Anders Bøhn

Anders Bøhn

Ekstraordinær lagdommer i Borgarting lagmannsrett.
Cand.jur. 1974.

Bøhn har vært ansatt i Borgarting, tidligere Eidsivating, i over 30 år.

Bøhn ble cand.jur i 1974. Etter studiet ble han ansatt som konsulent i Justisdepartementet (1975–1976). Fra 1976 til 1978 var han dommerfullmektig i Sunnfjord heradsrett. Bøhn arbeidet deretter som privatpraktiserende advokat i advokatfirmaet Eikeset og Bøhn i Førde. I perioden 1980 til 1983 var han konsulent ved NSBs juridiske kontor, før han fikk stilling som juridisk sekretær for Høyesteretts kjæremålsutvalg.

I 1988 ble Bøhn konstituert lagdommer i daværende Eidsivating (nå Borgarting) lagmannsrett, og i 1989 ble han fast utnevnt lagdommer samme sted. Etter å ha vært konstituert lagmann fra 2004 ble han utnevnt til lagmann i Borgarting lagmannsrett i 2006. Den 2. april 2018 fylte Bøhn 70 år, og han gikk da av som lagmann på grunn av aldersgrensen. Bøhn er konstituert som ekstraordinær lagdommer.

Bøhn er forfatter av Domstolloven. Kommentarutgave, som kom i 2. utgave i 2013. Kommentaren ajourføres kontinuerlig her på Juridika.

Bøker av Anders Bøhn

  • Bøhn, Anders, Domstolloven. Kommentarutgave, 2. utg. Universitetsforlaget 2013.
  • Bøhn, Anders og Johannes Strenge Næss, Avgjørelser av Høyesteretts kjæremålsutvalg og forberedende dommer i Høyesterett. Tvistemålsloven, Universitetsforlaget 1989.

Fagbøker