Thor Falkanger

Thor Falkanger

Professor emeritus ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo.
Dr. juris. 1968.

Falkanger er professor emeritus ved Nordisk institutt for sjørett, med særlig kompetanse innenfor sjørett og tingsrett.

Falkanger ble født i Bergen, sønn av sorenskriver Aage Thor Falkanger d.e. Han tok sin cand.jur.-grad i 1958 ved Universitetet i Oslo. Fra 1960 til 1964 jobbet Falkanger som advokat i Nordisk Skibsrederforening.

I 1965 oppnådde han lic.jur.-grad ved Universitetet i Oslo. Samme år ble han førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett (UiO). I 1968 ble Falkanger dr. juris. Avhandlingen Leie av skib vitnet om Falkangers fortrolighet med den virkeligheten kontraktene skulle regulere. Han fortsatte sin forskerkarriere med tre studier av nyere former for helbefraktning av skip. Sammen med Jacob Bull var han i 1982 opphavsmann til en systematisk fremstilling av hele sjøretten. Falkanger var professor ved Det juridiske fakultet fra 1970 til 2005. Han var prodekan i to perioder.

Fra sjøretten beveget han seg inn på området for tingsrett. I boken Eierrådighet og samfunnskontroll (1974) tok han opp spørsmål som den juridiske litteraturen i liten grad hadde rørt ved til da: Hvilken rådighet har egentlig den private grunneieren over sin eiendom? Og hvilke plikter har en eier av fast eiendom?

Han var formann for Tinglysingslovutvalget i 1976 og Eiendomsmeglingsutvalget i 1984. I 2003 ledet han Odelslovutvalget, og tilhørte da mindretallet som ville avskaffe odelsretten. Befatningen med det brede spekteret av rettsområder forklarer Falkanger med at interessen vekkes til live når du arbeider med stoffet. Han har også praktisert som voldgiftsdommer i kommersielle tvister.

Falkanger har skrevet utallige bind med juridisk litteratur. Først og fremst omhandler hans bøker sjørett og tingsrett, men også om tvangsfullbyrdelse, løsningsrett, allmenningsrett og en kommentarutgave til odelsloven. Boken Tingsrett (8. utg. 2016) har han revidert sammen med sin sønn, sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Bøker av Thor Falkanger

 • Falkanger, Thor, Servituttlova. Lovkommentar, Universitetsforlaget 2020.
 • Falkanger, Thor, Grannelova. Lovkommentar, Universitetsforlaget 2020.
 • Falkanger, Thor, Mineralloven. Lovkommentar, Universitetsforlaget 2018.
 • Brautaset, Lasse, Hans Jacob Bull, og Tore Falkanger, Scandinavian Maritime Law. The Norwegian Perspective, 4. utg., Universitetsforlaget 2017.
 • Falkanger, Thor, Tomtefesteloven. Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2017.
 • Falkanger, Thor, Fast eiendoms rettsforhold, 5. utg., Universitetsforlaget 2016.
 • Falkanger, Thor, Lufttransport av gods, Universitetsforlaget 2016.
 • Falkanger, Thor og Hans Jacob Bull, Sjørett, 8. utg., Sjørettsfondet 2016.
 • Falkanger, Thor og Aage Thor Falkanger, Tingsrett, 8. utg., Universitetsforlaget 2016.
 • Sigurdsson, Gudmundur, Hans Jacob Bull og Thor Falkanger, Sjóréttur, Bókaútgáfan Codex 2016.
 • Falkanger, Thor, Løsningsrettsloven. Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2015.
 • Bull, Hans Jacob, mfl., Transport Law in Norway, Wolters Kluwer 2013.
 • Bull, Hans Jacob, Thor Falkanger og Lars Rosenberg Overby, Søret, Forlaget Thomson 2013.
 • Falkanger, Thor, Introduksjon til panteretten, Universitetsforlaget 2013.
 • Falkanger, Thor, Landbruksrett, Universitetsforlaget 2013.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise, mfl., Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år, Gyldendal Juridisk 2013.
 • Falkanger, Thor, Fast eiendoms rettsforhold, 4. utg., Universitetsforlaget 2011.
 • Falkanger, Thor, Ola Rygg og Oluf Skarpnes, Odelsloven. Kommentarutgave, 5. utg., Universitetsforlaget 2011.
 • Falkanger, Thor, Allmenningsrett, Universitetsforlaget 2009.
 • Falkanger, Thor, Hans Flock og Thorleif Waaler, Tvangsfullbyrdelsesloven. Kommentarutgave, bind I, 4. utg., Universitetsforlaget 2008.
 • Falkanger, Thor, Hans Flock og Thorleif Waaler, Tvangsfullbyrdelsesloven. Kommentarutgave, bind II. 4. utg., Universitetsforlaget 2008.
 • Bull, Hans Jacob, Thor Falkanger og Lars Rosenberg Overby, Introduktion til søretten, 3.utg., Forlaget Thomson 2008.
 • Falkanger, Thor, Om odelsrett og åsetesretten, Landbruksdepartementet 2003.
 • Andenæs, Kristian, mfl., Jusleksikon, Kunnskapsforlaget 2002.
 • Falkanger, Thor (red.) og Kjell Haagensen (red.), Vassdrags- og energirett, Universitetsforlaget 2002.
 • Falkanger, Thor, Tvangsfullbyrdelse - et kompendium, 3. utg., Universitetsforlaget 2002.

Kilder

Fagbøker

Artikler