Reindriftsloven

Reindriftsloven

Lovkommentar

For det samiske reinbeiteområdet skal reindriftsloven legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift med basis i samisk kultur, tradisjon og sedvane til gagn for reindriftsbefolkningen selv og samfunnet for øvrig. Denne lovkommentaren inneholder en grundig omtale av loven og dens bestemmelser.

Boken retter seg mot dommere, jurister og andre som befatter seg med reindrift.

Papirutgaver av kommentaren