Sverre Engelschiøn

Sverre Engelschiøn

Fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet.
Cand.jur. 1997.

Engelschiøn arbeider med spørsmål knyttet til digitale helsetjenester, helseforskning, personvern og behandling av helseopplysninger.

Han tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1997. Et par år senere begynte han å jobbe i Datatilsynet, der han etter kort tid fikk stillingen som seniorrådgiver. Frem til 2008 var han også i perioder fungerende avdelingsdirektør ved juridisk avdeling. Fra 2003 til 2004 var han utvalgssekretær for Lovutvalget for bedre harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen i Helsedepartementet. Utvalget avga innstilling i form av en NOU i oktober 2004.

I 2008 overtok Engelschiøn ansvaret som seksjonssjef ved Seksjon for utenlandsmedisinere ved Universitetet i Oslo. Hans hovedoppgaver var å tilrettelegge for undervisning, eksamensordninger og kontroll for godkjenning av utenlandske leger. Han var også sekretariatsleder/seksjonssjef for de fire regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i Sør- og Øst-Norge.

Fra 2009 til 2010 var Engelschiøn seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). I 2010 gikk han over i stillingen som fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet. I departementet har han deltatt i flere lov- og forskriftsarbeider, inkludert ny pasientjournallov, ny helseregisterlov, nasjonal kjernejournal, pasientens legemiddelliste, kommunalt pasient- og brukerregister samt hjerte- og karregisteret.

Sammen med Elisabeth Vigerust er han forfatter av Pasientjournalloven og helseregisterloven. Lovkommentar (2. utg., 2019). Han har også skrevet Helseregisterloven. Kommentarutgave (2.utg., 2012) sammen med Christine L. Ulrichsen.

Bøker av Sverre Engelschiøn

Fagbøker