Konsekvens­utredninger

Konsekvens­utredninger

Retts­regler, praksis og samfunns­virkninger

Planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger på miljø og samfunn, er underlagt krav om konsekvensutredning, som er denne bokens tema.

I denne boken undersøkes og drøftes konsekvensutredninger fra ulikt faglig ståsted. Det rettslige rammeverket danner utgangspunktet for bokens behandling av temaet.

Spørsmål som tas opp er blant annet:

  • Hvilke planer og tiltak er underlagt krav om konsekvensutredning og hva skal en konsekvensutredning inneholde?
  • Hvilken betydning har EU- og EØS-rettslig regulering for tolkningen og håndhevelsen av de norske utredningsreglene?
  • Hvilken betydning har plannivå for hva konsekvensutredninger skal inneholde?
  • Hvordan sikres god kvalitet på konsekvensutredninger?
  • Hvilke kontrollmuligheter har man for å kvalitetssikre konsekvensutredninger?

I tillegg redegjør forfatterne for aktuelle problemstillinger og erfaringer fra Sverige og Danmark. De ulike temaene illustreres med eksempler fra forvaltnings- og rettspraksis. Boken danner et godt grunnlag for innsikt i rettslige rammer, praktiske utfordringer, samt styrker og svakheter med dagens system med konsekvensutredninger.