Vigdis Vevstad

Vigdis Vevstad

Rådgiver i Sonconsult og gjesteforsker ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.
Doctorat d’Etat 1995.

Vevstad er folkerettsjurist med hovedinteresse innenfor feltet migrasjon, asyl og menneskerettigheter, med særlig fokus på europeisk samarbeid. Hun har tretti års erfaring fra offentlig og privat sektor, nasjonalt og internasjonalt.

Før Vevstad ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1981, hadde hun gått på skole i Sveits, Norge og Kenya. Ved Universitetet i Strasbourg oppnådde hun i 1985 Diplôme d’études approfondies (D.E.A.). Hun skrev oppgave om det folkerettslige torturforbudet. I 1995 tok hun doktorgrad (Doctorat d’Etat) i folkerett ved samme universitet. Avhandlingen handlet om første asylland-regelen, som regulerer spørsmål knyttet til hvilket land som skal eller bør være ansvarlig for å behandle en asylsøknad.

Fra 1981 til 1984 var Vevstad førstekonsulent i Prisdirektoratet og hadde ansvaret for Norges internasjonale samarbeid om konkurranse. I 1986 var hun konsulent i Norges nasjonalkomité til UNESCO og arbeidet for FNs høykommissær for flyktninger i Tyrkia i 1987. Fra 1988 til 1990 var hun kontorsjef i juridisk avdeling i Utlendingsdirektoratet, og fra 1996 til 1997 var hun flyktningjuridisk rådgiver i staben til generalsekretæren for Flyktningrådet. Hun var deretter, fra 1998 til 2000, ambassaderåd i justissaker ved Den norske EU-delegasjonen i Brussel.

I 2000 startet hun som selvstendig næringsdrivende konsulent i Vevstad Consulting og tiltrådte som seniorrådgiver i Utenriksdepartementets menneskerettighetsavdeling og som spesialrådgiver i Norsk Flyktninghjelp (2001- 2003). Fra 2001 til 2004 var Vevstad regjeringsoppnevnt medlem av utvalget som utredet forslag til ny utlendingslov, og hun står som forfatter av ulike kapitler og redaktør av Utlendingsloven. Kommentarutgave (2010).

Siden 2005 har Vevstad arbeidet som selvstendig næringsdrivende som rådgiver og forsker i Sonconsult, som hun leder sammen med Trygve G. Nordby. I forskningssammenheng samarbeider hun med ulike institusjoner, blant annet Odysseus-nettverket, Institutt for samfunnsforskning, Forskningsstiftelsen FAFO og Christian Michelsen Institutt (CMI). I regi av blant annet Université libre de Bruxelles og Universitetet i Oslo har hun undervist i utlendings- og flyktningrett i mange år og hatt veiledningsoppgaver. Hun tar også utredningsoppdrag for ulike aktører i offentlig og privat sektor og er mye brukt som foredragsholder. Nåværende og tidligere oppdragsgivere omfatter blant annet FNs høykommissær for flyktninger, EU-parlamentet, EU-kommisjonen, Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utlendingsmyndighetene og frivillige organisasjoner som Amnesty International, Norsk avdeling, Flyktninghjelpen, NOAS, Røde kors og Røde Halvmåne , Caritas og Norsk Folkehjelp.

Vevstad var med på å bygge opp og var styreleder for Nordic Institute for Migration and Refugee Policy (2015-2017), og hun var norsk representant for Odysseus-nettverket for juridiske studier om migrasjon og asyl i Europa i (2005-2017). Vevstad har vært nestleder i styret til Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) og varamedlem til styret i Oslosenteret. Hun er rådsmedlem i Den norske Helsingforskomiteen.

I samarbeid med Institutt for Samfunnsforskning har hun arrangert en rekke internasjonale og nasjonale konferanser og seminarer, blant annet for European Migration Network (EMN) på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet og Utlendingsdirektoratet og andre fagseminarer om europeisk migrasjonspolitikk med midler fra Utenriksdepartementet.

Vestad er aktiv som samfunnsdebattant og formidler av fagkunnskap på asyl, migrasjon og menneskerettigheter. Hun skriver faglitteratur alene og samen med andre. I sin nyeste bok, Hva er en flyktning (2017), gjør hun greie for spørsmål tilknyttet flyktningbegrepet, som når staters plikt til å gi beskyttelse inntrer, og hva denne plikten omfatter. Vevstad har også bidratt til utgivelsen Lærebok i flyktningrett (2013) og en rekke andre utgivelser.

Bøker av Vigdis Vevstad

  • Vevstad, Vigdis, Hva er en flyktning, Universitetsforlaget 2017.
  • Nordby, Trygve G. og Vigdis Vevstad, Vergehåndboka, Norsk Folkehjelp 2012.
  • Vevstad, Vigdis (red.), Utlendingsloven. Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2010.
  • Vevstad, Vigdis, Utvikling av et felles europeisk asylsystem – Jus og Politikk, Universitetsforlaget 2006.
  • Vevstad, Vigdis, Refugee Protection: A European Challenge, Tano Aschehoug 1998.

Fagbøker

Artikler