Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Kommentaren til domstolloven er nå ajourført av forfatter

  Kommentaren til domstolloven er gjennomgått og ajourført av forfatter per 17. mars 2020. Ajourføringen inneholder i hovedsak oppdaterte kommentarer som følge av covid-19-situasjonen. Det er ikke snakk om endringer i selve domstolloven. Ajourføringen er knyttet til midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (LOV-2020-05-26-47), som innebærer midlertidige endringer i prosessregelverket ifm. koronapandemien. I tillegg er en god del ny rettspraksis kommentert.

 • Litteratur

  Statsansatteloven – ny lovkommentar på Juridika

  Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) regulerer arbeidsforhold i staten. Loven trådte i kraft 1. juli 2017 og erstattet tjenestemannsloven fra 1983. Lovkommentaren gir en grundig innføring i statsansatteloven og inneholder kommentarer til hver paragraf i loven samt innledninger til hvert kapittel. Kommentarene til statsansatteloven er supplert med omtale av sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og annen relevant lovgivning. I boken er det blant annet gitt en særlig bred omtale av ansettelsesprosessen i staten, adgangen til midlertidig ansettelse, fortrinnsrett, arbeidsgivers styringsrett, oppsigelse, avskjed og disiplinærreaksjoner og saksbehandlingsregler.

  Ingeborg Moen Borgerud og Agathe Løwenborg er partnere i Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Emilie Veggeland Knudsen er advokat i Arntzen de Besche Advokatfirma AS.

 • Litteratur

  Våpeninstruks for politiet 2. utgave – ny kommentarutgave på Juridika

  Våpeninstruks for politiet regulerer polititjenestemenns lagring og bruk av og bevæpning med gassvåpen, skytevåpen og sprengvåpen godkjent for bruk i polititjenesten. Kommentarutgaven er en utfyllende veiledning til våpeninstruks for politiet og gir en systematisk og grundig gjennomgang av regelverket. Den inneholder også en innledende, generell del hvor de overordnede rettslige rammer for politiets bruk av våpen behandles.

  Forfatteren Tor-Geir Myhrer er professor ved Politihøgskolen.

 • Litteratur

  Endringer i lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) er nå ajourført av forfatterne

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatterne per 1. mai 2020. Ajourføringen inneholder en grundig gjennomgang og oppdatering av kommentarer. Ny rettspraksis er også innarbeidet og kommentert.

Nye tidsskriftsartikler

Nye fagbøker

Nye tidsskrifter

 • Nyhet

  De første økonomjuristene er klare for praksisicon_arrow_right

  De første «økonomjuristene» som utdannes i Norge er nå halvveis i sin mastergrad. I sommer skal mange av dem ut i praksis – også i juridiske avdelinger og store advokatfirmaer. Bør jurister fra de juridiske fakultetene være bekymret for å bli utkonkurrert av økonomjuristene?

 • Ekspertkommentar

  Kommentar til endringer i likestillings- og diskrimineringsloven: arbeidsgivers lovpålagte plikt til mangfoldsarbeidicon_arrow_right

  Likestillings- og diskrimineringsloven inneholder konkrete regler om hvordan arbeidsgivere aktivt må arbeide for å motvirke diskriminering og sikre reell likestilling. 1. januar i år ble reglene om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt betydelig styrket. Formålet med lovendringen var å tydeliggjøre, og til en viss grad utvide regelverket, samt å legge til rette for mer effektiv håndheving, skriver Christel Søreide og Julie Piil Lorentzen, henholdsvis partner og advokat i Advokatfirmaet Wiersholm.

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Nå kan du laste ned Innsikt-artikler

  02. april 2020

  Nå er det mulig å laste ned artikler fra Innsikt i PDF. Det gjør du ved å klikke på «Last ned»-knappen som du finner øverst i høyre hjørne i hver artikkel – se bildet under.

  Insert image here