Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Endringer i lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) er ajourført av forfatter

  10. august 2022

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter per 1. juli 2022. Ajourføringen inneholder blant annet oppdaterte kommentarer til vegtrafikklovens kapittel 1 og 4, og §§ 10, 66, 68.

 • Litteratur

  Eiendom og juss, Vol. 2, Urbane områder – ny bok på Juridika

  08. august 2022

  Eiendom og juss, Vol. 2, Urbane områder av Fredrik Holth (red.), Per Kåre Sky (red.) og Einar Anders Hegstad (red.) er nå tilgjengelig på Juridika.

  Mange forbinder fremdeles jordskifterettens arbeid med landbruk og tiltak knyttet til ulike former for utmarksforvaltning, men jordskiftelovens virkemidler er i dag ikke begrenset til såkalte LNF-R-områder. Jordskiftelovens virkemidler kan brukes i byer og på tettsteder. Dette gir grunnlag for å vie en egen bok til temaet jordskifte i urbane områder.

  Forfatterne setter søkelyset på noen utvalgte sakstyper som har stor praktisk nytte i byer og på tettsteder, og som trolig vil få enda større oppmerksomhet og betydning i årene som kommer. Et viktig mål med boken er å få frem hvordan jordskifteretten kan bruke lovens virkemidler i byer og på tettsteder.

 • Litteratur

  Bilansvaret, 3. utgave – ny bok på Juridika

  08. august 2022

  Bilansvaret, 3. utgave av Bjørn Edvard Engstrøm er nå tilgjengelig på Juridika.

  Boka er gjennomarbeidet, utdypet på enkelte punkter og oppdatert med ny rettspraksis og lovendringer siden forrige utgave av boka, som ble utgitt i 2005. Også i denne utgaven er det innarbeidet nemndspraksis fra saker om bilansvaret. Forfatteren tar sikte på å gi en praktisk og systematisk fremstilling av de viktigste sidene ved bilansvaret og bilansvarsloven.

 • Litteratur

  Lov om reindrift (reindriftsloven) er nå ajourført av forfatter

  07. juli 2022

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter per 1. juni 2022. Ajourføringen inneholder kommentarer til lovendringer, blant annet LOV-2021-05-07-34 som endret lovens § 33 og LOV-2021-06-18-127 som endret lovens § 18. Oppdaterte henvisninger til litteratur og språklige endringer er også innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Forvaltningsrett, 12. utgave – ny bok på Juridika

  05. juli 2022

  Forvaltningsrett, 12. utgave av Torstein Eckhoff og Eivind Smith er nå tilgjengelig på Juridika.

  Ved siden av de sentrale emnene av betydning for alle deler av forvaltningen, bidrar stoff om kommunalrett, menneskerettigheter og EØS-rett til å belyse norsk alminnelig forvaltningsrett. Et konstitusjonelt perspektiv på stoffet er videreført og reflekterer den store utviklingen som har skjedd på dette området.

  I tillegg til sin rolle som lærebok er boken av interesse for ansatte i den offentlige forvaltningen og for folkevalgte, advokater, dommere, samfunnsvitere, organisasjonsfolk og andre som har behov for innsikt i den juridiske dimensjonen av virksomheten i stat og kommuner og av myndighetenes forhold til private.

 • Litteratur

  Loven - hvordan blir den til?, 2. utgave – ny bok på Juridika

  05. juli 2022

  Loven - hvordan blir den til?, 2. utgave av Inge Lorange Backer er nå tilgjengelig på Juridika.

  Boken viser hvordan en lov kommer i stand i Norge. Fra det første initiativet til loven blir tatt, har lovgivningsprosessen mange faser: utredning, høring, proposisjon, stortingsbehandling, sanksjon og ikraftsetting. Hva skjer i de ulike fasene? Hvordan skrives en lov? På hvilken måte er Stortinget som lovgivende myndighet bundet av Grunnloven og internasjonale forpliktelser? Dette er blant spørsmålene som tas opp i boken.

  Boken henvender seg til alle som er med i lovgivningsprosesser, til studenter og til alle andre som er interessert i lovgivning.

 • Litteratur

  Politiloven – ny bok på Juridika

  05. juli 2022

  Politiloven av Tor-Geir Myhrer er nå tilgjengelig på Juridika.

  Lovkommentaren foretar en omfattende gjennomgang og drøfting av lovens bestemmelser, og henviser til andre kilder, som forarbeider, avgjørelser og annen teori.

  Lovkommentaren vil være nyttig for hele politiet som etat. Politiets omfattende oppgaver og adgangen til å gjøre inngrep gjør at lovkommentaren også vil være viktig for advokater, dommere, andre offentlige myndigheter og mediene.

Nye tidsskriftartikler

Innsikt
 • Ekspertkommentar

  Nytt i nytt EU-direktiv: Dette betyr Web Accessibility Directive (EU 2016/2102)icon_arrow_right

  Et nytt EU-direktiv, Web Accessibility Directive (EU 2016/2102), krever at alle nettsteder og apper i EU fra 1. februar 2023 må være universelt utformede, skriver førsteamanuensis Helene Bärlund og seniorrådgiver Sigbjørn Råsberg. Det betyr blant annet synstolking av all video, også på mobiltelefoner.

 • Ekspertkommentar

  Jan Fougner – Utdypende analyse av Grefsenhjemmet-dommenicon_arrow_right

  – Høyesteretts dom i Grefsenhjemmet-saken avviker grunnleggende fra gjeldende rett, skriver advokat og professor II, Jan Fougner, i en utdyping av sin kommentar til den viktige arbeidsrettsdommen fra 2021. Saken handler om tariffoverganger etter at et privat sykehjem i Oslo byttet hovedorganisasjon fra Virke til NHO.

 • Serie

  Carsten Smith 6: – Jeg var ikke lenger løs kanon på dekk. Årene i Høyesteretticon_arrow_right

  – Nå var jeg ikke lenger en fri akademiker og løs kanon på dekk, skriver Carsten Smith om de viktige 11 årene han ledet Høyesterett fra 1990 til 2001. Omleggingen til prejudikat-domstol og innføring av internasjonale menneskerettigheter ble milepæler i Høyesteretts historie.

 • Ekspertkommentar

  Dette er nytt i åpenhetslovenicon_arrow_right

  Åpenhetsloven kan bety store endringer for mange bedrifter, skriver jussprofessor Ola Mestad i en ekspertkommentar om den nye loven som trådte i kraft 1. juli 2022 og skal sikre offentligheten større innsyn i bedrifters virksomhet. Stikkord er mer vekt på due diligence, plikt til å svare på spørsmål og bøter fra Forbrukertilsynet.

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Nye maler for immaterielle rettigheter

  16. mars 2022

  Nå finner du 11 nye maler og veiledere innenfor immaterielle rettigheter på Juridika. Malene er skrevet av Julius Kaasin i Brækhus Advokatfirma.

 • Juridika

  Nye maler i sivilprosess

  16. februar 2022

  Nå har det kommet maler i sivilprosess på Juridika, skrevet av Christian Reusch fra Simonsen Vogt Wiig, og Kaare Andreas Shetelig og Ola Nisja fra Wikborg Rein.