Lov om endring av juridisk kjønn

Lov 17. juni 2016 nr. 46 om endring av juridisk kjønn
§ 1. Definisjon

Med juridisk kjønn menes det kjønnet en person er registrert med i folkeregisteret.

§ 2. Rett til å endre juridisk kjønn

Personer som er bosatt i Norge og som opplever å tilhøre det andre kjønnet enn det vedkommende er registrert med i folkeregisteret, har rett til å få endret sitt juridiske kjønn. Departementet kan gi forskrift om at loven skal gjelde for norske statsborgere bosatt i utlandet.

Forarbeider
Prop. 74 L (2015–2016) Lov om endring av juridisk kjønn
§ 3. Endring av juridisk kjønn for personer som er satt under vergemål

En person som er satt under vergemål etter vergemålsloven, søker selv om endring av juridisk kjønn.

Forarbeider
Prop. 74 L (2015–2016) Lov om endring av juridisk kjønn
§ 4. Endring av juridisk kjønn for barn

Barn som har fylt 16 år kan selv søke om endring av juridisk kjønn.

Barn mellom 6 og 16 år må søke om endring av juridisk kjønn sammen med den eller de som har foreldreansvar for barnet. Dersom foreldre har felles foreldreansvar, men søknaden fremmes sammen med bare en av dem, kan det juridiske kjønnet likevel endres dersom dette er til barnets beste.

Søknad om endring av juridisk kjønn for barn under 6 år fremmes av den eller de som har foreldreansvar for barnet. Barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter om det saken gjelder, skal informeres og gis mulighet til å uttale seg før søknaden fremmes. Det er et vilkår for endring at barnet har en medfødt usikker somatisk kjønnsutvikling. Søker må legge frem dokumentasjon på tilstanden fra helsepersonell.

Forarbeider
Prop. 74 L (2015–2016) Lov om endring av juridisk kjønn
§ 5. Behandlingen av søknader om å endre juridisk kjønn

Søknader om å endre juridisk kjønn behandles av skattekontoret (folkeregistermyndigheten). Skattekontorets vedtak i sak om endring av juridisk kjønn kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Søknader fra barn mellom 6 og 16 år som etter § 4 andre ledd andre punktum fremmes sammen med bare en av dem som har foreldreansvar, behandles av Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalterens vedtak kan påklages til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Forarbeider
Prop. 74 L (2015–2016) Lov om endring av juridisk kjønn
§ 6. Rettslige konsekvenser av å endre juridisk kjønn

Det juridiske kjønnet skal legges til grunn ved anvendelsen av andre lover og forskrifter. Fødselskjønnet skal likevel legges til grunn dersom det er nødvendig for å etablere foreldreskap og foreldreansvar etter barneloven. En person som endrer sitt juridiske kjønn, beholder rettigheter og plikter som følge av farskap, morskap eller medmorskap.

Regler som gjelder om eller for en kvinne som føder barn, gjelder på samme måte for en person som føder barn etter å ha endret juridisk kjønn.

Forarbeider
Prop. 74 L (2015–2016) Lov om endring av juridisk kjønn
§ 7. Forskrifter

Departementet kan gi forskrift om utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i loven.

Forarbeider
Prop. 74 L (2015–2016) Lov om endring av juridisk kjønn
§ 8. Ikrafttredelse

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

Forarbeider
Prop. 74 L (2015–2016) Lov om endring av juridisk kjønn
§ 9. Endringer i andre lover

Fra det tidspunktet loven trer i kraft, gjøres følgende endringer i lov 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn: - - -

Forarbeider
Prop. 74 L (2015–2016) Lov om endring av juridisk kjønn