Skatt på formue

Skatt på formue

4. utgave ved Arthur J. Brudvik

4. utgave

Boken fremstiller de viktigste rettspørsmålene som kan oppstå i forbindelse med formuesskatten.

Den behandler formuesskatteplikten vedrørende fast eiendom, løsøre, fordringer, aksjer og andre selskapsandeler m.v., og spørsmål om gjeldsfradrag ved beregning av nettoformue. De skattepliktige personer og spørsmålet om hvem som har skatteplikten for de forskjellige formues-objektene, er viet en forholdsvis bred plass.

Fremstillingen bygger på lovstoff, rettspraksis og administrativ praksis. Boken henvender seg primært til jurister, men kan ha interesse også for revisorer, ligningsfolk m.v. Boken er brakt ajour med skatteloven av 26. mars 1999 med senere endringer.