Giuditta Cordero Moss

Giuditta Cordero Moss

Professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.
Dr.juris 1999.

Gjennom sin karriere har Cordero-Moss opparbeidet seg erfaring både fra akademia og advokatpraksis. Hennes særlige ekspertise ligger i internasjonal privatrett, voldgift, internasjonale kontrakter, selskapsrett og kontraktsrett.

Cordero-Moss var ferdig med sin grunnleggende juridiske utdannelse i 1984, ved Università La Sapienza i Roma. Etter en kort periode som vitenskapelig assistent ved det samme universitetet, arbeidet Cordero-Moss som bedriftsadvokat for Fiat i Italia (1986–1989), før reisen gikk til Norge og Norsk Hydro (1989–1999). Forhandling og utarbeidelse av internasjonale kontrakter var hennes hovedbeskjeftigelse som bedriftsadvokat. Etter femten års praksis i internasjonal industri hadde Cordero-Moss utarbeidet en lang liste med spørsmål om internasjonale kontrakter, som ble utgangspunktet for hennes forskning i årene som fulgte.

Hun oppnådde sin første doktorgrad ved Vitenskapsakademiet i Moskva i 1995. Doktorgrad nummer to fikk hun ved Universitetet i Oslo i 1999, hvor hun samme år tiltrådte stilling som førsteamanuensis.

Cordero-Moss var partner og advokat i advokatfirmaet Hjort i perioden 1999–2001, og i advokatfirmaet DLA Piper i 2002.

Hun er i dag professor ved Universitetet i Oslo, og underviser i emnene internasjonal privatrett, obligasjonsrett, internasjonale kontrakter og voldgift. Ved Institutt for privatrett har Cordero-Moss etablert og organisert to større forskningsprosjekter, Anglo-prosjektet fra 2004 til 2009 og prosjektet Arbitration and Party Autonomy fra 2009 til 2016. I førstnevnte prosjekt ble de ulike virkningene som internasjonal kontraktspraksis kan ha i ulike rettssystemer, analysert. I sistnevnte søkte man å kartlegge begrensningene i partenes autonomi i internasjonale kontrakter og voldgift.

Hun blir jevnlig oppnevnt som voldgiftsdommer i internasjonale tvister, og siden 2007 har Cordero-Moss vært Norges delegat til FN-kommisjonen UNCITRALs arbeidsgruppe om voldgift. Siden 2007 har hun også vært dommer i den internasjonale domstolen for arbeidstvister ved Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD), der hun ble president i 2017. Hun er nestleder i Finanstilsynets styre (2014–2022), medlem i Tariffnemnda (2015–2021) og medlem i domstolen til Det internasjonale handelskammer (ICC) (2018-2021).

Cordero-Moss har et omfattende forfatterskap innen voldgift, tvisteløsning og obligasjonsrett. Hun har vært gjesteforsker og gjesteprofessor ved universiteter i Paris og New York og ved Centre for Energy, Mineral and Petroleum Law and Policy, Dundee. Hun har blitt invitert til å holde foredrag og forelesninger ved mange universiteter og institusjoner internasjonalt, og hun har blant annet holdt forelesninger ved Haag Academy of International Law i 2014. Hun er valgt eller oppnevnt som medlem i flere internasjonale akademier og foreninger, blant annet som medlem i curatorium i Haags akademi for internasjonal rett (2019-2024). I 2018 skrev hun en enpersonsutredning om formuerettslige lovvalgsregler på oppdrag fra Justisdepartementet. Cordero-Moss er også redaktør for tidsskriftet Lov og Rett (2011-2020).

I tillegg til morsmålet italiensk behersker Cordero-Moss norsk, russisk, tysk, engelsk og fransk.

Bøker av Giuditta Cordero-Moss

 • Cordero-Moss, Giuditta, Norsk ordre public som skranke for partsautonomi i internasjonale kontrakter. Open access, Universitetsforlaget 2018.
 • Cordero-Moss, Giuditta, Limitations on party autonomy in international Commercial arbitration, Hague Academy of International Law 2015.
 • Cordero-Moss, Giuditta, International Commercial Contracts, Cambridge University Press 2014.
 • Cordero-Moss, Giuditta, Internasjonal privatrett på formuerettens område, Universitetsforlaget 2013.
 • Cordero-Moss, Giuditta (red.), International Commercial Arbitration, Cambridge University Press 2013.
 • Cordero-Moss, Giuditta (red.), Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts and the Applicable Law, Cambridge University Press 2011.
 • Cordero-Moss, Giuditta, International commercial law, Privatrettsfondet 2010.
 • Kolrud, Helge Jacob mfl., Voldgiftsloven. Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2007.
 • Frantzen, Torstein, Johan Giertsen og Giuditta Cordero-Moss, Rett og toleranse. Festskrift til Helge Johan Thue, Gyldendal Akademisk 2007.
 • Cordero-Moss, Giuditta, International commercial arbitration. Party autonomy and mandatory rules, Tano Aschehoug 1999.

Les mer her

 • Frantzen, Torstein, «Giuditta Cordero-Moss: Internasjonal privatrett på formuerettens område», Lov og Rett, 2014 s. 502–505.

Fagbøker

Artikler