Knut Lindboe

Knut Lindboe

Advokat i Advokat Knut Lindboe.
Cand.jur. 1973.

Lindboe har hatt egen advokatpraksis siden 1978. Pensjonist i 2018.

Han ble cand.jur. i 1973. Fra 1976 til 1977 var han var dommerfullmektig før han startet sin egen praksis og fikk møterett for Høyesterett i 2003. Hans advokatpraksis har vært likedelt mellom strafferett og barnevernrett. Han var i tjue år fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Lindboes mest omtalte straffesak var som forsvarer for mannen som i 2011 ble frifunnet for tiltale om drap med kniv i en garasje på Skøyen i Oslo. Hans mest kjente barnevernssak er Rt. 1982 s. 764. Dette var den første barnevernssaken i Høyesterett, og den ble derfor lagt opp bredt, både i saksforberedelse og domspremisser. I barnevernssaker har han hatt både kommuner og foreldre som klienter.

Lindboe har vært medlem av Seksuallovbruddutvalget, som avga Straffekommisjonens delutredning NOU 1997: 23. Han var medlem av Befringutvalget, som avga NOU 2000: 12 Barnevern i Norge, og av Utvalget for gransking av barnevernsinstitusjoner brukt av Oslo kommune i tiden 1954 til 1973.

Bøker av Knut Lindboe

  • Lindboe, Knut, Barnevernrett, 6. utg. Universitetsforlaget 2012.
  • Lindboe, Knut, Barnevernloven, 7. utg. Gyldendal Akademisk 2011.

Fagbøker

Artikler