Kulturminneloven

Kulturminneloven

Lovkommentar

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

  • Ajourførte kommentarer
  • Tankevekkende artikler
  • Faglig relevante nyheter
  • Eldre bokskatter fra vår katalog

Kulturminner er alle fysiske spor etter folk før oss og de historiene disse sporene forteller om deres levde liv, fra de første menneskene trakk sine båter i land for 12 000 år siden, og frem til i dag. Kulturminneloven regulerer det offentliges adgang til å gi rådighetsbegrensninger i utøvelse av eiendomsretten som følge av behovet for å bevare et representativt utvalg kulturminner. Ivaretagelse av kulturarv anses som et grunnleggende fellesgode både som identitetsskaper og som vitenskapelig kilde om felles historie. Kulturminneloven sorterer rettslig under miljøretten.

Denne lovkommentaren drøfter hver enkelt bestemmelse i loven og kommer kun ut digitalt på Juridika.