Ernst Moe

Ernst Moe

Cand.jur. 1977.

Ernst Moe ble cand.jur. i 1977. I studietiden jobbet han som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Bergen. Etter embetseksamen arbeidet han som dommerfullmektig i Kristiansund sorenskriverembete, advokat, assisterende fylkesmann i Rogaland, konstituert byrettsdommer i Stavanger byrett, konstituert sorenskriver i Sandnes og førstebyfogd ved Stavanger byfogdembete. Moe er i dag dommer ved Stavanger tingrett.

Moe har vært nestleder i Det særskilte etterforskningsorganet SEFO og medlem av Konkursrådet i perioden 2002–2015. I perioden 2009–2012 var han leder av Disiplinærnemnden for advokater. Moe har vært sensor ved Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø. Han har også i flere år vær foreleser i juridiske fag ved Folkeuniversitetet og Universitetet i Stavanger.

Moe har skrevet en rekke bøker om blant annet skifterett, tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning og konkurs- og dekningsrett. Han er medforfatter og redaktør av boken Inkassoloven. Kommentarutgave (2. utg., 2015).

Bøker av Ernst Moe

 • Moe, Ernst (red.), Inkassoloven. Kommentarutgave, 2. utg. Universitetsforlaget 2015.
 • Moe, Ernst, Praktisk tvangsfullbyrdelse, 2. utg. Gyldendal Juridisk 2013.
 • Moe, Ernst, Praktisk konkurs: bobehandling, Gyldendal Akademisk 2007.
 • Moe, Ernst, Gjeldsordningsloven i praksis, Gyldendal Akademisk 2003.
 • Moe, Ernst, Konkursrett, 2. utg. Ad notam Gyldendal 1999.
 • Moe, Ernst, Praktisk konkurs: bobehandling, Juristforbundets forlag 1999.
 • Moe, Ernst, Rettsgebyrloven i praksis, Ad notam Gyldendal 1999.
 • Moe, Ernst, Gjeldsordningsloven, Ad notam Gyldendal 1997.
 • Moe, Ernst, Dekningsloven : (lov av 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett) : senest endret 24. juni 1994, Ad notam Gyldendal 1996.
 • Moe, Ernst, Konkursloven : (lov av 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs) : senest endret 4. november 1994, Ad notam Gyldendal 1996.
 • Moe, Ernst, Konkursloven : (lov av 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs) : senest endret 4. november 1994 : D. 2 : Konkurs, Ad notam Gyldendal 1996.
 • Moe, Ernst, Gjeldsordningsloven: (lov av 17. juli 1992 nr 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner): endret 2. april 1993, Ad notam Gyldendal 1996.
 • Moe, Ernst, Skifteloven: (lov om skifte av 21. februar 1930), Ad notam Gyldendal 1995.
 • Moe, Ernst, Vurdering av domstolenes merarbeid med tvangssalg etter loven av 1992, Justisdepartementet 1995.
 • Moe, Ernst, Lov om skifte (skifteloven) 21. februar 1930, Karnov 1995.

Les mer her

Fagbøker