Husleieloven

Husleieloven

Lovkommentar

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

  • Ajourførte kommentarer
  • Tankevekkende artikler
  • Faglig relevante nyheter
  • Eldre bokskatter fra vår katalog

Husleieloven regulerer alle avtaler om leie av husrom - enten det er en bolig eller et forretningslokale. Lovens omfattende virkefelt - fra studenthybler til store næringslokaler og hele bygg - gjør at den har betydning for svært mange.

Loven kan stort sett ikke fravikes ved leie av bolig, og særlig på dette feltet er det viktig at begge parter har kunnskap om lovens regler. Ved leie av lokaler er avtalefriheten stor, men ikke absolutt, og både utleiere og leiere bør ha kunnskap om hva som gjelder uten avtale.

I denne boken gir forfatteren grundige kommentarer til alle bestemmelsene i loven. De er tolket med basis i forarbeidene og satt i sammenheng med alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Det er lagt vekt på å få med alle avgjørelser fra Høyesterett, og de viktigste fra lagmannsrettene, som i praksis har det siste ord i de fleste saker.

Boken har omfattende doms- og stikkordregister. Som vedlegg er inntatt forskrifter som er gitt i medhold av loven.

Papirutgaver av kommentaren