Kommunalrett
Sniktitt

Kommunalrett

5. utgave

Sniktitt

Denne boken er under arbeid, og forfatteren har gjort en liten del tilgjengelig mens du venter.

Siden boken ikke er ferdig kan det komme endringer i innholdet.

«Kommunalrett» er en samlet og systematisk fremstilling av de viktigste rettsreglene som gjelder våre kommuner og fylkeskommuner. Hovedvekten er lagt på regelverket i kommuneloven av 2018, supplert med en fremstilling av de særlige reglene om partsinnsyn og dokumentoffentlighet i forvaltningsloven og offentleglova. Det gis også en innføring i regelverket om valg til kommunestyre og fylkesting samt hovedtrekk og sentrale problemstillinger knyttet til særlovgivningen om kommuner og fylkeskommuner, med særlig omtale av rettsreglene for helse- og sosialtjenester, planlegging og regulering, miljøvern, grunnskole og videregående skole.

Boken tar primært sikte på å dekke behovet for en grunnbok i kommunalrett ved universiteter og høyskoler, men er også utformet for å kunne tjene som utgangpunkt for mer inngående studier i feltet, som håndbok for folkevalgte og tilsatte i kommunal og fylkeskommunal forvaltning, og for statlige organer med tilsyns- og kontrollfunksjoner overfor kommunene og fylkeskommunene.

  • Fagområde:
  • Utgivelsesår:
    2024
  • Sider:
    400
  • Utgave:
    5. utgave