Anne Jorun Bolken Ballangrud

Anne Jorun Bolken Ballangrud

Seniorrådgiver i Kulturdepartementet
Master i rettsvitenskap 2007

Anne Jorun Bolken Ballangrud er født i 1980 og har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2007. Ballangrud har bred nasjonal og internasjonal erfaring innen likestillings- og diskrimineringsrett.

Fra 2007 til 2015 var hun ansatt hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, der hun arbeidet bredt med alle oppgaver innenfor ombudets mandat, som klagesaksbehandling, rettighetsveiledning, kurs og foredragsvirksomhet og ombudets tilsyn med FNs ikke-diskrimineringskonvensjoner. I 2015 begynte hun som seniorrådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet, der hun blant annet deltok i lovarbeidet med likestillings- og diskrimineringsloven. I departementet hadde hun også oppgaver knyttet til FN og øvrig internasjonalt arbeid på likestillings- og diskrimineringsfeltet. I perioden 2018 til 2019 arbeidet Ballangrud hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, særlig med oppgaver knyttet til FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hun ledet blant annet et prosjekt om tvang i helse- og omsorgstjenestene mot personer med utviklingshemming.

Allerede under studietiden engasjerte Ballangrud seg for det som senere skulle bli hennes fagfelt. Før Ballangrud begynte på jusstudiet, studerte hun sosialantropologi ved NTNU og tok juridiske fag i Oslo som en del av en planlagt samfunnsvitenskapelig grad. Etter et år som frivillig i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), var det imidlertid klart at det var jurist hun skulle bli. Ballangrud ble ansatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett ved avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett. Her skrev hun masteroppgave om seksuelle overgrep mot personer med funksjonsnedsettelser, noe som inspirerte henne til senere å velge en yrkesvei innen diskrimineringsrett. Ballangrud er i dag seniorrådgiver i Kulturdepartementet, hvor hun jobber med diskrimineringsrett og internasjonalt arbeid på likestillings- og diskrimineringsfeltet.

Bøker av Anne Jorun Bolken Ballangrud

Ballangrud, Anne Jorun og Margrethe Søbstad, Likestillings- og diskrimineringsloven. Lovkommentar, 1. utg., Universitetsforlaget 2021.

Les mer her

Ballangrud, Anne Jorun, «Stereotype oppfatninger om voldtekt og voldtektsofre – en fare for kvinners rettsvern?», Kritisk juss, 2011/3, side 199–210.

Ballangrud, Anne Jorun og Cathrine Sørlie, «Nok en midlertidig stilling i helsesektoren – et hinder for likestilling?», Kritisk juss, 2011/1, side 69–79.

Fagbøker

Artikler