Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) er ajourført av forfatterne

  01. juli 2022

  Verket er nå grundig gjennomgått og oppdatert av forfatterne per 1. juli 2022. Ajourføringen inneholder oppdateringer som følge av lovendringer, blant annet LOV-2021-06-18-122, som er kommentert og innarbeidet, samt kommentarer til ny rettspraksis. Det er også gjort en del språklige endringer og tilpasninger.

 • Litteratur

  Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) er kommentert av forfatter

  21. juni 2022

  Kommentaren er ajourført av forfatter per 17. juni 2022. Endringer i forskrift, blant annet FOR-2022-05-23-888 som endrer forskriftens §§ 2, 4, 5, 7, 9, 18 og ikrafttredelse av ny § 20, er kommentert og innarbeidet.

 • Litteratur

  Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) er kommentert av forfatter

  16. juni 2022

  Lovkommentaren er ajourført av forfatter per 15. juni 2022. Ajourføringen inneholder blant annet oppdatert kommentar til lovens § 2 grunnet endring i kjøretøyforskriften 25. mai 2022 nr. 920. Ny rettspraksis er innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Forskrift av 2. juli 2015 nr. 1088 (våpeninstruks for politiet) er kommentert av forfatter

  16. juni 2022

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter per 13. juni 2022. Ajourføringen inneholder blant annet oppdaterte kommentarer, ny rettspraksis og språklige endringer.

 • Litteratur

  Lærebok i miljøforvaltningsrett – ny bok på Juridika

  14. juni 2022

  Lærebok i miljøforvaltningsrett av Hans Christian Bugge er nå tilgjengelig på Juridika.

  Boken er skrevet som lærebok i miljørett med et forvaltningsrettslig perspektiv for studiet i rettsvitenskap. Den skal gi en forståelse av de grunnleggende rettsspørsmålene i miljøvernarbeidet, kunnskap om hovedtrekkene i internasjonal miljø- og klimarett og miljøretten i EØS, viktige prinsipper og virkemidler og de særlige kravene til saksbehandlingen i miljøsaker.

 • Litteratur

  Innovasjon Norges internveileder om EØS-avtalens statsstøtteregler – ny veileder på Juridika

  07. juni 2022

  Innovasjon Norges internveileder om EØS-avtalens statsstøtteregler er nå tilgjengelig på Juridika.

  De EØS-rettslige reglene om tildeling av offentlig støtte forbyr i utgangspunktet statsstøtte. Støttegiver må derfor kjenne til hva som er å regne som statsstøtte, hvilke unntak som gjelder fra statsstøtteforbudet og hvordan et tiltak kan oppfylle vilkårene for unntaket. Innovasjon Norge har statsstøtteregelverket som ramme for sin kjernevirksomhet og har utviklet en intern statsstøtteveileder for sine saksbehandlere.

 • Litteratur

  Havne- og farvannsloven – ny bok på Juridika

  07. juni 2022

  Havne- og farvannsloven av Kristin Bjella, Ingvild Skorve og Anne Katrine Flornes er nå tilgjengelig på Juridika.

  Loven regulerer havnevirksomhet, forvaltning av farvann og krav til sikkerhet og fremkommelighet i norske farvann. Lovkommentaren gir god veiledning om forståelse av loven til kommuner, havner, skipsfartsnæringen, rederi- og havneorganisasjoner, brukere av farvannet til næring og friluftsliv, jurister, advokater, dommere og andre som har behov for å sette seg inn i dette regelverket.

Nye tidsskriftartikler

Innsikt
 • Ekspertkommentar

  Dette er nytt i hjemmekontor-forskriften fra 1.juli 2022icon_arrow_right

  1. juli 2022 trer endringene i hjemmekontorforskriften i kraft – etter to år med pandemi. Hjemmekontorer er ikke lenger unntatt arbeidsmiljølovens bestemmelse om arbeidstid og Arbeidstilsynet kan føre tilsyn, forklarer arbeidsretteksperter og advokater Lasse Gommerud Våg og Constance Jessen Holm i Lund & Co. I kommentaren skriver de hva endringene betyr i praksis.

 • Serie

  Carsten Smith: – Sjøsamene bør gå rettens vei icon_arrow_right

  – De som ønsker å sikre sjøsamenes rett til å fiske i havet i Finnmark, bør, spesielt etter Fosen-dommen i 2021, prøve en sak for domstolen, skriver tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith i et spesial-kapittel 4 av sin serie Drømmekraft og Dømmekraft.

 • Serie

  Rett skal være rett 4: FN-konvensjonen om personer med nedsatt funksjonsevne icon_arrow_right

  Eivind Digranes og Gro Nystuen ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) skriver om dilemmaene ved å innlemme FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. CRPD er den eneste av FNs menneskerettighetskonvensjoner som Norge enda ikke har innlemmet i norsk rett.

 • Serie

  Carsten Smiths dømme-og drømmekraft del 3: – Sameretten har vært det viktigste for megicon_arrow_right

  – Når bunnlinjen skal skrives, tror jeg det viktigste jeg har utrettet gjelder samenes rett, skriver tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith i sitt kapittel 3 av en juridisk biografi. Mannen mange kaller «samerettens far» forteller hva som skjedde i kulissene da Alta-aksjonen indirekte ble starten på både Sametinget, ny samerett og urfolks-paragraf i Grunnloven.

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Nye maler for immaterielle rettigheter

  16. mars 2022

  Nå finner du 11 nye maler og veiledere innenfor immaterielle rettigheter på Juridika. Malene er skrevet av Julius Kaasin i Brækhus Advokatfirma.

 • Juridika

  Nye maler i sivilprosess

  16. februar 2022

  Nå har det kommet maler i sivilprosess på Juridika, skrevet av Christian Reusch fra Simonsen Vogt Wiig, og Kaare Andreas Shetelig og Ola Nisja fra Wikborg Rein.