Terje Sjøvold

Terje Sjøvold

Juridisk direktør i OBOS
Cand.jur. 1992

Terje Sjøvold er juridisk direktør i OBOS og har lang ledererfaring fra offentlig og privat sektor.

Han er særlig opptatt av at boliglovgivningen får en form som sikrer eiernes verdier på både kort og lang sikt, samtidig som lovverket legger opp til en hensiktsmessig forvaltning av boligselskapene.

Sjøvold ble født i Trondheim i 1965 og fullførte juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1992. Som vitenskapelig assistent skrev han studentavhandling i rettshistorie ved Institutt for privatrett fra 1991–1992.

Som fersk jurist startet Sjøvold karrieren i Statens forurensningstilsyn som juridisk konsulent i 1992. I 1993 tiltrådte han som politifullmektig i Follo Politidistrikt. Her jobbet han med straffesaksbehandling på grunnplanet og påtalemessig etterforskningsledelse. Som politifullmektig fikk han mye prosedyreerfaring, og i 1994 fikk han advokatbevilling.

Året etter ble Sjøvold innbeordret som politiinspektør ved Internasjonal enhet i Justisdepartementet.

I perioden 1997–1998 var Sjøvold konstituert statsadvokat i Riksadvokatembetet. Han førte en rekke saker for lagmannsrett og Høyesterett og gjennomførte Utviklingsprogrammet for statsadvokatene.

I 1998 ble Sjøvold ansatt som politiinspektør og avdelingsleder for Internasjonal avdeling i Kriminalpolitisentralen. Her bidro han til oppbygningen av Internasjonal avdeling forut for Norges tiltredelse til Schengen-samarbeidet.

Etter nesten tre år i Kriminalpolitisentralen gikk Sjøvold over til Politidirektoratet, som leder for Internasjonal seksjon. Han koordinerte deltakelse i internasjonale fora med vekt på EUs justissamarbeid, som han også deltok i selv. Han satt videre i forhandlingsdelegasjonen i forbindelse med Norges tilslutning til Europol-samarbeidet.

I 2002 tiltrådte Sjøvold sin nåværende stilling som juridisk direktør i OBOS. Juridisk avdeling bistår konsernet og forvaltede boligselskaper med juridisk rådgiving innen fast eiendom, selskapsrett, kontraktsrett, borettslags- og boligbyggelagsjuss, immaterialrett og entrepriserett. Han er også ansvarlig for GDPR, beredskap, hvitvasking og compliance på konsernnivå.

Sjøvold er også foreleser og sensor ved NTNU og har skrevet en rekke juridiske artikler.

Sjøvold fullførte i 2014 en Executive Master of Business Administration ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Bøker av Terje Sjøvold

Sjøvold, Terje, Borettslagsloven. Lovkommentar, Universitetsforlaget 2022.

Les mer

Sjøvold, Terje, «Boligaksjeselskapet – et stebarn i norsk boligrett», Tidsskrift for Eiendomsrett, 3/2008 s. 215–226.

Siraj, Daniel K. og Terje Sjøvold, «Vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter i borettslag og eierseksjonssameier», Tidsskrift for Eiendomsrett, 3/2009.

Sjøvold, Terje, «Fordelingen av felleskostnader i borettslag og eierseksjonssameier – særlig om adgangen til å fravike fastsatt fordelingsnøkkel etter nytte- og forbruksbetraktninger», Lov og Rett, 2/2015 s. 106–125.

Sjøvold, Terje, «Borettslagenes legalpanterett etter brl. § 5-20 og en høyesterettskjennelse til besvær», Tidsskrift for eiendomsrett, 1/2016 s. 68–77.

Sjøvold, Terje, «Boligaksjeselskapet – norsk boligretts stebarn – er tiden endelig inne for reform?», Tidsskrift for eiendomsrett, 2/2020 s. 157–169.

Fagbøker

Artikler