Lov om andre undersjøiske naturforekomster

Lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster og mineralforekomster.
§ 1.

Denne lov gjelder vitenskapelig utforskning av havbunnen og grunnen under denne og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster og mineralforekomster i indre norsk farvann, på norsk sjøterritorium og på kontinentalsokkelen. Med kontinentalsokkelen menes Norges kontinentalsokkel som fastsatt i lov 18. juni 2021 nr. 89.

Kongen kan gi forskrift om virksomhet som er omfattet av denne loven.

Loven kommer også til anvendelse ved virksomhet som nevnt i første ledd i området utenfor den norske del av kontinentalsokkelen dersom dette følger av særskilt avtale med fremmed stat eller av folkeretten for øvrig.

Loven får ikke anvendelse på utnyttelse av bunnfaste arter i og på norsk kontinentalsokkel.

Forarbeider
(i) lov 1963: Ot.prp. 75 (1962–63), Innst.O. 159 (1962–63) (ii) lov 21/1977: Ot.prp. 37 (1976–77), Innst.O. 37 (1976–77) – nytt annet ledd (nå tredje ledd) (iii) lov 11/1985: Ot.prp. 72 (1982–83), Innst.O. 33 (1984–85) – endring som konsekvens av vedtagelse av petroleumsl. 1985 (iv) lov 60/2006: Ot.prp. 57 (2005–2006), Innst.O. 67 (2005–2006) – nytt tredje ledd (v) lov 37/2008: Ot.prp. 20 (2007–2008) s. 225, Innst.O. 45 (2007–2008) – som konsekvens av havressursl. 2008 (lov 37/2008), tilføyelse av nytt tredje ledd (nå fjerde ledd) og opphevelse av § 2 tredje ledd) (vi) lov 7/2019: Prop. 106 L (2017‑2018) s. 73 - endringer som en konsekvens av havbunnsminerall. 2019 (lov 7/2019) (vii) lov 89/2021: Prop. 185 L (2020‑2021) - henvisning til ny kontinentalsokkellov av 2021  
§ 2.

Retten til undersjøiske naturforekomster tilligger staten.

Kongen kan gi norske eller utenlandske personer, herunder også stiftelser, selskaper og andre sammenslutninger, adgang til å undersøke eller utnytte naturforekomstene. Det kan settes bestemte vilkår for slike tillatelser.

Forarbeider
(i) lov 1963: Ot.prp. 75 (1962–63) s. 3 (ii) lov 11/1985: Ot.prp. 72 (1982–83) s. 94 – tilpasninger til petroleumsl. 1985 (iii) lov 25/1992: Ot.prp. 18 (1991–92) – nytt tredje ledd om skjellsand, sand og grus (iv) lov 33/1994: Ot.prp. 46 (1993–94) – innskutt nytt tredje ledd om tang/tare (v) lov 37/2008: Ot.prp. 20 (2007–2008) s. 225 – reglene om tang/tare overført til havressursl. (lov 37/2008)
§ 3.

All vitenskapelig utforskning av havbunnen og grunnen under denne krever tillatelse fra departementet eller den det bemyndiger. Det kan settes bestemte vilkår for slike tillatelser.

Forarbeider
(i) lov 1963: Ot.prp. 75 (1962–63) s. 3–4 (ii) lov 11/1985: Ot.prp. 72 (1982–83) s. 94 (iii) lov7/2019: Prop. 106 L (2017‑2018) s. 73
§ 4.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder. Forsøk straffes på samme måte.

Forarbeider
(i) lov 1963: Ot.prp. 75 (1962–63) s. 4, Innst.O. 159 (1962–63) – om forholdet til eldre lover (ii) lov 11/1985: Ot.prp. 72 (1982–83) s. 94 – bestemmelsen opphevet (iii) lov 33/1994): Ot.prp. 46 (1993–94) s. 4–5 – straffebestemmelser tilføyd (iv) lov 65/2015: Prop. 64 L (2014–2015) s. 176 – medvirkningsdelen sløyfet
§ 5. (Opphevd ved lov 22 mars 1985 nr. 11.)
Forarbeider
(i) lov 1963: Ot.prp. 75 (1962–63) s. 4 – bestemmelse om forholdet til skipsfart og fiske (ii) lov 11/1985: Ot.prp. 72 (1982–83) s. 94
§ 6.

Denne lov trer i kraft straks.