Endringer i litteraturen

 • Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) er ajourført av forfatter

  Litteratur

  Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) er ajourført av forfatter

  29. november 2023

  Lovkommentaren til alkoholloven er gjennomgått og ajourført av forfatter per 20. november 2023.

 • Lov om løysingsrettar er ajourført av forfatter

  Litteratur

  Lov om løysingsrettar er ajourført av forfatter

  23. november 2023

  Lovkommentaren er gjennomgått og ajourført av forfatter per 5. oktober 2023. Ny rettspraksis, oppdatert henvisning til litteratur samt språklige endringer er innarbeidet og kommentert.

 • Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) er ajourført

  Litteratur

  Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) er ajourført

  22. november 2023

  Lovkommentaren er gjennomgått og ajourført av forfatterne, og verket er à jour pr. 1. oktober 2023.

 • Endringer i lov om straff (straffeloven) er ajourført av forfatter

  Litteratur

  Endringer i lov om straff (straffeloven) er ajourført av forfatter

  20. november 2023

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter med all relevant høyesterettspraksis fra 1. januar 2023 frem til 1. juli 2023. Lovendringer i denne perioden er også innarbeidet og kommentert.

 • Gjeldsinformasjonsloven er ajourført per 1. november 2023

  Litteratur

  Gjeldsinformasjonsloven er ajourført per 1. november 2023

  16. november 2023

  Verket er gjennomgått av forfatter og bekreftet à jour per 1. november 2023.

 • Jordskifteloven - gjennomgående ajourført!

  Litteratur

  Jordskifteloven - gjennomgående ajourført!

  13. november 2023

  Lovkommentaren er gjennomgått av forfatterne Øystein Jakob Bjerva, Fredrik Holth, Magne Reiten, Per Kåre Sky og Ingrid Aasen. Bekreftet à jour per 13. november 2023.

  Den nye jordskifteloven trådte i kraft 1. januar 2016. Behovet for en revisjon av lovkommentaren kommer som et resultat av lovendringer og ny rettspraksis. Lovkommentaren har gjennomgått en omfattende revisjon. Dette skyldes først og fremst et stort antall avgjørelser i domstolene. Særlig har flere prinsipielle avgjørelser fra Høyesterett gjort det nødvendig å oppdatere kommentaren.

  Endringene er særlig gjort i kommentarene til kapittel 3 og kapittel 6 i loven, men alle kapitlene er gjennomarbeidet på ny. Alle høyesterettsavgjørelser som kom etter at loven trådte i kraft, er kommentert, og en rekke sentrale lagmannsrettsavgjørelser er omtalt.

  Lovkommentaren vil være sentral for studenter, advokater, dommere og andre som trenger en oppdatert lovkommentar i sitt arbeid.

 • Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) er ajourført

  Litteratur

  Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) er ajourført

  10. november 2023

  Lovkommentaren er gjennomgått av forfatterne Elisabeth Vigerust og Sverre Engelschiøn og bekreftet à jour pr. 15. september 2023. Endringene knyttes til ny forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata og EU-kommisjonens adekvansbeslutning fra 10. juli 2023 om overføring av personopplysninger mellom EU/EØS og USA og omfatter i tillegg oppdatert litteratur og språklige forbedringer.

Nye tidsskriftartikler

Nye fagbøker

Nye tidsskrifter

Innsikt
 • Ekspertkommentar

  Kjennetegnsrettsåret 2022

  Selv om det ikke har skjedd like mye i kjennetegnsretten i 2022 som i 2021 og 2020, er det likevel nok å ta tak i. Det har vært en rekke saker i norske domstoler, hvor det store temaet det siste året har vært særpregskravet. Fra EU-domstolen har det blant annet kommet et knippe avgjørelser som på ulike måter dreier seg om håndheving av IP-rettigheter, og flere saker om konsumpsjon av varemerkerettigheter.

 • Ekspertkommentar

  EUs nye blyforbud for våtmarksjakt

  Småviltjakta har tradisjonelt vært den store «folkejakta» i Norge. Hver høst trekker jegere fra by og bygd opp i fjellet og ut i skogen for å jakte småvilt. Jakta foregår i all hovedsak med haglgevær. Den dominerende ammunisjonen som brukes til småviltjakta, er blyhagl. Fra februar 2023 ble det innført et nytt EU-forbud mot bruk av blyhagl på jakt i og ved våtmark. Spørsmålet mange jegere stiller seg, er om dette er et nytt totalforbud som på 2000-tallet, eller om det fortsatt vil være lovlig å kjøpe og å bruke blyhagl i enkelte jaktformer.

 • Ekspertkommentar

  Strøkservitutter og påtalespørsmålet – en kommentar til HR-2023-847-A

  I HR-2023-847-A avsagt i mai 2023 foretar Høyesterett en tydelig opprydding i spørsmålet om hvem som er påtaleberettiget etter en strøkservitutt. Høyesterett kom først enstemmig til at den omstridte servitutten ikke var en strøkservitutt. Retten uttalte i et obiter dictum deretter at tredjepersoner – det vil si eiere av eiendommer som ikke er pliktsubjekt etter servitutten – uansett ikke kunne gjort en eventuell strøkservitutt gjeldende med mindre det forelå særskilt rettsgrunnlag. Førsteamanuensis Helén E. Elvestad kommenterer her dommen.

 • Serie

  Jussens historie 1: Da pensum var håndskrevet

  Professorene dikterte, studentene noterte, referatene sirkulerte. I dag gir bevarte forelesningsmanuskripter fra tidlig 1800-tall viktig rettshistorisk innsikt – og nå kan noen av forelesningene, holdt av Norges første statsminister, leses i bokform.

Nytt om Juridika

 • Nyhet

  Nye veiledere og sjekklister i plan- og bygningsrett

  14. november 2023

  Nå finner du første veiledning i plan- og bygningsrett, Reguleringsplanprosessen fra A til Å, på Juridika. Veiledningen er skrevet av Kitty Moss Sørensen (advokat og assosiert partner i Codex Advokat Oslo AS).

 • Juridika

  Avtalemaler - Immaterialrett

  09. juni 2023

  Avtalemaler i immaterialrett er nå tilgjengelig på engelsk. Malene er skrevet av advokat Julius Berg Kaasin. Kaasin er assosiert partner i Brækhus Advokatfirma, og jobber med immaterielle rettigheter og markedsføringsrett.