Bedriftens hemmelig­het – og rettig­het?

Bedriftens hemmelig­het – og rettig­het?

Immaterial­rett, kontrakts­rett og konkurranse­rett møtes

Mange bedrifter råder over kunnskap og informasjon som de ikke vil la andre utnytte: produktsammensetninger, fremstillingsmetoder, kunderegistre, markedsstrategier osv. Hemmelighold er en nødvendig del av mange bedrifters virksomhet.

Skal en bedrift lykkes med hemmelighold, må den sikre at ansatte og andre som trenger den aktuelle kunnskapen i sitt arbeid, holder den hemmelig og ikke utnytter den for egne formål. Her kommer «taushetserklæringer», «confidentiality agreements», karensklausuler osv. inn i bildet. Dette er eksempler på at kunnskap og informasjon gjøres til gjenstand for rettslig regulering. Regler som verner mot at andre utnytter informasjon som bedriftene vil holde hemmelig, finnes imidlertid også i lovverket og i domstolskapt «bakgrunnsrett».

Både straffeloven og markedsføringsloven har bestemmelser som på visse vilkår setter straff for å utnytte, og i noen tilfeller også å røpe, andres bedriftshemmeligheter. I tillegg kan «generalklausulen» i markedsføringsloven § 25, som forbyr handlinger som «strider mot god forretningsskikk», gi en viss «beskyttelse» av kunnskap og informasjon. Det samme gjør det man gjerne kaller den «ulovfestede lojalitetsplikt» i kontraktsforhold eller «troskapsplikt» i arbeidsforhold. Dette komplekse regelbildet er temaet for den foreliggende boken, som bygger på forfatterens doktoravhandling. Det er et vern i et krysningspunkt mellom mange rettsområder: immaterialretten eller «åndsretten», reglene om «illojal konkurranse», «alminnelig erstatningsrett», kontraktsrett og arbeidsrett.

Sagt om boken:

«Det er lett å slutte seg til bedømmelseskomiteens merknader om at forfatteren skriver lett og forståelig, og at drøftelsene av de enkelte problemstillingene er grundige, og med konklusjoner som er balanserte og godt funderte i det eksisterende rettskildematerialet.»

«Boken er et helt nødvendig verktøy for alle som arbeider med spørsmål innenfor immaterialrett, konkurranserett, kontraktsrett og tilgrensende rettsområder. Jeg gratulerer forfatteren med et godt gjennomført nybrottsarbeid i norsk rett!»

— Tore Lunde, Tidsskrift for Rettsvitenskap 04-05/10.