Sliterordningsavtalen

Avtale mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) om sliterordning

KAPITTEL 1 - ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1 Bakgrunn og formål

(1) I tariffoppgjøret 2018 ble Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Partene enige om at Sluttvederlagsavtalen mellom NHO og LO skulle avvikles og at disponibel kapital i Sluttvederlagsordningen skulle overføres til en ny sliterordning etablert av LO og YS (Sliterordningen). I tariffoppgjøret 2019 ble hovedreglene for Sliterordningen avtalt (Sliterbilaget).

(2) Sliterordningen skal yte en ekstra ytelse (slitertillegg) til de som går av med AFP ved 62, 63 eller 64 år uten arbeidsinntekt ved siden.

§ 1-2 Eget rettssubjekt. Søksmål

(1) Denne Avtale etablerer Sliterordningen som et eget rettssubjekt. Sliterordningen hefter bare for egne forpliktelser.

(2) Sliterordningen ved styrets leder kan saksøke og motta søksmål. Oslo anses som avtalt eksklusivt verneting i tvister mellom Sliterordningen og

 • (a)

  organisasjon nevnt i § 2-1

 • (b)

  organisasjon som er eller har vært part i tariffavtale etter § 2-2

 • (c)

  foretak som er eller har vært tilsluttet Sliterordningen

§ 1-3 Definisjoner

I denne Avtalen betyr:

 • (a)

  AFP – avtalefestet pensjon fra Fellesordningen

 • (b)

  Arbeidstaker – enhver som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, eller som søker eller mottar slitertillegg

 • (c)

  Fellesordningen – Fellesordningen for avtalefestet pensjon

 • (d)

  Foretak –selskap, stiftelse, forening og annen juridisk person, samt enkeltpersonforetak, som er tilsluttet Sliterordningen

 • (e)

  G – grunnbeløp etter folketrygden, jf. folketrygdloven § 1-4

 • (f)

  Partene – LO og YS

 • (g)

  Sliterordningsdekning – bestemmelser i tariffavtale om slitertillegg i Sliterordningen.

 • (h)

  Styret – styret i Sliterordningen

KAPITTEL 2 - SLITERORDNINGSDEKNING

§ 2-1 Tariffavtaler med LO og YS

(1) I alle tariffavtaler i privat sektor med AFP-dekning skal Partene kreve sliterordningsdekning når avtalemotpart er en av følgende arbeidsgiverorganisasjoner:

 • (a)

  NHO

 • (b)

  Virke

 • (c)

  Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF)

 • (d)

  Arbeidsgiverorganisasjonen for samvirkeforetak (SAMFO)

 • (e)

  Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASYL)

 • (f)

  Glass- og fasadeforeningen (GF)

 • (g)

  Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

 • (h)

  Norges Lastebileierforbund (NLF)

 • (i)

  Norges Rederiforbund (NR)

 • (j)

  KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomhet

(2) I privat sektor skal LO- og YS-forbund innta Sliterbilaget uendret i alle direkteavtaler med AFP. Dette gjelder ikke dersom annen lignende sliterordning allerede er gjort gjeldende i foretaket. Dette gjelder heller ikke dersom det gjøres gjeldende en overenskomst som har eller har hatt bestemmelser om annen lignende sliterordning. Foretak som ved direkteavtale har vært tilsluttet annen sliterordning, kan ved direkteavtale ikke senere tilsluttes Sliterordningen.

§ 2-2 Andre tariffavtaler

(1) Tariffavtale som er oppført eller tillatt oppført på AFP-listen, kan ha sliterordningsdekning etter samtykke fra styret. AFP-listen er vedlegg til Fellesordningens vedtekter.

(2) Styret har plikt til å gi samtykke dersom tariffavtalen hadde AFP-bilag pr. 31.12.2018.

§ 2-3 Unntak

(1) Unntakene for AFP-dekning etter Fellesordningens vedtekter§ 2-1 femte til syvende ledd gjelder tilsvarende for sliterordningsdekning.

KAPITTEL 3 - TILSLUTNING OG PREMIER. SLITERTILLEGG

§ 3-1 Vilkår for tilslutning

(1) Foretak kan bare tilsluttes Sliterordningen hvis det er avtalt sliterordningsdekning i samsvar med kapittel 2 og foretaket er tilsluttet Fellesordningen.

§ 3-2 Tilslutningens omfang

(1) Når et foretak er tilsluttet Sliterordningen skal arbeidstakere omfattet av Fellesordningen også være omfattet av Sliterordningen (Fellesordningens vedtekter § 2-6).

§ 3-3 Premier

(1) Foretakene skal betale premier for den perioden de er tilsluttet. Premieplikten opphører 31.12.2023.

§ 3-4 Slitertillegg

(1) Slitertillegg ytes til arbeidstaker født i 1957 eller senere, og er betinget av at arbeidstakeren

 • (a)

  har fått innvilget AFP fra Fellesordningen for avtalefestet pensjon,

 • (b)

  på uttakstidspunktet for AFP var ansatt i foretak tilsluttet Sliterordningen, og

 • (c)

  har hatt en gjennomsnittlig inntekt de tre siste kalenderår før mottak av ytelsen som ikke overstiger 7,1 G.

§ 3-5 Varighet

(1) Utbetalinger av slitertillegg opphører ved fylte 80 år eller ved tidligere død.

§ 3-6 Bortfall av slitertillegg

(1)Etter uttak av slitertillegg tillates en brutto årsinntekt på inntil 15.000 kroner. Høyere inntekt medfører at Slitertillegget bortfaller i sin helhet, og at nytt slitertillegg ikke kan innvilges.

§ 3-7 Nærmere regler

(1) Styret skal, innenfor Sliterbilagets rammer, vedta regler om

 • (a)

  når et foretak skal anses tilsluttet

 • (b)

  tarifforganisasjonenes meldinger om tilslutning til Sliterordningen

 • (c)

  beregning og innkreving av premier

 • (d)

  vilkår for rett til slitertillegg, herunder hva som menes med gjennomsnittlig inntekt

 • (e)

  slitertilleggets størrelse og utbetaling

 • (f)

  bortfall av rett til slitertillegg, herunder at grensen på 15.000 kroner kan endres

 • (g)

  tilbakebetaling av feilaktig utbetalt slitertillegg

 • (h)

  foretakenes og arbeidstakernes plikt til å gi opplysninger til Sliterordningen

(2) NHO skal orienteres om nye regler og om endringer i regler.

KAPITTEL 4 - STYRE, ADMINISTRASJON

§ 4-1 Styre

(1) Sliterordningen skal ha et styre med fire medlemmer med personlige varamedlemmer.

(2) LO velger styrets leder, ett medlem og to personlige varamedlemmer. YS velger nestleder, ett medlem og to personlige varamedlemmer. Valgperioden er to år. Første valgperiode er fra 1. mai 2019 til 1. mai 2021.

§ 4-2 Daglig ledelse og administrasjon

(1) Styret kan ansette daglig leder.

(2) Styret kan overlate administrasjonen av Sliterordningen helt eller delvis til Fellesordningen for avtalefestet pensjon og kan bestemme at Fellesordningen for avtalefestet pensjon skal være daglig leder. Styret skal sørge for at avtaler med Fellesordningen for avtalefestet pensjon skal nedtegnes skriftlig.

§ 4-3 Styrets myndighet

(1) Styret er Sliterordningens øverste myndighet.

(2) Styret avgjør saker av prinsipiell karakter.

§ 4-4 Styrets oppgaver

(1) Forvaltningen av Sliterordningen hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.

(2) Styret fastsetter planer og budsjetter for Sliterordningens virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten.

(3) Styret skal holde seg orientert om Sliterordningens økonomiske utvikling og skal påse at dets virksomhet, regnskap og kapitalforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

(4) Styret skal føre tilsyn med daglig leder og ordningens virksomhet for øvrig.

(5) Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene.

(6) Styret avgjør klager på avgjørelser etter § 6-1 første ledd, med mindre styret har oppnevnt særskilt klageorgan, jf. § 6-2 sjette ledd.

(7) Styret skal fastsette styreinstruks om hvilke saker som skal styrebehandles, regler for innkalling og møtebehandling, mv.

§ 4-5 Daglig leder

(1) Daglig leder står for den daglige ledelse av virksomheten og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt.

(2) Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

(3) Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapet. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen.

(4) Daglig leder skal sørge for at virksomhetens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

(5) Daglig leder skal regelmessig gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

(6) Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker.

(7) Styret kan fastsette instruks for daglig leder.

§ 4-6 Styrets saksbehandling

(1) Styret holder møte når lederen bestemmer eller et av de andre medlemmene krever det. Det skal holdes minst fire møter hvert år med regelmessige mellomrom. Styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte.

(2) Styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret.

(3) Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

(4) Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling

(5) Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

§ 4-7 Styrets møter

(1) Møtet ledes av styrets leder. Er styrets leder fraværende, ledes møtet av nestleder eller i dennes fravær av annen møteleder som styret velger.

(2) For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst tre medlemmer møte. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken. Har noen forfall skal det personlige varamedlemmet innkalles.

(3) Styret treffer sine vedtak med alminnelig flertall når ikke annet er bestemt i denne Avtale. Er det stemmelikhet ved avgjørelse som vedtas med alminnelig flertall, gjelder det som møtelederen har stemt for.

§ 4-8 Protokoll

(1) Styret skal føre protokoll, som undertegnes av de medlemmer og/eller varamedlemmer som er tilstede.

(2) Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Den skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Det skal fremgå at saksbehandlingen oppfyller kravene i § 4-7 andre ledd.

(3) Er styrets beslutning ikke enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og imot. Styremedlem og daglig leder som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innfØrt i protokollen

§ 4-9 Representasjonsforhold

(1) Styret representerer Sliterordningen utad.

(2) Daglig leder representerer Sliterordningen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

(3) Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å representere Sliterordningen utad, meddele prokura eller annen fullmakt. Slik rett kan når som helst tilbakekalles.

(4) Har styremedlem, daglig leder eller prokurist gått utover sin myndighet, er disposisjonen ikke bindende for Sliterordningen når Sliterordningen godtgjør at medkontrahenten forsto eller burde ha forstått at myndigheten ble overskredet, og det ville stride mot redelighet å gjøre disposisjonen gjeldende.

§ 4-10 Habilitet

(1) Et styremedlem eller et varamedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at vedkommende må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder eller andre som utfører arbeid for Sliterordningen.

§ 4-11 Diskresjons- og taushetsplikt for styremedlem mv.

(1) Diskresjons- og taushetsplikten i § 6-4 omfatter styrets medlemmer når ikke annet følger av paragrafen her.

(2) Styrets vedtak er ikke underlagt taushetsplikt med mindre annet er bestemt av styret. Første ledd gjelder likevel for opplysninger og synspunkter som fremkommer i forbindelse med styrets arbeid. Taushetsplikten i annet punktum er ikke til hinder for at en sak drøftes internt i den organisasjonen som styremedlemmet er knyttet til når ikke annet er bestemt av styret.

(3) Reglene i paragrafen her gjelder tilsvarende for varamedlem av styret, for medlem av investeringskomiteen og særskilt klageorgan.

KAPITTEL 5 - KAPITALFORHOLD, REGNSKAP, KONTROLL MV

§ 5-1 Kapitalforvaltning

(1) Sliterordningen skal forvalte eiendelene i samsvar med ordningens formål.

(2) I kapitalforvaltningen skal hensynet til likviditet, sikkerhet, risikospredning, inntjening og pensjonsytelsenes lengde vektlegges.

(3) Sliterordningen skal til enhver tid ha tilstrekkelig likvide eiendeler til at løpende forpliktelser dekkes ved forfall.

(4) Styret skal fastsette og regelmessig gjennomgå retningslinjer for kapitalforvaltningen, samt rammer og fullmakter for de som skal handle på Sliterordningens vegne.

(5) Styret kan oppnevne en investeringskomite med inntil tre medlemmer. Styret kan fastsette regler om investeringskomiteens virksomhet.

§ 5-2 Bokføring og regnskap

(1) Sliterordningen skal føre sine bøker og gjøre opp sine regnskaper i samsvar med bokføringsloven og regnskapsloven.

§ 5-3 Aktuar

(1) Styret velger en aktuar.

(2) Aktuaren skal ha tilgang til alle opplysninger som er nødvendige for utøvelsen av arbeidet.

§ 5-4 Revisor

(1) Styret velger en statsautorisert revisor og godkjenner revisors godtgjørelse. Bestemmelsen i § 5-3 andre ledd gjelder tilsvarende.

KAPITTEL 6 - ADMINISTRASJON AV SLITERORDNINGEN

§ 6-1 Behandling av søknader om slitertillegg

(1) Sliterordningen behandler søknader om slitertillegg. Ved behandling av en søknad kan Sliterordningen foreta de undersøkelser den finner nødvendige og kan i denne forbindelse henvende seg til arbeidstaker, arbeidsgiver, offentlige myndigheter eller andre.

(2) Sliterordningens avgjørelse skal være skriftlig og sendes arbeidstakeren. Sliterordningen kan velge å sende avgjørelsen til arbeidstakeren elektronisk. Hvis Sliterordningen finner at vilkårene for å tilstå slitertillegg ikke er oppfylt, skal avgjørelsen begrunnes og det skal gis opplysning om klageadgang og klagefrist.

(3) Sliterordningen treffer sine avgjørelser ut fra Avtalen, lovgivningen og øvrig regelverk, samt foreliggende praksis fra styret, særskilt klageorgan og administrasjonen.

§ 6-2 Klage

(1) Arbeidstakeren kan klage på avgjørelse om rett til slitertillegg, avgjørelse om bortfall av slitertillegg og avgjørelse om avvisning av søknad. Klagen skal være skriftlig og begrunnet.

(2) Klage må være kommet frem til eller være postlagt til Sliterordningen innen seks uker etter at melding om avgjørelsen er sendt til arbeidstakerens sist oppgitte adresse.Klager som er fremsatt for sent, skal avvises.

(3) Sliterordningen kan be klageren om supplerende opplysninger. § 6-3 gjelder også under klagebehandling.

(4) Styret kan vedta at en type klager ikke skal behandles, fordi tilsvarende spørsmål som klagen gjelder allerede er avgjort i annen sak av styret eller annet klageorgan. Klager gis melding om at klagen ikke vil bli behandlet.

(5) Sliterordningens avgjørelse om rett til slitertillegg, bortfall av slitertillegg eller avvisning av søknad kan ikke bringes inn for domstolene før muligheten til klage er nyttet fullt ut.

(6) Klagen avgjøres av styret eller særskilt klageorgan oppnevnt av styret, jf. § 4-4 sjette ledd. Styret kan fastsette regler for klageorganets virksomhet.

§ 6-3 Opplysningsplikt

(1) Foretakene skal gi Sliterordningen de opplysninger, bekreftelser og dokumenter som den trenger for beregning og innkreving av premier.

(2) Arbeidstakeren skal i søknad om slitertillegg gi den informasjon arbeidstakeren må forstå er av betydning for behandling av søknaden. Arbeidstakeren og arbeidsgiveren skal gi Sliterordningen supplerende opplysninger, bekreftelser og dokumenter som det anmodes om for å behandle søknaden.

(3) Inntrer det, etter at søknad om slitertillegg er levert, endring i forhold som arbeidstakeren må forstå kan ha betydning for retten til slitertillegg, har arbeidstakeren plikt til så snart som mulig å opplyse Sliterordningen skriftlig om endringen.

(4) Opplysninger som gis av foretaket eller arbeidstakeren etter første til tredje ledd skal være riktige og fullstendige.

(5) Gir arbeidstakeren uriktige eller ufullstendige opplysninger, eller unnlater arbeidstakeren å gi opplysninger, bekreftelser eller dokumenter som Sliterordningen ber om, eller unnlater arbeidstakeren å gi informasjon om endrede forhold som har inntrådt, kan søknaden avvises. Arbeidstakeren skal underrettes om avvisningen. Har arbeidstakeren opptrådt svikaktig, kan sliterordningen bestemme at retten til slitertillegg skal falle bort og at utbetaling av slitertillegg skal opphøre.

§ 6-4 Diskresjons- og taushetsplikt for ansatte og oppdragstakere

(1) Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for Sliterordningen, har tilsvarende taushetsplikt som etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7 første ledd, jf. AFP-tilskottsloven § 29 første ledd, og skatteforvaltningsloven§ 3-9.

(2) Sliterordningen og den som er ansatt i eller utenfor ordningen skal behandle taushetsbelagt informasjon med diskresjon, og skal underskrive taushetserklæring. Sliterordningen bestemmer utformingen av slik erklæring. Taushetsplikten gjelder ikke opplysninger som er alminnelige kjent og heller ikke når opplysningsplikt følger av bestemmelse gitt i eller i medhold av lov.

(3) Diskresjons- og taushetsplikten er ikke til hinder for utveksling av opplysninger mellom Sliterordningen og Fellesordningen.

§ 6-5 Informasjons- og veiledningsvirksomhet

(1) Sliterordningen skal søke å gi organisasjonene nevnt i § 2-1 og organisasjonen som er part i tariffavtale med sliterordningsdekning etter§ 2-2 generell informasjon om Sliterordningen, om vilkårene for rett til Slitertillegg og om finansiering av ordningen. Organisasjonene skal søke å gi sine medlemmer informasjon om vilkårene for rett til Slitertillegg og om regler for tilslutning og finansiering av ordningen.

(2) Sliterordningen skal søke å veilede foretak og arbeidstakere om Sliterordningens regelverk.

§ 6-6 Utsetting av administrative oppgaver mv

(1) Sliterordningen kan utsette behandlingen av søknader, premieinnkreving, kontroll og andre deler av sin virksomhet til Fellesordningen. Foretak som har konsesjon til å yte investeringstjenester kan engasjeres til å drive aktiv forvaltning av Sliterordningens portefølje av finansielle instrumenter.

KAPITTEL 7 - OVERGANGSREGLER. ENDRING OG AVVIKLING

§ 7-1 Særlig om tilslutning 1. januar 2019

(1) Det tidligste tidspunktet for tilslutning til Sliterordningen er 1. januar 2019.

(2) Foretak som var tilsluttet Fellesordningen 1. januar 2019, og som blir bundet av tariffavtale med sliterordningsdekning senest ved mellomoppgjøret 2019, er tilsluttet Sliterordningen med virkning fra 1. januar. Foretaket har da plikt til å betale premier fra og med 1. januar 2019, og arbeidstakerne kan ha rett til slitertillegg.

(3) Foretak som var med i Sluttvederlagsordningen til og med 31.12.2018, men som ikke ble bundet av tariffavtale med Sliterordningsdekning ved tariffoppgjøret verken i 2018 eller i 2019, oppfyller ikke vilkårene for å være tilsluttet Sliterordningen fra 1. januar 2019. Foretaket skal da ikke betale premier til Sliterordningen, og arbeidstakerne har ikke rett til slitertillegg.

(4) Opphører tariffbindingen i forbindelse med mellomoppgjøret 2019 for foretak som pr. 1. januar 2019 var forpliktet til å ha sliterordningsdekning, anses foretaket for å være tilsluttet Sliterordningen fra I.januar 2019 og til tariffbindingen opphørte. I tilslutningsperioden har foretaket plikt til å betale premie til Sliterordningen, og arbeidstakerne kan ha rett til å ta ut slitertillegg.

§ 7-2 Endring av Avtalen

(1) Partene kan, innenfor Sliterbilagets rammer, endre Avtalen. NHO skal orienteres om endringen. Forslag til endringer av Avtalen forberedes av Sliterordningens styre

(2) Dersom AFP-ordningen blir endret og det får betydning for retten til åta ut slitertillegg, skal det vurderes nødvendige endringer, herunder kravet om lengre tids medlemskap i norsk folketrygd.

(3) Partene skal løpende evaluere Sliterordningen og vurdere ordningens økonomiske bæreevne. Om det skulle vise seg nødvendig for å ivareta soliditeten til Sliterordningen, kan Partene avtale endringer som avviker fra bilagets bestemmelser om rett til ytelse og ytelsens størrelse, herunder om ytelsens varighet og regulering.

§ 7-3 Avvikling mv

(1) Sliterordningen skal avvikles etter siste utbetaling av slitertillegg.

(2) Midler som er igjen etter at alle forpliktelser er dekket, skal tilbakeføres det som var Sluttvederlagsordningens parter (NHO og LO) og brukes til et beslektet formål bestemt i fellesskap av disse partene. Det forutsettes at NHO og LO, i samråd med YS, finner fram til løsninger om bruk av midlene som forholdsmessig hensyntar at også øvrige tariffområder har bidratt til Sluttvederlagsordningens og Sliterordningens økonomi.

(3) Annet ledd gjelder tilsvarende hvis Avtalen sies opp. Ved oppsigelse skal Sliterordningen sikre videre utbetalinger av innvilgede slitertillegg. Utbetaling av innvilgede slitertillegg kan sikres i forsikringsselskap eller annen egnet innretning.