anvendes Bøder eller Fængsel indtil 1 Aar.

Forarbeider
SKM s. 175 annen spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 39.
Litteratur
Kjerschow s. 495–496, Andenæs/Bratholm s. 274.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 364.
Endringer
Ingen.
§ 189.

Den, som i inden- eller udenlandske offentlige Dokumenter eller Bøger eller i Lægeattester afgiver urigtig Erklæring angaaende nogen Begivenhed eller Omstændighed, hvortil Erklæringen er bestemt til at afgive Bevis, eller som bevirker eller medvirker til, at saadan Erklæring afgives, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar, men indtil 3 Aar, saafremt Hensigten har været at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.

Forarbeider
SKM s. 175 annen spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 39 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 496–499, Skeie II s. 616–617, Andenæs/Bratholm s. 274–275.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 365 første ledd bokstav a og b.
Endringer
Ingen.
§ 190.

Den, der har benyttet som rigtig nogen saadan Erklæring som i § 189 nævnt, straffes saaledes som der er bestemt.

Forarbeider
SKM s. 175 annen spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 39 annen spalte.
Litteratur
Kjerschow s. 499, Skeie II s. 617–618, Andenæs/Bratholm s. 275.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 365 første ledd bokstav a og b.
Endringer
Ingen.

Kapittel 19: Forbrydelser mod Sædeligheten.

§ 191.

Opphevet ved lov av 15. februar 1963 nr. 2.

§ 192.

Den som ved vold eller ved å fremkalle frykt for noens liv eller helse tvinger noen til utuktig omgang eller medvirker til det, straffes for voldtekt med fengsel inntil 10 år, men med fengsel i minst 1 år, dersom den utuktige omgang var samleie.

Hvis den fornærmede som følge av handlingen omkommer eller får betydelig skade på legeme eller helse, eller den skyldige tidligere er straffet etter denne paragraf eller etter § 195, kan fengsel inntil 21 år idømmes. Seksuelt overførbar sykdom og allmennfarlig smittsom sykdom jf. smittevernloven § 1-3 nr. 3 jf. nr. 1, anses alltid som betydelig skade på legeme eller helse etter denne paragraf.

Forarbeider
SKM s. 134–135, 175–177 og 178-179, Indst. O. VII (1899–1900) s. 39 første spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 39 annen spalte, SRI 1925 s. 3–17, 19–31 og 247–270, Ot.prp. nr. 8 (1927) s. 10–12, Innst. O. XII (1927) s. 11, SRI 1960 s. 5–28, Ot.prp. nr. 40 (1961–62) s. 5–7 og 9–10, Innst. O. V (1962–63) s. 1–2, NOU 1991:13 s. 16, Ot.prp. nr. 20 (1991–92) s. 14–15 og 17–20, Ot.prp. nr. 91 (1992–93) s. 181, Ot.prp. nr. 28 (1993–94) s. 3.
Litteratur
Urbye s. 245–247, Kjerschow s. 499–503 og 504–507, Skeie II s. 214–221, Andenæs/Bratholm s. 101–108.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 291, 292, 293, 294.
§ 193.

Den som har eller medvirker til at en annen har utuktig omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen, straffes med fengsel inntil 5 år. Har den skyldige fremkalt tilstanden i hensikt å fremme forbrytelsen eller medvirket til det, straffes han med fengsel i minst 1 år.

Med fengsel inntil 5 år straffes den som utnytter eller medvirker til at en annen utnytter noens sinnssykdom, forstandsvakhet eller sykelige forstyrrelse av sjelsevnene til å skaffe seg utuktig omgang med denne.

Forarbeider
Indst. O. VII (1899–1900) s. 39 annen spalte, Indst. O. I (1901–02) s. 39 annen spalte, Tillæg 3 til Indst. O. I (1901–02) s. 1 første spalte, SRI 1925 s. 31–32, Ot.prp. nr. 8 (1927) s. 12 annen spalte, SRI 1960 s. 28–29, Ot.prp. nr. 40 (1961–62) s. 10–11, Indst. O. V (1962–63) s. 2 annen spalte.
Litteratur
Urbye s. 247–249, Kjerschow s. 193–194, Skeie II s. 221–223, Andenæs/ Bratholm s. 109–110.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 295.
Endringer
Lov av 4. juli 1927 nr. 9, lov av 15. februar 1963 nr. 2.
§ 194.

Med fengsel inntil 5 år straffes den som skaffer seg eller medvirker til at en annen skaffer seg utuktig omgang med noen ved trusel, særlig underfundig atferd eller misbruk av et avhengighetsforhold.

Offentlig påtale finner bare sted etter fornærmedes begjæring med mindre almene hensyn krever det.

Forarbeider
SKM s. 178–179 og 180–182, Indst. O. VII (1899–1900) s. 39, Indst. O. I (1901–02) s. 39–40, SRI 1925 s. 32 første spalte, SRI 1960 s. 26 første spalte og 29-30, Ot.prp. nr. 40 (1961–62) s. 11 første spalte, Innst. O. V (1962–63) s. 2 annen spalte.
Litteratur
Urbye s. 243–245 og 250–252, Kjerschow s. 503–504, 509 og 513-514, Skeie II s. 218, 223 og 225-226.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 296.
Endringer
Lov av 4. juli 1927 nr. 9, lov av 15. februar 1963 nr. 2.
§ 195.

Den som har eller medvirker til at en annen har utuktig omgang med et barn under 14 år, straffes med fengsel inntil 10 år, men med fengsel i minst 1 år dersom den utuktige omgang var samleie.

Fengsel inntil 21 år kan idømmes hvis den fornærmede som følge av handlingen omkommer eller får betydelig skade på legeme eller helse, eller den skyldige tidligere har vært straffet etter denne paragraf eller etter § 192, eller handlingen er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte, eller den er foretatt overfor barn under 10 år og det har skjedd gjentatte overgrep. Seksuelt overførbar sykdom og allmennfarlig smittsom sykdom jf. smittevernloven § 1-3 nr. 3 jf. nr. 1, anses alltid som betydelig skade på legeme eller helse etter denne paragraf.

Villfarelse med hensyn til alderen utelukker ikke straffeskyld.

Straff etter denne bestemmelse kan falle bort eller settes under det lavmål som følger av første ledd dersom de som har hatt den utuktige omgang, er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.

Forarbeider
SKM s. 179–180, SRI 1925 s. 3–14, 17–29, 32–33 og 247–270, Ot.prp. nr. 8 (1927) s. 10–12, Innst. O. XII (1927) s. 11, SRI 1960 s. 5–26 og 30–32, Ot.prp. nr. 40 (1961–62) s. 5–10 og 11–13, Innst. O. V (1962–63) s. 1–2, Ot.prp. nr. 79 (1988–89) s. 8–9, 11–12 og 13, NOU 1991:13, Ot.prp. nr. 20 (1991–92), Innst. O. nr. 54 (1991–92), Ot.prp. nr. 91 (1992–93) s. 181, Ot.prp. nr. 28 (1993–94) s. 3.
Litteratur
Urbye s. 254, Kjerschow s. 509–510, Skeie II s. 223–224, Bratholm s. 189, Grünfeld og Noreik i Lov og Rett 1987 s. 387–403, Andenæs/Bratholm s. 110–113.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 299, 300, 301, 307 første punktum, 308.
§ 196.

Den som har eller medvirker til at en annen har utuktig omgang med noen som er under 16 år, straffes med fengsel inntil 5 år.

Hvis den fornærmede som følge av handlingen omkommer eller får betydelig skade på legeme eller helse, eller den skyldige tidligere har vært straffet etter denne paragraf eller etter §§ 192 eller 195, eller handlingen er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte, kan fengsel inntil 15 år idømmes. Venerisk sykdom anses alltid som betydelig skade på legeme eller helse etter denne paragraf.

Villfarelse med hensyn til alderen utelukker ikke straffeskyld, med mindre ingen uaktsomhet kan legges gjerningsmannen til last i så måte.

Straff etter denne bestemmelse kan falle bort dersom de som har hatt den utuktige omgang, er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.

Forarbeider
SKM s. 179–180, SRI 1925 s. 33, Ot.prp. nr. 8 (1927) s. 12–13, Innst. O. XII (1927) s. 11, SRI 1960 s. 32, Ot.prp. nr. 40 (1961–62) s. 13, Innst. O. V (1962–63) s. 2–3, NOU 1991:13, Ot.prp. nr. 20 (1991–92), Innst. O. nr. 54 (1991–92).
Litteratur
Urbye s. 255, Kjerschow s. 511–512, Skeie II s. 224, Andenæs/Bratholm s. 110–113.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 302, 303, 307 første punktum, 308.
Endringer
§ 197.

Med fengsel inntil 1 år straffes den som har utuktig omgjengelse med nogen person under 18 år som står under den skyldiges myndighet eller opsikt.

§ 196, 2. og 3. ledd, får tilsvarende anvendelse.

Forarbeider
SKM s. 182, Indst. O. I (1901–02) s. 40 første spalte, SRI 1960 s. 32–33, Ot.prp. nr. 40 (1961–62) s. 13 annen spalte, Innst. O. V (1962–63) s. 3 første spalte.
Litteratur
Urbye s. 258–260, Kjerschow s. 512–513, Skeie II s. 228, Andenæs/Bratholm s. 110.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 312.
Endringer
Lov av 4. juli 1927 nr. 9, lov av 15. februar 1963 nr. 2.
§ 198.

Med fengsel inntil 5 år straffes den som skaffer seg utuktig omgang med en annen ved misbruk av stilling som offentlig tjenestemann eller som ansatt ved sykehus, kursted eller pleiehjem, eller ved misbruk av den stilling han står i til vedkommende som dennes lege, sjelesørger, lærer, foresatte, forpleier eller tilsynsfører. På samme måte straffes den som ved misbruk av slik stilling fremmer andres utuktige omgang.

Forarbeider
SKM s. 182–183, Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 30–31, SRI 1960 s. 33–35, Ot.prp. nr. 40 (1961–62) s. 13 annen spalte, Innst. O. V (1962–63) s. 3 første spalte.
Litteratur
Urbye s. 260–262, 263 og 269-270, Kjerschow s. 515–517 og 522, Skeie II s. 227 og 228-230, Andenæs/Bratholm s. 113.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 313.
Endringer
Lov av 4. juli 1927 nr. 9, lov av 15. februar 1963 nr. 2.
§ 199.

Med fengsel inntil 5 år straffes den som har utuktig omgang med noen som er innsatt i anstalt under barnevernet, fengselsvesenet eller politiet og der står under hans myndighet eller oppsikt.

På samme måte straffes den som fremmer en annens utuktige omgang med noen som han står i et slikt forhold til som nevnt i første ledd.

Forarbeider
Ot.prp. nr. 24 (1898–99) s. 30–31, SRI 1960 s. 35, Ot.prp. nr. 40 (1961–62) s. 13–14, Innst. O. V (1962–63) s. 3 første spalte.
Litteratur
Urbye s. 262 og 263, Kjerschow s. 516–517, Skeie II s. 229–230, Andenæs/Bratholm s. 113.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 314.
§ 200.

Opphevet ved lov av 15. februar 1963 nr. 2.

§ 201.

Opphevet ved lov av 15. februar 1963 nr. 2.

§ 201 a.

Opphevet ved lov av 15. februar 1963 nr. 2.

§ 202.

Opphevet ved lov av 15. februar 1963 nr. 2.

§ 202 a.

Opphevet ved lov av 15. februar 1963 nr. 2.

§ 203.

Opphevet ved lov av 15. februar 1963 nr. 2.

§ 204.

Opphevet ved lov av 15. februar 1963 nr. 2.

§ 204 a.

Opphevet ved lov av 15. februar 1963 nr. 2.

§ 205.

Opphevet ved lov av 15. februar 1963 nr. 2.

§ 206.

Den som forleder noen til å drive utukt som erverv eller til å fortsette med slikt erverv, eller som medvirker til slik forledelse, straffes med fengsel inntil 5 år.

Den som fremmer eller utnytter andres ervervsmessige utukt straffes med bøter eller fengsel med inntil 5 år. Det samme gjelder den som i vinnings hensikt fremmer eller utnytter andres utuktige omgang.

En mann som helt eller delvis lar seg underholde av en kvinne som driver utukt som erverv, straffes med fengsel inntil 2 år.

Forarbeider
SKM s. 183–186, SRI 1925 s. 34 første spalte, SRI 1960 s. 36–37, Ot.prp. nr. 40 (1961–62) s. 14, Innst. O. V (1962–63) s. 3 første spalte.
Litteratur
Urbye s. 265–269 og 270–274, Kjerschow s. 519–520 og 522–524, Skeie II s. 226–227, Andenæs/Bratholm s. 118–119.
Lovspeil
Straffeloven 2005: §§ 292, 300.
Endringer
§ 207.

Den som har utuktig omgang med slektning i nedstigende linje, straffes med fengsel inntil 5 år, men med fengsel inntil 8 år, dersom det gjelder samleie.

Medvirkning straffes på samme måte.

Forarbeider
SKM s. 186–188, SRI 1960 s. 37–39, Ot.prp. nr. 40 (1961–62) s. 14 annen spalte, Innst. O. V (1962–63) s. 3 første spalte.
Litteratur
Urbye s. 274–276, Kjerschow s. 524–526, Skeie II s. 230, Andenæs/Bratholm s. 115–117.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 319.
§ 208.

Den som har samleie med bror eller søster, eller som medvirker til at slikt samleie finner sted, straffes med fengsel inntil 2 år.

Straff kommer dog ikke til anvendelse på personer under 18 år.

Forarbeider
SKM s. 186–188, SRI 1960 s. 39 første spalte, Ot.prp. nr. 40 (1961–62) s. 14–15.
Litteratur
Urbye s. 274–276, Kjerschow s. 524–526, Andenæs/Bratholm s. 115 og 117.
Lovspeil
Straffeloven 2005: § 320.
§ 209.

Med fengsel inntil 5 år straffes den som har eller medvirker til at en annen har utuktig omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen under 18 år, som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt. På samme måte straffes den som fremmer en annens utuktige omgang med noen som han står i et slikt forhold til som foran nevnt.

Forarbeider
SKM s. 183 første spalte, SRI 1960 s. 39, Ot.prp. nr. 40 (1961–62) s. 15 første spalte, Innst. O. V (1962–63) s. 3 første spalte, Ot.prp. nr. 40 (1984–85) s. 31–32, NOU 1991:13 s. 21, Ot.prp. nr. 20 (1991–92) s. 20–22 og 66–67.
Litteratur
Urbye s. 262–263, Kjerschow s. 517, Skeie II s. 229–230, Andenæs/Bratholm s. 115–117.
Endringer
Opphevet ved lov av 4. juli 1927 nr. 9, tilføyd igjen ved lov av 15. februar 1963 nr. 2, senere endret ved lov av 28. februar 1986 nr. 8, lov av 22. mai 1992 nr. 49.
§ 210.

Opphevet ved lov av 15. februar 1963 nr. 2.

§ 211.

Med bøter eller med fengsel inntil 2 år eller med begge deler straffes:

 • a.

  den som holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling av utuktig eller pornografisk innhold,

 • b.

  den som utgir, frambyr til salg eller leie eller på annen måte søker å utbre, eller som med hensikt å foreta slik utbredelse innfører utuktige eller pornografiske skrifter, bilder, filmer, videogram eller lignende,

 • c.

  den som overlater utuktige eller pornografiske skrifter, bilder, film, videogram og liknende til personer under 18 år,

 • d.

  den som besitter eller innfører bilder, film, videogram eller lignende, hvor noen som er, må regnes å være eller fremstilles som å være under 16 år, er vist på en utuktig eller pornografisk måte.

Med utuktige eller pornografiske skildringer menes i denne paragraf kjønnslige skildringer som virker støtende eller på annen måte er egnet til å virke menneskelig nedverdigende eller forrående, herunder kjønnslige skildringer med bruk av barn, dyr, vold, tvang og sadisme.

Medvirkning straffes på samme måte.

Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som av uaktsomhet foretar noen sådan handling som er nevnt i denne paragraf.

På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller av uaktsomhet unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i denne paragraf.

Ved straffeutmålingen legges det i skjerpende retning vekt på om de utuktige eller pornografiske skildringer omfatter bruk av barn, dyr, vold, tvang og sadisme.

Paragrafen gjelder ikke for film eller videogram som Statens filmkontroll ved forhåndskontroll har godkjent til ervervsmessig framvisning eller omsetning.

Forarbeider
SKM s. 191–196, SRI 1925 s. 34 annen spalte, Ot.prp. nr. 40 (1971–72) s. 21–23, Innst. O. nr. 28 (1972–73) s. 7, Forh. O. (1983–84) s. 185, Innst. O. nr. 52 (1984–85), Forh. O. (1984–85) s. 545–585, Forh. L. (1984–85) s. 52–55, Ot.prp. nr. 28 (1987–88), Innst. O. nr. 42 (1987–88), Ot.prp. nr. 79 (1988–89) s. 14–16 og 45 annen spalte, Innst. O. nr. 106 (1988–89) s. 3–4, Ot.prp. nr. 20 (1991–92) s. 53–60 og 67 første spalte, Innst. O. nr. 54 (1991–92) s. 9–10. Se også Innstilling fra Straffelovrådet om forandringer i straffebestemmelsene om pornografi m.v., avgitt 24. juni 1957.
Litteratur
Kjerschow s. 531–535, Århelle: Pornografiens vilkår i Norge. En undersøkelse av domstolspraksis i Oslo 1953–1978. Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 1/81, Bratholm s. 189–191, NOU 1985:19: Pornografi og straff, Woxholth i Lov og Rett 1986 s. 82–93, Andenæs/Bratholm s. 119–124.
Endringer
Lov av 4. juli 1927 nr. 9, lov av 22. mai 1953 nr. 3, lov av 23. mars 1973 nr. 17, lov av 24. mai 1985 nr. 31, lov av 20. mai 1988 nr. 34, lov av 16. juni 1989 nr. 68, lov av 22. mai 1992 nr. 49.