Abonnementsbetingelser

 1. Avtalen regulerer kundens tilgang til tjenesten Juridika. I tillegg til selve avtaleteksten omfattes inneværende abonnementsbetingelser, samt brukervilkår, erklæring om bruk av informasjonskapsler og personvernerklæring, se juridika.no.

 2. Abonnementet gir tilgang i det omfang og den utstrekning som fremkommer av avtaleteksten.

 3. Kundens bruk av tjenesten forutsetter individuell innlogging fra den enkelte ansatte bruker. Ved første gangs bruk eller ved endringer av avtalen må brukeren akseptere brukervilkår og Juridikas bruk av informasjonskapsler. Universitetsforlaget forbeholder seg retten til å endre innholdet i avtalen. All bruk av tjenesten må være i samsvar med åndsverklovens regler og denne avtalen. Brukeren kan benytte tjenestens innhold når brukeren er pålogget tjenesten, eller ved å skrive ut eller å laste ned en kopi av innhold. Deling av innhold er kun tillatt i utøvelse av kundens virksomhet, og innhold kan eksempelvis ikke brukes i forlagsvirksomhet eller på annen måte spres eller utnyttes kommersielt.

 4. Avtalen gjelder fra den dagen kunden bekrefter avtaleinngåelsen. Abonnementet faktureres for 12 måneder om gangen, og løper til det sies opp av kunden eller Universitetsforlaget. Oppsigelse må skje skriftlig senest 14 dager før utløpet av fakturaperioden. Prisene kan justeres ved utløpet av hver fakturaperiode. Ved endringer i pris plikter Universitetsforlaget å melde fra til kunden senest 14 dager før oppsigelsesfristen. Hvis kunden har oppgitt feil antall ansatte som grunnlag for abonnementsprisen, skal kunden etterbetale for det antallet ansatte som Universitetsforlaget ikke har fått oppgitt.

 5. Massenedlasting eller automatisk nedlasting fra tjenesten er ikke tillatt. Indeksering av annet enn metadata tillates kun etter avtale. Det gis ikke arkivrettigheter til nedlastet innhold ved avslutning av abonnementet. Ved avslutning av abonnementet plikter kunden å slette nedlastet innhold. Kunden har ansvaret for å kontrollere at alle dens brukere har slettet nedlastet innhold.

 6. Alt innhold som gjøres tilgjengelig gjennom tjenesten er produsert av jurister eller andre fageksperter på oppdrag fra Universitetsforlaget ("Innholdsleverandører"). Universitetsforlaget tilgjengeliggjør innholdet, men innestår ikke for at det er korrekt eller til enhver tid er oppdatert og i overenstemmelse med gjeldende rett. Dette betyr at kunden benytter innholdet, herunder malene, på egen risiko, og at kunden ikke kan gjøre erstatningskrav gjeldende mot Universitetsforlaget basert på eventuelle feil eller unøyaktigheter i innholdet, herunder forsinket oppdatering av innholdet/malene.

  Kunden skal holde Universitetsforlaget skadesløs for erstatningskrav fra tredjeparter (eksempelvis kundens klienter) som knytter seg til innholdet/malene, forutsatt at Universitetsforlaget uten ugrunnet opphold varsler kunden om eventuelle slike krav og ikke forliker slike krav uten kundens skriftlige samtykke (som ikke skal holdes tilbake eller nektes uten rimelig grunn).

  Et eventuelt erstatningsansvar for Universitetsforlaget skal under enhver omstendighet være oppad begrenset til den erstatning som Universitetsforlaget eventuelt mottar fra Innholdsleverandørene knyttet til det aktuelle innholdet/malene. Slikt ansvar for Universitetsforlaget skal dessuten være oppad begrenset til kr 250.000 per kalenderår, og det skal uansett ikke omfatte indirekte tap. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data, og krav fra tredjeparter med unntak av idømt erstatningsansvar for rettsmangler. Bestemmelsene i dette punkt 6 gjelder tilsvarende for kundens bruk av maler, som bare er ment å tjene som et utgangspunkt og som ikke erstatter konkret juridisk rådgivning. Bruken av maler forutsetter juridisk kompetanse. Kunden må vurdere i den enkelte sak om og i hvilken utstrekning den aktuelle malen er oppdatert og passer formålet, herunder om malen bør tilpasses eller modifiseres for å ivareta kundens (eller kundens klienters) behov. Universitetsforlaget skal ikke i noe tilfelle være ansvarlig for malens konkrete egnethet.

 7. Universitetsforlaget vil sørge for utvikling og vedlikehold av tjenesten. Universitetsforlaget plikter å melde fra om planlagte avbrudd og større vedlikeholdsarbeid minimum 48 timer i forveien per e-post til oppgitt kontaktperson.

 8. Tjenesten tilbys med den til enhver tid gjeldende funksjonalitet, og Universitetsforlaget vil tilstrebe å utvikle tjenesten i tråd med kundens ønsker. Universitetsforlaget har rett til når som helst å endre hele, eller deler, av tjenestens funksjonalitet.

 9. Hvis kunden eller dens brukere bryter vilkår i avtalen kan Universitetsforlaget med umiddelbar virkning si opp avtalen og/eller utestenge enkelte av kundens brukere.

 10. Oppnås ikke enighet ved forhandlinger, er Oslo tingrett verneting for tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen. Avtalen reguleres av norsk rett.