Christian H.P. Reusch

Christian H.P. Reusch

Partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.
Cand.jur. 1995.

I løpet av sine 18 år hos Regjeringsadvokaten tok Reusch del i mer enn 50 sivile saker for Høyesterett og Høyesteretts ankeutvalg, som prosessfullmektig eller rettslig medhjelper for staten.

Reusch ble cand.jur. våren 1995 og var dommerfullmektig i Sandefjord byrett fra 1995 til 1997. Han gikk så inn i stillingen som utreder i Høyesterett. Han hadde permisjon høsten 1999 til høsten 2001 for å være sekretær i Tvistemålsutvalget.

Reusch har hatt møterett for Høyesterett siden 2003. Han har møtt i over 25 sivile ankesaker for Høyesterett i avdeling, storkammer og plenum. Saker som kan nevnes inkluderer spørsmålet om Edward Snowden kunne reise inn i Norge uten å måtte risikere utlevering til USA. I 2007 var Reusch rettslig medhjelper i Mulla Krekar-saken, da Høyesterett prøvde gyldigheten av vedtak om utvisning begrunnet med hensyn til rikets sikkerhet. Nordsjødykkersaken er et annet eksempel, om statens erstatningsansvar for personskader forårsaket ved offshoredykking i Nordsjøen.

I 2008 ble Reusch ledende advokat hos Regjeringsadvokaten, med fag- og personalansvar i tillegg til den ordinære advokatvirksomheten. I årene som fulgte, hadde han fagansvar for sivilprosess, skjønns- og ekspropriasjonsrett, forurensnings- og miljørett, erstatningsrett, Grunnloven, statsforfatningsrett og menneskerettigheter. I kraft av sin stilling hos Regjeringsadvokaten har han også opptrådt som norsk agent for EMD. Fra november 2011 til august 2013 fikk han permisjon for å være fagdirektør i Innenriksavdelingen ved Statsministerens kontor.

Reusch møtte også i de tre plenumssakene om tomtefeste i 2007, om retten til avtaleforlengelse på samme vilkår og om innløsningssummens størrelse. Sakene reiste spørsmål om Grunnlovens eiendomsvern og forbudet mot tilbakevirkende lovgivning samt eiendomsvernet etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens tilleggsprotokoll 1 artikkel 1. Tre etterfølgende saker om tomtefeste var oppe i Høyesterett i storkammer i 2015–2016 og gjaldt særlig forholdet mellom EMK og tomtefestelovens regler om regulering av festeavgiften og innløsningsvederlag. Saken om ekspropriasjon av grunn til Forsvarets treningsområde Regionfelt Østlandet reiste viktige spørsmål om prinsippene for bruksverdierstatning og kapitaliseringsrente. Reusch har også møtt i saker om ulike spørsmål tilknyttet ligning og skatteforvaltning, som retten til dokumentinnsyn og søksmålsadgang.

Han har omfattende prosedyreerfaring fra seks lagmannsretter. Han tok del i den første sivile saken etter svalbardmiljøloven, i tvist om fritidshytter på Svalbard, og i Utmarkskommisjonens saker om grensen mellom privates og statens eiendomsrett i Efjord, Ballangen og Narvik. Reusch var også med på å avklare omfanget av den statlige overtakelsen av spesialhelsetjenesten, som innebar store overføringer av virksomhet og fast eiendom fra Oslo kommune og fylkeskommune til staten.

For Oslo tingrett har Reusch holdt årlige ajourføringsforelesninger i sivilprosess. Han har også forelest på kurs hos Juristenes utdanningssenter og holdt eksamensmanuduksjoner i konkursrett og forelesninger om tredjemannsvern, sivilprosess og ekspropriasjonsrett ved Universitetet i Oslo. Ved Det juridiske fakultet har han vært eksamensensor og veileder for flere studentavhandlinger. Reusch er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for sivilprosess og voldgift og av referansegruppen for Forum for tvisteløsning ved Universitetet i Oslo. I 2016 var han medlem av Lysne II-utvalget, som i sin utredning anbefalte innføringen av et digitalt grenseforsvar som gir Etterretningstjenesten innsyn i digitale datastrømmer som krysser landegrensene. Reusch har også vært styremedlem i Den Norske Turistforening (DNT) og i DNT Oslo og Akershus i henholdsvis seks og ni år.

Reusch gikk over i ny stilling som partner i Simonsen Vogt Wiig i september 2017.

Han er medforfatter av Tvisteloven. Kommentarutgave (2. utg. 2013) og Ærede rett! Kræsjkurs i sakførsel (2019).

Bøker av Christian H. P. Reusch

  • Nisja, Ola Ø., Christian Reusch, Kaare A. Shetelig, Ærede rett! Kræsjkurs i sakførsel, Universitetsforlaget 2019.
  • Schei, Tore, mfl., Tvisteloven. Kommentarutgave, bind II, 2. utg. Universitetsforlaget 2013.
  • Schei, Tore, mfl., Tvisteloven. Kommentarutgave, bind I, 2. utg. Universitetsforlaget 2013.
  • Bugge, Jens og Christian H. P. Reusch, Håndbok for markaloven, Oslo og omland friluftsråd 2010.
  • Rønning, Knut, mfl., Forliksrådet, Fagbokforlaget 2008.
  • Reusch, Marianne og Christian H. P. Reusch, Retten er satt: prosessuell veiledning under hovedforhandling i straffesaker og sivile saker, 2. utg. Cappelen Akademisk forlag 2004.
  • Reusch, Marianne og Christian H. P. Reusch, Retten er satt: prosessuell veiledning under hovedforhandling i straffesaker og sivile saker, Juristforbundets forlag 1996.
  • Sæther, Knut E., Marianne Reusch og Christian H. P. Reusch, Forbrukervern i Norden og EU: en studie av avtalesensur i forbrukerforhold, Nordisk Ministerråd 1995.

Fagbøker