Høyesterett og folkeretten

Høyesterett og folkeretten

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

 • Ajourførte kommentarer
 • Tankevekkende artikler
 • Faglig relevante nyheter
 • Eldre bokskatter fra vår katalog

Hva er forholdet mellom norsk rett og folkerett? I Høyesterett og folkeretten tas denne klassiske, rettslige problemstillingen opp til ny undersøkelse.

Den som vil vite i hvilken utstrekning folkerett kan brukes i en norsk, rettslig sammenheng, vil støte på i hvert fall tre prinsipper av interesse: det dualistiske prinsipp, legalitetsprinsippet og presumpsjonsprinsippet.

Forfatteren gir en historisk og konstitusjonell analyse av disse prinsippene og drøfter hvilke rammer det er for bruk av tradisjonell folkerett i Norge – det vil si annen folkerett enn EØS-retten og den som er inkorporert ved menneskerettsloven. Blant annet kartlegges Høyesteretts bruk av flyktningkonvensjonen, Svalbardtraktaten og urfolkskonvensjonen i en avgrenset tidsperiode.

Forfatteren spør også hvilken betydning Stortingets og regjeringens oppfatninger skal ha for hvordan domstolene tolker folkeretten.

ANDERS NARVESTAD har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, en mastergrad i rettsteori (LL.M.) fra New York University og en ph.d. i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere jobbet i lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet og som dommerfullmektig ved Romerike og Glåmdal tingrett. Nå jobber han som advokat hos Regjeringsadvokaten.

Høyesterett og folkeretten er et resultat av forfatterens forskning som stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2023
 • Sider:
  352
 • Utgave:
  1. utgave