Brukervilkår

 1. Tilgang og bruk. Tilgangen til og bruk av tjenesten forutsetter innlogging med individuelt brukernavn og passord. Universitetsforlaget forbeholder seg retten til å endre innholdet i brukervilkårene og abonnementsbetingelsene. Kunden og kundens brukere har tilgang til de produkter og tjenester som til enhver tid er omfattet av kundens avtale med Universitetsforlaget. Tilgangen til tjenesten er personlig og skal ikke overlates til andre. Massenedlasting eller automatisk nedlasting fra Juridika er ikke tillatt. Det gis ikke arkivrettigheter til nedlastet innhold ved avslutning av abonnement eller prøvetilgang. Ved avslutning av abonnementet/prøvetilgangen skal alt nedlastet innhold slettes.

 2. Åndsverk. Tjenestens innhold er åndsverk som kunden i avtaleperioden kan benytte via tjenesten eller ved å laste ned en kopi av innholdet. Brukerne av tjenesten gis bruksrett til innholdet, men Universitetsforlaget har fullstendig eierskap til tjenesten og alle immaterielle rettigheter tilknyttet tjenesten. Innholdet kan ikke brukes i forlagsvirksomhet eller på annen måte spres eller utnyttes kommersielt. All bruk av opphavsrettsbeskyttet innhold må følge åndsverklovens regler for bruk, sitat mv. Brudd på åndsverkloven utgjør mislighold av avtalen. Ved mistanke om misbruk av tjenesten eller brudd på brukervilkårene kan Universitetsforlaget stenge tilgangen med umiddelbar virkning. Studenter og ansatte ved universiteter og høgskoler kan bruke og dele innhold i den utstrekning det er tillatt i  Kopinor-avtalen for universiteter og høgskoler.

 3. Vedlikehold. Universitetsforlaget vil sørge for vedlikehold av tjenesten. Universitetsforlaget vil melde fra om planlagte avbrudd og større vedlikeholdsarbeid minimum 48 timer i forveien.

 4. Informasjonskapsler («cookies»). Tjenesten innhenter brukerdata og benytter informasjonskapsler i tråd med Juridikas retningslinjer.

 5. Personopplysninger. Tjenesten behandler personopplysninger i tråd med Juridikas personvernerklæring.

 6. Ansvar. Alt innhold som gjøres tilgjengelig gjennom tjenesten er produsert av jurister eller andre fageksperter på oppdrag fra Universitetsforlaget («Innholdsleverandører»). Universitetsforlaget tilgjengeliggjør innholdet, men innestår ikke for at det er korrekt eller til enhver tid er oppdatert og i overenstemmelse med gjeldende rett. Dette betyr at kunden benytter innholdet, herunder malene, på egen risiko, og at kunden ikke kan gjøre erstatningskrav gjeldende mot Universitetsforlaget basert på eventuelle feil eller unøyaktigheter i innholdet, herunder forsinket oppdatering av innholdet/malene.

  Kunden skal holde Universitetsforlaget skadesløs for erstatningskrav fra tredjeparter (eksempelvis kundens klienter) som knytter seg til innholdet/malene, forutsatt at Universitetsforlaget uten ugrunnet opphold varsler kunden om eventuelle slike krav og ikke forliker slike krav uten kundens skriftlige samtykke (som ikke skal holdes tilbake eller nektes uten rimelig grunn).

  Et eventuelt erstatningsansvar for Universitetsforlaget skal under enhver omstendighet være oppad begrenset til den erstatning som Universitetsforlaget eventuelt mottar fra Innholdsleverandørene knyttet til det aktuelle innholdet/malene. Slikt ansvar for Universitetsforlaget skal dessuten være oppad begrenset til kr 250.000 per kalenderår, og det skal uansett ikke omfatte indirekte tap. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data, og krav fra tredjeparter med unntak av idømt erstatningsansvar for rettsmangler.

  Bestemmelsene i dette punkt 6 gjelder tilsvarende for kundens bruk av maler, som bare er ment å tjene som et utgangspunkt og som ikke erstatter konkret juridisk rådgivning. Bruken av maler forutsetter juridisk kompetanse. Kunden må vurdere i den enkelte sak om og i hvilken utstrekning den aktuelle malen er oppdatert og passer formålet, herunder om malen bør tilpasses eller modifiseres for å ivareta kundens (eller kundens klienters) behov. Universitetsforlaget skal ikke i noe tilfelle være ansvarlig for malens konkrete egnethet.

 7. Melding om feil. Feil som brukere blir oppmerksomme på, bes meddelt Universitetsforlaget (post@juridika.no).

 8. Brudd på brukervilkår. Ved brudd på disse brukervilkårene, kan Universitetsforlaget med umiddelbar virkning si opp avtalen og/eller utestenge brukeren.

 9. Tvister. Oslo tingrett er verneting for tvister som oppstår i forbindelse med bruk av Juridika.