Elisabeth Vigerust

Elisabeth Vigerust

Spesialrådgiver i Helserettsavdelingen til Helse- og omsorgsdepartementet.
Dr. juris 1998.

Vigerust har forsket og bidratt til utredning og lovarbeid innen flere rettsområder. Hun arbeider i dag med spørsmål knyttet til personvern og behandling av helseopplysninger.

Hun ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1992, før hun fikk jobb i Miljøverndepartementet. Fra 1993 til 2001 var Vigerust forsker ved Institutt for offentlig rett. I 1998 forsvarte hun samme sted sin doktoravhandling om arbeidstakeres rettsstilling ved graviditet og omsorg, med hovedvekt på forbudet mot diskriminering. Avhandlingen er publisert i boken Arbeid, barn og likestilling. Rettslig tilpasning av arbeidsmarkedet (1998).

I perioden 2002 til 2012 jobbet Vigerust først flere år i Arbeids- og sosialdepartementet, før hun begynte i Barne- og likestillingsdepartementet. Fra 2012 har hun vært ansatt i Helse- og omsorgsdepartementet.

Vigerust har arbeidet med flere store lovreformer, blant annet arbeidsmiljøloven fra 2005, diskrimineringslovene fra 2013 og pasientjournalloven og helseregisterloven fra 2014.

Sammen med kollega Sverre Engelschiøn er hun medforfatter av Pasientjournalloven og helseregisterloven. Kommentarutgave (2015).

Bøker av Elisabeth Vigerust

Fagbøker

Artikler