Boligbyggelagsloven
Kommer

Boligbyggelagsloven

Lovkommentar

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

  • Ajourførte kommentarer
  • Dyptpløyende fagbøker
  • Tankevekkende artikler
  • Faglig relevante nyheter
  • Nye bøker digitalt fra dag én
  • Eldre bokskatter fra vår katalog

Boligbyggelagene har gjennom hele etterkrigstiden og fram til i dag vært en sentral aktør innen boligbygging og -forvaltning i Norge og spilt en avgjørende rolle i å sikre mange eierskap til egen bolig. I dag er boligbyggelagene betydelige medlemsorganisasjoner med om lag 1,2 millioner medlemmer, og skal som samvirkeforetak virke for medlemmenes interesser i et langsiktig perspektiv.

Boligbyggelagsloven gir regler for etablering og drift av boligbyggelag. Loven regulerer stiftelse av boligbyggelag, andelseiernes stilling i laget med rettigheter og forpliktelser, de selskapsrettslige reglene for generalforsamling og styre, lagenes virksomhet og formål samt sammenslåing og oppløsning av borettslag. Loven erstatter boligbyggelagsloven av 1960.

Lovkommentaren gir en oppdatert og grundig framstilling av lovens bestemmelser. Forfatteren kommenterer hver enkelt paragraf i loven, med henvisninger til lovforarbeider og rettspraksis. Der det er naturlig, gjøres det sammenligninger med tilgrensende rettsområder, særlig aksjeselskaps- og samvirkeretten.

Boken er skrevet for domstoler, advokater, juridiske rådgivere og andre som arbeider med boligrettslige spørsmål. Den vil også være nyttig for styremedlemmer, revisorer, generalforsamlingsdirigenter og ledere i boligbyggelagene samt andre tillitspersoner som arbeider for og med boligbyggelag.

Terje Sjøvold er cand.jur. fra UiO (1992) og MBA fra Norges Handelshøyskole (2014). Han har siden 2002 arbeidet som advokat og juridisk direktør i Norges største boligbyggelag, OBOS BBL.