Lars Andre Strøm Arnesen

Lars Andre Strøm Arnesen

Advokat i SANDS Advokatfirma DA

Arnesen jobber som advokat med personvern, IKT-rett og immaterialrett. I tillegg til mastergrad i rettsvitenskap, har han en mastergrad (LL.M.) i Information and Communication Technology Law fra Universitetet i Oslo. I masteroppgaven fokuserte han særlig på møtet mellom teknologi og retten til privatliv, for eksempel utfordringer som kan oppstå når privatpersoner forventes å ta informerte valg og ha oversikt over alle data som samles inn om dem, i en stadig mer kompleks teknologisk hverdag. Arnesen har vært særlig opptatt av prinsippet om dataminimering, et personvernprinsipp som kort forklart går ut på at man kun skal behandle personopplysninger i den grad det er nødvendig. Arnesen jobber for tiden med et bidrag til et nytt bokprosjekt (publiseres 2021), som blant annet tar for seg prinsippet om dataminimering, med bruk av juridisk kjønn som eksempel.

Arnesen har tidligere jobbet som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, tilknyttet forskningsprosjektet «Gender identity and sexual orientation in international and national (Norwegian) law». Under prosjektet jobbet han med problemstillinger knyttet til endring av juridisk kjønn og anerkjennelse av kjønnsmangfold, noe han også har fortsatt med på fritiden ved siden av sitt arbeid som advokat. I tillegg til å være utdannet jurist, har Arnesen også studert psykologi og filosofi, noe han drar nytte av i sitt arbeid om hva anerkjennelse av kjønnsmangfold innebærer, og hvilken rolle retten bør ha for anerkjennelse av kjønnsmangfold.

Bøker av Lars Arnesen

Arnesen, Lars Andre Strøm, Lov om endring av juridisk kjønn. Kommentarutgave, Universitetsforlaget, 2020.

Les mer

Arnesen, Lars Andre Strøm, «Bør retten anerkjenne mer enn to kjønn?», Kritisk Juss, 2017/02 s. 86–112.

Fagbøker