Arbeids­rett

Arbeids­rett

Omstilling, ned­bemanning og virksomhets­overdragelse i offentlig sektor

2. utgave

Et fremtredende trekk ved dagens arbeidsliv er hyppige omstillinger. Dette gjelder også i offentlig sektor, hvor endringer i tilknytningsform og organisasjonsstruktur, geografisk flytting, konkurranseutsetting og overføring av oppgaver mellom forvaltningsnivåer har stått sentralt. I noen tilfeller har omstillingen ført til overtallighet og nedbemanninger.

Som følge av endringene oppstår det en rekke arbeidsrettslige spørsmål, for eksempel følgende:

  • Når er en overføring av oppgaver fra staten til kommunene en virksomhetsoverdragelse?
  • Er den personen som utfører arbeidet, å anse som arbeidstaker eller selvstendig konsulent?
  • Når er det adgang til midlertidig ansettelse og innleie?
  • Hvem er arbeidsgiver for ansatte i kommune og stat?
  • Hvilke endringer plikter de ansatte å finne seg i?
  • Hvilke krav stiller lov om statsansatte til oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold?
  • Hvordan skal en nedbemanningsprosess gjennomføres?
  • Hvilke stillinger har en oppsagt arbeidstaker fortrinnsrett til?

Forfatterne tar utgangspunkt i arbeidsmiljølovens regler og beskriver deretter de særreglene som gjelder for arbeidstakere i statlige og kommunale stillinger. Boken er en pedagogisk og samlet fremstilling av sentrale arbeidsrettslige spørsmål som kan dukke opp ved ulike former for omstilling i offentlig sektor. Boken retter seg mot ledere, ansatte i personalfunksjoner og tillitsvalgte i offentlig sektor samt advokater og andre med interesse for arbeidsrettslige spørsmål.