Omgjøring

Omgjøring

En forvaltningsrettslig fremstilling

Når en offentlig tillatelse trekkes tilbake eller endres, sier man at avgjørelsen «omgjøres». Utenfor klagesaker vil de alminnelige vilkårene for omgjøring følge av forvaltningsloven § 35. Men siden vilkårene i denne bestemmelsen er både vage og uklare, legges det til rette for en situasjon der den private ikke kan forutsi sin rettsposisjon, der forvaltningen er forhindret i å anvende loven likt, og der domstolenes kontrollmuligheter blir vesentlig begrenset.

Slike svakheter blir forsøkt avhjulpet i denne boken. Gjennom en grundig analyse av et bredt rettskildemateriale blir det gitt en oversikt over forvaltningens alminnelige omgjøringsadgang.

Fremstillingen baserer seg på forfatterens doktorgradsavhandling over samme emne, men er skrevet for et bredt rettsanvendende publikum. Særlig ansatte i forvaltningen vil ha glede av boken, samtidig som den kan komme til nytte for sakførende parter og dommere.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2021
 • ISBN:
  9788215046303
 • Sider:
  512
 • Utgave:
  1. utgave