Ferskt juridisk fagstoff

De nyeste artiklene fra våre jusstidsskrifter

Jussens Venner - nr. 4/2018

 • Selvstendig rettsvernshevd i lys av HR-2017-33-A

  av
  • Sverre Magnus Bergslid Salvesen

  Det har lenge vært diskutert i teorien om det er mulig å etablere rettsvern for eiendomsrett og bruksrettigheter i fast eiendom uten tinglysing gjennom såkalt selvstendig rettsvernshevd. I HR-2017-33-A drøftet Høyesterett om rettsvern kunne etableres på denne måten i et tilfelle hvor erververen bevisst hadde unnlatt å tinglyse sitt erverv for å spare dokumentavgift. Denne artikkelen søker å klarlegge det rettslige grunnlaget, virkeområdet og innholdet til en eventuell regel om selvstendig rettsvernshevd. Gjennom en bred analyse presenterer artikkelen et alternativ til Hans Fredrik Marthinussens analyse av selvstendig rettsvernshevd i hans artikkel «‘Forusstranda’: Kreditorvern ved fisjon og fusjon, rettsvernshevd og formuerettslige metodespørsmål», Jussens Venner nr. 2 2017, side 67–97.

 • Hensynet til sammenheng i regelverket på kontraktslovgivningens område

  av
  • Erik Monsen

  Kontraktslovgivningen har etter hvert blitt omfattende, og en rekke av kontraktslovene er temmelig like hva gjelder struktur og innhold. Dette gjelder blant annet lovgivningen om kjøp, håndverkertjenester og forbrukerentrepriser. Selv om mange av lovene er bygget over «samme lest», og selv om de regulerer stort sett de samme rettsspørsmålene, er det en rekke forskjeller på lovtekstnivå mellom de ulike lovene. Et relevant spørsmål er om slike ulikheter på lovtekstnivå reflekterer ulikheter på regelnivå, eller om det er grunnlag for en harmoniserende tolkning under henvisning til sammenhengen i regelverket. I artikkelen foretas en gjennomgang av nyere høyesterettspraksis som tyder på at det er et vidt rom for harmoniserende tolkning i tilfeller der lovforarbeidene ikke gir holdepunkter for å anta at ulikhetene på lovtekstnivå reflekterer lovgivervilje. En slik rettstilstand kan utfordre hensynet til forutberegnelighet i lys av lovteksten. Avslutningsvis i artikkelen blir det reist spørsmål om det er på tide at lovgiver gjennomfører en «tekstrevisjon» av kontraktslovgivningen.

 • Kommentar til advokatene Berge og Stensholdts artikkel i

  av
  • Marianne Mathilde Rødvei Aagaard

  Artikkelen tar utgangspunkt i advokatene Stig Berge og Hans Ingvar Stensholdts artikkel i Jussens Venner 2/2018 hvor de kritiserer professor Hans Fredrik Marthinussens metodiske tilnærming i hans artikkel i Jussens Venner 2/2017, hvor han behandler Høyesteretts dom i HR-2017-33-A. I denne artikkelen analyseres kritikken nærmere fra et metodisk perspektiv. I artikkelen fremholdes at uenighet om tolkningsspørsmål ikke nødvendigvis innebærer at en av forfatterne har gått utenfor det som kan anses som gyldige juridiske argumentasjonsmønstre, og at den metodiske kritikken Berge og Stensholdt retter mot Marthinussen i minst like stor grad gjør seg gjeldende mot deres egen fremstilling.