Barne­vern­rett

Barne­vern­rett

6. utgave

Barnevernrett gir en fremstilling av rettsreglene om barnevern.

Boken er ajourført med ny rettspraksis, lovendringer, forskrifter og rundskriv samt henvisninger til ny litteratur på barnevernrettens område.