Denne tjenesten er i BetaSnart kan du søke og lage utdrag fra litteraturen.Din tilbakemelding hjelper oss å lage en bedre tjeneste. post@juridika.no

Nye bøker

Nyheter

 • Ny aktuell lovkommentar

  17.01.2018

  Før jul publiserte vi lovkommentaren til skjønnsprosessloven. Skjønnsprosessen er en egen prosessform som har en rekke særtrekk i forhold til ordinær sivilprosess. Denne prosessformen benyttes i en rekke saksområder som gjelder skjønnsmessige verdsettelser og vurderinger, først og fremst i tilknytning til fast eiendom. Skjønnssaker behandles av de ordinære domstolene og jordskifterettene. Skjønnsprosessloven ble opprinnelig vedtatt i 1917 og har siden den gang vært gjenstand for omfattende endringer, sist i 2017.

 • Tredje utgave av kommentaren til arbeidsmiljøloven publiseres i 2018

  05.12.2017

  Fougner, Holo, Sundet og Thorkildsen har revidert kommentaren til arbeidsmiljøloven, og verket kommer nå i ny utgave. Fremstillingen omfatter de viktige endringene i reglene om varsling, arbeidstid mv. og er ajour per. 1. juli 2017.

 • En rekke lovkommentarer er nylig ajourført

  05.12.2017

  Vi vil at Juridika skal skinne, og forfatterne har de siste to månedene hjulpet oss med å levere ajourføringer til alle disse lovkommentarene: alkoholloven, arveloven, domstolloven, tomtefesteloven, løsningsrettsloven, odelsloven, viltloven, straffeloven, helseregisterloven, pasientjournalloven, vegtrafikkloven, konfliktrådsloven, jordskifteloven, inkassoloven, straffeprosessloven, gjeldsbrevloven, deponeringsloven, skatteforvaltningsloven, våpeninstruks for politiet.

 • Magnus Matningsdals kommentar til straffelovens spesielle del er publisert

  05.12.2017

  I oktober 2017 ble andre del av Magnus Matningsdals kommentar til straffeloven 2005 utgitt i bok. Nå finner du den også her på Juridika. Ajourføring ventes tidlig i 2018.

 • Jon Petter Ruis «Hvitvasking: fenomenet, regelverket, nye strategier» er publisert.

  05.12.2017

  Hvitvasking er betegnelsen på den prosess som har som mål å skjule at verdier stammer fra straffbare forhold, og den er tett knyttet til all kriminell aktivitet av noe omfang. Ruis verk inneholder en grundig analyse og vurdering av hvitvaskingslovens regler. Loven pålegger en rekke private aktører å registrere og overvåke egne kunder. Ved mistanke om hvitvasking gjelder en straffesanksjonert plikt til å rapportere egne kunder til Økokrim. Det fokuseres særlig på advokaters, rettshjelperes, eiendomsmegleres, forhandlere av dyre gjenstanders og regnskapsføreres forpliktelser etter hvitvaskingsloven.

 • Et sentralt referanseverk i ny utgave.

  05.12.2017

  I desember 2017 kommer endelig en ny utgave av lovkommentaren til Aksje- og allmennaksjeloven i bokhandelen. Den vil også publiseres i starten av 2018 på Juridika. 4. utgave er oppdatert med endringer i lov og rettspraksis, herunder endringslovene 14. juni 2013 nr. 40 og 16. juni 2017 nr. 71. Fremstillingen er ajourført pr. juni 2017.