Dag Høgvard

Dag Høgvard

Fagdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sivilingeniør

Dag Høgvard er født i 1956 i Drøbak. Han var ferdig sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole (NTH) i 1980. I perioden 1979–90 arbeidet han med landmåling, offshore kartlegging og satellittgeodesi blant annet i Geoteam AS og ved Forsvarets Forskningsinstitutt. Fra 1990 har han arbeidet i Miljøverndepartementet og deretter Kommunal- og moderniseringsdepartementet med politikk- og regelverksutvikling knyttet til forvaltning av geografisk informasjon. Høgvard var bl.a. med etableringen av forvaltningssamarbeidet «Norge digitalt» i 2004 og innføringen av matrikkelloven i 2010 og geodataloven i 2012. Han har arbeidet med gjennomføring og utvikling av EØS-rett i forbindelse med viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor og tilgang til geografisk informasjon. Han har også deltatt i FNs ekspertkomite om forvaltning av geografisk informasjon siden 2011.

Høgvard har i arbeidet med kart og landmåling blitt kjent med en rekke steder over hele landet, fra Ekofisk i sør og Svalbard i nord.

Bøker av Dag Høgvard

Faafeng, Veslemøy G., Fredrik Holth, Dag Høgvard og Per Kåre Sky, Matrikkelloven. Lovkommentar, 1. utg., Universitetsforlaget 2020.

Fagbøker