Imran Haider

Imran Haider

Advokat i LOs juridiske avdeling.
Ph.d. 2013

Med sin doktoravhandling viste Imran Haider hvordan folketrygdlovens begrepsbruk skapte uforutsigbarhet for borgerne og fare for feil ved veiledning og saksbehandling hos NAV. Som advokat i LO jobber han med flere ulike rettsområder knyttet til arbeid, trygd og pensjon.

Da Imran Haider ble cand. jur ved Universitetet i Oslo i 2003, hadde han allerede skaffet seg erfaring fra arbeid i Justisdepartementet (1998-2000), ved Norsk Regnesentral (2000-2001), og som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett (2002-2003). På instituttet skrev han avhandlingen Grensedragningen mellom asyl og oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

Fra juni 2004 til januar 2005 arbeidet Haider som prosjektleder og saksforbereder ved Trygderetten. Her gjorde han en analyse av Trygderettens avgjørelser i saker om uføreperson; Årsaker til omgjøringer i uførepensjonssaker. I 2005 var Haider advokatfullmektig i Advokatfirmaet Staff, og fra januar 2006 til september 2007 arbeidet han som dommerfullmektig i Glåmdal tingrett i Kongsvinger. Han var deretter, frem til oktober 2008, rådgiver i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

I 2008 fikk Haider stilling som doktorgradsstipendiat ved Institutt for offentlig rett. Han disputerte i august 2013, på avhandlingen Folketrygdlovens inntektsbegreper. Dette var første gang det ble gjort en omfattende systematisering av rettsspørsmål knyttet til inntektsbegrepene.

Siden januar 2013 har Haider arbeidet som advokat ved LOs juridiske avdeling, Norges største fagmiljø innen arbeidsrett. Her har han ansvar for rådgiving og prosedyre innen kollektiv og individuell arbeidsrett, EU/EØS-rett, yrkesskade, pensjon, forsikring, og trygderettslige spørsmål, samt enkelte andre rettsområder og noe utredningsarbeid. Haider er også en av forfatterne av boken Innføring i Trygderett, som grundig og lettfattelig beskriver hovedlinjene i norsk trygderett

Bøker av Imran Haider

  • Kjønstad, Asbjørn og Imran Haider, Innføring i trygderett, 5. utg., Universitetsforlaget 2018.
  • Haider, Imran, Folketrygdlovens inntektsbegreper, Gyldendal juridisk 2014.

Les mer her

Kilder

Fagbøker

Artikler