Hav­bunns­mineral­loven

Hav­bunns­mineral­loven

Lov­kommentar

Havbunnsminerallovens formål er å legge til rette for undersøkelse og utvinning av mineraler på kontinentalsokkelen. Det er flere hensyn som skal ivaretas, som for eksempel hensyn til miljø, næring, sikkerhet og økonomi.

Den første loven om undersjøiske mineralressurser var lov 21. juni 1963 nr. 12 om utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster (kontinentalsokkelloven). Utgangspunktet for kontinentalsokkelloven var hovedsakelig petroleumsressurser, og den har vært endret en rekke ganger. I denne loven var utnyttelsen av undersjøiske mineraler begrenset til uttak av grus, sand og leire. Det oppstod derfor et behov for et nytt regelverk.

Denne lovkommentaren inneholder grundige kommentarer til havbunnsminerallovens bestemmelser, og behandler mange spørsmål som oppstår i forbindelse med undersøkelse og utvinning. Blant annet inneholder boken utførlige redegjørelser om selve undersøkelsestillatelsen og ikke minst utvinningstillatelse, som er lovens største kapittel. Her finner du detaljerte regler om søknadens form og innhold.

Boken er relevant for jurister, advokater og dommere, men vil også være et praktisk verktøy for de som arbeider med tematikken andre steder, som for eksempel i forvaltning eller firmaer.

Thor Falkanger er professor emeritus ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo, med særlig kompetanse innenfor sjørett og tingsrett.

Papirutgaver av kommentaren