Anders H. Liland

Anders H. Liland

Partner i KPMG Law Advokatfirma.
Cand.jur. 1982.

Liland har over 25 års erfaring som advokat og er kjent som en av de fremste på sine områder.

Han viste tidlig samfunnsengasjement. På gymnaset publiserte avisen Varden kronikken hans "Er FN maktesløs?". Det var også på denne tiden hans interesse for jussen ble tent av statsadvokat Bjørn A. Paulson, som underviste unge Liland i rettslære. Han tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1982. I studietiden var han vitenskapelig assistent ved Det juridiske fakultet under ledelse av professor Peter Lødrup. I tillegg var han journalistvikar i Porsgrunns Dagblad og i VG samt skribent i tidsskriftene Kontor & Data og Dataalderen.

Lilands første jobb etter avlagt eksamen var i Finansdepartementet. Der var han fra 1982 til 1990, først som konsulent, siden som byråsjef og lovrådgiver. I løpet av denne tiden var Liland også en periode dommerfullmektig i Asker og Bærum herredsrett (1985–1986). I årene 1988 til 1990 var han medlem av Aarbakke-utvalget, en arbeidsgruppe under ledelse av professor Magnus Aarbakke, som utredet grunnlaget for den store skattereformen i 1992, NOU 1989: 14 Bedrifts- og kapitalbeskatningen - en skisse til reform. Liland skrev utkast til deler av utredningen og var med i diskusjonene. Han var særlig engasjert i deling av personlig næringsdrivendes inntekt, fusjon og fisjon og fremføring av underskudd.

Fra 1990 praktiserte Liland i advokatfirmaet BA-HR, frem til han i 1993 gikk over til KPMG Law Advokatfirma. Han arbeider hovedsakelig med norsk og internasjonal skatterett, selskapsrett og fusjoner og oppkjøp (M&A).

I 1997 prosederte Liland mot staten i den såkalte Trinc og Trag-saken, om skatteplikt på norsk sokkel for det riggeiende selskapet Trigon Inc. Høyesterett kom frem til at Trigon Inc. og Trigon Contracting AG ikke hadde hatt slik felles virksomhet at skatteplikt oppsto for det riggeiende selskapet. Bakgrunnen var at Trigon Contracting drev skattepliktig operatørvirksomhet på norsk sokkel samtidig som Trigon Inc. og Trigon Contracting AG var beslektede selskaper.

På vegne av KPMG Law Advokatfirma avga Liland i 2010 en omfattende høringsuttalelse til Finansdepartementets høringsnotat, med utkast til endringer i reglene om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning. En rekke av synspunktene i høringsuttalelsen resulterte i endringer i departementets endelig forslag til endringer fremsatt i Prop. 78 L (2010–2011). I Høyesteretts avgjørelse i ConocoPhillips (II)-dommen (Rt. 2014 s. 227) kom Høyesterett til at fisjon og etterfølgende aksjesalg ikke var i strid med skattereglenes formål. Høyesterett sluttet seg således til Lilands standpunkt fra 2012 i artikkelen «Gjennomskjæring av fisjon og etterfølgende aksjesalg – Illojalt eller i strid med skattereglenes formål?».

I tidsskriftene Skatterett og Revisjon og regnskap har Liland bidratt med flere artikler. Han har også skrevet bøker om skatte- og selskapsrettslige emner, som Internasjonal skattehåndbok (2002) og Fusjon av selskaper (1992). I 2016 utga han boken Fusjon og fisjon av selskaper. Her er vilkårene for sammenslåing og oppdeling av selskaper uten å utløse umiddelbare skattekonsekvenser et sentralt tema.

Det kanskje ikke alle er klar over er at Liland, i tillegg til juridiske dokumenter, skriver poesi.

Bøker av Anders H. Liland

  • Liland, Anders H., Fusjon og fisjon av selskaper, Universitetsforlaget 2016.
  • Liland, Anders H. og Espen Nordbø (red.), Internasjonal skattehåndbok, Universitetsforlaget 2002.
  • Liland, Anders H., Fusjon av selskaper. En fremstilling av selskaps-, skatte- og regnskapsrettslige regler, Universitetsforlaget 1992.

Fagbøker

Artikler