Magnus Aarbakke

Magnus Aarbakke

Tidligere dommer i Høyesterett (1994–2002) og professor ved Universitetet i Oslo (1968–1990).
Dr. juris 1967.

Aarbakke er omtalt som skatterettens og selskapsrettens mester. Han er en analytiker som har bidratt til utviklingen av begge emner. Flere av hans utgivelser om skatt på inntekt og skatt på formue er å regne som klassikere innen det juridiske fagfeltet.

Han vokste opp i Tysnes i Hordaland og gikk grunnskolen i Bergen før han rettet nesen mot hovedstaden. Da han ble cand.jur. i 1961 ved Universitetet i Oslo, fikk Aarbakke stillingen som vitenskapelig assistent ved Institutt for sjørett. Fra 1962 til 1967 var han stipendiat ved samme institusjon. Aarbakke ble dr. juris på avhandlingen «Virksomhetsbegrepet i norsk skatterett» i 1967. Den gang var han den første som disputerte på dette området. Året etter ble han professor ved Universitetet i Oslo, en stilling han beholdt i første omgang frem til 1990. Siden fulgte fire år som partner i Advokatfirmaet Hjort DA.

I 1994 ble Aarbakke utnevnt til dommer i Høyesterett. Han ble i stillingen frem til han ble innvilget avskjed i nåde i 2002. Da var tiden inne for å vende tilbake til akademia og et professorat på Universitetet i Oslo. Aarbakke har bidratt til en rekke utredninger og lovforslag. I perioden 1975 til 1980 var han leder av utvalget som utredet spørsmålet knyttet til lovregulering av ansvarlige selskap, som på den tiden ikke var lovregulert. Dette resulterte i selskapsloven av 1982. Fra 1981 til 1983 var Aarbakke leder av Delingsgruppen, som la frem en utredning om skattemessig deling av personlig næringsdrivendes formue og inntekt. I årene 1989 til 1992 var Aarbakke også leder av utvalget som la frem et utkast til ny aksjeselskapslovgivning (NOU 1992: 29), et arbeid som ble videreført gjennom Selvig-utvalget (NOU 1996: 3) til de to gjeldende lovene for aksjeselskaper og for allmennaksjeselskaper.

Aarbakke var også leder av Arbeidsrettsrådet fra 1984 til 1996, som la frem forslag til prinsipp for en ny arbeidstvistlov. I 1974 til 1981 var han leder av Varemerkeutvalget, for å vurdere Norges forhold til Konvensjonen av 12. juni 1973 om registrering av varemerker. I 1986 til 1988 var han leder for revisjonen av Hovedavtalen for jordbruket. I 1988 ble han oppnevnt som leder av utvalget for utredning av bedrifts- og kapitalbeskatning, «Aarbakke-gruppen », som la frem NOU 1989: 14, som ledet til skattereformen i 1992. I nærmere 30 år var han medredaktør av Tidsskrift for Rettsvitenskap (1974-2001). Slik bisto Aarbakke også med å formidle rettslitteratur fra denne tiden.

Aarbakke er medforfatter av Aksjeloven og allmennaksjeloven. Kommentarutgave (3. utgave, 2012), og sammen med Asle Aarbakke er han forfatter av Ansvarlige selskaper og indre selskaper (7. utgave, 2010).

Bøker av Magnus Aarbakke

 • Aarbakke, Magnus mfl., Aksjeloven og allmennaksjeloven. Lovkommentar, 4. utg. Universitetsforlaget 2017.
 • Aarbakke, Magnus og Asle Aarbakke, Ansvarlige selskaper og indre selskaper, 7. utg. Universitetsforlaget 2010.
 • Aarbakke, Magnus og Arthur J. Brudvik, Skatt på formue, 4. utg. Universitetsforlaget 2009.
 • Hagstrøm, Viggo og Magnus Aarbakke, Obligasjonsrett, Universitetsforlaget 2003.
 • Bjella, Kristin, Gudmund Knudsen og Magnus Aarbakke, Kommunale selskaper og foretak, Kommuneforlaget 2001
 • Hagstrøm, Viggo, Peter Lødrup og Magnus Aarbakke (red.), Ånd og rett: festskrift til Birger Stuevold Lassen på 70-årsdagen 19. august 1997, Universitetsforlaget 1997.
 • Marthinussen, Hans F. og Magnus Aarbakke, Aksjeloven med kommentarer, Tano Aschehoug 1996.
 • Bråthen, Tore mfl., Husadvokaten: Supplement 92, Aschehoug 1992 .
 • Bråthen, Tore, Jan Dahl og Magnus Aarbakke, Foretaksrett, 2. utg. Ad notam 1990.
 • Bråthen, Tore mfl., Husadvokaten: 3, 2. utg. Aschehoug 1990.
 • Bråthen, Tore mfl. Husadvokaten: 2, 2. utg. Aschehoug 1990.
 • Bråthen, Tore mfl., Husadvokaten: 1, 2. utg. Aschehoug 1990.
 • Aarbakke, Magnus, Skatt på inntekt, 4. utg., Universitetsforlaget 1990.
 • Brækhus, Sjur og Magnus Aarbakke, Norges lover 1685-1987, Vigmostad & Bjørke 1988.
 • Bråthen, Tore, Husadvokaten: Supplement 88, Aschehoug 1988.
 • Aarbakke, Magnus og Kjersti Selberg, Forskrifter og stortingsvedtak om formues- og inntektsskatt 1985, Universitetsforlaget 1986.
 • Aarbakke, Magnus. Skatt på inntekt. Utvidet opplag, Universitetsforlaget 1986.
 • Bratholm, Anders, Torkel Opsahl og Magnus Aarbakke, Samfunn, rett, rettferdighet: festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag, Tano 1986.
 • Aarbakke, Magnus, Utdrag av manuskript til Skatt på inntekt: 2, Privatrettsfondet 1984.
 • Aarbakke, Magnus, Utdrag av manuskript til Skatt på inntekt: 1, Privatrettsfondet 1984.
 • Brækhus, Sjur og Magnus Aarbakke, Norges lover 1685-1983, Vigmostad & Bjørke 1984.
 • Aarbakke, Magnus og Kjersti Selberg, Stortingsvedtak og forskrifter om formues- og inntektskatt 1983, Universitetsforlaget 1984.
 • Aarbakke, Magnus, Das Norwegische Aktienrecht, Alfred Metzner Verlag 1983.
 • Aarbakke, Magnus, Utredning om deling av aksjeselskap (fisjon), Justisdepartementet 1983.
 • Aarbakke, Magnus, Stortingsvedtak og forskrifter om formues- og inntektsskatt 1982, Universitetsforlaget 1983.
 • Aarbakke, Magnus og Jan E. Helgesen, Sources of law in Norway, Akadémiai Kiadó 1982
 • Aarbakke, Magnus, Stortingsvedtak og forskrifter om formues- og inntektsskatt 1981, Universitetsforlaget 1982
 • Aarbakke, Magnus, Ansvarlig selskap, Universitetsforlaget 1981.
 • Aarbakke, Magnus, Inntektsbeskatning av ansvarlig selskap og kommandittselskap, Universitetsforlaget 1979.
 • Aarbakke, Magnus, Ligningsforvaltningsrett, Institutt for offentlig rett 1977.
 • Aarbakke, Magnus, _Skatt på inntekt: D. 2 : Bruttoinntektene. 3. utg. Universitetsforlaget 1975.
 • Aarbakke, Magnus. Skatt på inntekt: 1 :De skatteskyldige. 3. reviderte utgave, Universitetsforlaget 1973.
 • Holst, Peter F., Ole Borge og Magnus Aarbakke, Styremedlemmers ansvar i uansvarlige selskaper, Universitetsforlaget 1970.
 • Aarbakke, Magnus, Skatt på inntekt, Universitetsforlaget 1968.
 • Aarbakke, Magnus, Virksomhetsbegrepet i norsk skatterett, Institutt for strafferett og folkerett 1967.

Les mer her

Kilder

Fagbøker

Artikler