Avhør av barn og særlig sårbare voksne i straffesaker

Avhør av barn og særlig sårbare voksne i straffesaker

Med særlig vekt på tilrettelagte avhør

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

  • Ajourførte kommentarer
  • Tankevekkende artikler
  • Faglig relevante nyheter
  • Eldre bokskatter fra vår katalog

Boken omhandler politiets avhør av barn og unge som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep. Den gir en innføring i straffeprosesslovens regler om tilrettelagte avhør av barn frem til fylte 16 år, i noen tilfelle også til 18 år. Lovens hovedformål er å tilrettelegge avhøret slik at barn skånes fra å måtte møte frem i retten hvis saken ender der.

Det samme regelverket gjelder avhør av psykisk utviklingshemmede og andre sårbare med funksjonshemminger som gjør dem ute av stand til å kommunisere i retten.

Boken er nyttig for alle aktører som er sentrale ved avhør av barn og særlig sårbare voksne, herunder politi, påtalemyndighet, forsvarer og bistandsadvokater.