Ingeborg Moen Borgerud

Ingeborg Moen Borgerud

Partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche
Cand.jur. 1973, LL.M. 1993.

Ingeborg Moen Borgerud er spesialist i arbeidsrett.

Borgerud er oppvokst i Porsgrunn. Hun tok juridisk embetseksamen ved Universitet i Oslo i 1973. Etter studiet ble hun dommerfullmektig ved Oslo skifterett. I perioden 1977–1982 arbeidet hun hos Sivilombudsmannen, med unntak av en periode hvor hun var konstituert dommer. Deretter arbeidet hun i Justisdepartementet og senere som advokat for Akershus fylkeskommune. Fra 1985 til 1992 var Borgerud advokat i LO, hvor hun arbeidet både med individuell og kollektiv arbeidsrett. Etter dette var hun statssekretær i Justisdepartementet i perioden 1992 til 1996. Fra 1996 arbeidet Borgerud som advokat og senere partner i advokatfirmaet Arntzen Underland, som etter en fusjon skiftet navn til Arntzen de Besche.

Borgerud er spesialist i arbeidsrett. Hun har møterett for Høyesterett, og er Master of European Law (LLM), Leicester University (1993).

Foruten arbeidsrett er Borgerud opptatt av forvaltningsrett og hvordan offentlige virksomheter organiseres og styres, samt forholdet mellom privat og offentlig sektor. Borgerud bistår både offentlige og private virksomheter i arbeidsrettslige spørsmål. Hun har særlig interesse for og kompetanse knyttet til lov- og avtaleverket for statlige virksomheter.

Borgerud har i mange år ledet og vært medlem av en rekke styrer og offentlig utvalg.

Hun ledet Arbeidslivslovutvalget som ledet fram til NOU 2004: 5 – Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst. Utvalget hadde et omfattende mandat, og skulle blant annet revidere tidligere arbeidsmiljølov fra 1977. Utredningen la grunnlaget for gjeldende arbeidsmiljølov av 2005. Utvalget avga i tillegg en utredning inntatt i NOU 2003: 2 – Skjerpet vern mot diskriminering i arbeidslivet.

Borgerud ledet et bredt sammensatt utvalg, Tjenestemannslovutvalget, som hadde i oppdrag å fremme forslag til ny lov om ansettelsesforhold i staten. Utvalgets enstemmige rapport fra desember 2015 ligger til grunn for lov 16. juni 2017 om statens ansatte.

Borgerud var medlem av Arbeidstidsutvalget som munnet ut i NOU 2016: 1 – Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet. Utvalgets mandat var å vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene og praktiseringen av disse, i lys av behovet for å mobilisere mer arbeidskraft, herunder å legge til rette for heltid.

Borgerud ledet videre et utvalg som blant annet hadde i oppdrag å vurdere Arbeidsrettens administrative tilknytning i lys av grunnlovfestede og konvensjonsrettslige krav til domstolenes uavhengighet. Utvalget avga sin rapport til Arbeids- og sosialministeren i mars 2021.

Borgerud var også medlem av tvisteutvalget som avga sin innstilling i 2001, NOU 2001: 32 – Rett på sak. Tvisteloven 17. juni 2005 bygger i hovedsak på utvalgets forslag. Utvalget utredet også reglene for voldgift, og avga en særskilt utredning som er inntatt i NOU 2001: 3 – Voldgift.

Borgerud har hatt en rekke styreverv i offentlig eide selskaper. Hun var styreleder i ca. ti år i NSB-konsernet, styreleder i Eidsiva Energi i fire år, og hun var den første styrelederen i Domstolsadministrasjonen i forbindelse med at virksomheten ble utskilt fra Justisdepartementet. Borgerud er nå nestleder i Ambita, som er et selskap under Nærings- og fiskeridepartementet.

Borgerud har vært medlem av/utnevnt til en rekke råd og klageinstanser. Som eksempel nevnes at hun tidligere har vært medlem av det regjeringsoppnevnte Karanteneutvalget i flere år.

Bøker av Ingeborg Moen Borgerud

Borgerud, Ingeborg Moen og Agathe Løwenborg, Statsansatteloven. Lovkommentar, Universitetsforlaget 2020.

Borgerud, Ingeborg Moen og Mona Næss, Arbeidsrett. Omstilling, nedbemanning og virksomhetsoverdragelser i offentlig sektor, Universitetsforlaget 2019

Borgerud, Ingeborg Moen m.fl., Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Kommentarutgave, Gyldendal akademisk 2006.

Steen, Sven Iver, Ingeborg Moen Borgerud og Rune Njøs Jacobsen, Obligatorisk tjenestepensjon. Pensjon til alle, Universitetsforlaget 2006.

Kenner, Jeff (red.) m.fl., Trends in European Social Policy, Taylor & Francis Ltd 1995.

Fagbøker