Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  2. utgave av «Pasientjournalloven og helseregisterloven – lovkommentar» er nå publisert på Juridika

  Du finner nå oppdaterte kommentarer til pasientjournalloven og helseregisterloven på Juridika. Begge lovene er personvernlover og som følge av ikrafttredelsen av GDPR har det skjedd en rekke endringer. Regelverket er tett integrert, og forståelsen av samspillet forutsetter kunnskap om begge regelsett og om sammenhengen mellom dem. Derfor har forfatterne innarbeidet de viktigste reglene i forordningen i kommentaren til de enkelte lovbestemmelsene. Lovkommentaren er à jour per januar 2019.

 • Litteratur

  Biblioteket vokser

  Vi utvider stadig vårt bibliotek og nå kan du lese:

  «Konkursloven» av Håvard Wiker og Knut Ro.

  «Hvitvasking» av Alf Petter Høgberg og Ulf Stridbeck (red.).

 • Litteratur

  Ny bok på Juridika: «Knophs oversikt over Norges rett» 15. utg.

  Verket ble første gang utgitt i 1934 av Ragnar Knoph og denne 15. utgaven er det Harald Irgens-Jensen som er redaktør for. Boken har en unik posisjon innen norsk juridisk litteratur og gir en fyldig oversikt over alle sentrale juridiske områder, både for jusstudenter og alle andre som ønsker en innføring i norsk rett.

 • Litteratur

  Endringer i lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) er kommentert av forfatter.

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter per 21. mai 2019. Ajourføringen inneholder blant annet ajourførte kommentarer til endringslov 29. mars 2019 nr. 10, som endret §§ 6 sjette ledd, § 24 femte ledd annet punktum, § 24 nytt ellevte ledd, § 36 b første ledd og tilføyelse av ny § 43 b og § 43 c. Relevant rettspraksis er også innarbeidet og kommentert.

Nye tidsskriftsartikler

Nye fagbøker

Nye tidsskrifter

 • Nyhet

  Nytt i Strafferetten i 2018icon_arrow_right

  Politihøgskoleprofessor og strafferettsekspert Morten Holmboe har laget en oversikt over utvalgte høyesterettsavgjørelser i strafferett i 2018. Planen er en fast serie to ganger i året. Juridika Innsikt har intervjuet Holmboe om gråsoner Høyesterett nylig har avklart og om seks trender i strafferetten.

 • Ekspertkommentar

  Kommentar til Høyesteretts kjennelse om elektronisk lagrede bevisicon_arrow_right

  Høyesteretts dom HR-2019-997-A sa nei til «amerikanisering» av bevistilgangen og «fisketurer» etter bevis. Dommen får betydning for rettstilstanden på bevisføring, skriver Simonsen Vogt Wiig-partner Christian Reusch.

Nytt om Juridika

 • Nyhet

  Driftsmelding: Juridika har i dag hatt tilgangsproblemer

  25. april 2019

  Noen brukere har opplevd problemer med tilgangen sin i dag, mellom kl. 13:15 og 14:05. Vi har nå løst problemet, men brukere som fortsatt opplever problemer bør logge ut og inn igjen for å få oppdaterte tilganger.

  Vi beklager ulempene dette kan ha medført.