Denne tjenesten er i BetaSnart kan du søke og lage utdrag fra litteraturen.Din tilbakemelding hjelper oss å lage en bedre tjeneste. post@juridika.no

Nye bøker

Nyheter

 • Ny utgave av lovkommentaren til arbeidsmiljøloven er publisert

  21.03.2018
  Tredje utgave av arbeidsmiljøloven er nå tilgjengelig som ajourført lovkommentar på Juridika. Det har blant annet kommet nye bestemmelser om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold, samt endringer i reglene om midlertidige ansettelser og varsling. Lovteksten med henvisning til lovforarbeider er à jour per 1. januar 2018. Rettspraksis og andre rettskilder er à jour per 1. juli 2017, men en del sentrale rettsavgjørelser avsagt andre halvår 2017 er omtalt.

 • Ny utgave av lovkommentaren til aksjeloven er publisert

  05.03.2018
  Fjerde utgave av aksjeloven og allmennaksjeloven er nå tilgjengelig på Juridika. Den nye utgaven er oppdatert med endringer i lov og rettspraksis siden forrige utgave i 2012, herunder endringslovene 14. juni 2013 nr. 40 og 16. juni 2017 nr. 71. Lovkommentaren er à jour per juni 2017.

 • Ny aktuell lovkommentar

  17.01.2018
  Før jul publiserte vi lovkommentaren til skjønnsprosessloven. Skjønnsprosessen er en egen prosessform som har en rekke særtrekk i forhold til ordinær sivilprosess. Denne prosessformen benyttes i en rekke saksområder som gjelder skjønnsmessige verdsettelser og vurderinger, først og fremst i tilknytning til fast eiendom. Skjønnssaker behandles av de ordinære domstolene og jordskifterettene. Skjønnsprosessloven ble opprinnelig vedtatt i 1917 og har siden den gang vært gjenstand for omfattende endringer, sist i 2017.

 • Tredje utgave av kommentaren til arbeidsmiljøloven publiseres i 2018

  05.12.2017
  Fougner, Holo, Sundet og Thorkildsen har revidert kommentaren til arbeidsmiljøloven, og verket kommer nå i ny utgave. Fremstillingen omfatter de viktige endringene i reglene om varsling, arbeidstid mv. og er ajour per 1. juli 2017.

 • En rekke lovkommentarer er nylig ajourført

  05.12.2017
  Vi vil at Juridika skal skinne, og forfatterne har de siste to månedene hjulpet oss med å levere ajourføringer til alle disse lovkommentarene: alkoholloven, arveloven, domstolloven, tomtefesteloven, løsningsrettsloven, odelsloven, viltloven, straffeloven, helseregisterloven, pasientjournalloven, vegtrafikkloven, konfliktrådsloven, jordskifteloven, inkassoloven, straffeprosessloven, gjeldsbrevloven, deponeringsloven, skatteforvaltningsloven, våpeninstruks for politiet.

 • Magnus Matningsdals kommentar til straffelovens spesielle del er publisert

  05.12.2017
  I oktober 2017 ble andre del av Magnus Matningsdals kommentar til straffeloven 2005 utgitt i bok. Nå finner du den også her på Juridika. Ajourføring ventes tidlig i 2018.

 • Jon Petter Ruis «Hvitvasking: fenomenet, regelverket, nye strategier» er publisert.

  05.12.2017
  Hvitvasking er betegnelsen på den prosess som har som mål å skjule at verdier stammer fra straffbare forhold, og den er tett knyttet til all kriminell aktivitet av noe omfang. Ruis verk inneholder en grundig analyse og vurdering av hvitvaskingslovens regler. Loven pålegger en rekke private aktører å registrere og overvåke egne kunder. Ved mistanke om hvitvasking gjelder en straffesanksjonert plikt til å rapportere egne kunder til Økokrim. Det fokuseres særlig på advokaters, rettshjelperes, eiendomsmegleres, forhandlere av dyre gjenstanders og regnskapsføreres forpliktelser etter hvitvaskingsloven.

 • Et sentralt referanseverk i ny utgave.

  05.12.2017
  I desember 2017 kommer endelig en ny utgave av lovkommentaren til Aksje- og allmennaksjeloven i bokhandelen. Den vil også publiseres i starten av 2018 på Juridika. 4. utgave er oppdatert med endringer i lov og rettspraksis, herunder endringslovene 14. juni 2013 nr. 40 og 16. juni 2017 nr. 71. Fremstillingen er ajourført pr. juni 2017.