Åste Marie Bergseng Skullerud

Åste Marie Bergseng Skullerud

Avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Cand.jur. 1993.

Skullerud har over 20 års erfaring som jurist i offentlig forvaltning (departement og tilsyn) og privat virksomhet. Hun har betydelig kompetanse innen personvernrett og forvaltningsrett.

Da Skullerud ble cand.jur. i 1993 ved Universitetet i Oslo, hadde hun allerede oppnådd graden cand.mag. ved Agder Distriktshøgskole (1991), og var utdannet fagoversetter samme sted i 1988. Etter studiene fikk hun jobb som førstekonsulent og senere rådgiver i Datatilsynet. Her deltok hun blant annet i personregisterlovutvalgets arbeid. Hun hadde også et hospitantopphold ved Registratiekamer, den nederlandske datatilsynsmyndigheten i 1998.

Fra 1999 til 2000 hadde Skullerud permisjon fra sin stilling i Datatilsynet for å være rådgiver i Justisdepartementet. I denne perioden hadde hun ansvar for utarbeidelsen av utkast til forskrift til lov om behandling av personopplysninger.

Fra 2000 til 2004 jobbet hun med juridisk saksbehandling og regelverksutforming, særlig sektorspesifikk konkurranseregulering av ekommarkedet i Post- og teletilsynet. Skullerud hadde ansvar for tilrettelegging for konkurranse på nummeropplysningstjenester, herunder regelverksutforming. I 2005 gikk hun over i ny stilling som juridisk rådgiver i Bonnier Business Information (nå Bisnode). Skullerud vendte tilbake til offentlig forvaltning i 2007 som seniorrådgiver og senere fagdirektør i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD). Hun deltok i EUs arbeid med nytt europeisk personvernregelverk, forordning 2016/679 (fra start i 2012 til sluttføring i 2016). Skullerud har både da hun var ansatt i Justisdepartementet, og senere i KMD, deltatt i OECDs arbeidsgruppe for personvern og informasjonssikkerhet / digital økonomi.

I 2016 ble Skullerud avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her har hun ansvaret for personvernarbeidet i KMD, herunder etatsstyring av Datatilsynet og Personvernnemnda og regelverksoppgaver.

Skullerud har også hatt flere verv. Hun har blant annet vært tillitsvalgt for Juristforbundet i Datatilsynet (1997–1998) og nemndsmedlem i Utlendingsnemnda fra 2009 til 2012. Fra 2012 til 2017 var hun styremedlem i Norsk forening for Juss & EDB.

Sammen med Cecilie Rønnevik, Jørgen Skorstad og Marius Pellerud er Skullerud forfatter av Personvernforordningen 2016 (GDPR). Kommentarutgave (2018) og Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). Kommentarutgave (2019).

Bøker av Åste Marie Bergseng Skullerud

Fagbøker