Brukervilkår

  1. Tilgang og bruk.  Tilgangen til og bruk av tjenesten forutsetter innlogging med individuelt brukernavn og passord  som er registrert som tilknyttet kundens organisasjon eller e-postadresse dersom man  er prøveabonnent. Kunden og kundens brukere har tilgang til de produkter og tjenester  som til enhver tid er omfattet av kundens avtale med Universitetsforlaget. Tilgang til  tjenesten er personlig og brukernavn og passord skal ikke overlates til andre. Det er ikke tillatt med  massenedlasting eller automatisk nedlasting fra Juridika. Det gis ikke arkivrettigheter  til nedlastet innhold ved avslutning av abonnement eller prøvetilgang. Ved avslutning av  abonnementet/prøvetilgangen skal alt nedlastet innhold slettes.
  2. Prøvetilgang.  Universitetsforlaget kan velge å gi prøvetilgang til tjenesten. Prøvetilgangen varer  i èn måned og det gis bare mulighet til en prøvetilgangsperiode per bruker, med  mindre det avtales noe annet. I prøvetilgangsperioden kan Universitetsforlaget begrense  tilgangen til innholdet på tjenesten. Ved mistanke om misbruk av tjenesten eller brudd på  brukervilkårene kan Universitetsforlaget stenge prøvetilgangen med umiddelbar virkning.
  3. Åndsverk.  Tjenestens innhold er åndsverk som kunden i avtaleperioden kan benytte via tjenesten eller ved å  laste ned en kopi av innholdet. Brukerne av tjenesten gis bruksrett til innholdet, men Universitetsforlaget har  fullstendig eierskap til tjenesten og alle immaterielle rettigheter tilknyttet tjenesten. Innholdet kan ikke brukes  i forlagsvirksomhet eller på annen måte spres eller utnyttes kommersielt.  All bruk av opphavsrettsbeskyttet innhold må følge åndsverklovens regler for bruk,  sitat mv. Brudd på åndsverkloven utgjør mislighold av avtalen.
  4. Oppdatering og vedlikehold.   Universitetsforlaget vil sørge for oppdatering og vedlikehold av tjenesten.  Universitetsforlaget vil melde fra om planlagte avbrudd og større vedlikeholdsarbeid minimum 48 timer i forveien. 
  5. Informasjonskapsler («cookies»).   Tjenesten innhenter brukerdata og benytter informasjonskapsler i tråd med Juridikas retningslinjer.
  6. Personopplysninger.   Tjenesten behandler personopplysninger i tråd med Juridikas personvernerklæring.
  7. Ansvar.  Universitetsforlaget er ikke ansvarlig for eventuelle skader, tap,  konsekvenstap og andre indirekte tap som måtte oppstå som følge av bruk av tjenesten.  Universitetsforlaget er heller ikke ansvarlig for følger  av driftsstans, eventuelle innskrenkninger i nettstedets tilgjengelighet  eller andre systemfeil. Feil som brukere blir oppmerksomme på,  bes meddelt Universitetsforlaget (post@juridika.no).
  8. Brudd på brukervilkår.  Ved brudd på disse bruker vilkårene, kan Universitetsforlaget med umiddelbar  virkning si opp avtalen og/eller utestenge brukeren.
  9. Tvister. Oslo tingrett er verneting for tvister som oppstår i forbindelse med bruk av Juridika.