Like­stillings- og diskriminerings­loven

Like­stillings- og diskriminerings­loven

Lov­kommentar

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

  • Ajourførte kommentarer
  • Tankevekkende artikler
  • Faglig relevante nyheter
  • Eldre bokskatter fra vår katalog

Likestillings- og diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering i samfunnet.

Loven forbyr diskriminering og trakassering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene. I tillegg gir loven blant annet arbeidsgivere og offentlige myndigheter plikt til å arbeide aktivt og systematisk for likestilling og mot diskriminering. Loven har også forbud mot seksuell trakassering samt bestemmelser om positiv særbehandling, rett til individuell tilrettelegging og plikt til universell utforming.

Lovkommentaren gir grundige kommentarer til alle bestemmelsene i loven og trekker inn internasjonale menneskerettskonvensjoner og EU-direktiver med tilhørende praksis. Boken er svært nyttig for jurister, advokater og dommere og andre som jobber med spørsmål knyttet til likestilling og diskriminering.

Anne Jorun Bolken Ballangrud er master i rettsvitenskap (2007). Hun er seniorrådgiver i Kulturdepartementet og har tidligere arbeidet i blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudet og Barne- og likestillingsdepartementet.

Margrethe Søbstad er cand.jur. fra UiO (1995). Hun er juridisk fagdirektør hos Likestillings- og diskrimineringsombudet og har tidligere arbeidet i Justisdepartementet, som dommerfullmektig, og som advokat.

Papirutgaver av kommentaren