Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Lov om straff (straffeloven 2005) er ajourført av forfatter

  26. september 2022

  Verket er gjennomgått av forfatter og bekreftet à jour per 1. juli 2022. Relevant rettspraksis er innarbeidet og kommentert. I tillegg er det gjort nye oppdateringer i henvisninger til relevant litteratur. Ajourføringen inneholder kommentarer til lovendringene i LOV-2022-04-08-22 (endringslov til straffeloven mv.) som endret lovens §§ 68, 72 og 74.

 • Litteratur

  Lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) er ajourført av forfatter

  26. september 2022

  Verket er gjennomgått av forfatter og bekreftet à jour per 1. juli 2022.

 • Litteratur

  Lov om løysingsrettar (løsningsrettsloven) er ajourført av forfatter

  12. september 2022

  Verket er gjennomgått av forfatter og bekreftet à jour per 1. august 2022. Ajourføringen inneholder blant annet oppdaterte henvisninger og språklige endinger.

 • Litteratur

  Lov om tomtefeste (tomtefestelova) er ajourført av forfatter

  08. september 2022

  Verket er gjennomgått av forfatter og bekreftet à jour per 1. august 2022. Relevant rettspraksis er innarbeidet og kommentert. I tillegg er det gjort språklige endringer og nye oppdateringer i henvisninger til relevant litteratur.

 • Litteratur

  Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova) er ajourført av forfatter

  08. september 2022

  Verket er gjennomgått av forfatter og bekreftet à jour per 1. juli 2022. Relevant rettspraksis er innarbeidet og kommentert. I tillegg er det gjort nye oppdateringer i henvisninger til relevant litteratur.

 • Litteratur

  Tvisteløsning, 4. utgave – ny bok på Juridika

  30. august 2022

  Tvisteløsning, 4. utgave av Jens Edvin A. Skoghøy er nå tilgjengelig på Juridika.

  Boken inneholder en systematisk fremstilling av behandlingen av sivile rettstvister etter tvisteloven av 2005. Alle viktige allmennprosessuelle spørsmål blir grundig behandlet med henvisninger til lovforarbeider og rettspraksis. På enkelte punkter går boken også inn på behandlingen av voldgiftssaker. Målgruppen for boken er først og fremst dommere og advokater, men også studenter vil ha stor nytte av den.

 • Litteratur

  Endringer i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) er kommentert av forfatterne

  22. august 2022

  Kapittel 1, 11, 12, 13 og 17 er gjennomgått av forfatterne og er ajour per 1. juli 2022. Ajourføringen inneholder kommentarer til endringer og ny rettspraksis.

Nye tidsskriftartikler

Innsikt
 • Ekspertkommentar

  Vil Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) holde statene ansvarlig for klimaendring?icon_arrow_right

  Hvordan vil EMD håndtere det norske klimasøksmålet og andre klimasøksmål som nå verserer for Domstolen? Basert på tidligere erfaring vil EMD mest sannsynlig avvise klagene eller frifinne statene, skriver stipendiat ved Det juridiske fakultet i Bergen Henrik Jorem som forsker på menneskerettigheter. – Domstolen vil i stedet bruke klagesakene til å sende noen signaler om menneskerettighetenes rolle i arbeidet mot klimaendringene, skriver Jorem.

 • Ekspertkommentar

  Ny dansk høyesterettsdom strammer inn reglene for advokatgranskinger icon_arrow_right

  En fersk og prinsipiell dom fra dansk høyesterett om habilitetskrav i gransking ( i en av Danmarks største økokrim-saker) er relevant også i Norge, skriver Jacob Sverdrup Bjønness-Jacobsen, managing partner i Grette. – Når Advokatforeningen nå reviderer sine retningslinjer for private granskninger, bør de sa nærmere på den danske dommen, skriver han på Juridika Innsikt.

 • Nyhet

  Revolusjon i jusstudiene – Aldri har det vært så mange icon_arrow_right

  Det siste tiåret har antallet bachelorstudier i rettsvitenskap eksplodert. Juss kan nå studeres over hele landet og interessen er enorm og økende. Samtidig vil regjeringen gjøre det lettere å utdanne jurister. I september avgjør utdanningsorganet NOKUT om tre nye steder i Norge kan tilby mastergrader i juss.

 • Ekspertkommentar

  Kommentar til hatytringsdommen i Høyesterett HR-2022-1707-A icon_arrow_right

  – Stortinget må revidere hatytringsparagrafen i straffeloven § 185, skriver førsteamanuensis Anine Kierulf. Høyesterett avsa nylig, under dissens, en dom om det var hatytring å be noen dra til Somalia, «der man ikke får NAV». Flertallet mente ytringene var straffbare. Kierulf mener ytringene ikke var straffbare. – Høyesterett skal bidra til rettsavklaring. Denne dommen avklarer først og fremst behovet for å revidere § 185, skriver hun, og se etter om glidningen fra samfunnsvern til individvern egentlig er ønsket.

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Nye maler for immaterielle rettigheter

  16. mars 2022

  Nå finner du 11 nye maler og veiledere innenfor immaterielle rettigheter på Juridika. Malene er skrevet av Julius Kaasin i Brækhus Advokatfirma.

 • Juridika

  Nye maler i sivilprosess

  16. februar 2022

  Nå har det kommet maler i sivilprosess på Juridika, skrevet av Christian Reusch fra Simonsen Vogt Wiig, og Kaare Andreas Shetelig og Ola Nisja fra Wikborg Rein.