Erik Furevik

Erik Furevik

Sjef for Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt.
Cand.jur. 1981, Master of Management 1994.

Furevik har siden 2004 vært ansatt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som sjef for Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt. Han har yrkeserfaring bl.a. som direksjonssekretær i Schibsted-konsernet fra 1987 til 1993, forsker ved Handelshøyskolen BI fra 1993 til 1995 og som rådmann fra 1995 til 2003.

Furevik var fra 2004 til 2006 medlem av og forfatter i prosjektgruppen som på oppdrag fra Justisdepartementet utarbeidet utkast til lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret. Han var regjeringsoppnevnt medlem i Utlendingsnemnda perioden 2009–2012 og er gjenoppnevnt for perioden 2020–2023. Furevik har fra 2009 vært tilknyttet Universitetet i Tromsø som universitetslektor/sensor innen samfunnssikkerhet. I perioden 2014–2015 var Furevik tilsatt som utredningsleder for regjeringens strategi for beredskap mot CBRNE-hendelser (hendelser med kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktiv stråling, kjernefysisk stråling og eksplosive kjemikalier). Han har vært sentral forfatter i utarbeidelsen av moderne sivile beredskapsforskrifter. Furevik deltar nasjonalt og internasjonalt i utviklingsprosjekter innen samfunnssikkerhet.

Furevik har vært forfatter og medforfatter av flere rapporter i regi av DSB, om bl.a. skogbrannevaluering og Sivilforsvaret på Svalbard. Erik Furevik har i en årrekke vært leder i Harstad og Omegn Juristforening og er nestleder i det nasjonale nettverksstyret i Norges Juristforbund.

Bøker av Erik Furevik

Furevik, Erik, Operativt lederskap i kritiske situasjoner, Universitetsforlaget 2022.

Furevik, Erik og Elin Olsen, Sivilbeskyttelsesloven. Lovkommentar, Universitetsforlaget 2019.

Furevik, Erik, Sivilbeskyttelsesloven. En praktisk og juridisk veileder, 2. utgave, Universitetsforlaget 2017.

Fagbøker