Christopher Haugli Sørensen

Christopher Haugli Sørensen

Nestleder i juridisk utredningsenhet i Norges Høyesterett.
Cand.jur. 2007.

Sørensen ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2007. Han har vært vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, vernepliktig jurist i Forsvarsdepartementet, dommerfullmektig i Oslo byfogdembete og i Oslo tingrett, og konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Han har vært utreder i Norges Høyesterett siden 2010. I januar 2018 tiltrådte han stillingen som nestleder i juridisk utredningsenhet i Høyesterett.

Bøker av Christopher Haugli Sørensen

  • Falkanger, Thor mfl., Tvangsfullbyrdelsesloven, 5.utg. Universitetsforlaget 2018.

Fagbøker