Kaare Andreas Shetelig

Kaare Andreas Shetelig

Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.
Cand.jur. 2003.

Shetelig er tilknyttet Wikborg Reins prosedyreavdeling. Her representerer han både offentlige virksomheter og private rettssubjekter i rettslige prosesser og forhandlinger.

Shetelig ble cand.jur. våren 2003, bachelor i Business and Administration ved Handelshøyskolen BI i 2004 og LLM i Corporate Governance and Practice ved Stanford University, California i 2008. Fra 2003 til 2010 arbeidet han som advokatfullmektig og advokat hos Regjeringsadvokaten, og fra 2010 som partner i Wikborg Reins tvisteavdeling.

Shetelig har hatt møterett for Høyesterett siden 2007. Han har møtt i over 15 sivile ankesaker for Høyesterett i avdeling. Blant disse har det vært spørsmål om morselskaps ansvar for datterselskaps forurensning, krav om oppløsning av aksjeselskap eller innløsning fra minoritetsaksjonær og norsk domsjurisdiksjon etter Luganokonvensjonen. Han har også hatt en rekke saker for Høyesteretts ankeutvalg og har omfattende prosedyreerfaring fra alle seks lagmannsrettene.

I tillegg til omfattende prosedyreerfaring fra norske domstoler har Shetelig også betydelig erfaring med nasjonal og internasjonal voldgift. Blant sakstypene er krav om prisrevisjon under langvarige gassalgsavtaler, krav om erstatning i forbindelse med sammenslåing av forretninger og garantikrav under aksjekjøpsavtaler.

I 2018 til 2019 var han medlem av utvalget som utredet taushetsplikt og opplysningsplikt for skatterådgivere, NOU 2019: 15. Shetelig er leder for Advokatforeningens lovutvalg for forvaltningsrett.

Bøker av Kaare Andreas Shetelig

Nisja, Ola Ø., Christian H. P. Reusch og Kaare Andras Shetelig, Ærede rett! Kræsjkurs i sakførsel, Universitetsforlaget 2019.

Fagbøker

Artikler