Folkerettslig metode

Folkerettslig metode

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

 • Ajourførte kommentarer
 • Tankevekkende artikler
 • Faglig relevante nyheter
 • Eldre bokskatter fra vår katalog

«Folkerettslig metode» gir en oversikt over den fremgangsmåte jurister skal benytte for å løse folkerettslige rettsspørsmål.

Folkeretten er i stadig større grad relevant for alle jurister. «Folkerettslig metode» gir en grundig, pedagogisk og praktisk innføring i de metodeprinsippene jurister må benytte for å besvare folkerettslige rettsspørsmål. Boken inneholder også tips til hvordan man kan oppdage folkerettslige rettsspørsmål og finne relevante folkerettslige kilder - noe som kan være utfordrende.

Den folkerettslige metoden har mange likhetstrekk med norsk internrettslig metode, men det er også distinkte forskjeller. Disse er det avgjørende å kjenne til, og forfatterne peker på slike forskjeller gjennom hele boken. Dessuten analyserer og vurderer forfatterne saker fra norske domstoler hvor folkerettslige spørsmål har vært tema.

De folkerettslige primærkildene - traktater, sedvanerett og generelle rettsprinsipper - er fyldig behandlet. Boken ser også på betydningen av rettsavgjørelser og juridisk teori. Videre er tolkning av resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd viet et eget kapittel, mens et annet kapittel behandler EMK-rettens og EØS-rettens metodiske særtrekk.

«Folkerettslig metode» egner seg både for jusstudenter og praktikere - også for dem som bare tidvis befatter seg med folkerettslige spørsmål.

Om forfatterne:

Andreas Motzfeldt Kravik er avdelingsdirektør i Utenriksdepartementets rettsavdeling, Stian Øby Johansen er førsteamanuensis ved Senter for europarett ved Universitetet i Oslo og Audun Lunnan Hjort er fast advokat i Wikborg Rein.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2023
 • Sider:
  200
 • Utgave:
  1. utgave