Endringer i litteraturen

  • Litteratur

   Knophs oversikt over Norges rett, 16. utgave er publisert

   Knophs oversikt over Norges rett, 16. utgave er publisert
   05. juli 2024

   Nå er 16. utgave av Knophs oversikt over Norges rett tilgjengelig på Juridika. Boken gir en fyldig oversikt over alle sentrale juridiske områder. Det er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Harald Irgens-Jensen som er redaktør.

  • Akvakulturloven – ny lovkommentar på Juridika

   Litteratur

   Akvakulturloven – ny lovkommentar på Juridika

   27. juni 2024

   Lov om akvakultur er den sentrale loven som regulerer den viktige akvakulturnæringen. Loven har et bredt virkeområde og omfatter all akvakulturaktivitet i en svært differensiert næring. Akvakulturloven er i stor grad en fullmaktslov og en vesentlig del av de praktisk viktigste reguleringene er gitt i forskrifter og enkeltvedtak samt gjennom annen lovgivning.

   Den fragmenterte og omfattende reguleringen medfører et behov for veiledning i regelverket. Lovkommentaren har som formål å gi en praktisk orientert fremstilling av gjeldende rett på akvakulturområdet, med fokus på akvakulturlovens lovtekst, forarbeider og rettspraksis. Med bakgrunn i rettskildebildet og ut fra de spørsmålene som er viktige for næringsutøvelsen, vil også øvrige relevante lover, og forskrifter gitt i medhold av både akvakulturloven og andre lover, berøres der det er naturlig. Dette gjelder blant annet matloven, dyrevelferdsloven, forurensningsloven, vannressursloven, naturmangfoldloven, havne- og farvannsloven og plan- og bygningsloven.

   Lovkommentaren er skrevet av Bjørn-Ivar Bendiksen og Halfdan Mellbye, begge partnere og advokater i SANDS Advokatfirma.

  • Lov om handelsagenter og handelsreisende (agenturloven) er ajourført

   Litteratur

   Lov om handelsagenter og handelsreisende (agenturloven) er ajourført

   12. juni 2024

   Lovkommentaren er gjennomgått og ajourført av forfatterne, og verket er à jour pr. 1. juni 2024.

  • Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) er ajourført

   Litteratur

   Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) er ajourført

   06. juni 2024

   Verket er gjennomgått og ajourført av forfatterne per 10. mai 2024. Endringer og ny rettspraksis, herunder nye avgjørelser fra Diskrimineringsnemnda, er kommentert og innarbeidet.

  Nye tidsskriftartikler

  Nye fagbøker

  Nye tidsskrifter

  • Ekspertkommentar

   Hvilke avklaringer gir Karasjokdommen (HR-2024-982-S)?

   Høyesterett i storkammer avsa 31. mai 2024 dom i den såkalte Karasjoksaken (HR-2024-982-S). Tvisten gjaldt eiendomsrett til all umatrikulert grunn i Karasjok kommune. Arealet utgjorde 5300 km2 (98,3 prosent av kommunens areal). Uenigheten gjaldt om eiendomsretten kollektivt ligger til hele kommunens befolkning, om den ligger til den samiske delen av kommunens befolkning, eller om lokalbefolkningen ikke har slik kollektiv eiendomsrett. Høyesterett kom til at lokalbefolkningen ikke har kollektiv eiendomsrett til tvisteområdet.

  • Serie

   Jussens historie 14: Pelsjegerjuristen Helge Ingstad – jussens største eventyrer

   Få norske jurister har hatt et så eventyrlig liv som advokaten Helge Ingstad. Han droppet sakførerkontoret i Levanger til fordel for fjelliv i Alaska. Et liv senere hadde han ledet okkupasjonen av Grønland og bevist at vikingene kom til Nord–Amerika.

  Nytt om Juridika