Nye bøker

Nyheter

 • Endringer i lov om tomtefeste er kommentert av forfatter 23.3.2018

  11.04.2018
  Oppdateringen omhandler endringer på bakgrunn av Lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet) (LOV-2017-05-11-26). Dette medførte endringer i lovens § 43, hvor blant annet første ledd annet punktum ble opphevet.
 • Endringer i mineralloven (Lov om erverv og utvinning av mineralressurser) er kommentert av forfatter 23.3.2018

  06.04.2018
  Oppdateringen omhandler endringer på bakgrunn av Lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet) (LOV-2017-05-11-26). Endringene medførte at lovens § 53 første ledd ble opphevet, og nåværende annet og tredje ledd blir første og annet ledd.
 • Endringer i lov om løysningsrettar er kommentert av forfatter 23.3.2018

  06.04.2018
  Oppdateringen omhandler endringer på bakgrunn av Lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet) (LOV-2017-05-11-26). Lennsmannsskjønnet ble erstattet med skjønn ved jordskifteretten, dette medførte endringer i lovens § 22 annet ledd.
 • Ny funksjon – utdrag fra litteratur og lovkommentarer

  05.04.2018

  Funksjonen for å lage utdrag fra litteratur og lovkommentarer er nå tilgjengelig på Juridika. Man kan foreta utdrag ved å klikke på last ned øverst i høyre hjørne når man har åpnet en bok eller lovkommentar.

  Utdragsfunksjonen er fortsatt under utvikling, og neste uke vil den være tilgjengelig også for våre tidsskrifter. På sikt blir det laget et verktøy for å sammenstille utdrag fra flere lovkommentarer, samt for sammenstilling av lovkommentarer med annen litteratur.

 • Kommentarene til straffeloven 2005 er oppdatert

  23.03.2018
  Straffeloven 2005 er gjennomgått og er á jour per 1. januar 2018. Relevant høyesterettspraksis samt lovendringer er innarbeidet og kommentert.
 • Mineralloven – et nytt tilskudd til lovkommentarserien

  23.03.2018
  Mineralloven er nå tilgjengelig som ajourført lovkommentar på Juridika. Lovgivning om mineraler har røtter langt tilbake i Norge. Først med mineralloven av 2009 har vi fått en lov som gjelder så vel Kongens som grunneiers mineraler. Lovkommentaren er á jour per desember 2017.
 • Ny utgave av lovkommentaren til arbeidsmiljøloven er publisert

  21.03.2018
  Tredje utgave av arbeidsmiljøloven er nå tilgjengelig som ajourført lovkommentar på Juridika. Det har blant annet kommet nye bestemmelser om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold, samt endringer i reglene om midlertidige ansettelser og varsling. Lovteksten med henvisning til lovforarbeider er à jour per 1. januar 2018. Rettspraksis og andre rettskilder er à jour per 1. juli 2017, men en del sentrale rettsavgjørelser avsagt andre halvår 2017 er omtalt.
 • Aktuell lovkommentar

  20.03.2018
  Kommentarutgaven til jordskifteloven er oppdatert av forfatterne. Oppdateringen omhandler endringer i lov, herunder lov 11. mai 2017 nr. 26 om endringer i rettergangslovgivningen mv. (organisering av den sivile rettspleien på grunnplanet), og lov 16. juni 2017 nr. 58 om endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen). Videre inneholder oppdateringen ny rettspraksis, samt noen språklige endringer.
 • Ny utgave av lovkommentaren til aksjeloven er publisert

  05.03.2018
  Fjerde utgave av aksjeloven og allmennaksjeloven er nå tilgjengelig på Juridika. Den nye utgaven er oppdatert med endringer i lov og rettspraksis siden forrige utgave i 2012, herunder endringslovene 14. juni 2013 nr. 40 og 16. juni 2017 nr. 71. Lovkommentaren er à jour per juni 2017.
 • Tredje utgave av lovkommentaren til opplæringslova er nå publisert

  17.01.2018
  Opplæringslova regulerer opplæring i grunnskole og videregående opplæring i Norge, herunder voksenopplæring og fagopplæring i bedrift. Siden bokens andre utgave kom ut i januar 2007, er det vedtatt en rekke endringer i opplæringslova med forskrifter. Loven har blant annet fått ny formålsparagraf og nye bestemmelser om reklame, ulykkesforsikring og leksehjelp.
 • Ny aktuell lovkommentar

  17.01.2018
  Før jul publiserte vi lovkommentaren til skjønnsprosessloven. Skjønnsprosessen er en egen prosessform som har en rekke særtrekk i forhold til ordinær sivilprosess. Denne prosessformen benyttes i en rekke saksområder som gjelder skjønnsmessige verdsettelser og vurderinger, først og fremst i tilknytning til fast eiendom. Skjønnssaker behandles av de ordinære domstolene og jordskifterettene. Skjønnsprosessloven ble opprinnelig vedtatt i 1917 og har siden den gang vært gjenstand for omfattende endringer, sist i 2017.
 • Tredje utgave av kommentaren til arbeidsmiljøloven publiseres i 2018

  05.12.2017
  Fougner, Holo, Sundet og Thorkildsen har revidert kommentaren til arbeidsmiljøloven, og verket kommer nå i ny utgave. Fremstillingen omfatter de viktige endringene i reglene om varsling, arbeidstid mv. og er à jour per 1. juli 2017.
 • En rekke lovkommentarer er nylig ajourført

  05.12.2017
 • Magnus Matningsdals kommentar til straffelovens spesielle del er publisert

  05.12.2017
  I oktober 2017 ble andre del av Magnus Matningsdals kommentar til straffeloven 2005 utgitt i bok. Nå finner du den også her på Juridika. Ajourføring ventes tidlig i 2018.
 • Et sentralt referanseverk i ny utgave

  05.12.2017
  I desember 2017 kommer endelig en ny utgave av lovkommentaren til Aksje- og allmennaksjeloven i bokhandelen. Den vil også publiseres i starten av 2018 på Juridika. 4. utgave er oppdatert med endringer i lov og rettspraksis, herunder endringslovene 14. juni 2013 nr. 40 og 16. juni 2017 nr. 71. Fremstillingen er ajourført pr. juni 2017.