Inter­nasjonal privat­rett

Inter­nasjonal privat­rett

på formue­rettens område

1. utgave
NB! Nyere utgave finnes.

Denne boken behandler problemstillinger som oppstår når et formuerettslig forhold har tilknytning til mer enn ett rettssystem.

Et hovedspørsmål er hvilket lands rett som skal legges til grunn hvis en tvist oppstår. Ofte vil dette være regulert i kontrakter gjennom en lovvalgsklausul og da oppstår spørsmålet om hvor langt klausulen rekker. Innebærer partenes lovvalg at ufravikelige (preseptoriske) regler om for eksempel foreldelse erstattes av tilsvarende regler i det lands rett som partene selv har valgt?

Et annet sentralt spørsmål er hvilket lands domstoler som skal ha domsmyndighet i en internasjonal tvist. Og hva er konsekvensene av at partene eventuelt har avtalt at tvister skal løses ved voldgift?

Boken behandler disse og lignende spørsmål innen kontraktsrett, tingsrett, erstatningsrett og selskapsrett samt alminnelige spørsmål om internasjonalprivatrettslig metode.

Andre utgaver av denne boken