Agenturloven

Agenturloven

Lovkommentar

Lov om handelsagenter og handelsreisende (agenturloven) regulerer både forholdet mellom henholdsvis handelsagenter og hovedmenn, og handelsreisende og arbeidsgivere. Lovkommentaren gir god veiledning i forståelsen av loven til dem som er direkte omfattet av den, samt til jurister, advokater, dommere og andre som har behov for å sette seg inn i regelverket.

Agenturloven, som trådte i kraft i 1993, bygger på EUs rådsdirektiv 86/653/EØF om samordning av medlemsstatenes lovgivning om selvstendige handelsagenter. Direktivet ble inkorporert i norsk rett som en del av EØS-avtalen.

Boken gir grundige kommentarer til agenturlovens bestemmelser og har særlig grundig omtale av dem som ut fra erfaring er mest krevende, for eksempel rett til avgangsvederlag og bortfall av slikt vederlag. Boken har foruten henvisninger til norske rettskilder også henvisninger til blant annet danske og svenske kilder, fordi de nordiske landene i all hovedsak har sammenfallende lovgivning for handelsagenter.

Papirutgaver av kommentaren

  • Agenturloven

    Agenturloven

    Lovkommentar

    2023

    Les PDF-versjon