Inn­føring i arbeids­rett

Inn­føring i arbeids­rett

Den individuelle del

4. utgave

Arbeidsrett er et rettsområde som berører de fleste i et moderne samfunn.

Denne boken gir en praktisk og oversiktlig fremstilling av forholdet mellom partene i et arbeidsforhold - arbeidsgiver og arbeidstaker. Den behandler forholdet mellom den enkelte arbeidsgiver og arbeidstaker, men går i liten grad inn på de tariffrettslige sider.

Blant de emner som tas opp er:

  • hvordan arbeidsavtaler inngås, herunder valg mellom søkere til stillinger i privat og offentlig tjeneste og reglene om fast og midlertidig tilsetting
  • rett og plikt i arbeidsforhold, herunder arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers troskapsplikt, samt de ulike regler om arbeidslønn, arbeidsmiljø og arbeidstid/ferie
  • opphør av arbeidsforhold, særlig arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse og avskjed, samt permittering i arbeidsforhold

Denne fjerde utgaven er oppdatert med lovstoff og rettspraksis som er kommet til siden forrige utgave. Dette gjelder særlig innenfor diskrimineringsretten der vi nå har fått et helt sett av lover som dekker ulike former for diskriminering i arbeidslivet.